Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 186 / 2017

PROTOKÓŁ NR 186/2017

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 5 grudnia 2017 roku

 

Waldemar Grzegorek, wicestarosta wrzesiński, w zastępstwie przewodniczącego Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność trzech członków Zarządu, co stanowiło quorum do podejmowania uchwał i rozstrzygnięć w sprawach objętych porządkiem obrad. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Prowadzący obrady przedstawił porządek obrad:

1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wrzesińskiego w 2018 roku.

2. Rozpatrzenie wniosków:

1) Fundacji DKMS w sprawie organizacji akcji „Krzysiu i Inni potrzebują Twojej pomocy”;

2) dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni w sprawie uruchomienia nowych kierunków kształcenia;

3) Fundacji Edukacji Społecznej „EKOS” w sprawie organizacji konkursów „Złota Żaba” i „Złota Żabka”;

4) Wrzesińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie zamkniętego przejścia ruchu pieszego pomiędzy budynkami przy ulicy 3 Maja 8 i ulicy 3 Maja 5.

3. Przedstawienie:

1) pisma z kancelarii adwokackiej w sprawie wydania decyzji przez Wojewodę Wielkopolskiego o niepodpadanie pod działanie dekretu o reformie rolnej szeregu dawnych działek położonych we Wrześni;

2) zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we Wrześni w rejonie ulicy Kolejowej;

3) informacji Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym w sprawie wypłaty przyznanych środków.

4. Zaopiniowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miłosław.

5. Zatwierdzenie:

1) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem zamówienia jest sprzedaż (wykonanie) i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych oraz bezpłatny odbiór wycofanych (zużytych) tablic rejestracyjnych do Starostwa Powiatowego we Wrześni;

2) modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem zamówienia jest etap pierwszy prac związanych z zabezpieczeniem oraz naprawą i odtworzeniem attyki budynku dawnego kościoła ewangelickiego w Miłosławiu w ramach realizacji zadania „Odbudowa mienia uszkodzonego wskutek nawałnicy w sierpniu 2017 r.”.

6. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

7. Wolne głosy i wnioski.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął proponowany porządek obrad.

Pkt 1.1 Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia przypomniała, że zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne do zadań Rady Powiatu Wrzesińskiego należy określenie w drodze uchwały rozkładu godzin pracy aptek na terenie powiatu. Dodała, że przedmiotowy rozkład powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewnić dostęność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. Uzupełniła, że na terenie powiatu wrzesińskiego całodobowy dostęp do leków przez wszystkie dni w roku zapewni Apteka Prima przy ulicy Chrobrego we Wrześni. Dopowiedziała, że projekt rozkładu godzin pracy aptek na rok 2018, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, został pozytywnie zaopiniowany przez burmistrzów i wójta z gmin powiatu wrzesińskiego oraz przez samorząd aptekarski.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały Rady wzięło udział trzech członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wrzesińskiego w 2018 roku został przyjęty jednomyślnie.

Pkt 2.1 Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że Fundacja DKMS zwróciła się z prośbą o wsparcie przy organizacji Dnia Dawcy Szpiku. Dodała, że tegoroczna akcja odbędzie się pod hasłem „Krzysiu i Inni potrzebują Twojej pomocy!”. Dopowiedziała, że wnioskodawca zaproponował działania, w które Powiat Wrzesiński mógłby się włączyć:

1) możliwość zorganizowania spotkania prasowego w sali konferencyjnej starostwa w terminie 8 grudnia 2017 roku;

2) wsparcie promocji akcji poprzez dofinasowanie usługi konferansjera w kwocie 500,00 zł;

3) umieszczenie na stronie internetowej informacji o akcji, rozwieszenie plakatów, rozniesienie ulotek.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia pod znakiem NPZ.8030.20.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na wsparcie organizacji Dnia Dawcy Szpiku w przedstawionym powyżej zakresie.

Pkt 2.2 Stefan Tomczak, naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej poinformował, że dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie zgody na podjęcie działań w celu uruchomienia w roku szkolnym 2018/2019 nowych kierunków kształcenia w zawodach:

• technik analityk,

• technik kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności,

• mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych.

Dodał, że w zakresie kształcenia w zawodzie technik analityk należy uzupełnić wyposażenie szkoły, w związku z tym dyrektor ma przygotować szacunkowe zestawienie kosztów. Dopowiedział, że kierunek technik kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności został wprowadzony na zasadzie eksperymentu pedagogicznego przez szkołę w Łodzi. Uzupełnił, że dyrektor uzyskał zgodę od wspomnianej szkoły na wprowadzenie przedmiotowego kierunku. Nadmienił, że uczniowie kierunku mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych praktyki mogliby odbywać w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej oraz w gospodarstwach rolnych z terenu powiatu wrzesińskiego.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem SE.4323.39.2017.

