Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Tryb i zasady przyznawania grantów edukacyjnych zgodnie z

UCHWAŁĄ NR

217/XXXV/2013

RADY POWIATU WE WRZEŚNI

z dnia 28 listopada 2013 r.


 

Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej,

ul. Chopina 10, pok. 103,

tel. 61 640 45 30


 

§ 10. Zasady i procedury przyznawania Powiatowych Grantów Edukacyjnych:

1. Granty edukacyjne na zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze, specjalistyczne oraz wspierające edukację, określone w § 5 ust. 2 pkt 1, 2, będą realizowane jako zajęcia pozalekcyjne lub pozaszkolne.

2. Osobami uprawnionymi do ubiegania się o grant edukacyjny są dyrektorzy szkół, nauczyciele, zespoły nauczycieli zatrudnieni w szkołach/placówkach prowadzonych przez Powiat Wrzesiński z zastrzeżeniem ust. 3.

3. O granty edukacyjne realizowane w ramach projektu „Konstruowanie zasad spójności nauczania przedmiotów ogólnokształcących na poziomie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej” mogą ubiegać się nauczyciele szkół dla których powiat nie jest organem prowadzącym, jeśli realizują grant wspólnie z nauczycielami szkół dla których powiat jest organem prowadzącym.

4. Grant edukacyjny określony w §5 ust. 2 pkt 4 służy wspieraniu inicjatyw mających na celu:

1) wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkół,

2) zachęcanie nauczycieli do rozwijania warsztatu pracy,

3) zaktywizowanie nauczycieli i dyrektorów szkół do organizowania nowych form działalności edukacyjnej.

5. Pomocą finansową i organizacyjną na realizację innowacji pedagogicznych objęte zostaną projekty wdrażające aktywizujące metody nauczania i organizacji procesu dydaktycznego, służące podniesieniu jakości nauczania, a także atrakcyjności i innowacyjności oferty edukacyjnej szkoły.

6. Wsparcie mogą otrzymać projekty edukacyjne, innowacje pedagogiczne, eksperymenty pedagogiczne, jeśli zostaną przygotowane zgodnie z procedurą określoną w odrębnych przepisach.

7. Wspieranie warsztatu pracy nauczycieli z terenu powiatu wrzesińskiego może być realizowane poprzez:

1) dofinansowanie szkoleń doskonalących,

2) udział w szkoleniach, warsztatach, seminariach organizowanych przez Starostwo Powiatowe we Wrześni.

8. 1) Wnioski o przyznanie grantów edukacyjnych składa dyrektor szkoły/placówki w terminie od 1 do 15 września każdego roku, z zastrzeżeniem pkt. 2),

2) Wnioski o grant na realizację innowacji pedagogicznej i eksperymentu pedagogicznego należy złożyć w czasie i trybie określonym w odrębnych przepisach.

9. Pracownik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej dokonuje analizy złożonych wniosków pod względem formalnym.

10. Wnioski złożone po terminie oraz wnioski zawierające błędy i braki formalne, nie będą rozpatrywane.

11. Zarząd Powiatu we Wrześni podejmuje decyzję o przyznaniu/nieprzyznaniu grantu edukacyjnego.

12. O decyzji Zarządu powiadamiany jest dyrektor szkoły/placówki.

13. Przyznanie grantu edukacyjnego jest podstawą do zawarcia umowy z nauczycielem prowadzącym zajęcia.

14. Granty edukacyjne są realizowane maksymalnie przez dziewięć miesięcy w danym roku szkolnym.

15. W ramach przyznanego grantu edukacyjnego mogą być finansowane:

a) wydatki osobowe obejmujące wynagrodzenie nauczycieli za realizację od 1 do 4 godzin lekcyjnych tygodniowo,

b) wydatki osobowe obejmujące wynagrodzenia osób prowadzących szkolenia dla nauczycieli,

c) wydatki rzeczowe obejmujące zakup materiałów i przyborów niezbędnych do realizacji projektu, uzgodnionych indywidualnie z prowadzącym.

§ 11. Starosta Wrzesiński z własnej inicjatywy może wnioskować o przyznanie grantu edukacyjnego w każdej kategorii.

§ 12. Prowadzenie nadzoru i rozliczenie realizacji Powiatowych Grantów Edukacyjnych.

1. Realizatorzy grantów są zobowiązani do przedłożenia pisemnego sprawozdania w terminie 14 dni od zakończenia projektu.

2. Realizacja zajęć w ramach przyznanych grantów podlega nadzorowi Starosty Wrzesińskiego, reprezentowanego przez upoważnionego pracownika Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej.

3. W przypadku zastrzeżeń co do sposobu i jakości realizacji projektu Zarząd Powiat może podjąć decyzję o wstrzymaniu jego realizacji i zaprzestaniu jego finansowania.

4. Dokumentację związaną z przyznawaniem grantów przechowuje i archiwizuje Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego we Wrześni.

drukuj ()

 • autor informacji: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-29
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-29 07:50
 • zmodyfikował: Grzegorz Kolecki
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-09 13:44

drukuj ()

 • autor informacji: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-29
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-29 07:50

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.