Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Czasowa rejestracja pojazdów

Wydział Komunikacji i Transportu,

ul. Chopina 10, niski parter - informacja

tel. 61 640 44 88, 640 44 92,

rejestracja - tel. 61 640 44 08, 640 44 09, 640 44 10, 640 44 77, 640 44 01.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowc (ESP PIK) - możliwość złożenia wniosku elektronicznego

Niezbędne informacje dotyczące złożenia wniosku elektronicznego ESP PIK 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1260),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1038),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1088).

Uwaga!

Czasowej rejestracji pojazdów można dokonać w Wydziale Komunikacji i Transportu, godziny urzędowania: poniedziałek 8:30 - 15:30, wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 14:30.

Czasowej rejestracji dokonuje się na okres nieprzekraczający 30 dni, a termin ten może być jednorazowo przedłużony o 14 dni. Po upływie terminu czasowej rejestracji, pozwolenie czasowe i tablice rejestracyjne czasowe (jeżeli były wydane), należy zwrócić do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego we Wrześni.

Jeżeli w załącznikach wymagany jest dowód własności, to może być to jeden z następujących dokumentów:

 • umowa kupna-sprzedaży,
 • umowa zamiany,
 • umowa darowizny,
 • umowa o dożywocie,
 • faktura VAT,
 • prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności.

Spraw związanych z rejestracją pojazdu można dokonać osobiście lub udzielić innej osobie pełnomocnictwa (patrz – wzór pełnomocnictwa). Za udzielenie pełnomocnictwa pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł.

Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek oraz:

1) oryginał dowodu własności pojazdu (jeżeli pojazd nie jest jeszcze zarejestrowany na osobę ubiegającą się o wydanie pozwolenia czasowego);

2) w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy:

 • dowód rejestracyjny pojazdu, jeżeli był on zarejestrowany za granicą (część I i II w przypadku krajów członkowskich UE przewidujących taki wzór tych dokumentów) lub w przypadku pojazdu zarejestrowanego w kraju innym niż UE i EFTA inny dokument wydany przez organ właściwy do rejestracji pojazdów za granicą, potwierdzający jego rejestrację,
 • dowód odprawy celnej, jeżeli pojazd został sprowadzony z państwa niebędącego państwem członkowskim UE lub w przypadku zakupu pojazdu w Polsce od podmiotu prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami - zapis na fakturze określający numer, datę i miejsce odprawy celnej,
 • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy, jeżeli sam.osobowy, czterokołowiec lub czterokołowiec lekki został sprowadzony z państwa członkowskiego UE (lub dokument potwierdzający brak takiego obowiązku) z Urzędu Celnego,
 •  
 • dokument potwierdzający prowadzenie przez zbywcę działalności związanej z obrotem pojazdami (kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub kopia KRS), jeżeli pojazd został nabyty w Polsce od przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami;

3) dowód rejestracyjny w przypadku pojazdów już zarejestrowanych w Polsce;

4) tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany dotychczas w innym urzędzie;

5) dowód tożsamości - w przypadku osób fizycznych, a także zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżli osoba prowadzi taką działalność;

6) aktualny odpis z KRS i zaświadczenie o nadanym nr REGON - w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym;

7) pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę,

8) dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie - jeżeli pojazd jest już zarejestrowany w Polsce;

9) dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej  

Dla dokumentów sporządzonych w języku obcym wymaga się tłumaczeń na język polski przez tłumacza przysięgłego zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1038)

Opłaty:

1. rejestracyjne:

 • w wysokości 61,00 zł  - w przypadku pojazdów samochodowych,
 • w wysokości 39,75 zł  - w przypadku przyczep i naczep,
 • w wysokości 36,75 zł  - w przypadku ciągników rolniczych, motocykli i motorowerów,
 • wydanie tablic wywozowych  111,00 zł  - w przypadku pojazdów samochodowych,
 • w wysokości 64,75 zł  - w przypadku przyczep i naczep, motocykli, ciągników,
 • w wysokości 54,75 zł  - w przypadku motorowerów

2. skarbowe:

 • 17 zł - za udzielenie pełnomocnictwa lub jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Opłaty rejestracyjne można dokonywać poprzez płatność kartą płatniczą (informacja w Wydziale Komunikacji i Transportu) lub uiszczać na rachunek bankowy: Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni nr 36 9681 0002 0000 3127 2000 0030. W tytule wpłaty lub przelewu należy umieścić: imię i nazwisko właściciela; adres zamieszkania; typ, markę i rodzaj pojazdu oraz nr VIN.

Opłaty skarbowe za złożenie pełnomocnictwa można dokonywać poprzez płatność kartą płatniczą (informacja w Wydziale Komunikacji i Transportu) lub uiszczać na rachunek bankowy: Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni nr 68 9681 0002 0011 1474 0179 5820. W nazwie zleceniodawcy wpłaty lub przelewu należy umieścić imię i nazwisko oraz adres zamieszkania; w tytule: „Pełnomocnictwo” oraz typ, markę i rodzaj pojazdu, a także numer VIN.

Termin i sposób załatwienia

Czasowa rejestracja pojazdu następuje niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów, w drodze decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy: w przypadku decyzji odmownej służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od jej otrzymania za pośrednictwem starosty wrzesińskiego. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Inne informacje

Pozwolenie czasowe wydaje się na wniosek właściciela w celu:

 • wywozu pojazdu za granicę,
 • przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy.

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-30
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-30 10:27
 • zmodyfikował: Elwira Haręźlak
  ostatnia modyfikacja: 2023-07-13 12:48

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-30
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-30 10:27

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.