Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 188 / 2017

PROTOKÓŁ NR 188/2017

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 12 grudnia 2017 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

1. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) przyznania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym;

2) przyznania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli;

3) sprostowania omyłki pisarskiej w Uchwale nr 782/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest: Budowa budynku na cele dydaktyczno-sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego w ramach modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego w celu realizacji pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

2. Przedstawienie informacji o dotacjach dla szkół niepublicznych.

3. Przedstawienie i akceptacja projektu umowy na dostawę i montaż stolarki aluminiowej w ramach umowy nr 273.1.2017 zawartej w dniu 7 marca 2017 roku z firmą ARKON – BUD Zakład Ogólnobudowlany na wykonanie termomodernizacji budynku oraz prac adaptacyjnych w celu realizacji projektu pn. „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną”.

4. Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, których przedmiotem są:

1) modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez założenie bazy danych numerycznej mapy ewidencyjnej dla obrębów: Ciemierów, Ciemierów Kolonia, Grądy Dolne, Grądy Górne, Lisewo, Ruda Komorska, Trzcianki, Tarnowa, Wrąbczynek oraz cyfryzacja zasobu dla obszaru całej Gminy Pyzdry (18 obrębów) w ramach realizacji projektu pod nazwą „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowy zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnianie za pomocą e - usług w powiecie wrzesińskim w ramach Poddziałania 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.”;

2) wykonanie usług nadzoru i weryfikacji nad pracami geodezyjno-kartograficznymi pod nazwą: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Ciemierów, Ciemierów Kolonia, Grądy Dolne, Grądy Górne, Lisewo, Ruda Komorska, Trzcianki, Tarnowa i Wrąbczynek wraz z przetworzeniem Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego do postaci dokumentów cyfrowych dla terenu całej gminy Pyzdry. (18 obrębów) w ramach realizacji projektu pod nazwą „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowy zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim w ramach Poddziałania 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.”.

5. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

6. Wolne głosy i wnioski.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął proponowany porządek obrad.

Pkt 1.1 Stefan Tomczak, naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej poinformował, że proponuje się przyznać środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym na łączną kwotę 4.526,00 zł. Dodał, że załącznik do niniejszej uchwały stanowi propozycja podziału przedmiotowych środków finansowych.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 816/2017 w sprawie przyznania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym została podjęta jednomyślnie.

Pkt 1.2 Stefan Tomczak poinformował, że proponuje się przyznać środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli emerytów (rencistów) na łączną kwotę 13.000,00 zł. Dodał, że załącznik do niniejszej uchwały stanowi propozycja podziału wspomnianych środków.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 817/2017 w sprawie przyznania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli została podjęta jednomyślnie.

Pkt 1.3 Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że prostuje się § 1 uchwały nr 782/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest: Budowa budynku na cele dydaktyczno-sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego w ramach modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego w celu realizacji pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”. Dodała, że wspomniany paragraf otrzymuje brzmienie: Po rozpatrzeniu propozycji komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””. Wyjaśniła, że przyczyną sprostowania jest oczywista omyłka pisarska w zakresie w jakim została powołana komisja przetargowa.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 818/2017 w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w Uchwale nr 782/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest: Budowa budynku na cele dydaktyczno-sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego w ramach modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego w celu realizacji pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” została podjęta jednomyślnie.

Pkt 2 Stefan Tomczak przedstawił aktualizację w sprawie wysokości dotacji dla szkół niepublicznych. Poinformował, że:

1) kwota należna na ucznia od stycznia do października wyniosła 33,7 zł;

2) kwota należna na ucznia od listopada do grudnia wyniosła 34,41 zł.

Dodał, że Powiat Wrzesiński w 2017 roku z tytułu dotacji dla szkół niepublicznych wypłacił kwotę 385,98 zł, z czego:

1) za miesiące styczeń-marzec kwotę 238,62 zł (kwota na ucznia 79,54 zł),

2) za miesiące kwiecień-listopad kwotę 147,36 zł (kwota na ucznia 18,42 zł).

Uzupełnił, że w związku z powyższym różnica do wypłacenia w grudniu 2017 roku wynosi 19,84 zł.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem SE.4331.14.2017.

Członkowie Zarządu Powiatu Wrzesińskiego zapoznali się z przedstawioną informacją.

