Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 190 / 2017

PROTOKÓŁ NR 190/2017 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 18 grudnia 2017 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu, co stanowiło quorum do podejmowania uchwał i rozstrzygnięć w sprawach objętych porządkiem obrad. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawach:

1) przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko;

2) zmiany uchwały nr 63/XI/2015 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 27 października 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Września w 2016 i 2017 roku;

3) wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu „Szatnia na medal” współfinansowanego przez Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu z budżetu województwa wielkopolskiego.

2. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zatwierdzenia planów pracy Środowiskowego Domu Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie na 2018 rok;

2) zatwierdzenia planów pracy Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie na 2018 rok.

3. Rozpatrzenie wniosków w sprawach:

1) przedłużenia umowy zlecenia pracownika Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach;

2) udzielenia dopłaty Spółce „Szpital Powiatowy we Wrześni” na realizację projektu pn. Podniesienie jakości opieki medycznej w regionie poprzez rozbudowę Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o.;

3) zatrudnienia nauczyciela w celu współorganizowania kształcenia ucznia niepełnosprawnego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni. 

4. Przedstawienie:

1) projektów naboru na rok szkolny 2018/2019;

2) tematów związanych z umowami podwykonawczymi firmy Mirbud na inwestycji budowa Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój Szkolnictwa Zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”;

3) skorygowanego sprawozdania merytoryczno-finansowego z realizacji zadania „Festiwal Literacki – Nagroda Kościelskich 2017” przygotowanego przez Gminę Miłosław;

4) sprawy dotyczącej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej we Wrześni przy ulicy Leśnej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 3893/17;

5) informacji o zmianie wysokości podatku od nieruchomości w latach 2012 – 2016.

5. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

6. Wolne głosy i wnioski.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął proponowany porządek obrad.

Pkt 1.1 Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformowała, że firma Green Key z upoważnienia Zarządu Powiatu przygotowała „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Dodała, że procedurę przyjmowania i opiniowania programu oraz jego główne założenia zaprezentuje przedstawiciel firmy Green Key – Wojciech Pająk, specjalista ds. ochrony środowiska.

Wojciech Pająk, specjalista ds. ochrony środowiska, firma Green Key poinformował, że zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska obowiązek opracowania programów ochrony środowiska dotyczy wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Przypomniał, że poprzedni program został uchwalony w roku 2013 i obowiązywał na lata 2013-2016. Dodał, że w związku z upływem okresu programowania zaszła konieczność opracowania nowego programu na lata 2017-2020. Nadmienił, że przedmiotowy program przede wszystkim:

1) analizuje istniejący stan środowiska przyrodniczego na terenie powiatu,

2) określa najważniejsze mocne i słabe strony z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego na terenie powiatu wrzesińskiego.

Dopowiedział, że omawiany dokument został przygotowany zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Środowiska, które zakładają opisywanie środowiska z podziałem na poszczególne komponenty: ochronę klimatu i jakości powietrza, zagrożenia hałasem, promieniowanie elektromagnetyczne, gospodarowanie wodami, gospodarka wodno-ściekowa, zasoby geologiczne, gleby, gospodarka odpadami, zasoby przyrodnicze oraz zagrożenia poważnymi awariami. Zaznaczył, że projekt „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024” został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr 4485/2017 z dnia 9 listopada 2017 roku. Poinformował, że uwagi i wnioski do projektu programu można było składać w trakcie konsultacji społecznych w terminie od 12 września do 9 października 2017 roku. Dodał, że we wspomnianym powyżej terminie wpłynął wniosek złożony przez Stowarzyszenie Projekt Września. Uzupełnił, że podsumowanie konsultacji społecznych oraz szczegółowy zakres w jakim uwzględniono uwagi stowarzyszenia zostanie zamieszczony na stronie internetowej. Podkreślił, że zgodnie z ustawą do projektu należało przeprowadzić strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko, czyli w jaki sposób wpisane do dokumentu inwestycje będą oddziaływały na środowisko przyrodnicze terenu powiatu. Dopowiedział, że w tym celu opracowano prognozę oddziaływania na środowisko, która wraz z projektem programu została pozytywnie zaopiniowana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu. Nadmienił, że podczas sporządzania przedmiotowych dokumentów korzystano przede wszystkim z danych Starostwa Powiatowego we Wrześni, poszczególnych gminy, operatorów infrastruktury na terenie powiatu oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Przedstawił zmieniającą się na przestrzeni lat 2013-2016 sytuację powiatu wrzesińskiego w obszarach:

1) ochrona jakości powietrza,

2) zagrożenie hałasem,

3) pola elektromagnetyczne,

4) gospodarowanie wodami,

5) gospodarka wodno-ściekowa.

