Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 191 / 2017

PROTOKÓŁ NR 191/2017

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 21 grudnia 2017 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

1. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie usług nadzoru i weryfikacji nad pracami geodezyjno-kartograficznymi;

2) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok;

3) planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej;

4) planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2017 rok.

2. Przyjęcie autopoprawek do projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie:

1) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2027;

2) uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok.

3. Przedstawienie wniosków/pism w sprawie zmian do budżetu powiatu oraz przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2027;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok.

4. Rozpatrzenie wniosku w sprawie udzielenia dopłaty Spółce „Szpital Powiatowy we Wrześni” na realizację projektu pn. Podniesienie jakości opieki medycznej w regionie poprzez rozbudowę Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o.

5. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

6. Wolne głosy i wnioski.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął proponowany porządek obrad.

Pkt 1.1 Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że proponuje się unieważnić postępowanie przetargowe na wykonanie usług nadzoru i weryfikacji nad pracami geodezyjno-kartograficznymi, gdyż nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu. Przypomniała, że przedmiotowe prace geodezyjno-kartograficzne dotyczą modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz przetworzenia Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego do postaci dokumentów cyfrowych dla terenów gminy Pyzdry.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwał nr 823/2017 w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie usług nadzoru i weryfikacji nad pracami geodezyjno-kartograficznymi została podjęta jednomyślnie.

Pkt 1.2, 1.3 i 1.4 Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że:

1) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan wydatków o kwotę 55.000,00 zł na zakup pompy szlamowej 11000 dm3/min. Dodała, że otrzymano środki w ww. kwocie z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby komendy do wykorzystania w 2017 roku w ramach wydatków inwestycyjnych;

2) dla Domu Pomocy Społecznej zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.544,00 zł. Dodała, że zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2017 roku zmniejszony został plan dotacji celowych na rok 2017 w dziale 852, rozdział 85202 § 2130 w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad.

Zaznaczyła, że zmiany te skutkują zmianami w planie finansowym dochodów i wydatków oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej.

W głosowaniu nad uchwałami wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 824/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok;

2) 825/2017 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej;

3) 826/2017 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2017 rok

zostały podjęte jednomyślnie.

Uchwały znajdują się w zbiorze uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0022.2.2017.

Pkt 2.1 i 2.2 Beata Matuszewska poinformowała, że:

1) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 239.604,00 zł i ustala się dochody budżetu na łączną kwotę 133.131.192,00 zł:

a) w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” zwiększa się planowane dochody o kwotę 391.435,00 zł w związku z przeniesieniem z 2017 roku planowanej kwoty dofinansowania na zadanie „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim”,

b) w rozdziale „Pozostała działalność” zmniejsza się planowane dochody o kwotę 151.831,00 zł w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie zadania „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną”;

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 790.305,00 zł i ustala się wydatki budżetu na łączną kwotę 143.602.538,00 zł:

a) w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” wprowadza się zadanie w kwocie 64.675,00 zł z przeznaczeniem na realizację II etapu zadania pn. „Budowa sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała-Grzymysławice”,

b) w rozdziale „Drogi publiczne” powiatowe zwiększa się plan o kwotę 356.949,00 zł z przeznaczeniem na zadania majątkowe pn. „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września-Gozdowo-Graboszewo w m. Września” (kwota 326.949,00 zł) oraz „Przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo-Łagiewki” (kwota 30.000,00 zł),

c) w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” zwiększa się planowane wydatki o kwotę 460.512,00 zł na zadanie majątkowe pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim”,

d) w rozdziale „Starostwa powiatowe” zwiększono plan o kwotę 26.862,00 zł na „Usługi na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych”,

e) w rozdziale „Pozostała działalność” zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 151.831,00 zł na zadanie pn. „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną”,

f) w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększono plan o kwotę 7.000,00 zł na „Świadczenie usług stwierdzenia zgonu na terenie Powiatu Wrzesińskiego”,

g) w rozdziale „Rodziny zastępcze” zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 28.778,00 zł, w rozdziale Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zwiększa się planowane wydatki o kwotę 68.791,00 zł,

h) w rozdziale „Obiekty sportowe” zabezpieczono środki na nowe zadanie majątkowe pn. „„Budowa obiektu szatniowo-sanitarno-magazynowego na potrzeby funkcjonowania obiektu sportowego przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni” w kwocie 60.000,00 zł,

i) w rozdziale „Nieodpłatna pomoc prawna” wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 127.086,00 zł zastępuje się kwotą 102.507,00 zł, dodaje się wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 24.579,00 zł;

3) zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 550.701,00 zł do kwoty 10.471.346,00 zł;

4) przychody budżetu zwiększa się o kwotę 550.701,00 zł i określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 13.146.912,00 zł;

5) rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 73.875,00 zł do kwoty 354.562,00 zł;

6) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 104.688,00 zł do kwoty 1.000.950,64 zł.

