Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 185 / 2017

PROTOKÓŁ NR 185/2017

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 30 listopada 2017 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawach:

1) ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania;

2) udzielenia pomocy finansowej Gminie Pyzdry.

2. Przyjęcie autopoprawek do projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2027;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok.

Dalsza część porządku obrad została zrealizowana po zakończeniu XXXVIII sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego:

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej;

2) planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2017 rok.

4. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

5. Wolne głosy i wnioski.

 

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął proponowany porządek obrad.

Pkt 1.1 Grzegorz Stangreciak, zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich  poinformował, że ustala się wykaz wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego niewygasających z upływem roku budżetowego 2017. Dodał, że przedmiotowy wykaz dotyczy środków przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Prace konserwatorsko-restauratorskie przy kościele poewangelickim w Miłosławiu” w kwocie 71.040,00 zł. Dopowiedział, że zmiana terminu wykonania wspomnianego zadania spowodowana jest koniecznością usunięcia skutków nawałnicy z sierpnia 2017 roku. Wyjaśnił, że z uwagi na uszkodzenia attyki i wieży zagrażające bezpieczeństwu oraz braku możliwości wstępu do budynku istnieje w pierwszej kolejności potrzeba zabezpieczenia ww. elementów. Nadmienił, że dopiero po wykonaniu powyższych prac możliwe będzie przystąpienie do kontynuacji zawartych już z wykonawcami umów na: remont zakrystii, wykonanie i dostawę mebli, wykonanie instalacji elektrycznej oraz nadzór konserwatorski.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekt uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania został przyjęty jednomyślnie.

Pkt 1.2 Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że udziela się pomocy finansowej Gminie Pyzdry w formie dotacji celowej w kwocie 25.000,00 zł na wykonanie odwodnienia drogi gruntowej przy budowanym boisku w miejscowości Pietrzyków. Wyjaśniła, że przedmiotowa droga służy dojazdowi do budynku, w którym funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy (na parterze) oraz Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny (na piętrze). Dodała, że ww. droga obsługuje tylne wejście do budynku – jedyne bez schodów, gdzie dowożeni są uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w dużej mierze poruszający się na wózkach inwalidzkich albo przy pomocy balkoników. Dopowiedziała, że szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków zostaną przedstawione w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a Gminą Pyzdry.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekt uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pyzdry został przyjęty jednomyślnie.

Pkt 2.1 i 2.2 Beata Matuszewska poinformowała, że:

1) dla Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej zwiększa się plan wydatków o kwotę 23.863,00 zł (z tytułu zwiększonych wpływów) na zakup materiałów i usług związanych z realizacją kursów;

2) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 91.685,00 zł i przeznacza się:

• na wpłatę na fundusz celowy – dofinansowanie zakupu pompy szlamowej w kwocie 55.000,00 zł,

• na dotację dla Gminy Pyzdry – wykonanie odwodnienia drogi gruntowej przy budowanym boisku w miejscowości Pietrzyków w kwocie 25.000,00 zł,

• dla Starostwa Powiatowego na wykonanie opinii stanu technicznego wraz z programem robót zabezpieczenia wieży budynku Powiatowej Sceny Kultury Zamkowej poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę 11.685,00 zł;

3) zmniejsza się w budżecie wydatki bieżące o kwotę 84.000,00 zł i przeznacza się wydatki inwestycyjne na zadanie majątkowe pn. „Odbudowa mienia uszkodzonego wskutek nawałnicy w sierpniu 2017 roku”;

Przedstawiła zmiany dokonane w uzasadnieniu do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok.

Beata Matuszewska dodała, że w projekcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. „Świadczenie usług stwierdzenia zgonu na terenie Powiatu Wrzesińskiego”, w celu zapewnienia stwierdzenia zgonu na terenie powiatu w przypadku niemożności ustalenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Dopowiedziała, że okres realizacji zadania to lata 2017-2018, a łączne planowane nakłady finansowe to kwota 9.800,00 zł (w 2017 roku kwota 2.800,00 zł, w 2018 roku kwota 7.000,00 zł). Uzupełniła, że w ramach powyższego przedsięwzięcia planuje się zawarcie umowy z lekarzami na świadczenie usług wynikających z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Autopoprawki znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2017.

W głosowaniu nad przyjęciem autopoprawek wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Autopoprawki do projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2027;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok

zostały przyjęte jednomyślnie.

W posiedzeniu Zarządu po zakończeniu XXXVII sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego uczestniczyło czterech członków Zarządu.

Pkt 3.1 i 3.2 Beata Matuszewska poinformowała, że zmiany przyjęte przez Radę Powiatu Wrzesińskiego w uchwałach zmieniających budżet oraz Wieloletnią Prognozę Finansową skutkują koniecznością dostosowania planu finansowego dochodów i wydatków oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej.

W głosowaniu nad uchwałami wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 812/2017 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej;

2) 813/2017 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu

zostały podjęte jednomyślnie.

Uchwały znajdują się w zbiorze uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0022.2.2017.

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. Dionizy Jaśniewicz /-/

2. Waldemar Grzegorek /-/           

3. Paweł Guzik /-/                          

4. Jerzy Mazurkiewicz /-/               

5. Rafał Zięty /-/                                

 

Protokołowała:

Marlena Modrowska, referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 185 / 2017)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Marlena Modrowska
    data publikacji: 2018-01-04 14:35

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.