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński zapytał w jaki sposób i z jaką dokładnością wyznacza się obszary przekroczeń zanieczyszczenia powietrza.

Wojciech Pająk odpowiedział, że obszary przekroczeń zanieczyszczenia powietrza dla powiatu wrzesińskiego wyznacza się na zasadzie modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, analizy gęstości zabudowy, emitorów punktowych, ruchów atmosferycznych. Wyjaśnił, że rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń określa się na zasadzie modelowania, gdyż na terenie powiatu nie zlokalizowano stacji monitoringowej Wielkopolskiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Dopowiedział, że Wielkopolski Inspektorat Ochrony Środowiska publikuje dane dotyczące wyłącznie obszarów przekroczeń, które występują często w centralnych gęsto zabudowanych obszarach miast.

Wojciech Pająk poinformował, że opracowano harmonogram dotyczący realizacji programu w podziale na zadania własne powiatu oraz zadania poszczególnych jednostek i operatorów infrastruktury działającej na terenie powiatu. Dodał, że najwięcej inwestycji w latach 2017-2020 zaplanowano w zakresie:

1) ochrony klimatu i jakości powietrza, np. termomodernizację budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej,

2) zagrożenia hałasem, np. modernizacja ciągów komunikacyjnych i budowa infrastruktury rowerowej,

3) gospodarki odpadami, np. systematyczny rozwój i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

Uzupełnił, że pozostałe działania koncentrują się głównie na bieżącym utrzymaniu infrastruktury oraz prowadzeniu działań administracyjno-kontrolnych (wydawanie pozwoleń, kontrola w zakresie ich przestrzegania).

Starosta wrzesiński opuścił salę obrad.

Rafał Zięty, członek Zarządu zapytał, czy można zauważyć istotne zmiany między poprzednim Programem ochrony środowiska a tym obecnie omawianym.

Wojciech Pająk odpowiedział, że przede wszystkim nie odnotowano negatywnych zmian, czyli stan środowiska na terenie powiatu wrzesińskiego w ciągu ostatnich lat nie uległ znaczącemu pogorszeniu. Dodał, że na terenie powiatu można zaobserwować m.in. systematyczny rozwój sieci gazowniczej, wodociągowej, kanalizacyjnej. Uzupełnił, że na terenie całego kraju zaszły zmiany w zakresie gospodarki odpadami.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały Rady wzięło udział trzech członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021- 2024” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko został przyjęty jednomyślnie.

Starosta wrzesiński powrócił na salę obrad.

Pkt 1.2 Urszula Łabęda przypomniała, że w ramach realizacji projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” powstaje Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii. Dodała, że nieruchomość nr ewid. działki 41/24 obręb Grzymysławice gmina Września, na której zostanie zlokalizowana inwestycja nie posiada infrastruktury technicznej niezbędnej z punktu widzenia prawidłowej eksploatacji budynku. Dopowiedziała, że w drodze uchwały 63/XI/2015 z dnia 27 października 2015 roku Rada Powiatu we Wrześni udzieliła Gminie Września pomocy finansowej w formie dotacji celowej do kwoty 307.500,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie II etapu inwestycji, tj. realizacji zadania „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała-Grzymysławice”. Poinformowała, że w dniu 15 grudnia 2017 roku wpłynęło pismo burmistrza Wrześni z informacją, iż zakończenie realizacji zadania objętego niniejszą dotacją zakończy się do kwietnia 2018 roku. Nadmieniła, że w związku z powyższym zasadna jest zmiana treści wyżej wspomnianej uchwały i rozszerzenie zakresu udzielenia pomocy finansowej Gminie Września na rok 2018 do kwoty 64.675,00 zł na zamontowanie urządzeń obniżających ciśnienie.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały Rady wzięło udział czterech członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zmiany uchwały nr 63/XI/2015 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 27 października 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Września w 2016 i 2017 roku został przyjęty jednomyślnie.

