Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Wtórnik lub wymiana dowodu rejestracyjnego

Wydział Komunikacji i Transportu,

ul. Chopina 10, niski parter - informacja, 

tel. 61 640 44 88, 61 640 44 92,

rejestracja 61 640 44 08, 640 44 09, 640 44 10, 640 44 77

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowc (ESP PIK) - możliwość złożenia wniosku elektronicznego

Niezbędne informacje dotyczące złożenia wniosku elektronicznego ESP PIK 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz.U.z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestarcyjnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz 2355),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz.  1088).

Wydania wtórnika lub wymiany dowodu dokonują pracownicy Wydziału Komunikacji i Transportu, godziny urzędowania: poniedziałek 8:30-15:30, wtorek-piątek 7:30-14:30.

Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek - w przypadku wydania wtórnika lub wniosek - w przypadku wymiany dowodu rejestracyjnego oraz:

 • dotychczasowy dowód rejestracyjny - w przypadku wnioskowania o wymianę zniszczonego lub zapełnionego dokumentu,
 • w przypadkach koniecznych - zaświadczenie (odpis) ze stacji kontroli pojazdów określające termin następnego badania technicznego pojazdu (dotyczy przypadków, w których upłynął termin ważności ostatniego badania technicznego zapisanego w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym lub starostwo nie posiada informacji o terminie ostatniego badania zamieszczonego w utraconym dowodzie rejestracyjnym),
 • kartę pojazdu, jeśli była wydana,
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie,
 • dowód tożsamości - w przypadku osób fizycznych, a także zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżli osoba prowadzi taką działalność,
 • aktualny odpis z KRS i zaświadczenie o nadanym nr REGON - w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta),
 • dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej (komunikacyjnej i ewidencyjnej),
 • oświadczenie o wspólności majątkowej w celu dopisania współmałżonka do dowodu rejestracyjnego jako współwłaściciela.

Opłaty

1. Rejestracyjne:

Za wydanie wtórnika utraconego, wymianę zniszczonego dowodu rejestracyjnego, albo za wymianę dowodu rejestracyjnego w którym zabrakło miejsca na wpisy kolejnych terminów okresowych badań technicznych pojazdu, pobierana jest opłata:

 • w wysokości 73,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 72,50 zł oraz opłata ewidencyjna 1,00 zł) za druk nowego dowodu rejestracyjnego oraz pozwolenie czasowe w przypadku wtórnika dowodu rejestracyjnego utraconego lub zniszczonego oraz wymiany dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na kolejne wpisy badań - dotyczy przypadku gdy termin aktualnego badania technicznego znajduje się na zaświadczeniu ze stacji kontroli pojazdów

W przypadku wnioskowania o wymianę zapełnionego dowodu rejestracyjnego, gdy  termin badania technicznego znajdujący się w dowodzie rejestracyjnym jest ważny pobierana jest opłata:

 • w wysokości 54,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 54,00 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł) za druk nowego dowodu rejestracyjnego (w przypadku uszkodzonego dowodu rejestracyjnego wydawane jest pozwolenie czasowe na koszt właściciela pojazdu).

2. Skarbowe:

 • w wysokości 17 zł - za udzielenie pełnomocnictwa lub jego odpisu, wypisu lub kopii - od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Opłaty rejestracyjne można dokonywać poprzez płatność kartą płatniczą (informacja w Wydziale Komunikacji i Transportu) lub uiszczać na rachunek bankowy: Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni nr 36 9681 0002 0000 3127 2000 0030. W nazwie zleceniodawcy wpłaty lub przelewu należy umieścić imię i nazwisko właściciela oraz adres zamieszkania; w tytule: typ, markę i rodzaj pojazdu, a także nr VIN.

Opłaty skarbowe można dokonywać poprzez płatność kartą płatniczą (informacja w Wydziale Komunikacji i Transportu) lub uiszczać na rachunek bankowy: Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni nr 68 9681 0002 0011 1474 0179 5820. W nazwie zleceniodawcy wpłaty lub przelewu należy umieścić imię i nazwisko właściciela oraz adres zamieszkania; w tytule: słowo "pełnomocnictwo" oraz typ, markę, i rodzaj pojazdu, a także numer VIN.

Termin i sposób załatwienia

Wydanie wtórnika lub wymiana zniszczonego dowodu rejestracyjnego następuje w drodze decyzji administracyjnej. Po złożeniu wniosku o wydanie wtórnika lub wymianę zniszczonego dowodu rejestracyjnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, organ rejestrujący dokonuje rejestracji czasowej pojazdu na okres 30 dni, zamawiając w tym czasie dowód rejestracyjny w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie. Dokumentem dopuszczającym pojazd do ruchu jest w tym momencie pozwolenie czasowe.W przypadku wnioskowania o wymianę dowodu rejestracyjnego, w którym zabrakło miejsca na wpisy kolejnych terminów okresowych badań technicznych pojazdu organ rejestrujący również wydaje pozowlenie czasowe na okres 30 dni, zamawiając w tym czasie dowód rejestracyjny w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie.W obu przypadkach dotychczasowy dokument należy przed upływem wyznaczonego terminu wymienić w tut. urzędzie na nowy dowód rejestracyjny po okazaniu dowodu osobistego i dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty ubezpieczeniowej OC oraz karty pojazdu.

Tryb odwoławczy: w przypadku decyzji odmownej służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od jej otrzymania za pośrednictwem starosty wrzesińskiego. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-30
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-30 09:12
 • zmodyfikował: Grzegorz Kolecki
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-29 12:29

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-30
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-30 09:12

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.