Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 189 / 2017

PROTOKÓŁ NR 189/2017

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 14 grudnia 2017 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

1. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych oraz bezpłatny odbiór wycofanych tablic rejestracyjnych do Starostwa Powiatowego we Wrześni na rok 2018;

2) wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest etap pierwszy prac związanych z zabezpieczeniem attyki budynku dawnego kościoła ewangelickiego w Miłosławiu w ramach realizacji zadania „Odbudowa mienia uszkodzonego w skutek nawałnicy w sierpniu 2017 r.”.

2. Rozpatrzenie wniosku Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Orzechowie w sprawie rozwiązania umowy nr 526.18.2017.

3. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

4. Wolne głosy i wnioski.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął proponowany porządek obrad.

Pkt 1.1 Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że w postępowaniu przetargowym na sprzedaż i sukcesywną dostawę tablic rejestracyjnych oraz bezpłatny odbiór wycofanych tablic rejestracyjnych do Starostwa Powiatowego we Wrześni na rok 2018 proponuje się wybór oferty firmy UTAL sp. z o.o. Poznań – Gruszczyn na kwotę 153.362,00 zł. Przypomniała, że zamawiający na niniejsze zadanie zamierzał przeznaczyć kwotę 164.011,00 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 819/2017 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych oraz bezpłatny odbiór wycofanych tablic rejestracyjnych do Starostwa Powiatowego we Wrześni na rok 2018 została podjęta jednomyślnie.

Pkt 1.2 Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że w postępowaniu przetargowym na etap pierwszy prac związanych z zabezpieczeniem attyki budynku dawnego kościoła ewangelickiego w Miłosławiu w ramach realizacji zadania „Odbudowa mienia uszkodzonego w skutek nawałnicy w sierpniu 2017 r.” proponuje się wybór oferty wykonawcy Marek Majorowicz- Major z Wrześni, ALEX PROF. INTERNATIONAL SP. z o.o. z Poznania na kwotę 73.185,00 zł. Dodała, że zamawiający na niniejsze zadanie zamierzał przeznaczyć kwotę 82.172,27 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 820/2017 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest etap pierwszy prac związanych z zabezpieczenie attyki budynku dawnego kościoła ewangelickiego w Miłosławiu w ramach realizacji zadania „Odbudowa mienia uszkodzonego w skutek nawałnicy w sierpniu 2017 r.” została podjęta jednomyślnie.

Pkt 2 Magdalena Frydryszak, inspektor Referatu Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia poinformowała, że w dniu 28 lutego 2017 roku zawarto umowę z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Orzechowie na realizację zadania publicznego pn. „Zdobywamy świat”. Dodała, że na zadanie polegające na zorganizowaniu wykładów w terminie od 1 marca do 15 grudnia 2017 roku przyznano dotacje w kwocie 2.400,00 zł, przekazaną Uniwersytetowi w dniu 29 marca 2017 roku. Dopowiedziała, że Uniwersytet Trzeciego Wieku w Orzechowie w dniu 14 grudnia 2017 roku złożył wniosek z prośbą o rozwiązanie ww. umowy za porozumieniem stron, powołując się na § 10 ust. 1 umowy oraz o zwolnienie z obowiązku zapłaty odsetek od zwracanej kwoty dotacji. Wyjaśniła, że zgodnie z treścią przedmiotowego paragrafu umowa może zostać rozwiązana w przypadku wystąpienia okoliczności, za które strony nie ponoszą odpowiedzialności. Uzupełniła, że w uzasadnieniu wnioskodawca wskazał, iż wystąpił problem ze zorganizowaniem wykładów i zadanie ostatecznie nie zostało zrealizowane. Nadmieniła, że zgodnie z § 12 ust. 1 pkt. 2 umowy zleceniodawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nieterminowego oraz nienależytego wykonania umowy, w szczególności zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania publicznego. Wówczas zleceniobiorca zwraca dotację wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości podatkowych, naliczanymi od dnia przekazania dotacji. Podkreśliła, że w związku z powyższym zasadnym jest rozwiązanie umowy przez zleceniodawcę i zażądanie zwrotu całości dotacji, tj. kwoty 2.400,00 zł wraz z odsetkami wynoszącymi na chwilę obecną 140,00 zł. Dodała, że Uniwersytet Trzeciego Wieku w Orzechowie przez cały okres trwania umowy nie zgłaszał trudności w realizacji, dlatego wątpliwa wydaje się zasadność rozwiązywania umowy za porozumieniem stron jeden dzień przed końcem jej realizacji. Poinformowała, że przedstawione powyżej stanowisko zostało uzgodnione z radcą prawnym oraz skarbnikiem powiatu.

Sprawa jest prowadzona w Referatu Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia pod znakiem NPZ.526.18.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie uzgodnili, że zasadnym jest rozwiązanie umowy przez zleceniodawcę i zażądanie zwrotu całości dotacji wraz z odsetkami wynoszącymi na chwilę obecną 140,00 zł.

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. Dionizy Jaśniewicz /-/                 

2. Waldemar Grzegorek /-/ 

3. Paweł Guzik /-/                    

4. Jerzy Mazurkiewicz /-/               

5. Rafał Zięty /-/

 

Protokołowała:

Marlena Modrowska, referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 189 / 2017)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Marlena Modrowska
    data publikacji: 2018-01-08 10:53

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.