Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Ustalone w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek, specjalności i formy kształcenia objęte dofinansowaniem w 2020 r.:

 • specjalności kształcenia:
 1. wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;
 2. logopedia, neurologopedia;
 3. surdopedagogika;
 4. tyflopedagogika;
 5. oligofrenopedagogika;
 6. wspieranie rozwoju i edukacji osób ze spektrum autyzmu;
 7. doradztwo zawodowe;
 8. diagnoza i terapia pedagogiczna;
 9. pedagogika lecznicza;
 10. psychoterapia dzieci i młodzieży;
 11. pedagogika opiekuńczo-wychowawcza;
 12. poradnictwo rodzinne i psychologiczne;
 13. psychologia;
 14. kreatywna edukacja dzieci;
 15. edukacja włączająca;
 16. zarządzanie w oświacie;
 17. nowoczesne technologie w produkcji roślinnej;
 18. przygotowanie pedagogiczne;
 • formy kształcenia:
 1. studia podyplomowe,
 2. studia wyższe,
 3. kursy kwalifikacyjne, seminaria, konferencje, wykłady, warsztaty, szkolenia oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzone odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Podział środków i zasady dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli

w roku 2020

(zgodnie z uchwałą nr 506/2020 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 30 stycznia 2020 r.)

 

§ 1. Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli określone w dziale 801 rozdział 80146 w wysokości 147 654,00 zł przeznacza się na:

1. dofinansowanie opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli – 30 000,00 zł,

2. realizację planów doskonalenia zawodowego opracowanych przez dyrektorów szkół/placówek z uwzględnieniem szkoleń    branżowych – 105 000,00 zł, w tym:

 • 80 000,00 zł przekazuje się  na konto szkół/placówek,
 • 25 000,00 zł pozostaje w planie finansowym Starostwa Powiatowego do dyspozycji Zarządu na wniosek dyrektorów szkół/placówek

3. organizację szkoleń i seminariów przez organ prowadzący – 12 654,00 zł.

§ 2. Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli określone w dziale 854 rozdział 85446 w wysokości 13 120,00 zł przeznacza się na:

1. dofinansowanie opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli – 5 000,00 zł,

2. realizację planów doskonalenia zawodowego opracowanych przez dyrektorów placówek – 8 120,00 zł, w tym:

 • 6 120,00 zł przekazuje się  na konto placówki,
 • 2 000,00 zł pozostaje w planie finansowym Starostwa Powiatowego do dyspozycji Zarządu na wniosek dyrektora placówki.

§ 3. Zasady wykorzystania środków określonych w § 1 pkt 1 i w § 2 pkt 1:

1. Wnioski o przyznanie dofinansowania w roku 2020 składają nauczyciele szkół/placówek w Starostwie Powiatowym we Wrześni w następujących terminach:

a)   I termin – do 31 maja 2020 r.,

b)  II termin – do 30 listopada 2020 r.

2. Do wniosku należy dołączyć:

 • opinię dyrektora szkoły/placówki, który potwierdza celowość podjętego doskonalenia zawodowego,
 • potwierdzenie uczelni wyższej/ośrodka kształcenia nauczycieli o podjętej formie dokształcania zawodowego,
 • rachunki potwierdzające dokonanie wpłaty na rzecz uczelni związanej z podjętym dokształcaniem.

3. Do dofinansowania mają prawo nauczyciele, którzy podjęli formę kształcenia
w specjalnościach wymienionych w uchwale, zgodnych z potrzebami kadrowymi szkoły/placówki.

4. Pracownik Wydziału Edukacji dokonuje analizy złożonych wniosków pod względem formalnym, zawiadamia wnioskodawcę o możliwości uzupełnienia i poprawienia błędów w terminie 7 dni.

5. Wnioski złożone po terminie oraz wnioski zawierające błędy i braki formalne, pomimo wezwania do poprawy, pozostaną bez rozpatrzenia.

6. W przypadku nauczyciela studiującego na więcej niż jednym kierunku bądź realizującego jednocześnie kilka form doskonalenia zawodowego, dofinansowanie nie może przekroczyć ustalonej maksymalnej kwoty dofinansowania.

7. Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Zarząd Powiatu Wrzesińskiego.

§ 4. 1. Środki określone w § 1 pkt 2a i w § 2 pkt 2a  przeznaczone  na realizację planów doskonalenia zawodowego opracowanych przez dyrektorów szkół/placówek, dzielone
są następująco:

 1. Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni – 3 500,00 zł,
 2. Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni – 29 000,00 zł,
 3. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni – 17 000,00 zł,
 4. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni – 17 500,00 zł,
 5. Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni – 3 500,00 zł,
 6. Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni – 6 000,00 zł,
 7. Powiatowa Szkoła Muzyczna I stopnia we Wrześni – 3 500,00 zł,
 8. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wrześni – 6 120,00 zł.

§ 4. 2. W uzasadnionych przypadkach, kwoty ustalone w § 4 ust. 1 mogą być zwiększone ze środków określonych w § 1 pkt 2b i § 2 pkt 2b, po przedłożeniu przez dyrektora szkoły/placówki wniosku z załączonym sprawozdaniem z wykorzystania przekazanych wcześniej środków.

§ 5. Dyrektor szkoły/placówki do 10 stycznia 2021 roku przedkłada w Starostwie Powiatowym sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków przyznanych w roku 2020 na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-29
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-29 07:38
 • zmodyfikował: Violetta Król
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-23 11:44

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-29
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-29 07:38
 • zmodyfikował: Sławomir Jarantowski
  ostatnia modyfikacja: 2015-09-02 14:58

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.