Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:
 • Dostęp do innych informacji publicznych

Treść strony

Dostęp do innych informacji publicznych

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu wrzesińskiego udostępniana jest na zasadach określonych w Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r., poz. 2176) oraz Zarządzenia nr 15/2021 Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej.  


Zgodnie z art. 10 ww. ustawy informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. 


Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w ciągu tego okresu podmiot zobowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku. 


Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, wnioskodawca zostanie pisemnie powiadomiony o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem oraz o sposobie w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się. 


Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek niezbędne będzie poniesienie przez organ dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, organ może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom na zasadach określonych w załączniku - wysokość opłat za udostępnienie informacji publicznej. W tej sytuacji wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku zostanie powiadomiony o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek. 


W Starostwie Powiatowym we Wrześni do udostępniania informacji publicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zobowiązani są naczelnicy wydziałów oraz osoby na samodzielnych stanowiskach pracy, w zakresie posiadanych kompetencji. 
Zgodnie z § 127 ust. 1 Statutu Powiatu Wrzesińskiego dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji oraz dokumenty dotyczące Zarządu udostępnione są w Wydziale Organizacyjnym w dniach i godzinach pracy Starostwa. 
Z dokumentów wymienionych w § 126 ust. 1 Statutu, czyli: 

 • protokołów z sesji, 
 • protokołów z posiedzeń komisji Rady, 
 • protokołów z posiedzeń Zarządu, 
 • rejestrów uchwał Rady i Zarządu, 
 • innych dot. wykonywania zadań publicznych,

obywatele mogą sporządzać notatki, odpisy, wyciągi, fotografować lub je kopiować. Kopiowanie dokumentów odbywa się na koszt zainteresowanego - zgodnie z wysokością opłat za udostępnienie informacji publicznej. Realizacja tych uprawnień może się odbywać wyłącznie w Starostwie Powiatowym i w obecności pracownika Starostwa. 

Ww. dokumenty są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu.


Godziny urzędowania Starostwa Powiatowego we Wrześni: 


poniedziałek 8:00 – 16:00 
wtorek – piątek 7:00 – 15:00

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-05-12
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-05-12 13:50
 • zmodyfikował: Grzegorz Kolecki
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-22 14:06

drukuj całą stronę

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.