Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Wymiana prawa jazdy w celu umieszczenia wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub ukończenie szkolenia okresowego

Wydział Komunikacji i Transportu,

ul. Chopina 10,

tel. 61 640 44 07, 640 44 91, 640 44 53.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowc (ESP PIK) - możliwość złożenia wniosku elektronicznego

Niezbędne informacje dotyczące złożenia wniosku elektronicznego ESP PIK 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U.z 2017 r. poz 978 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U z 2017 r. poz. 1257)
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz 1907 z późn. zm.) 
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 24 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 231ze zm.) w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

Sprawdź status - swojego prawa jazdy - System pokazuje tylko sprawy, które są w trakcie realizacji. Statusy spraw wyświetlają się jeszcze przez 40 dni od czasu odebrania dokumentu z urzędu.

W/w czynności dokonują pracownicy Wydziału Komunikacji i Transportu, godziny urzędowania: poniedziałek 8:30-15:30, wtorek-piątek 7:30-14:30.

Wymagane dokumenty

Do wypełnionego wniosku należy dołączyć:

 • kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 231 wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.)); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych,
 • kopię świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, wstępnej przyspieszonej albo świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającej ukończenie szkolenia okresowego,
 • kopię orzeczenia lekarskiego (zaświadczenia lekarskiego) stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
 • kopię orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
 • obustronną kserokopię dotychczas posiadanego prawa jazdy oraz dowodu osobistego,
 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy i ewidencyjnej.

Spraw związanych z wymianą prawa jazdy można dokonać osobiście lub udzielić innej osobie pełnomocnictwa (patrz – wzór pełnomocnictwa). Za złożenie pełnomocnictwa pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł.

Do wglądu:

 • oryginał dowodu osobistego,
 • oryginał prawa jazdy,
 • oryginał orzeczenia lekarskiego (zaświadczenia lekarskiego)
 • oryginał orzeczenia psychologicznego,
 • oryginał świadectwa kwalifikacji zawodowej.

Opłaty:

 • 100,00 zł
 • 17 zł opłaty skarbowej-za złożenie pełnomocnictwa lub jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Opłaty za wydanie prawa jazdy i ewidencyjne można dokonywać poprzez płatność kartą płatniczą (informacja w Wydziale Komunikacji i Transportu) lub uiszczać na rachunek bankowy: Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni nr 36 9681 0002 0000 3127 2000 0030. W nazwie zleceniodawcy wpłaty lub przelewu należy umieścić: imię i nazwisko i adres, w tytule "za wydanie prawa jazdy".

Opłaty skarbowe można dokonywać poprzez płatność kartą płatniczą (informacja w Wydziale Komunikacji i Transportu) lub uiszczać na rachunek bankowy: Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni nr 68 9681 0002 0011 1474 0179 5820. W nazwie zleceniodawcy wpłaty lub przelewu należy umieścić imięi nazwisko właściciela oraz adres zamieszkania; w tytule: słowo "pełnomocnictwo".

Do odbioru prawa jazdy należy przedstawić następujące dokumenty:

 • oryginał dowodu osobistego,
 • dotychczas posiadane prawo jazdy do zwrotu.

Sposób i termin załatwienia sprawy

Wymiana lub odmowa wymiany prawa jazdy następuje w drodze decyzji administracyjnej w terminie nie dłuższym niż miesiąc od dnia złożenia kompletu wymaganych dokumentów.


Tryb odwoławczy: w przypadku decyzji odmownej służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od jej otrzymania za pośrednictwem starosty wrzesińskiego. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Dodatkowe informacje

 • Kierowcy wykonujący przewóz drogowy są zobowiązani odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w terminach określonych w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 17 listopada 2006r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz w ustawie o kierujących pojazdami.
 • Zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy o kierujących pojazdami, prawo jazdy w zakresie kategorii, której dotyczy wpis wydaje się na okres 5 lat liczony od daty wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej przy czym termin ten nie może być dłuższy niż okres ważności orzeczenia lekarskiego lub orzeczenia psychologicznego.
 • Świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające ukończenie szkolenia okresowego w zakresie jednego z bloków programowych, wydane osobie wykonującej przewóz drogowy różnymi rodzajami pojazdów dla których wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii C1,C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E stanowi podstawę do uzyskania wpisu w zakresie posiadanych kategorii prawa jazdy.

Ważne informacje

Kierowcy wykonujący przewóz drogowy posiadający prawo jazdy kategorii D1, D1+E, D lub D+E wydane do dnia 10.09.2008 r. oraz kategorii C1, C1+E, C lub C+E wydane do dnia 10.09.2009 r. zobowiązani są wykonać badania lekarskie i psychologiczne po ukończeniu pierwszego szkolenia okresowego przed dniem uzyskania wpisu do prawo jazdy.

Pozostali kierowcy mają obowiązek wykonać pierwsze badanie lekarskie i psychologiczne przed dniem wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie kwalifikacji wstępnej a każde następne badania w wieku do 60 lat w terminie właściwym do ukończenia szkolenia okresowego jednak nie później niż do dnia wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającej ukończenie szkolenia okresowego.

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-30
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-30 13:17
 • zmodyfikował: Elwira Haręźlak
  ostatnia modyfikacja: 2023-07-13 13:03

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-30
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-30 13:17

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.