Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą na polskie prawo jazdy

Wydział Komunikacji i Transportu,

ul. Chopina 10,

tel. 61 640 44 07, 640 44 91, 640 44 53.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowc (ESP PIK) - możliwość złożenia wniosku elektronicznego

Niezbędne informacje dotyczące złożenia wniosku elektronicznego ESP PIK 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1260)
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 24 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 231 ze zm.) w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

Sprawdź status - swojego prawa jazdy - System pokazuje tylko sprawy, które są w trakcie realizacji. Statusy spraw wyświetlają się jeszcze przez 40 dni od czasu odebrania dokumentu z urzędu.

W/w czynności dokonują pracownicy Wydziału Komunikacji i Transportu, godziny urzędowania: poniedziałek 8:30-15:30, wtorek-piątek 7:30-14:30.

Wymagane dokumenty

Do wypełnionego wniosku należy dołączyć:

 • kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 231 wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.)); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych,  
 • obustronną kserokopię zagranicznego prawa jazdy,
 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy i ewidencyjnej,  
 • oryginał tłumaczenia prawa jazdy sporządzonego lub poświadczonego przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej (nie wymaga się tłumaczenia na język polski prawa jazdy wydanego zgodnie z wzorem określonym w przepisach unijnych w sprawie praw jazdy),
 • kserokopię karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zgodnie z art. 11 ust. 5 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami) albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od 6 miesięcy.

Spraw związanych z wymianą prawa jazdy można dokonać osobiście lub udzielić innej osobie pełnomocnictwa (patrz – wzór pełnomocnictwa). Za złożenie pełnomocnictwa pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł.

Do wglądu:

 • oryginał dowodu osobistego lub zaświadczenie o zameldowaniu, a w przypadku cudzoziemca - oryginał karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od 6 miesięcy,  
 • oryginał prawa jazdy.

Opłaty:

 • 100,50 zł (w tym 100 zł opłaty za wydanie prawa jazdy i 0,50 zł opłaty ewidencyjnej),
 • 17 zł opłaty skarbowej-za złożenie pełnomocnictwa lub jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Opłaty za wydanie prawa jazdy i ewidencyjne można dokonywać poprzez płatność kartą płatniczą (informacja w Wydziale Komunikacji i Transportu) lub uiszczać na rachunek bankowy: Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni nr 36 9681 0002 0000 3127 2000 0030. W nazwie zleceniodawcy wpłaty lub przelewu należy umieścić: imię i nazwisko i adres, w tytule "za wydanie prawa jazdy".

Opłaty skarbowe można dokonywać poprzez płatność kartą płatniczą (informacja w Wydziale Komunikacji i Transportu) lub uiszczać na rachunek bankowy: Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni nr 68 9681 0002 0011 1474 0179 5820. W nazwie zleceniodawcy wpłaty lub przelewu należy umieścić imię i nazwisko właściciela oraz adres zamieszkania; w tytule: słowo "pełnomocnictwo".

Do odbioru prawa jazdy należy przedstawić następujące dokumenty: 

 • oryginał dowodu osobistego lub zaświadczenie o zameldowaniu, a w przypadku cudzoziemca oryginał karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym) albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od 6 miesięcy,  
 • zagraniczne prawo jazdy do zwrotu.

Uwaga!

Osoby ubiegające się o wymianę wydanego za granicą prawo jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym, przedkładają wskazane dokumenty w urzędzie w celu wygenerowania profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) umożliwiającego poddanie się egzaminowi państwowemu z części teoretycznej w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego.

Sposób i termin załatwienia sprawy

Prawo jazdy wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej w  terminie nie dłuższym niż miesiąc od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów lub przesłania przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu.

Tryb odwoławczy: w przypadku decyzji odmownej służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od jej otrzymania za pośrednictwem starosty wrzesińskiego. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Dodatkowe informacje

O wymianę prawa jazdy wydanego za granicą może ubiegać się osoba, która przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe, albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje od co najmniej 6 miesięcy.

Na terytorium RP odpowiednim pojazdem może kierować osoba posiadająca ważne zagraniczne prawo jazdy wydane przez:

 • państwo członkowskie Unii Europejskiej - w okresie ważności prawa jazdy,
 • państwo będące stroną konwencji o ruchu drogowym lub państwo trzecie, którego wzór zgodny jest z wzorem określonym w konwencji - w okresie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia stałego lub czasowego pobytu, jednak nie dłużej niż przez okres ważności prawa jazdy. 


Jeżeli prawo jazdy wydane za granicą zawiera ograniczenie terminu ważności, ograniczenie ze względu na stan zdrowia lub inne ograniczenie to uwzględnia się w wydanym polskim prawie jazdy.

Jeżeli prawo jazdy wydane za granicą jest dokumentem terminowym, który wkrótce utraci ważność, w celu wymiany prawa jazdy, należy dołączyć orzeczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców.

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-30
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-30 13:55
 • zmodyfikował: Grzegorz Kolecki
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-29 12:41

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-30
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-30 13:55

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.