Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Zasady dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2017 r.

(zgodnie z Uchwałą nr 551/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 31.01.2017 r.)

§ 1. Ustala się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.   1. Dofinansowaniu podlegają formy kształcenia umożliwiające zdobycie kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu (studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne).

2. Dofinansowaniu określonemu w ust. 1 podlegają specjalności zgodne z potrzebami kadrowymi szkoły/placówki.

3. Dofinansowanie realizowane jest dwa razy w roku w terminach określonych
w załączniku do niniejszej uchwały.

4.  Kwota maksymalnego dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe
i zakłady doskonalenia nauczycieli w roku 2017 jednorazowo wynosi 2 000 zł,
ale nie więcej niż 70% wniesionej opłaty.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się  Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podział środków i zasady dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2017

§ 1. Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli określone w dziale 801 rozdział 80146 w wysokości 128 579,00 zł dzielone są następująco:

 1. dofinansowanie opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli – 35 000,00 zł,
 2. środki przeznaczone na realizację planów doskonalenia zawodowego opracowanych
  przez dyrektorów szkół/placówek – 32 000,00 zł,
 3. środki przeznaczone na realizację planów doskonalenia zawodowego opracowanych
  przez dyrektorów szkół pozostające w dyspozycji organu prowadzącego – 9 000,00 zł,
 4. organizacja szkoleń i seminariów przez organ prowadzący – 52 579,00 zł.

§ 2. Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli określone w dziale 854 rozdział 85446 w wysokości 9 264 ,00 zł dzielone są następująco:

 1. dofinansowanie opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli – 2 000,00 zł,
 2. środki przeznaczone na realizację planów doskonalenia zawodowego opracowanych
  przez dyrektorów placówek – 5 264,00 zł,
 3. środki przeznaczone na realizację planów doskonalenia zawodowego opracowanych
  przez dyrektorów placówek pozostające w dyspozycji organu prowadzącego – 2 000,00 zł.

§ 3. Zasady wykorzystania środków określonych w § 1 pkt 1 i w § 2 pkt 1:

 1. Wnioski o przyznanie dofinansowania w Starostwie Powiatowym we Wrześni w następujących terminach:

a)   I termin – do 31 maja 2017 r.,

b)  II termin  – do 30 listopada 2017 r.

 1. Do wniosku należy dołączyć:
  • opinię dyrektora szkoły/placówki, który potwierdza celowość podjętego dokształcania zawodowego,
  • potwierdzenie uczelni wyższej/ośrodka kształcenia nauczycieli o podjętej formie dokształcania zawodowego,
  • rachunki potwierdzające dokonanie wpłaty na rzecz uczelni związanej z podjętym dokształcaniem.
 1. Do dofinansowania mają prawo:
  • nauczyciele zatrudnieni w szkołach/placówkach prowadzonych przez Powiat Wrzesiński w wymiarze nie niższym niż ½ etatu,
  • nauczyciele, którzy podjęli formę kształcenia umożliwiającą zdobycie kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu w specjalnościach zgodnych
   z potrzebami kadrowymi szkoły/placówki.
 2. Wnioski, o których mowa w pkt 1 są analizowane przez zespół w skład, którego wchodzą przedstawiciele organu prowadzącego i przedstawiciele związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.
 3. Wnioski nie spełniające wymogów formalnych będą odrzucone.
 4. Pierwszeństwo w przyznaniu dopłaty do czesnego mają nauczyciele, którzy wcześniej
  nie korzystali z dofinansowania.
 5. Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Zarząd Powiatu Wrzesińskiego
  po zapoznaniu się ze stanowiskiem zespołu.

§ 4. 1. Środki określone w § 1 pkt 2 i w § 2 pkt 2 przeznaczone  na realizację planów doskonalenia zawodowego opracowanych przez dyrektorów szkół/placówek, dzielone
są następująco:

 1. Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni – 6 000,00 zł,
 2. Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni – 6 000,00 zł,
 3. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni – 4 000,00 zł,
 4. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni – 8 000,00 zł,
 5. Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni – 4 000,00 zł,
 6. Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni – 4 000,00 zł,
 7. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wrześni – 5 264,00 zł.

§ 4. 2. W uzasadnionych przypadkach, kwoty ustalone w § 4 ust. 1 mogą być zwiększone ze środków określonych w § 1 pkt 3 i § 2 pkt 3, po przedłożeniu przez dyrektora szkoły/placówki wniosku z załączonym sprawozdaniem z wykorzystania przekazanych wcześniej środków.

§ 5. Dyrektor szkoły/placówki do 10 stycznia 2018 roku przedkłada w Starostwie Powiatowym sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków przyznanych w roku 2017 na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

drukuj ()

 • autor informacji: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-29
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-29 07:38
 • zmodyfikował: Sławomir Jarantowski
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-31 14:51

drukuj ()

 • autor informacji: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-29
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-29 07:38
 • zmodyfikował: Sławomir Jarantowski
  ostatnia modyfikacja: 2015-09-02 14:58

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.