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu zawnioskowała, by poinformować dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni, iż wyraża się zgodę na uruchomienie przedstawionych powyżej kierunków, ale w ramach zaplanowanych na rok szkolny 2018/2019 sześciu oddziałów.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na podjęcie działań w celu uruchomienia nowych kierunków kształcenia w przedstawionych powyżej zawodach w ramach sześciu zaplanowanych na rok szkolny 2018/2019 oddziałów.

Pkt 2.3 Stefan Tomczak poinformował, że Fundacja Edukacji Społecznej EKOS zwróciła się z prośbą o ufundowanie nagród dla laureatów XXV edycji Konkursu „Złota Żaba” oraz XVIII edycji Konkursu „Złota Żabka”. Dodał, że przedmiotowe konkursy są przeznaczone dla uczniów klas gimnazjalnych i klas 6-7 szkół podstawowych. Dopowiedział, że powyższe przedsięwzięcie współfinansowane jest przez samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem SE.4355.10.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie nie wyraził zgody na dofinansowanie konkursów „Złota Żaba” i „Złota Żabka” ze względu na brak możliwości formalnych.

Pkt 2.4 Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości poinformowała, że Wrzesińska Spółdzielnia Mieszkaniowa zwróciła się do współwłaścicieli nieruchomości przy ulicy 3 Maja 8 z wnioskiem o ustanowienie nieodpłatnej służebności przechodu pomiędzy budynkami przy ulicy 3 Maja 8 i ulicy 3 Maja 5 na rzecz Spółdzielni. Dodała, że zgodnie z ustawą o gospodarowaniu nieruchomościami nieodpłatna służebność może zostać ustanowiona wyłącznie na rzecz Skarbu Państwa albo innej jednostki samorządu terytorialnego.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości pod znakiem NG.6826.2.3.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie nie wyraził zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przechodu w przedmiotowej sprawie.

Pkt 3.1 Jolanta Pielak poinformowała, że pełnomocnicy działający w imieniu spadkobiercy dawnego właściciela szeregu działek położonych we Wrześni zwrócili się z prośbą o odstąpienie od złożenia odwołania przez Powiat Wrzesiński od przyszłej decyzji Wojewody Wielkopolskiego o niepodpadanie pod działanie dekretu o reformie rolnej. Dodała, że spadkobierca jest gotowy w ramach porozumienia zrzec się wszelkich roszczeń do nieruchomości będących obecnie własnością lub współwłasnością Powiatu Wrzesińskiego (teren Zespołu Szkół Politechnicznych, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej). Dopowiedziała, że pełnomocnicy zaproponowali także rozważenie kwestii upamiętnienia wkładu dawnego właściciela przedmiotowych działek w rozwój miasta.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości pod znakiem NG.6821.1.19.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie zdecydował, że w przedmiotowej sprawie należy poczekać na wydanie decyzji przez Wojewodę Wielkopolskiego o niepodpadanie pod działanie dekretu o reformie rolnej.

Pkt 3.2 Jerzy Kaczorowski, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformował, że Rada Miejska we Wrześni podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we Wrześni w rejonie ulicy Kolejowej. Dodał, że przedmiotowy teren planuje się wykorzystać pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, usługową, edukacyjną oraz sportowo-rekreacyjną.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa pod znakiem WB.673.2.44.2017.

Członkowie Zarządu Powiatu Wrzesińskiego nie zgłosili wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Kolejowej we Wrześni.

Pkt 3.3 Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 podjęła decyzję o możliwości dokonania wypłaty środków przed zakończeniem weryfikacji prawidłowości udzielonych zamówień. Dodała, że powyżej wspomniana decyzja spowodowana jest spiętrzeniem w ostatnim czasie ilości składanych wniosków o płatność oraz zgłaszanymi przez beneficjentów potrzebami szybkiej wypłaty środków. Dopowiedziała, że wypłata środków może zostać dokonana w wysokości maksymalnie 75% wartości wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku o płatność oraz po uprzednim wyrażeniu zgody przez beneficjenta. Uzupełniła, że wypłata pozostałej części środków, w przypadku braku stwierdzenia nieprawidłowości, dokonana będzie niezwłocznie po zakończeniu czynności kontrolnych w zakresie przeprowadzonych procedur o udzielenie zamówień.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.042.5.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na dokonanie wcześniejszej wypłaty środków w wysokości maksymalnie 75% wartości wydatków kwalifikowalnych.