Pkt 1.3 Stefan Tomczak, naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego dotyczy wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach programu „Szatnia na medal”. Dodał, że przedmiotowy program współfinansowany jest przez Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z budżetu województwa. Wyjaśnił, iż dofinasowaniem mogą zostać objęte zadania inwestycyjne, polegające na budowie nowych pomieszczeń szatniowych, sanitarnych, magazynowych, zakupie modułowych konstrukcji zaplecza oraz zakupie sprzętu sportowego, pod potrzeby funkcjonowania obiektów sportowych. Nadmienił, że w ramach programu planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie inwestycji na terenie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni. Podkreślił, że projekt polega na zakupie i osadzeniu 4 kontenerów szatniowo-sanitarno-magazynowych wraz z doprowadzeniem mediów oraz przystosowaniem kontenerów do użytku przez osoby niepełnosprawne. Uzupełnił, że szacunkowy koszt inwestycji to kwota 120.000,00 zł, z czego wartość dofinansowania wynosi maksymalnie 50% kosztów całkowitych zadania. Dopowiedział, że wnioski należy składać do 5 stycznia 2018 roku.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały Rady wzięło udział czterech członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu „Szatnia na medal” współfinansowanego przez Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu z budżetu województwa wielkopolskiego został przyjęty jednomyślnie.

Pkt 2.1 i 2.2 Anna Maria Kulczyńska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni poinformowała, że plany pracy Środowiskowego Domu Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie oraz Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie na 2018 rok zostały przygotowane na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Dodała, że przedmiotowe plany pracy uzyskały akceptację Wojewody Wielkopolskiego.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 821/2017 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Środowiskowego Domu Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie na 2018 rok;

2) 822/2017 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie na 2018 rok

zostały podjęte jednomyślnie.

Pkt 3.1 Anna Maria Kulczyńska poinformowała, że dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach zwróciła się z wnioskiem o przedłużenie umowy zlecenia pracownika do pomocy w sprawach gospodarskich i opieki nad dziećmi od 1 stycznia 2018 roku. Przypomniała, że zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej powiat na wniosek dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu dziennego, zatrudnia w przedmiotowej placówce przynajmniej jedną osobę do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich, gdy w placówce przebywa więcej niż 4 dzieci. Dodała, że w Rodzinnym Domu Dziecka w Pyzdrach przebywa obecnie 3 dzieci i 2 pełnoletnich wychowanków. Dopowiedziała, że jedno z dzieci w dniu 8 grudnia 2017 roku osiągnie pełnoletność. Nadmieniał, że na dzień przedłużenia umowy w placówce będzie przebywało 2 dzieci. Zaznaczyła, że w związku z powyższym nie zostanie spełniony wymóg art. 99 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Sprawa jest prowadzona w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni pod znakiem BPZIK.4510.3.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie uzgodnił, iż nie jest zasadne przedłużenie z dniem 1 stycznia 2018 roku umowy zlecenia pracownika do pomocy w opiece nad dziećmi i pracach gospodarskich w Rodzinnym Domu Dziecka w Pyzdrach.

Pkt 3.2 Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia poinformowała, że w dniu 1 grudnia 2017 roku Zarząd Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o. zwrócił się z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego w związku ze zbliżającym się terminem wpłaty odsetek i raty wykupu wyemitowanych obligacji za okres IV kwartału 2017 roku. Dodała, że w załączeniu przekazano: bilans sporządzony na dzień 31 października 2017 roku, rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 października 2017 roku, informacje o zdolności do spłacania w terminie krótkoterminowych zobowiązań oraz wskaźniki finansowe służące ocenie finansowej. Dopowiedziała, że w dniu 7 grudnia 2017 roku zwrócono się do Zarządu Szpitala z prośbą o przedłożenie wspomnianych powyżej informacji według stanu na dzień 30 listopada 2017 roku wraz z opinią Rady Nadzorczej na ich temat. Uzupełniła, że niniejsze informacje miano przekazać w terminie do 15 grudnia 2017 roku. Nadmieniła, że Zarząd Szpitala w odpowiedzi wskazał, iż zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej sporządza się do dnia 20 miesiąca następnego za poprzedni okres sprawozdawczy. Podkreśliła, że sporządzenie informacji we wskazanym terminie do 15 grudnia wiązałoby się z brakiem możliwości zaewidencjonowania wszystkich danych finansowych danego okresu sprawozdawczego i tym samym przedłożeniem niepełnych informacji.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia pod znakiem NPZ.0232.11.2017.

