Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Wyrejestrowanie pojazdu

Wydział Komunikacji i Transportu,

ul. Chopina 10, niski parter - informacja

tel. 61 640 44 88, 640 44 92,

wyrejestrowanie - tel. 61 640 44 02, 640 44 81.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowc (ESP PIK) - możliwość złożenia wniosku elektronicznego

Niezbędne informacje dotyczące złożenia wniosku elektronicznego ESP PIK 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1260),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 803 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r.  poz.1038 z późn.zm.),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz.1088),
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności (Dz.U. z 2002 r. Nr 44, poz. 419 z późn.zm.).

Uwaga !

Wyrejestrowania pojazdów można dokonać w Wydziale Komunikacji i Transportu, godziny urzędowania: poniedziałek 8:30-15:30, wtorek-piątek 7:30-14:30.

Spraw związanych z wyrejestrowaniem pojazdu można dokonać osobiście lub udzielić innej osobie pełnomocnictwa (patrz – wzór pełnomocnictwa). Za udzielanie pełnomocnictwa pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł.

Pojazd podlega wyrejestrowaniu na wniosek właściciela pojazdu w przypadku:

 • przekazania pojazdu (lub niekompletnego pojazdu) do przedsiębiorstwa prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorstwa prowadzącego punkt zbierania pojazdów, na podstawie zaświadczenia o demontażu pojazdu lub zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu, albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie,
 • kradzieży pojazdu, jeżeli jego właściciel złoży stosowne oświadczenie oraz przedstawi zaświadczenie z Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu albo postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży,
 • wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę, pod warunkiem przedstawienia dokumentu potwierdzającego zbycie pojazdu i złożenia stosownego oświadczenia lub dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą,
 • zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą, pod warunkiem przedstawienia stosownego dokumentu potwierdzającego ten fakt,
 • udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności, jeżeli przedstawiony zostanie dokument potwierdzający ten fakt oraz pod warunkiem wniesienia przez właściciela pojazdu opłaty na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach.

 

Do wypełnionego wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie o demontażu, 
 • dowód rejestracyjny,
 • kartę pojazdu, jeżeli była wydana,
 • tablice rejestracyjne (obowiązek ten nie dotyczy przypadków wyrejestrowywania pojazdu z powodu jego wywozu za granicę, przedłożenie tablic rejestracyjnych nie jest też wymagane w przypadku kradzieży pojazdu),
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
 • oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań - w przypadku utraty dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, jeżeli była wydana lub tablic rejestracyjnych, jeżeli są one wymagane do wniosku o wyrejestrowanie pojazdu.

 

Dodatkowo składając wniosek o wyrejestrowanie należy okazać:

 • dowód tożsamości - w przypadku osób fizycznych,
 • pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta).

W przypadku wywozu pojazdu z kraju lub jego kasacji za granicą, dokumenty sporządzone w języku obcym należy dołączyć do wniosku o wyrejestrowanie wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Opłaty:

  - skarbowe:

 • 10 zł – za wydanie decyzji,  
 • 17 zł - za udzielenie pełnomocnictwa lub jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa.

 

Opłaty skarbowe można dokonywać poprzez płatność kartą płatniczą (informacja w Wydziale Komunikacji i Transportu) lub uiszczać na rachunek bankowy: Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni nr 68 9681 0002 0011 1474 0179 5820. W nazwie zleceniodawcy wpłaty lub przelewu należy umieścić imię i nazwisko właściciela oraz adres zamieszkania; w tytule: słowo "pełnomocnictwo" oraz typ, markę, i rodzaj pojazdu, a także numer VIN.

Przewidywany termin i sposób załatwienia sprawy

Wyrejestrowanie pojazdu następuje niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów, w drodze decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy: w przypadku decyzji odmownej służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od jej otrzymania za pośrednictwem starosty wrzesińskiego. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Inne informacje:

Pojazd wyrejestrowany nie podlega powtórnej rejestracji, z wyjątkiem pojazdu:

 • odzyskanego po kradzieży,
 • zabytkowego,
 • mającego co najmniej 25 lat, którego model nie jest produkowany od 15 lat, uznanego przez rzeczoznawcę samochodowego za unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji,
 • ciągnika i przyczepy rolniczej.

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-30
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-30 12:00
 • zmodyfikował: Grzegorz Kolecki
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-07 07:06

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-30
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-30 12:00

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.