Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Wydawanie zezwoleń na nabicie nr: nadwozia, podwozia, tabliczki znamionowej

Wydział Komunikacji i Transportu,

ul. Chopina 10, niski parter – rejestracja

tel. 61 640 44 08, 640 44 09, 640 44 10, 640 44 74.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz.U.z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity: Dz.U.  z 2016 r. poz. 1038),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1088),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 października 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 236, poz.1401 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz.U. z 2015 r., poz. 776 ze zm.).

W/w czynności dokonują pracownicy Wydziału Komunikacji i Transportu, godziny urzędowania: poniedziałek 8:30-15:30, wtorek-piątek 7:30-14:30.

Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek oraz dowód własności na określony zespół (w sytuacjach, kiedy cecha identyfikacyjna ma być umieszczona na zespole, który podlegał wymianie w pojeździe lub cały pojazd został dopiero nabyty przez wnioskodawcę i nie jest na niego zarejestrowany).

Decyzja o nadaniu cech identyfikacyjnych może być wydana w przypadku pojazdu:

 • zbudowanego przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej, którego markę określa się jako "SAM"; dodatkowo właściciel pojazdu składa oświadczenie, że jest właścicielem zespołów i części służących do zbudowania tego pojazdu,
 • w którym dokonano wymiany ramy lub podwozia na odpowiednio ramę lub podwozie bez numeracji fabrycznej,
 • odzyskanego po kradzieży, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu,
 • nabytego na licytacji publicznej lub od podmiotu wykonującego orzeczenie o przepadku pojazdu na rzecz Skarbu Państwa, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu,
 • w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu, a prawomocnym orzeczeniem sądu zostało ustalone prawo własności pojazdu,
 • w którym cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu lub została zniszczona podczas wypadku drogowego albo podczas naprawy, jeżeli zostanie to potwierdzone pisemną opinią rzeczoznawcy samochodowego, która powinna wskazywać pierwotne cechy identyfikacyjne lub jednoznacznie wykluczać ingerencje w pole numerowe w celu umyślnego ich zniszczenia lub zafałszowania,
 • zabytkowego, w którym cecha identyfikacyjna nie została umieszczona, jeżeli fakt ten zostanie potwierdzony pisemną opinią rzeczoznawcy samochodowego,

Dodatkowo należy przedstawić:

 • dowód tożsamości (w przypadku osób fizycznych) oraz aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS),
 • dowód rejestracyjny wraz z dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie (w przypadku pojazdów już zarejestrowanych na terytorium RP).
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłaty

- skarbowe:

 • 10 zł - za wydanie decyzji w sprawie nadania cechy identyfikacyjnej,
 • 10 zł - za wydanie decyzji zezwalającej na wykonanie tabliczki znamionowej dla pojazdu
 • 17 zł - za udzielenie pełnomocnictwa lub jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Opłaty skarbowe można dokonywać poprzez płatność kartą płatniczą (informacja w Wydziale Komunikacji i Transportu) lub uiszczać na rachunek bankowy: Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni nr 68 9681 0002 0011 1474 0179 5820. W nazwie zleceniodawcy wpłaty lub przelewu należy umieścić imię i nazwisko właściciela oraz adres zamieszkania; w tytule: "za wydanie decyzji w sprawie nadania cechy identyfikacyjnej" lub "za wydanie decyzji zezwalającej na wykonanie tabliczki znamionowej" lub "pełnomocnictwo" oraz typ, markę, i rodzaj pojazdu, a także numer VIN.

Termin i sposób załatwienia

Wydanie zgody następuje po przedłożeniu wymaganych dokumentów, w drodze decyzji administracyjnej (wydawanej najpóźniej w ciągu następnego dnia roboczego), z którą właściciel udaje się na uprawnioną stację kontroli pojazdów na terenie powiatu wrzesińskiego, w celu umieszczenia przez uprawnionego diagnostę cech identyfikacyjnych na podwoziu/nadwoziu lub ramie. Diagnosta wystawia zaświadczenie o umieszczonych przez siebie cechach identyfikacyjnych, z którym właściciel udaje się ponownie do Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu Starostwa Powiatowego we Wrześni, celem dokonania odpowiednich zmian w dowodzie rejestracyjnym i aktach pojazdu (lub w zależności od przypadku w celu rejestracji pojazdu).

Tryb odwoławczy: w przypadku decyzji odmownej służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od jej otrzymania za pośrednictwem starosty wrzesińskiego. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-30
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-30 10:09
 • zmodyfikował: Grzegorz Kolecki
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-07 07:00

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-30
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-30 10:09

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.