Pkt 3 Anna Wolska-Wróblewska przedstawiła projekt umowy na dostawę i montaż stolarki aluminiowej w ramach umowy nr 273.1.2017 zawartej w dniu 7 marca 2017 roku z firmą ARKON – BUD Zakład Ogólnobudowlany na wykonanie termomodernizacji budynku oraz prac adaptacyjnych w celu realizacji projektu pn. „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną”. Poinformowała, że z uwagi, iż wartość umowy o podwykonawstwo na dostawę i montaż stolarki aluminiowej jest wyższa niż wartość tych samych robót w ofercie generalnego wykonawcy, zamawiający będzie ponosił odpowiedzialność finansową tylko do wysokości wartości wskazanej w zaakceptowanej umowie generalnego wykonawcy z Powiatem Wrzesińskim. Dopowiedziała, że modyfikacji wymaga oświadczenie potwierdzające wiedzę i doświadczenie podwykonawcy, stanowiące załącznik do umowy. Nadmieniła, że w pozostałym zakresie przedmiotowa umowa spełnia warunki umowy o podwykonawstwo.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji. Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.1.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie zaakceptował projekt umowy na dostawę i montaż stolarki aluminiowej w ramach umowy na wykonanie termomodernizacji i zmiany sposobu użytkowania budynku przy ulicy Leśnej 10 we Wrześni z uwzględnieniem uwag zgłoszonych przez Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

Pkt 5.1 Anna Wolska Wróblewska poinformowała, że Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotyczy modernizacji ewidencji gruntów i budynków poprzez założenie bazy danych numerycznej mapy ewidencyjnej dla obrębów: Ciemierów, Ciemierów Kolonia, Grądy Dolne, Grądy Górne, Lisewo, Ruda Komorska, Trzcianki, Tarnowa, Wrąbczynek oraz cyfryzacja zasobu dla obszaru całej gminy Pyzdry (18 obrębów). Dodała, że termin realizacji zamówienia wyznacza się do dnia 31 sierpnia 2018 roku. Dopowiedziała, że wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2.600,00 zł. Nadmieniła, że zamawiający wymaga od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny całkowitej podanej w ofercie. Podkreśliła, że zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria: 60% cena oraz 40% gwarancja na wykonane prace. Uzupełniła, że termin otwarcia ofert ustala się na dzień 20 grudnia 2017 roku.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.40.2017.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem zamówienia jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez założenie bazy danych numerycznej mapy ewidencyjnej dla obrębów: Ciemierów, Ciemierów Kolonia, Grądy Dolne, Grądy Górne, Lisewo, Ruda Komorska, Trzcianki, Tarnowa, Wrąbczynek oraz cyfryzacja zasobu dla obszaru całej Gminy Pyzdry (18 obrębów) w ramach realizacji projektu pod nazwą „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowy zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnianie za pomocą e - usług w powiecie wrzesińskim w ramach Poddziałania 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020.”została zatwierdzona jednomyślnie.

Pkt 4.2 Anna Wolska Wróblewska poinformowała, że Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotyczy wykonania usług nadzoru i weryfikacji nad pracami geodezyjno-kartograficznymi odnośnie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Ciemierów, Ciemierów Kolonia, Grądy Dolne, Grądy Górne, Lisewo, Ruda Komorska, Trzcianki, Tarnowa i Wrąbczynek wraz z przetworzeniem Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego do postaci dokumentów cyfrowych dla terenu całej gminy Pyzdry. Dodała, że weryfikator zobowiązuje się do wykonywania usług nadzoru i weryfikacji od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia robót geodezyjno-kartograficznych. Uzupełniła, że termin realizacji robót geodezyjno-kartograficznych wyznacza się do dnia 31 sierpnia 2018 roku. Dopowiedziała, że wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 320,00 zł. Nadmieniła, że zamawiający wymaga od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny całkowitej podanej w ofercie. Podkreśliła, że zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria: 60% cena oferty oraz 40% doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia. Poinformowała że termin otwarcia ofert ustala się na dzień 20 grudnia 2017 roku.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.41.2017.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział trzech członków Zarządu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług nadzoru i weryfikacji nad pracami geodezyjno-kartograficznymi pod nazwą: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Ciemierów, Ciemierów Kolonia, Grądy Dolne, Grądy Górne, Lisewo, Ruda Komorska, Trzcianki, Tarnowa i Wrąbczynek wraz z przetworzeniem Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego do postaci dokumentów cyfrowych dla terenu całej gminy Pyzdry. (18 obrębów) w ramach realizacji projektu pod nazwą „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowy zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim w ramach Poddziałania 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.”została zatwierdzona jednomyślnie.

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. Dionizy Jaśniewicz /-/                

2. Waldemar Grzegorek /-/               

3. Paweł Guzik /-/                             

4. Jerzy Mazurkiewicz /-/                  

5. Rafał Zięty /-/                               

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 188 / 2017)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Marlena Modrowska
    data publikacji: 2018-01-08 10:53
  • zmodyfikował: Marlena Modrowska
    ostatnia modyfikacja: 2018-01-08 10:45

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.