Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Wymiana prawa jazdy wydanego przed 1 lipca 1999 roku

Wydział Komunikacji i Transportu,

ul. Chopina 10,

tel. 61 640 44 07, 640 44 91, 640 44 53

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowc (ESP PIK) - możliwość złożenia wniosku elektronicznego

Niezbędne informacje dotyczące złożenia wniosku elektronicznego ESP PIK 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U.z 2017 r. poz. 978 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.  z 2017 r. poz. 1257)
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 24 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 231 z późn. zm.) w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

Sprawdź status - swojego prawa jazdy - System pokazuje tylko sprawy, które są w trakcie realizacji. Statusy spraw wyświetlają się jeszcze przez 40 dni od czasu odebrania dokumentu z urzędu.

W/w czynności dokonują pracownicy Wydziału Komunikacji i Transportu, godziny urzędowania: poniedziałek 8:30-15:30, wtorek-piątek 7:30-14:30.

Wymagane dokumenty:

Do wypełnionego wniosku należy dołączyć:

 • kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 231 wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.)); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych,
 • obustronną kserokopię dotychczas posiadanego prawa jazdy,
 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy i ewidencyjnej,
 • oryginał orzeczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, wydanego przez lekarza uprawnionego do badań kierowców (w przypadku braku ważności orzeczenia lekarskiego znajdującego się w aktach kierowcy),
 • oryginał orzeczenia psychologicznego potwierdzającego brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami dotyczy kategorii: C, C1, C+E, C1+E, D, D1, D1+E, D+E prawo jazdy.

W przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.

Do wglądu:

 • oryginał dowodu osobistego,
 • oryginał prawa jazdy.

Opłaty

 • 100,00 zł
 • 17 zł opłaty skarbowej - za złożenie pełnomocnictwa lub jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Opłaty za wydanie prawa jazdy i ewidencyjne można dokonywać poprzez płatność kartą płatniczą (informacja w Wydziale Komunikacji i Transportu) lub uiszczać na rachunek bankowy: Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni nr 36 9681 0002 0000 3127 2000 0030. W nazwie zleceniodawcy wpłaty lub przelewu należy umieścić: imię i nazwisko i adres, w tytule "za wydanie prawa jazdy".

Opłaty skarbowe można dokonywać poprzez płatność kartą płatniczą (informacja w Wydziale Komunikacji i Transportu) lub uiszczać na rachunek bankowy: Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni nr 68 9681 0002 0011 1474 0179 5820. W nazwie zleceniodawcy wpłaty lub przelewu należy umieścić imięi nazwisko właściciela oraz adres zamieszkania; w tytule: słowo "pełnomocnictwo".


Do odbioru prawa jazdy należy przedstawić następujące dokumenty:

 • oryginał dowodu osobistego,
 • dotychczas posiadane prawo jazdy do unieważnienia.

Sposób i termin załatwienia sprawy 
Wymiana prawa jazdy lub odmowa wymiany następuje w drodze decyzji administracyjnej w terminie nie dłuższym niż miesiąc od dnia złożenia kompletu wymaganych dokumentów.


Tryb odwoławczy: w przypadku decyzji odmownej służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od jej otrzymania za pośrednictwem starosty wrzesińskiego. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Dodatkowe informacje 
Prawa jazdy wydane przed 01.07.1999 r (oraz wydane po tym dniu na blankietach starego typu) straciły ważność z dniem 30.06.2006 r. Dokumenty niewymienione w wyznaczonym terminie podlegają wymianie w dowolnym czasie.

O wymianę prawo jazdy może ubiegać się osoba, która przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe, albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje od co najmniej 6 miesięcy.

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-30
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-30 13:27
 • zmodyfikował: Grzegorz Kolecki
  ostatnia modyfikacja: 2023-07-13 07:42

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-30
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-30 13:27

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.