Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Tryb i zasady przyznawania stypendium edukacyjnego zgodnie


UCHWAŁĄ NR 204/XXXIII/2017

RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 6 lipca 2017 r. 

Wydział Edukacji,

ul. Chopina 10, pok. 103,

tel. 61 640 44 14.

Tryb i zasady przyznawania stypendium edukacyjnego:

 1. Stypendium edukacyjne przeznaczone jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych, dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym.

 2. O stypendium edukacyjne mogą się ubiegać uzdolnieni uczniowie, którzy uzyskali wysoką średnią ocen w poprzednim roku nauki (co najmniej 4,5), jednakże ze względu na trudną sytuację rodzinną/materialną nie mają możliwości rozwoju swoich zdolności i realizacji właściwej ścieżki edukacyjnej.

 3. Tryb ubiegania się o stypendium edukacyjne:
  -uczeń składa w szkole wniosek o przyznanie stypendium w terminie do 20 września danego roku,
  -do wniosku uczeń dołącza:

a) kserokopię świadectwa z poprzedniej klasy,

b) dokumenty potwierdzające sytuację rodzinną/materialną,

 

Szkolne komisje stypendialne przeprowadzają formalną i merytoryczną weryfikację złożonych wniosków i ustalają listę kandydatów do otrzymania stypendium uporządkowaną w kolejności uwzględniającej sytuację rodzinną/materialną i wyniki w nauce.

      4. Dyrektor szkoły przekazuje do Starostwa Powiatowego we Wrześni zaopiniowane wnioski w terminie do 30 września.

    5. Pracownik Wydziału Edukacji przeprowadza analizę formalną złożonych wniosków.

      6. Stypendium edukacyjne przyznaje Zarząd Powiatu Wrzesińskiego.

      7. Dyrektor szkoły powiadamia uczniów o decyzji Zarządu Powiatu.

      8. Stypendium przyznawane jest:

        - uczniom klas niematuralnych – na okres roku szkolnego, liczonego od września do czerwca (10 miesięcy),

        - uczniom klas maturalnych – na okres roku szkolnego liczonego od 1 września do 30 kwietnia (8 miesięcy).

       9. Przyjmuje się zasadę kontynuacji wypłaty stypendium dla uczniów w następnym roku budżetowym.

      10. Wręczenie stypendiów następuje w sposób uroczysty.

      11. Uczeń traci stypendium:

           - gdy przerwie naukę w danej szkole i nie będzie jej kontynuował w innej szkole prowadzonej przez Powiat Wrzesiński,

           - gdy zostanie skreślony z listy uczniów,

           - na uzasadniony wniosek dyrektora szkoły.

     12. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do poinformowania pracowników Wydziału Edukacji  o utracie prawa do stypendium przez               ucznia jego szkoły w terminie 7 dni od zaistnienia faktu skutkującego utratą stypendium.

   13. Nienależnie pobrane stypendium podlega zwrotowi na konto wskazane przez Starostwo Powiatowe we Wrześni.

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-29
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-29 08:32
 • zmodyfikował: Violetta Król
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-13 13:36

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.