Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Wyłączanie gruntów rolnych z produkcji rolnej

Wydział  Budownictwa i Środowiska,

Chopina 10, pok. 5,

tel. 61 640 45 16.

Godziny obsługi interesantów w Wydziale Budownictwa i Środowiska:

Poniedziałek 12:00-16:00

Wtorek-środa 12:00-15:00

Czwartek- piątek 7:00-10:00

Wnioski wynikające z zakresu zadań Wydziału Budownictwa i Środowiska można składać od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania starostwa w Biurze Obsługi Interesanta przy ul. Chopina 10.

Podstawa prawna: 

 • Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wyłączenie z produkcji gruntów rolnych położonych na terenie powiatu wrzesińskiego. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko (nazwę) wnioskującego, oznaczenie geodezyjne nieruchomości: obręb (położenie), arkusz mapy, numer działki.

Załączniki:

 • ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).

W przypadku, gdy nie ma wymogu uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (tzn. gdy dla gruntów w granicach działki na której ma być realizowana inwestycja, funkcjonuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego), Inwestor może przedłożyć - o ile posiada - wypis i wyrys z obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego danej gminy obejmującego przedmiotowy teren bądź informację o terenie wydaną przez właściwy urząd gminy.

 • dowód stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością, np. umowa kupna - sprzedaży, umowa darowizny, umowa dzierżawy, skrócony odpis księgi wieczystej  (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem, inne),
 • plan zagospodarowania działki obejmujący całe zamierzenie budowlane z uwzględnieniem elementów o których mowa w przepisach art. 34 ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, z rozliczeniem powierzchni inwestycji w klasach i użytkach oraz wskazaniem terenu przeznaczonego do wyłączenia z produkcji rolniczej oraz terenu niezainwestowanego - o ile taki teren ma pozostać,
 • mapa do celów projektowych z zaznaczonym graficznie, kolorowym, wyraźnym obrysem powierzchni niezbędnej do wyłączenia z produkcji oraz liczbowym zbilansowaniem powierzchni terenu - z rozbiciem na działki i klasy gruntów,
 • pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty skarbowej,

Opłata skarbowa: Zwolnione z opłaty skarbowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 1546 z późn. zm.).

Przewidywany termin załatwienia sprawy: nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Sposób załatwienia sprawy: wydanie decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej.

Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej następuje w formie decyzji administracyjnej. Sprawy o wydanie decyzji prowadzone są w trybie przepisów ustawy z dnia 03 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1161 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy: odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem starosty wrzesińskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Uwagi:

Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku jest: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

Pod pojęciem „wyłączenie gruntów rolnych z produkcji” rozumie się: rozpoczęcie innego niż rolnicze lub leśne użytkowanie gruntów (zgodnie z art. 4 pkt 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. nr 1161 z późn. zm.). Zgodnie z tą ustawą ochronie podlegają użytki rolne klas: I, II, III, IIIa i IIIb, użytki rolne wytworzone z gleb pochodzenia organicznego klas IV, IVa, IVb, V i VI oraz grunty wymienione w art. 2 ust 1 pkt 2 – 10.

Z produkcji rolnej wyłączyć można grunty, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zostały przeznaczone na cele nierolnicze i nieleśne oraz w przypadku braku takiego planu grunty dla których decyzją wójta, burmistrza zostały określone warunki zabudowy i zagospodarowania tych gruntów dla inwestycji nierolniczej i nieleśnej. Wyłączenie gruntów może być trwałe lub czasowe. Osoba, która uzyskała zgodę na trwałe wyłączenie gruntu rolnego z produkcji jest zobowiązana do uiszczenia należności czyli jednorazowej opłaty zgodnie z określoną w tej ustawie wysokością oraz opłat rocznych, stanowiących 10% należności przez okres 10 lat. Osoba, która uzyskała zgodę na czasowe wyłączenie gruntu rolnego jest zobowiązana do uiszczenia opłat rocznych przez okres faktycznego wyłączenia, jednak nie dłużej jak przez okres 20 lat. Należność umniejsza się o wartość rynkową wyłączonego gruntu.

Obowiązek uiszczania należności i opłat rocznych nie dotyczy wyłączenia gruntów z produkcji rolnej na cele budownictwa mieszkaniowego do 0,05 ha w przypadku budynku jednorodzinnego i do 0,02 ha na każdy lokal w przypadku budynku wielorodzinnego.

Właściwym w sprawach ochrony gruntów rolnych jest starosta, a gruntów leśnych dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, z wyjątkiem obszarów parków narodowych, gdzie właściwym jest dyrektor parku.

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-28
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-28 12:55
 • zmodyfikował: Grzegorz Kolecki
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-19 10:46

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-28
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-28 12:55

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.