Zaznaczyła, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały budżetowej na 2018 rok, projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2027 oraz możliwość sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Wrzesińskiego.

Autopoprawki znajdują się w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod znakiem sprawy SOR.0002.12.2017.

W głosowaniu nad przyjęciem autopoprawek wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Autopoprawki do projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie:

1) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2027;

2) uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok

zostały przyjęte jednomyślnie.

Pkt 3.1 i 3.2 Beata Matuszewska poinformowała, że:

1) zwiększona została część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 50.000,00 zł (pismo Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2017 roku);

2) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.399,00 zł na zakup wyposażenia w związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu czynszów najmu;

3) w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.615,00 zł na zakup wyposażenia w związku ze zwiększonymi wpływami z  tytułu otrzymania darowizn oraz wynajmu stanowisk na targach Rolnicza Jesień;

4) z tytułu korekty planu dochodów realizowanych przez Liceum Ogólnokształcące zwiększa się plan o kwotę 1.317,00 zł;

5) w Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny zwiększa się plan wydatków: o kwotę 7.000,00 zł na zakup wyposażenia z tytułu otrzymanej darowizny, o kwotę 1.823,00 zł na usunięcie skutków nawałnicy z tytułu otrzymanego odszkodowania;

6) w Powiatowym Centrum Edukacji zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł na uzupełnienie środków do realizacji zadań;

7) w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 zwiększa się o kwotę 2.947,00 zł na dokonanie korekty odpisu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

8) zmniejsza się plan dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 447.630,00 zł realizowany przez Starostwo Powiatowe;

9) w Starostwie Powiatowym zmniejsza się plan wydatków:

a) o kwotę 400.071,00 zł (kwota dofinansowania 391.435,00 zł, kwota wkładu własnego 8.636,00 zł) przeznaczoną na realizację projektu „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim”. Dodała, że powyższe zmniejszenie związane jest z opóźnieniem wykonania prac geodezyjnych oraz weryfikacji tych prac. Dopowiedziała, że uzyskano zgodę z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na przesunięcie środków z roku 2017 do realizacji na rok 2018,

b) o kwotę 64.675,00 zł z zadania „Budowa sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała-Grzymysławice”. Dodała, że w trakcie realizacji inwestycji wystąpiła konieczność przeniesienia planowanych środków z 2017 roku na 2018 rok w ww. kwocie,

c) o kwotę 326.949,00 zł z zadania „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września-Gozdowo-Graboszewo w m. Września". Dodała, że w budżecie na rok 2017 zaplanowano kwotę 474.000,00 zł na wypłatę odszkodowań za nieruchomości zajęte pod rozbudowę ww. drogi. Dopowiedziała, że dotychczas wypłacono 147.051,29 zł. Uzupełniła, że ze względu na trwające procedury administracyjne pozostałe odszkodowania planowane są do wypłaty w styczniu 2018 roku.

Nadmieniła, że w załączniku nr 4 do uchwały 249/XXXVIII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 30 listopada 2017 roku prostuje się oczywisty błąd pisarski. Wyjaśniła, że w przedmiotowym załączniku dodano nowe zadanie majątkowe „Wpłata na fundusz celowy – dofinansowanie „Zakupu pompy szlamowej 11000dm3/min”” w kwocie 55.000,00 zł poprzez podanie klasyfikacji budżetowej dział 754, rozdział 75405, a powinno być dział 754, rozdział 75411.