Członkowie Zarządu Powiatu Wrzesińskiego uzgodnili, iż wniosek w sprawie udzielenia dopłaty Spółce „Szpital Powiatowy we Wrześni” na realizację projektu pn. Podniesienie jakości opieki medycznej w regionie poprzez rozbudowę Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o. zostanie rozpatrzony po uaktualnieniu wspomnianych powyżej informacji według stanu na dzień 30 listopada 2017 roku.

Pkt 3.3 Stefan Tomczak poinformował, że dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni zwrócił się z wnioskiem o zatrudnienie nauczyciela w wymiarze 9 godzin tygodniowo w celu współorganizowania kształcenia ucznia niepełnosprawnego podczas zajęć matematyki i języka angielskiego. Dodał, że do wniosku dołączono orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Jeleniej Górze.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem SE.4323.2.32.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na zatrudnienie nauczyciela w celu współorganizowania kształcenia ucznia niepełnosprawnego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni.

Pkt 4.1 Stefan Tomczak przedstawił projekty naboru w roku szkolnym 2018/2019 dla szkół, których organem prowadzącym jest Powiat Wrzesiński:

1) Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza – 5 oddziałów,

2) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – 6 oddziałów,

3) Zespół Szkół Politechnicznych – 8 oddziałów,

4) Zespół Szkół Zawodowych nr 2 – 8 oddziałów (w tym oddział wielozawodowy w Pyzdrach, pod warunkiem naboru w liczbie 30 uczniów do oddziału).

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem SE.4323.39.2017.

Dionizy Jaśniewicz przypomniał, że Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 5 grudnia 2017 roku wyraził zgodę na podjęcie działań w celu uruchomienia nowych kierunków kształcenia w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w ramach zaplanowanych na rok szkolny 2018/2019 oddziałów. Zauważył, że we wniosku złożonym przez dyrektora szkoły nie zostały uwzględnione przedmiotowe kierunki. Dodał, że należy dać możliwość sprawdzenia, czy będzie zainteresowanie kierunkami kształcenia: technik analityk, technik kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności, technik mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych.

Rafał Zięty zauważył, że zaplanowano 27 oddziałów na 835 uczniów, zaś liczbę przyszłych absolwentów szkół gimnazjalnych szacuje się na 742 uczniów.

Dionizy Jaśniewicz zawnioskował, by podjęcie decyzji w sprawie naboru do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących na rok szkolny 2018/2019 poprzedzić analizą struktury zatrudnienia nauczycieli w przedmiotowej szkole.

Członkowie Zarządu jednomyślnie uzgodnili:

1) liczbę oddziałów w poszczególnych szkołach ponadgimnazjalnych na poziomie:

a) 5 oddziałów w Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza,

b) 8 oddziałów w Zespole Szkół Politechnicznych: 6 oddziałów w Technikum nr 1 oraz 2 oddziały w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1,

c) 8 oddziałów w Zespole Szkół Zawodowych nr 2: 1 oddział w Technikum nr 3 oraz 7 w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 2, w tym oddział wielozawodowy w Pyzdrach, jeżeli co najmniej 30 uczniów zadeklaruje chęć podjęcia nauki,

2) że projekt naboru w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zostanie rozpatrzony po zapoznaniu się z analizą struktury zatrudnienia nauczycieli.

