Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 192 / 2017

PROTOKÓŁ NR 192/2017

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 28 grudnia 2017 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

1. Przedstawienie informacji w sprawie modernizacji bursy przy ulicy Gnieźnieńskiej 29 we Wrześni w ramach projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””.

2. Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, których przedmiotem zamówienia są:

1) wykonanie usług nadzoru i weryfikacji nad pracami geodezyjno-kartograficznymi pod nazwą: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Ciemierów, Ciemierów Kolonia, Grądy Dolne, Grądy Górne, Lisewo, Ruda Komorska, Trzcianki, Tarnowa i Wrąbczynek wraz z przetworzeniem Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego do postaci dokumentów cyfrowych dla terenu całej gminy Pyzdry. (18 obrębów) w ramach realizacji projektu pod nazwą „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowy zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim w ramach Poddziałania 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.”;

2) budowa budynku na cele dydaktyczno-sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego w ramach „Modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””.

3. Podjęcie uchwał w sprawach przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2017 rok (dla 14 kierowników jednostek organizacyjnych).

Dalsza część porządku obrad została zrealizowana po zakończeniu XXXIX sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego:

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej;

2) planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2017 rok;

3) przekazania upoważnienia dla Dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni do zaciągania zobowiązań;

4) przekazania upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni do zaciągania zobowiązań;

5) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2018 roku;

6) przekazania na rzecz Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni środka trwałego uzyskanego w ramach zadania: Odbudowa mienia uszkodzonego wskutek nawałnicy w sierpniu 2017 roku;

7) przekazania na rzecz Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni środka trwałego uzyskanego w ramach zadania: Odbudowa mienia uszkodzonego wskutek nawałnicy w sierpniu 2017 roku.

5. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

6. Wolne głosy i wnioski.

 

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął proponowany porządek obrad.

Pkt 1 Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich przypomniała, że zwrócono się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z prośbą o wyrażenie zgody na rezygnację z realizacji zadania „Modernizacja bursy przy ulicy Gnieźnieńskiej 29”, z uwagi na trwające postępowanie sądowe. Poinformowała, że Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym, po przeanalizowaniu przedstawionych informacji, wyraziła zgodę na rezygnację z realizacji wspomnianego zadania. Dodała, że zmniejszenie zakresu rzeczowego projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” wpłynie na wysokość kosztów kwalifikowalnych związanych z tym zadaniem. Dopowiedziała, że powyższa zmiana wpłynie również na kwotę dofinansowania, która zostanie pomniejszona stosownie do niezrealizowanego zakresu rzeczowego projektu.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.042.6.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego zapoznał się z przedstawioną informacją.

Pkt 2.1 Anna Wolska-Wróblewska przypomniała, że na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 21 grudnia 2017 roku unieważniono postępowanie przetargowe na wykonanie usług nadzoru i weryfikacji nad pracami geodezyjno-kartograficznymi związanymi z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla gminy Pyzdry. Dodała, że postępowanie zostało unieważnione, ponieważ nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu. Dopowiedziała, że należy ponownie zatwierdzić specyfikację na powyższe zadanie. Nadmieniła, że wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 320,00 zł. Podkreśliła, że warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże się wykazem usług wykonanych w okresie ostatnich czterech lat, o wartości co najmniej 40.000,00 zł. Uzupełniła, że zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria: 60% cena oferty, 40% doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zadania.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI. 272.42.2017.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia której przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług nadzoru i weryfikacji nad pracami geodezyjno-kartograficznymi pod nazwą: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Ciemierów, Ciemierów Kolonia, Grądy Dolne, Grądy Górne, Lisewo, Ruda Komorska, Trzcianki, Tarnowa i Wrąbczynek wraz z przetworzeniem Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego do postaci dokumentów cyfrowych dla terenu całej gminy Pyzdry. (18 obrębów) w ramach realizacji projektu pod nazwą „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowy zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim w ramach Poddziałania 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.” została zatwierdzona jednomyślnie.

Pkt 2.2 Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o wyrażenie zgody na przesunięcie w latach części płatności na realizację projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””. Dodała, że po otrzymaniu stosownej zgody zamierza się ponownie wszcząć postępowanie przetargowe na budowę budynku na cele dydaktyczno-sportowe w ramach ww. projektu. Nadmieniła, że:

1) opis przedmiotu zmówienia pozostaje bez zmian,

2) wartość szacunkowa zamówienia podstawowego bez podatku od towarów i usług wynosi 6.453.531,26 zł,

3) ze względu na wybranych inspektorów nadzoru termin realizacji zadania pozostaje niezmieniony i wynosi 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy (przy czym prognozowany termin zawarcia umowy to styczeń/luty 2018),

4) rozliczenie wykonawcy odbywać się będzie fakturami etapowymi w następujący sposób:

a) faktura I za wykonanie robót do stanu surowego otwartego,

b) faktura II po zakończeniu robót budowlanych, do wysokości 85% wynagrodzenia z tytułu wykonania całego przedmiotu umowy, pomniejszonego o kwotę poprzedniej faktury,

c) faktura III po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, do wysokości 15% wynagrodzenia wynikającego z różnicy pomiędzy wartością umowy a już wypłaconymi środkami.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.39.2017.

