Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Tryb i zasady przyznawania stypendium edukacyjno -socjalnego zgodnie z

UCHWAŁĄ NR 217/XXXV/2013

RADY POWIATU WE WRZEŚNI

z dnia 28 listopada 2013 r.


 

Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej,

ul. Chopina 10, pok. 103,

tel. 61 640 44 14.


 

§ 6. Tryb i zasady przyznawania stypendium edukacyjno–socjalnego:

1. Stypendium edukacyjno-socjalne przeznaczone jest dla uczniów szkół ponad-gimnazjalnych, dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym.

2. O stypendium edukacyjno–socjalne mogą się ubiegać uzdolnieni uczniowie którzy uzyskali wysoką średnią ocen w poprzednim roku nauki (co najmniej 4,50), jednakże ze względu na trudną sytuację materialną nie mają możliwości rozwoju swoich zdolności i realizacji właściwej ścieżki edukacyjnej.

3. Tryb ubiegania się o stypendium edukacyjno-socjalne:

1) uczeń składa w szkole wniosek o przyznanie stypendium w terminie do 20 września danego roku,

2) do wniosku uczeń dołącza:

a) dokumenty potwierdzające sytuację materialną (zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodach wszystkich członków rodziny za rok kalendarzowy poprzedzający rok składania wniosku),

b) zaświadczenie o średniej ocen uzyskanych w roku szkolnym poprzedzającym datę złożenia wniosku lub kserokopię świadectwa z klasy trzeciej gimnazjum, w przypadku ucznia klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej,

3) szkolne komisje stypendialne przeprowadzają formalną i merytoryczną weryfikację złożonych wniosków i ustalają listę kandydatów do otrzymania stypendium uporządkowaną w kolejności uwzględniającej sytuację materialną i wyniki w nauce.

4. Dyrektor Szkoły przekazuje do Starostwa Powiatowego we Wrześni zaopiniowane wnioski w terminie do 30 września.

5. Pracownik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej przeprowadza analizę formalną złożonych wniosków.

6. Stypendium edukacyjno-socjalne przyznaje Zarząd Powiatu we Wrześni.

7. Dyrektor szkoły powiadamia uczniów o decyzji Zarządu Powiatu.

8. Stypendium przyznawane jest:

1) uczniom klas niematuralnych – na okres roku szkolnego, liczonego od września do czerwca (10 miesięcy), z zastrzeżeniem pkt. 2,

2) uczniom klas maturalnych – na okres roku szkolnego liczonego od 1 września do 30 kwietnia (8 miesięcy),

9. Wręczenie stypendiów następuje w sposób uroczysty.

10. Uczeń traci stypendium:

1) gdy przerwie naukę w danej szkole i nie będzie jej kontynuował w innej szkole prowadzonej przez Powiat Wrzesiński,

2) gdy zostanie skreślony z listy uczniów,

3) na uzasadniony wniosek dyrektora szkoły.

11. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do poinformowania Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej o utracie prawa do stypendium przez ucznia jego szkoły w terminie 7 dni od zaistnienia faktu skutkującego utratą stypendium.

12. Nienależnie pobrane stypendium podlega zwrotowi na konto wskazane przez Starostwo Powiatowe we Wrześni.

13. W miejsce skreślonego stypendysty Zarząd Powiatu może przyznać stypendium edukacyjno-socjalne kolejnemu uczniowi z listy kandydatów z zastrzeżeniem ust. 14.

14. Stypendium edukacyjno-socjalne przyznane w trybie określonym w ust. 13 zostaje przyznane na pozostałe miesiące roku szkolnego.

drukuj ()

  • autor informacji: Grzegorz Kolecki
    data wytworzenia: 2015-04-29
  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2015-04-29 08:32
  • zmodyfikował: Grzegorz Kolecki
    ostatnia modyfikacja: 2017-06-09 14:06

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.