Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców

 

Wydział Komunikacji i Transportu,

ul. Chopina 10,

tel. 61 640 44 07, 640 44 53.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 5 Stycznia 2011 r.- o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 978 z późń. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Infarstruktury i Budownictwa z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów i pieczęci zwiazanych z utworzeniem i działanością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzacych ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spałnienie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców (Dz.U. z 2016 r, poz. 327),
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1829 z późń. zm.).

Uwaga !

Wydania zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru dokonują pracownicy Wydziału Komunikacji i Transportu, godziny urzędowania: poniedziałek 8:30-15:30, wtorek-piątek 7:30-14:30.


Do wypełnionego wniosku należy dołączyć:

 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców.

 

Opłaty (podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Infarstruktury i Budownictwa z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów i pieczęci zwiazanych z utworzeniem i działanością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzacych ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spałnienie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców (Dz.U. z 2016 r, poz. 327):

 • 500 zł – opłata za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,
 • 500 zł – opłata za wydane zaświadczenie potwierdzające zmianę zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców (rozszerzenie kategorii prawa jazdy),
 • 500 zł – opłata za wydanie poświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców
 • 17 zł – opłata skarbowa za wydane zaświadczenie potwierdzające zmianę zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców (zmiana danych adresowych lub wydanie wtórnika).

Opłaty za wpis można dokonywać poprzez płatność kartą płatniczą (informacja w Wydziale Komunikacji i Transportu) lub usiszczać na rachunek bankowy: Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni nr 36 9681 0002 0000 3127 2000 0030. W tytule wpłaty lub przelewu należy umieścić: nazwę i adres przedsiębiorcy, w tytule "opłata za wpis", "opłata za zaświadczenie - rozszerzenie kategorii prawa jazdy" lub "opłata za wydanie poświadczenia".

Opłatę skarbową można uiszczać w kasie starostwa, pok. 5 (parter) – poniedziałek 8:30-15:30, wtorek-piątek 7:30-14:30 lub na rachunek bankowy: Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni nr 68 9681 0002 0011 1474 0179 5820. W nazwie zleceniodawcy wpłaty lub przelewu należy umieścić imię i nazwisko oraz adres zamieszkania; w tytule: „opłata za zaświadczenie o OSK”.

Przewidywany termin i sposób załatwienia sprawy

Wydanie zaświadczenia następuje w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku, w drodze decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy: w przypadku decyzji odmownej służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od jej otrzymania za pośrednictwem starosty wrzesińskiego. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Inne informacje:

Ośrodek szkolenia kierowców może prowadzić przedsiębiorca:

 1. który posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono upadłości;
 3. który nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom - dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej;
 4. który posiada warunki lokalowe, wyposażenie dydaktyczne, plac do wykonywania manewrów oraz co najmniej jeden pojazd przystosowany do nauki jazdy;
 5. który gwarantuje przeprowadzenie szkolenia zgodnie z jego szczegółowymi warunkami;
 6. który zatrudnia, co najmniej jednego instruktora lub sam jest instruktorem.

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-30
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-30 10:18
 • zmodyfikował: Grzegorz Kolecki
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-29 12:33

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-30
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-30 10:18
 • zmodyfikował: Grzegorz Kolecki
  ostatnia modyfikacja: 2016-07-18 12:30

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.