Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 184 / 2017

PROTOKÓŁ NR 184/2017

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 27 listopada 2017 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

1. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem jest realizacja dwóch etapów prac związanych z zabezpieczeniem oraz naprawą i odtworzeniem attyki budynku dawnego kościoła ewangelickiego w Miłosławiu;

2) w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem jest realizacja dwóch etapów prac związanych z zabezpieczeniem oraz naprawą i odtworzeniem attyki budynku dawnego kościoła ewangelickiego w Miłosławiu;

3) w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż i sukcesywną dostawę tablic rejestracyjnych oraz bezpłatny odbiór wycofanych tablic rejestracyjnych do Starostwa Powiatowego we Wrześni na rok 2018;

4) w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż i sukcesywną dostawę tablic rejestracyjnych oraz bezpłatny odbiór wycofanych tablic rejestracyjnych do Starostwa Powiatowego we Wrześni na rok 2018;

5) w sprawie unieważnienia postępowania, którego przedmiotem jest przetworzenie do postaci elektronicznej dokumentów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ich zaewidencjonowanie (nadanie numeracji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) oraz wprowadzenie do bazy mapy numerycznej jako zasięgi zasobu geodezyjnego dla całości dokumentacji obrębów Mała Górka, Mystki, Nekielka, Opatówko, Podstolice, Racławki, Starczanowo, Stępocin, Stroszki, Targowa Górka i Zasutowo, położonych w gminie Nekla.

2. Rozpatrzenie wniosków w sprawach:

1) dofinansowania organizacji dziewiątej edycji Grand Prix Polski Dance Września;

2) dofinansowania przejazdu Chóru GAMA na Biesiadę Patriotyczną w miejscowości Garby;

3) zmiany nazwy zadania publicznego pn. „Wrzesiński Wieczny Szach”.

3. Podjęcie uchwał:

1) zmieniającej uchwałę nr 655/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 06 lipca 2017 r. w sprawie przyznania środków budżetowych na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2017 roku;

2) w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu wrzesińskiego w 2018 roku;

3) w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Andrzejowi Szablikowskiemu – zastępującemu pełniącego obowiązki dyrektora Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie.

4. Przedstawienie umowy generalnego wykonawcy z podwykonawcą w sprawie realizacji inwestycji pn. „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną”.

5. Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem zamówienia jest etap pierwszy prac związanych z zabezpieczeniem oraz naprawą i odtworzeniem attyki budynku dawnego kościoła ewangelickiego w Miłosławiu w ramach realizacji zadania „Odbudowa mienia uszkodzonego wskutek nawałnicy w sierpniu 2017 r.”.

6. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

7. Wolne głosy i wnioski.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął proponowany porządek obrad.

Pkt 1.1 i 1.2 Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że powołuje się komisję przetargową w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań, których przedmiotem jest realizacja dwóch etapów prac związanych z zabezpieczeniem oraz naprawą i odtworzeniem attyki budynku dawnego kościoła ewangelickiego w Miłosławiu. Dodała, że zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych nadaje się komisji przetargowej regulamin pracy.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 804/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem jest realizacja dwóch etapów prac związanych z zabezpieczeniem oraz naprawą i odtworzeniem attyki budynku dawnego kościoła ewangelickiego w Miłosławiu;

2) 805/2017 w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem jest realizacja dwóch etapów prac związanych z zabezpieczeniem oraz naprawą i odtworzeniem attyki budynku dawnego kościoła ewangelickiego w Miłosławiu

zostały podjęte jednomyślnie.

Pkt 1.3 i 1.4 Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że powołuje się komisję przetargową w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań na sprzedaż i sukcesywną dostawę tablic rejestracyjnych oraz bezpłatny odbiór wycofanych tablic rejestracyjnych do Starostwa Powiatowego we Wrześni na rok 2018. Dodała, że zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych nadaje się komisji przetargowej regulamin pracy.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 806/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż i sukcesywną dostawę tablic rejestracyjnych oraz bezpłatny odbiór wycofanych tablic rejestracyjnych do Starostwa Powiatowego we Wrześni na rok 2018;

2) 807/2017 w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż i sukcesywną dostawę tablic rejestracyjnych oraz bezpłatny odbiór wycofanych tablic rejestracyjnych do Starostwa Powiatowego we Wrześni na rok 2018

zostały podjęte jednomyślnie.

Pkt 1.5 Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że proponuje się unieważnić postępowanie dotyczące przetworzenia do postaci elektronicznej dokumentów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ich zaewidencjonowania oraz wprowadzenia do bazy mapy numerycznej obrębów położonych w gminie Nekla. Dodała, że wybrany w postępowaniu wykonawca odstąpił od podpisania umowy a cena kolejnej najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektami uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 808/2017 w sprawie unieważnienia postępowania, którego przedmiotem jest przetworzenie do postaci elektronicznej dokumentów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ich zaewidencjonowanie (nadanie numeracji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) oraz wprowadzenie do bazy mapy numerycznej jako zasięgi zasobu geodezyjnego dla całości dokumentacji obrębów Mała Górka, Mystki, Nekielka, Opatówko, Podstolice, Racławki, Starczanowo, Stępocin, Stroszki, Targowa Górka i Zasutowo, położonych w gminie Nekla została podjęta jednomyślnie.

