Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Pierwsza rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terytorium RP

Wydział Komunikacji i Transportu,

ul. Chopina 10, niski parter - informacja

tel. 61 640 44 88, 640 44 92,

rejestracja - tel. 61 640 44 08, 640 44 09, 640 44 10, 640 44 77.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowc (ESP PIK) - możliwość złożenia wniosku elektronicznego

Niezbędne informacje dotyczące złożenia wniosku elektronicznego ESP PIK 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1260),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1038),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r.  poz. 1088).

Sprawdź status - swojego zamówienia na dowód rejestracyjny - System pokazuje tylko sprawy, które są w trakcie realizacji. Statusy spraw wyświetlają się jeszcze przez 40 dni od czasu odebrania dokumentu z urzędu.

Rejestracji pojazdów dokonują pracownicy Wydziału Komunikacji i Transportu, godziny urzędowania: poniedziałek 8:30-15:30, wtorek-piątek 7:30-14:30.

Jeżeli w załącznikach wymagany jest dowód własności, to może być to jeden z następujących dokumentów: umowa kupna-sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa o dożywocie, faktura VAT, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności.

Spraw związanych z rejestracją pojazdu można dokonać osobiście lub udzielić innej osobie pełnomocnictwa (patrz – wzór pełnomocnictwa). Za udzielenie pełnomocnictwa pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł.


Do wypełnionego wniosku należy dołączyć:

 • oryginał dowodu własności pojazdu (przeważnie faktura VAT),
 • wyciąg ze świadectwa homologacji (względnie świadectwo zgodności) albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji,
 • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy dla samochodu osobowego, a także czterokołowców i czterokołowców lekkich (lub dokument potwierdzający brak takiego obowiązku) z Urzędu Celnego - w przypadku sprzedaży pojazdu przez wyspecjalizowany salon sprzedaży dokument ten może być zastąpiony stosowną adnotacją na fakturze sprzedaży, potwierdzającą fakt posiadania oryginału lub kopii przedmiotowego zaświadczenia,
 • dowód tożsamości - w przypadku osób fizycznych, a także zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli osoba prowadzi taką działalność,
 • aktualny odpis z KRS i zaświadczenie o nadanym nr REGON - w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta),
 • dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej ,
 • oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania – dotyczy samochodów osobowych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 t,
 • oświadczenie o wspólności majątkowej w celu dopisania współmałżonka do dowodu rejestracyjnego jako współwłaściciela.

Opłaty (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i  Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U. z 2016 r. poz. 689) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  i Budownictwa z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu oraz jej wtórnika (Dz. U. z 2016 r. poz. 457) oraz Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1827):

1. rejestracyjne:

 • 160,00 zł  - w przypadku pojazdów samochodowych,
 • 120,00 zł  - w przypadku motocykli, przyczep i naczep oraz ciągników rolniczych,
 • 110,00 zł  - w przypadku motorowerów,

2. skarbowe:

 • 17 zł - za udzielenie pełnomocnictwa lub jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Opłaty rejestracyjne można dokonywać poprzez płatność kartą płatniczą (informacja w Wydziale Komunikacji i Transportu) lub uiszczać na rachunek bankowy: Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni nr 36 9681 0002 0000 3127 2000 0030. W tytule wpłaty lub przelewu należy umieścić: imię i nazwisko właściciela; adres zamieszkania; typ, markę i rodzaj pojazdu oraz nr VIN.

Opłaty skarbowe można dokonywać poprzez płatność kartą płatniczą (informacja w Wydziale Komunikacji i Transportu) lub uiszczać na rachunek bankowy: Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni nr 68 9681 0002 0011 1474 0179 5820. W nazwie zleceniodawcy wpłaty lub przelewu należy umieścić imię i nazwisko właściciela oraz adres zamieszkania; w tytule: słowo "pełnomocnictwo" oraz typ, markę, i rodzaj pojazdu, a także numer VIN.

Przewidywany termin i sposób załatwienia sprawy

Rejestracja pojazdu następuje w drodze decyzji administracyjnej. Po złożeniu wniosku o rejestrację, zgodnie z obowiązującymi przepisami, organ rejestrujący dokonuje rejestracji czasowej pojazdu na okres 30 dni, zamawiając w tym czasie dowód rejestracyjny w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie. Dokumentem dopuszczającym pojazd do ruchu jest w tym momencie pozwolenie czasowe, które przed upływem wyznaczonego terminu należy wymienić we wrzesińskim starostwie na dowód rejestracyjny.

Tryb odwoławczy: w przypadku decyzji odmownej służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od jej otrzymania za pośrednictwem starosty wrzesińskiego. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-30
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-30 10:53
 • zmodyfikował: Elwira Haręźlak
  ostatnia modyfikacja: 2023-07-13 12:56

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-30
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-30 10:53

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.