Pkt 4.2 Joanna Suplewska, inspektor Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich. poinformowała, że firma Mirbud przedłożyła podpisane umowy podwykonawcze na roboty żelbetowe oraz kompleksową dostawę materiałów na wykonanie instalacji sanitarnej w ramach zadania budowa Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii. Dopowiedziała, że do przedmiotowych umów nie dołączono dokumentów dotyczących podwykonawców (m.in. informacji z Krajowego Rejestru Karnego, Urzędu Skarbowego czy oświadczenia z Centralnej Ewidencji i Rejestru Działalności Gospodarczej). Nadmieniła, że w związku z niewywiązaniem się wykonawcy z obowiązku zgłoszono sprzeciw do ww. umów. Zaznaczyła, że w odpowiedzi firma Mirbud poinformowała, iż termin na przygotowanie wymaganych dokumentów odnośnie podwykonawców był zbyt krótki. Uzupełniła, że kiedy wykonawca dostarczył brakujące dokumenty, okazały się nieaktualne i niekompletne. Zawnioskowała, by wystąpić do firmy Mirbud z wezwaniem do niezwłocznego przedłożenia niezbędnych w przedmiotowej sprawie dokumentów.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.6.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie zdecydował, iż należy wystąpić do firmy Mirbud z wezwaniem do przedłożenia niezbędnych w przedmiotowej sprawie dokumentów.

Pkt 4.3 Ilona Dębicka, naczelnik Wydziału Promocji i Kultury przypomniała, że Gmina Miłosław otrzymała od Powiatu Wrzesińskiego w formie dotacji kwotę 40.000,00 zł na organizację „Festiwalu Literackiego – Nagroda Kościelskich 2017”. Poinformowała, że Gmina Miłosław przedłożyła sprawozdanie merytoryczno-finansowe z realizacji przedmiotowego zadania, z którego wynikało, iż jeden z rachunków na kwotę 2.000,00 zł został opłacony po terminie. Dodała, że w porozumieniu ze starostą wrzesińskim i główną księgową wysłano pismo w sprawie zwrotu wspomnianej kwoty wraz z należnymi odsetkami. Dopowiedziała, że dnia 14 grudnia 2017 roku wpłynęło do starostwa skorygowane sprawozdanie z realizacji ww. przedsięwzięcia. Uzupełniła, że w wydatkach poniesionych w ramach umowy zawartej z Powiatem Wrzesińskim omyłkowo wpisano fakturę wystawioną przez Stowarzyszenie Autorów Zaiks, zamiast umowy o dzieło wraz z rachunkiem za wykonanie dekoracji.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Promocji i Kultury pod znakiem NP.4040.7.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął skorygowane sprawozdanie merytoryczno-finansowe z realizacji zadania „Festiwal Literacki – Nagroda Kościelskich 2017".

Pkt 4.4 Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości poinformowała, że Zarząd Powiatu w związku ze zmianą sposobu korzystania z nieruchomości położonej przy ulicy Leśnej we Wrześni może wystąpić do burmistrza Wrześni z wnioskiem o zmianę stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego odpowiadającej korzystaniu na cel oświatowy. Dodała, że wnioskowana zmiana stawki procentowej winna obowiązywać od dnia 1 stycznia 2018 roku i wynosić 0,3% wartości nieruchomości. Uzupełniła, że w obowiązująca obecnie stawka to 3% wartości nieruchomości.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości pod znakiem NG.6821.2.11.2017.

Członkowie Zarządu Powiatu Wrzesińskiego uzgodnili, iż należy wystąpić do burmistrza Wrześni z wnioskiem o zmianę stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przy ulicy Leśnej we Wrześni.

Pkt 4.5 Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości poinformowała, że w związku z rozbiórką garaży w 2016 roku przy ulicy Kaliskiej burmistrz Wrześni zwrócił się o dokonanie korekty deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości. Dodała, że podatek od nieruchomości za ww. garaże nie był wykazywany. Dopowiedziała, że na chwilę obecną wyliczona kwota podatku za przedmiotowe nieruchomości wynosi 2.671,00 zł. Uzupełniła, że wspomniane środki zostały zabezpieczone w budżecie.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości pod znakiem NG.6821.2.2.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego zapoznał się z przedstawioną informacją.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. Dionizy Jaśniewicz /-/

2. Waldemar Grzegorek /-/

3. Jerzy Mazurkiewicz /-/

4. Rafał Zięty /-/

 

Protokołowała:

Marlena Modrowska, referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 190 / 2017)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Marlena Modrowska
    data publikacji: 2018-01-23 13:20

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.