Pkt 2.1 Ilona Dębicka, naczelnik Wydziału Promocji i Kultury poinformowała, że Agencja Artystyczno-Reklamowa Hedrych.pl zwróciła się z prośbą o wsparcie finansowe organizacji dziewiątej edycji Grand Prix Polski Dance Września. Zaproponowała, by wzorem lat ubiegłych przyznać dofinansowanie w kwocie 300,00 zł na zakup pucharów dla zwycięzców.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Promocji i Kultury pod znakiem NP.403.10.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na dofinansowanie organizacji dziewiątej edycji Grand Prix Polski Dance Września w kwocie 300,00 zł.

Pkt 2.2 Ilona Dębicka poinformowała, że Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zwrócił się z prośbą o pokrycie kosztów przejazdu Chóru GAMA na Biesiadę Patriotyczną do miejscowości Garby (gmina Krzykosy). Dodała, że proponuje się sfinansować powyższe przedsięwzięcie wspólnie z gminą Września. Dopowiedziała, że w związku z powyższym dofinansowanie przez Powiat Wrzesiński przedmiotowego przedsięwzięcia byłoby na poziomie 350,00 zł. Uzupełniła, że szacowany koszt przejazdu to kwota 700,00 zł.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Promocji i Kultury pod znakiem NP.403.11.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na pokrycie kosztów przejazdu w przedmiotowej sprawie w kwocie 350,00 zł.

Pkt 2.3 Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia poinformowała, że Stowarzyszenie Pomagam Aktywnie zwróciło się z wnioskiem o zmianę nazwy zadania publicznego z „Wrzesiński Wieczny Szach” na „Wieczny Szach”. Dodała, że powyższa zmiana podyktowana jest problemami organizacyjnymi i przeniesieniem imprezy poza miasto Września. Dopowiedziała, że turniej odbędzie się 9 grudnia 2017 roku w Nekli.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia pod znakiem NPZ.526.50.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na zmianę nazwy zadania publicznego z „Wrzesiński Wieczny Szach” na „Wieczny Szach”.

Pkt 3.1 Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że zmiana nazwy zadania publicznego z „Wrzesiński Wieczny Szach” na „Wieczny Szach” skutkuje koniecznością zmiany załącznika do uchwały nr 655/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie przyznania środków budżetowych na zlecenie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2017 roku.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektami uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 809/2017 zmieniającej uchwałę nr 655/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 06 lipca 2017 r. w sprawie przyznania środków budżetowych na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2017 roku została podjęta jednomyślnie.

 

Pkt 3.2 Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że powołuje się komisję konkursową w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu wrzesińskiego w 2018 roku. Dodała, że w posiedzeniu komisji uczestniczą przedstawiciele organizacji pozarządowych:

1) Bożena Ograbisz - honorowy członek Polskiego Związku Niewidomych,

2) Krystyna Kęsy - prezes Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Narządu Ruchu Ziemi Wrzesińskiej „Radość”.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektami uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 810/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu wrzesińskiego w 2018 roku została podjęta jednomyślnie.

Pkt 3.3 Andrzej Szablikowski, zastępujący p.o. dyrektora Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie poinformował, że na czas nieobecności osoby pełniącej obowiązki dyrektora Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie udziela się pełnomocnictwa Andrzejowi Szablikowskiemu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności jednostki.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektami uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 811/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Andrzejowi Szablikowskiemu – zastępującemu pełniącego obowiązki dyrektora Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie została podjęta jednomyślnie.

Pkt 4 Anna Wolska-Wróblewska zawnioskowała, by temat dotyczący umowy generalnego wykonawcy z podwykonawcą w sprawie dostawy i montażu stolarki aluminiowej w ramach termomodernizacji i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego przy ulicy Leśnej 10 we Wrześni został omówiony na kolejnym posiedzeniu Zarządu Powiatu. Dodała, że należy ponownie przeanalizować treść zapisów przedmiotowej umowy, szczególnie w zakresie podanych kwot.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.1.2017.

Członkowie Zarządu Powiatu Wrzesińskiego zdecydowali, że ww. sprawa zostanie rozpatrzona na kolejnym posiedzeniu Zarządu Powiatu.

Pkt 5 Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotyczy etapu pierwszego prac związanych z zabezpieczeniem attyki budynku dawnego kościoła ewangelickiego w Miłosławiu w ramach realizacji zadania „Odbudowa mienia uszkodzonego wskutek nawałnicy w sierpniu 2017 r.”. Dodała, że termin realizacji zamówienia ustala się do dnia 27 grudnia 2017 roku. Nadmieniła, że zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria: cena oferty 60%, gwarancja jakości 40%. Dopowiedziała, że termin otwarcia ofert wyznacza się na 12 grudnia 2017 roku.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.38.2017.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem zamówienia jest etap pierwszy prac związanych z zabezpieczeniem oraz naprawą i odtworzeniem attyki budynku dawnego kościoła ewangelickiego w Miłosławiu w ramach realizacji zadania „Odbudowa mienia uszkodzonego wskutek nawałnicy w sierpniu 2017 r.” została zatwierdzona jednomyślnie.

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. Dionizy Jaśniewicz /-/             

2. Waldemar Grzegorek /-/      

3. Paweł Guzik /-/                            

4. Jerzy Mazurkiewicz /-/                  

5. Rafał Zięty /-/                             

 

Protokołowała:

Marlena Modrowska, referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 184 / 2017)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Marlena Modrowska
    data publikacji: 2018-01-04 14:35

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.