Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

 Tryb i zasady przyznawania grantów edukacyjnych zgodnie z


 

Wydział Edukacji,

ul. Chopina 10, pok. 103,

tel. 61 640 45 30

UCHWAŁA NR 215/XXXV/2017

RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

 

 w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Edukacji” 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) w zw. z art. 1 ust. 12, 13, 18, 20, 21, 22 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 r. poz. 59 z późn. zm.)  uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się „Powiatowy Program Rozwoju Edukacji” zwany dalej Programem.

§ 2. Cele Programu:

1) Kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych,

2) Kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym,

3) Stwarzanie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów,

4) Kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania czasu wolnego,

5) Upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń,

6) Kształtowanie u uczniów umiejętności sprawnego posługiwania się technologiami informacyjno – komunikacyjnymi,

7) Stymulowanie aktywności twórczej, rozbudzanie aspiracji edukacyjnych młodzieży.

§ 3. Zasięg programu.

1. Program swoim zasięgiem obejmuje wszystkie szkoły, dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym z zastrzeżeniem § 5 ust. 3:

1) Liceum Ogólnokształcące we Wrześni,

2) Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni,

3) Zespół Szkół Technicznych  i Ogólnokształcących we Wrześni,

4) Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni,

5) Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni.

§ 4. Zasady finansowania Programu:

1. Środki na realizację Programu pochodzą z budżetu Powiatu i są corocznie określane w uchwale budżetowej Powiatu Wrzesińskiego.

§ 5. Formy realizacji Programu:

1. Wspieranie edukacji uczniów w formie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych finansowanych w postaci tzw. „Grantów Edukacyjnych” realizowanych w następujących obszarach:

1) zajęcia edukacyjne i specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w procesie kształcenia, np. dla uczniów ze zdiagnozowanymi problemami edukacyjnymi (np. „Supermaturzysta”, „Równam do poziomu”),

2) zajęcia wspierające edukację uzdolnionych uczniów realizowane zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami rozwojowymi, służące głównie stymulowaniu aktywności twórczej uzdolnionej młodzieży, inspirowaniu do podejmowania nowych działań (np. „Moje pasje”, „Matura…”),

2. Zajęcia wprowadzające innowacyjne formy nauczania – pomoc finansowa i organizacyjna na wdrażanie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania, cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne, eksperymenty pedagogiczne.

3. Wspieranie i organizowanie działań edukacyjnych i wychowawczych w formach pozaszkolnych, dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu wrzesińskiego („Zielona szkoła”, „Powiatowa Akcja Letnia”, „Sportowe Wakacje”, „Szkoła na rzece”, „Lato w Relaxie” itp.).

§ 6. Planowane rezultaty programu: 

1. wzrost motywacji uczniów i postaw prospołecznych, 

2. wzrost zaangażowania uczniów w rozwijanie swoich umiejętności,

3. promocja aktywnego spędzania czasu wolnego, 

4. wzrost wiedzy uczniów w zakresie bezpieczeństwa i istniejących zagrożeń,

5. wzrost umiejętności uczniów posługiwania się technologiami informacyjno – komunikacyjnymi.

§ 7. Formy, tryb i zasady przyznawania wsparcia w ramach „Powiatowego Programu Rozwoju Edukacji” ustali Zarząd Powiatu Wrzesińskiego w drodze uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 2017 r.

 

 

 

UCHWAŁA NR  1038/2018

ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 21 sierpnia 2018 r.

 

 

w sprawie określenia form, trybu i zasad przyznawania wsparcia w ramach „Powiatowego Programu Rozwoju Edukacji” 

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) oraz § 7 uchwały nr 215/XXXV/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Edukacji”, uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Określa się formy, tryb i zasady przyznawania wsparcia w ramach „Powiatowego Programu Rozwoju Edukacji”.

§ 2. Pomoc określona Programem to:

 1. Warunki i zasady wsparcia procesów edukacyjnych – granty edukacyjne.
 2. Wspieranie i organizowanie działań edukacyjnych i wychowawczych w formach pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu wrzesińskiego.

§ 3. Formy realizacji Programu:

 1. Wspieranie edukacji uczniów w formie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych finansowanych w postaci „Grantów Edukacyjnych” realizowanych w następujących obszarach:
 1. zajęcia edukacyjne i specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w procesie kształcenia, np. dla uczniów ze zdiagnozowanymi problemami edukacyjnymi (np. „Supermaturzysta”, „Równam do poziomu”),
 2. zajęcia wspierające edukację uzdolnionej młodzieży realizowane zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami rozwojowymi, służące głównie stymulowaniu aktywności twórczej uzdolnionej młodzieży, inspirowaniu do podejmowania nowych działań (np. „Moje pasje”, „Matura…”),
 3. innowacyjne formy nauczania – pomoc finansowa i organizacyjna na wdrażanie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania, cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne, eksperymenty pedagogiczne.
 1. Wspieranie i organizowanie działań edukacyjnych i wychowawczych w formach pozaszkolnych, dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu wrzesińskiego („Zielona szkoła”, „Powiatowa Akcja Letnia”, „Sportowe Wakacje”, „Szkoła na rzece”, „Lato w Relaxie” itp.), przy czym zakres i wysokość wsparcia jest uzależniona od wielkości środków budżetowych zaplanowanych na wyżej wymienione zadanie w danym roku budżetowym.