Rafał Zięty, członek Zarządu zapytał czy pytania, które zadawali we wcześniejszych postępowaniach na przedmiotowe zadanie potencjalni wykonawcy a także odpowiedzi udzielone im przez Wydział Inwestycji zostały uwzględnione w omawianej specyfikacji.

Anna Wolska-Wróblewska odpowiedziała, że w specyfikacji opis przedmiotu zamówienia podawany jest w ogólnym zakresie. Dodała, że składane we wcześniejszych postępowaniach pytania i odpowiedzi za każdym razem dołącza się do pełnego opisu przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik do specyfikacji.

Rafał Zięty zawnioskował, by zwrócić się do Urzędu Marszałkowskiego z zapytaniem, czy w przypadku wykazania, że wskaźniki założone na części dotyczącej modernizacji budynku bursy przy ulicy Gnieźnieńskiej 29 można osiągnąć na innych częściach projektu, to kwota dofinansowania nie ulegnie pomniejszeniu.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia której przedmiotem zamówienia jest budowa budynku na cele dydaktyczno-sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego w ramach „Modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” została zatwierdzona jednomyślnie.

Pkt 3 Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że należy upoważnić kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Wrzesińskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2017 rok.

W głosowaniu nad uchwałami wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr 827-840/2017 w sprawach przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2017 rok zostały podjęte jednomyślnie.

Uchwały znajdują się w zbiorze uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0022.2.2017.

Pkt 4.1 i 4.2 Beata Matuszewska poinformowała, że zmiany przyjęte przez Radę Powiatu Wrzesińskiego w uchwałach zmieniających budżet oraz Wieloletnią Prognozę Finansową skutkują koniecznością dostosowania planu finansowego dochodów i wydatków. Dodała, że przedmiotowe zmiany nie dotyczą planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 841/2017 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0022.2.2017.

Pkt 4.3 i 4.4 Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że upoważnia się:

1) dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni,

2) dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni

do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018-2027. Dodała, ze uchwały wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

W głosowaniu nad uchwałami wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 843/2017 w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni do zaciągania zobowiązań;

2) 844/2017 w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni do zaciągania zobowiązań

zostały podjęte jednomyślnie.

Uchwały znajdują się w zbiorze uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0022.2.2017.

Pkt 4.5 Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia poinformowała, że ogłasza się otwarty konkurs ofert na zlecanie w formie wsparcia realizacji zadań publicznych Powiatu Wrzesińskiego w roku 2018 z zakresu:

1) kultury, sztuki i ochrony tradycji na kwotę 50.000,00 zł,

2) edukacji dzieci i młodzieży poprzez projekty edukacyjne na kwotę 2.000,00 zł,

3) organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu powiatu na kwotę 5.000,00 zł,

4) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na kwotę 22.500,00 zł,

5) ratownictwa i ochrony ludności na kwotę 12.000,00 zł,

6) ochrony i promocji zdrowia na kwotę 10.000,00 zł,

7) pomocy społecznej, w tym działalności na rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej na kwotę 20.000,00 zł,

8) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na kwotę 15.000,00 zł,

9) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na kwotę 15.000,00 zł.

Dodała, że konkurs obejmuje zadania, których realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż 15  marca, a zakończy nie później niż 15 grudnia 2018 roku. Dopowiedziała, że oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 19 stycznia 2018 roku. Uzupełniła, że rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi do 9 marca 2018 roku.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 845/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2018 roku została podjęta jednomyślnie.

Pkt 4.6 i 4.7 Grzegorz Stangreciak, zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformował, że przekazuje się środek trwały (w postaci zakończonego zadania inwestycyjnego) uzyskany w ramach zadania „Odbudowa mienia uszkodzonego wskutek nawałnicy w sierpniu 2017 roku” na rzecz:

1) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni – słupy i siatka do klatki wyczynowej do rzutu dyskiem i młotem,

2) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni – naprawa dachu.

Dodał, że przekazanie ww. środków nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2017.

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 846/2017 w sprawie przekazania na rzecz Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni środka trwałego uzyskanego w ramach zadania: Odbudowa mienia uszkodzonego wskutek nawałnicy w sierpniu 2017 roku;

2) 847/2017 w sprawie przekazania na rzecz Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni środka trwałego uzyskanego w ramach zadania: Odbudowa mienia uszkodzonego wskutek nawałnicy w sierpniu 2017 roku

zostały podjęte jednomyślnie.

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. Dionizy Jaśniewicz /-/              

2. Waldemar Grzegorek /-/              

3. Paweł Guzik /-/

4. Jerzy Mazurkiewicz /-/

5. Rafał Zięty /-/

 

Protokołowała:

Marlena Modrowska, referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 192 / 2017)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Marlena Modrowska
    data publikacji: 2018-01-23 13:20
  • zmodyfikował: Marlena Modrowska
    ostatnia modyfikacja: 2018-02-21 08:14

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.