 

Beata Matuszewska poinformowała, że w projekcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową wprowadza się następujące zmiany:

1) w przedsięwzięciu pn. „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną” zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 151.831,00 zł do kwoty 5.417.604,00 zł (w 2017 roku plan wydatków nie ulega zmianie, w 2018 roku zmniejsza się plan wydatków o kwotę 151.831,00 zł do kwoty 5.290.456,00 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 151.831,00 zł do kwoty 5.316.077,00 zł);

2) w przedsięwzięciu pn. „Usługi na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych” zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 20.638,00 zł do kwoty 153.362,00 zł (w 2018 roku zmniejsza się o kwotę 20.638,00 zł do kwoty 153.362,00 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 20.638,00 zł do kwoty 153.362,00 zł);

3) w przedsięwzięciu pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim” zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 60.441,00 zł do kwoty 2.136.501,00 zł (w 2017 roku zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 400.071,00 zł do kwoty 384.715,00 zł, w 2018 roku zwiększa się planowane wydatki o kwotę 460.512,00 zł do kwoty 1.692.746,00 zł, limit wydatków zwiększa się o kwotę 60.441,00 zł do kwoty 2.077.461,00 zł). Dodała, że powyższe działanie związane jest z opóźnieniem w wykonaniu prac geodezyjnych oraz weryfikacji tych prac. Przypomniała, że niniejsze zadanie jest współfinansowane w 2017 roku ze środków dotacji Wojewody Wielkopolskiego w planowanej kwocie 100.000,00 zł. Z uwagi na to, że Powiat Wrzesiński nie może dokonać przeniesienia ww. środków na lata następne, plan na 2017 rok zmniejsza się o kwotę 60.441,00 zł niższą niż kwota zwiększenia na 2018 rok;

4) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała-Grzymysławice” w celu zapewnienia niezbędnej infrastruktury technicznej na terenach aktywności gospodarczej, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 315.814,06 zł, okres realizacji to lata 2015-2018. Dodała, że w 2016 roku poniesione wydatki to kwota 45.603,06 zł, w 2017 roku planowane nakłady to kwota 205.536,00 zł, w 2018 roku kwota 64.675,00 zł. Dopowiedziała, że Powiat Wrzesiński zawarł umowy dotyczące realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia;

5) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa obiektu szatniowo-sanitarno-magazynowego na potrzeby funkcjonowania obiektu sportowego przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni” w celu rozwoju infrastruktury sportowej, okres realizacji to lata 2017- 2018, łączne planowane nakłady finansowe to kwota 60.000,00 zł (w 2017 roku nie planuje się nakładów na niniejsze zadanie, w 2018 roku plan wydatków to kwota 60.000,00 zł, limit zobowiązań to kwota 60.000,00 zł, która stanowi zabezpieczenie wkładu własnego Powiatu Wrzesińskiego);

6) w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września-Gozdowo-Graboszewo w m. Września” przenosi się planowane wydatki między latami (w 2017 roku zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 326.949,00 zł do kwoty 147.051,00 zł, jednocześnie zwiększa się planowane wydatki w 2018 roku o kwotę 326.949,00 zł do kwoty 3.651.218,00 zł, limit zobowiązań pozostaje bez zmian);

7) w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo-Łagiewki” zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 2.869.294,00 zł (w 2017 roku nie zmienia się plan wydatków, w 2018 roku zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 2.851.294,00 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 2.851.294,00 zł).

Projekty uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2017.

W głosowaniu nad projektami uchwał Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekty uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2027;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok

zostały przyjęte jednomyślnie.

Pkt 4 Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia poinformowała, że Zarząd Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o. ponownie zwrócił się z prośbą o udzielenie wsparcia finansowego na spłatę odsetek i raty wykupu wyemitowanych obligacji za okres IV kwartału 2017 roku. Dodała, że w załączeniu przekazano informację o zdolności szpitala do spłacania w terminie krótkoterminowych zobowiązań sporządzoną na podstawie bilansu na dzień 30 listopada 2017 roku oraz rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 30 listopada 2017 roku wraz ze wskaźnikami finansowymi służącymi ocenie finansowej. Dopowiedziała, że Rada Nadzorcza Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o. pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Szpitala o udzielenie wsparcia finansowego zgodnie z umową wsparcia z dnia 31 grudnia 2010 roku.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia pod znakiem NPZ.0232.11.2017.

Członkowie Zarządu Powiatu Wrzesińskiego wyrazili zgodę na udzielenie dopłaty w wysokości 270.233,56 zł na realizację projektu pn. Podniesienie jakości opieki medycznej w regionie poprzez rozbudowę Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. Dionizy Jaśniewicz /-/     

2. Waldemar Grzegorek /-/

3. Paweł Guzik /-/

4. Jerzy Mazurkiewicz /-/

5. Rafał Zięty /-/

 

Protokołowała:

Marlena Modrowska, referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 191 / 2017)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Marlena Modrowska
    data publikacji: 2018-01-23 13:20

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.