 

 

 

§ 4. Tryb i zasady przyznawania „Grantów Edukacyjnych”:

 1. Granty edukacyjne na zajęcia edukacyjne i specjalistyczne oraz wspierające edukację, określone w § 3 ust. 1 będą realizowane jako zajęcia pozalekcyjne lub pozaszkolne.
 2. Granty przyznaje Zarząd Powiatu Wrzesińskiego w drodze uchwały.
 3. Osobami uprawnionymi do ubiegania się o grant edukacyjny są nauczyciele, zespoły nauczycieli zatrudnieni w szkołach/placówkach prowadzonych przez Powiat Wrzesiński.
 4. Pomocą finansową i organizacyjną objęte zostaną projekty wdrażające aktywizujące metody nauczania i organizacji procesu dydaktycznego, służące innowacyjności oferty edukacyjnej np.  projekty edukacyjne, innowacyjne formy pracy z uczniem, eksperymenty pedagogiczne.
 5. Eksperymenty pedagogiczne otrzymają wsparcie, jeśli zostaną przygotowane zgodnie z procedurą określoną w odrębnych przepisach.
 6. Wnioski o przyznanie grantu edukacyjnego składa się na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, w terminie:

1) Wnioski o przyznanie grantów edukacyjnych zaopiniowane przez dyrektora
         szkoły/placówki składa się w terminie od 1 do 15 września każdego roku,
         z zastrzeżeniem pkt 2,

2) Wnioski o grant na realizację eksperymentu pedagogicznego składa się w czasie i trybie określonym w odrębnych przepisach.

 1. Pracownik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej dokonuje analizy złożonych wniosków pod względem formalnym, zawiadamia wnioskodawcę o możliwości, w terminie 7 dni, uzupełnienia i poprawienia błędów.
 2. Wnioski złożone po terminie oraz wnioski zawierające błędy i braki formalne, pomimo wezwania do poprawy, pozostaną bez rozpatrzenia.
 3. Granty realizowane są maksymalnie przez 4 miesiące w danym roku szkolnym, w wymiarze  do 24 godzin dydaktycznych.
 4. W przypadku eksperymentów pedagogicznych Zarząd Powiatu może przyznać grant na inny czas i inną liczbę godzin.
 5. Przyznanie grantu edukacyjnego jest podstawą do zawarcia umowy z nauczycielem prowadzącym zajęcia.
 6. W ramach przyznanego grantu edukacyjnego finansowane są wydatki osobowe obejmujące wynagrodzenie nauczycieli.
 7. Zajęcia realizowane są dla grupy liczącej minimum 10 uczniów.
 8.  Grant utraci finansowanie jeśli frekwencja uczniów w poprzednim miesiącu, za który składany jest dziennik elektroniczny, wynosiła mniej niż 60%.
 9. Przyjmuje się zasadę kontynuacji realizacji umów na zajęcia w ramach grantów w następnym roku budżetowym.

§ 5. Starosta Wrzesiński z własnej inicjatywy może wnioskować do Zarządu Powiatu
           Wrzesińskiego o przyznanie grantu edukacyjnego w każdej kategorii, w tym  o zmianę
            terminu realizacji grantów i inną liczbę godzin niż wskazana  w § 4 ust. 9.

§ 6. Prowadzenie nadzoru i rozliczenie realizacji Powiatowych Grantów Edukacyjnych.

 1. Realizatorzy grantów są zobowiązani do bieżącego prowadzenia elektronicznego wykazu godzin zrealizowanych zajęć oraz sporządzenia sprawozdania z realizacji zajęć. 
 1. Wynagrodzenie wypłacane jest raz w miesiącu,
 2. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest  przedstawienie i zatwierdzenie elektronicznego wykazu godzin zrealizowanych zajęć do 5 dnia następnego miesiąca.
 1. Realizacja zajęć w ramach przyznanych grantów podlega kontroli Starosty Wrzesińskiego, reprezentowanego przez upoważnionego pracownika Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej.
 2. W przypadku zastrzeżeń, co do sposobu i jakości realizacji projektu Zarząd Powiatu może podjąć decyzję o wstrzymaniu jego realizacji i zaprzestaniu jego finansowania.
 3. Dokumentację związaną z przyznawaniem grantów przechowuje i archiwizuje Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego we Wrześni.

§ 7. Traci moc uchwała nr 721/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia form, trybu i zasad przyznawania wsparcia w ramach „Powiatowego Programu Rozwoju Edukacji”.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.

 

 

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-29
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-29 07:50
 • zmodyfikował: Violetta Król
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-13 12:44

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-29
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-29 07:50

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.