Pkt 4 Jerzy Kaczorowski poinformował, że Gmina Miłosław wystąpiła do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zaopiniowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Dodał, że podstawowymi celami niniejszej zmiany są:

1) Miłosław, Białe Piątkowo, Biechowo, Chrustowo, Gorzyce, Lipie, Pałczyn, Bugaj – aktualizacja kierunków zagospodarowania przestrzennego dla użytkowanych dróg publicznych w zakresie doprowadzenia do zgodności ze stanem istniejącym i projektowanym w celu uregulowania kwestii własnościowo-prawnych;

2) Czeszewo, Bugaj – wprowadzenie w miejsce dotychczasowych funkcji rolniczych – funkcji związanych z zabudową: mieszkaniową z zabudową zagrodową w Czeszewie, mieszkaniowo-usługową w Bugaju, mieszkaniową z zabudową rekreacji indywidualnej (letniskową) w Bugaju;

3) Orzechowo – wprowadzenie funkcji związanych z zabudową mieszkaniową oraz funkcji rolniczej w obszarach narażonych na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego;

4) Orzechowo – wprowadzenie funkcji związanych z zabudową produkcyjną i usługową na terenie istniejących zakładów produkcyjnych oraz terenach sąsiednich, dotychczas niezabudowanych;

5) Bugaj – wprowadzenie funkcji związanej z zabudową produkcyjną i usługową na terenach w części zabudowanych budynkami gospodarczymi.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa pod znakiem WB.673.2.46.2017.

Członkowie Zarządu Powiatu Wrzesińskiego pozytywnie zaopiniowali projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miłosław.

Pkt 5.1 Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotyczy sprzedaży (wykonania) i sukcesywnej dostawy tablic rejestracyjnych oraz bezpłatnego odbioru wycofanych (zużytych) tablic rejestracyjnych do Starostwa Powiatowego we Wrześni. Dodała, że termin realizacji zamówienia wyznacza się od 28 grudnia 2017 roku do 30 listopada 2018 roku. Dopowiedziała, że zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria: 60% cena, 20% czas dostawy wtórników (przy czym maksymalny oceniany czas dostawy wtórników to 48 godzin, a minimalny 24 godziny) oraz 20% gwarancja jakości. Nadmieniła, że termin otwarcia ofert ustala się na 13 grudnia 2017 roku.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.37.2017.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział trzech członków Zarządu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem zamówienia jest sprzedaż (wykonanie) i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych oraz bezpłatny odbiór wycofanych (zużytych) tablic rejestracyjnych do Starostwa Powiatowego we Wrześni została zatwierdzona jednomyślnie.

Pkt 5.2 Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że modyfikuje się treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem zamówienia jest etap pierwszy prac związanych z zabezpieczeniem oraz naprawą i odtworzeniem attyki budynku dawnego kościoła ewangelickiego w Miłosławiu, poprzez:

1) dodanie załączników – pozwolenie konserwatorskie, pozwolenie na budowę oraz projekt budowlany;

2) dopisanie do opisu przedmiotu zamówienia punktu o brzmieniu: „Wartość szacunkowa zamówienia podstawowego bez podatku od towarów i usług wynosi: 66.806,72 zł”.

Dodała, że w związku z powyższym proponuje się przedłużyć termin składania ofert z dnia 12 grudnia na dzień 13 grudnia 2017 roku.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.38.2017.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem modyfikacji specyfikacji wzięło udział trzech członków Zarządu.

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem zamówienia jest etap pierwszy prac związanych z zabezpieczeniem oraz naprawą i odtworzeniem attyki budynku dawnego kościoła ewangelickiego w Miłosławiu w ramach realizacji zadania „Odbudowa mienia uszkodzonego wskutek nawałnicy w sierpniu 2017 r.” została zatwierdzona jednomyślnie.

Pkt 6 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że w dniu dzisiejszym, tj. 5 grudnia 2017 roku nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu na przebudowę budynku bursy w ramach modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego. Dodała, że wpłynęły dwie oferty:

1) Arkon BUD Zakład Ogólnobudowlany z Gniezna na kwotę 6.323.184,00 zł;

2) P.P.H.U. „BUD-MIX” z Arcugowa na kwotę 5.600.139,76 zł.

Przypomniała, że na niniejsze zadanie zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę w wysokości 3.225.139,02 zł. Dopowiedziała, że wprowadzenie częściowych płatności nie obniżyło w żaden sposób wartości składanych w postępowaniu ofert.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że wybrany w postępowaniu na budowę budynku na cele dydaktyczno-sportowe w ramach modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego wykonawca odstąpił od podpisania umowy. Dodała, że cena kolejnej najkorzystniejszej oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu przewyższa kwotę, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Dopowiedziała, że przygotowywany jest kosztorys na niniejsze zadanie z podziałem na częściowe płatności. Nadmieniła, że realizację zadania modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego będzie trzeba przesunąć na lata 2018-2019, na co wymagana jest zgoda z Urzędu Marszałkowskiego.

Członkowie Zarządu Powiatu Wrzesińskiego zapoznali się z przedstawionymi informacjami.

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Waldemar Grzegorek zamknął posiedzenie.

 

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. Waldemar Grzegorek /-/                

2. Paweł Guzik /-/                             

3. Jerzy Mazurkiewicz /-/              

 

Protokołowała:

Marlena Modrowska, referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 186 / 2017)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Waldemar Grzegorek
  • opublikował: Marlena Modrowska
    data publikacji: 2018-01-08 10:53
  • zmodyfikował: Marlena Modrowska
    ostatnia modyfikacja: 2018-01-11 14:54

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.