Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Wpisywanie do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

Wydział Komunikacji i Transportu,

ul. Chopina 10, niski parter – informacja

tel. 61 640 44 01.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz.U.z 2017 r. poz. 1260),
 • rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz.U.z 2006 r. Nr 40, poz.275),
 •  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów (Dz.U.z 2004 r. Nr 223, poz.2264),
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz.U. z 2015 r. poz.776 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzeniem badań technicznych pojazdów (Dz.U z 2004 r..Nr 223, poz.2261 z późn.zm.),
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 1829 z późn. zm.)

W/w czynności dokonują pracownicy Wydziału Komunikacji i Transportu, godziny urzędowania: poniedziałek 8:30-15:30, wtorek-piątek 7:30-14:30.

Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek oraz:

 • kserokopię decyzji Transportowego Dozoru Technicznego, stwierdzająca posiadanie odpowiednich warunków lokalowych i wyposażenia,
 • oświadczenie przedsiębiorcy, przewidziane przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym,
 • zaświadczenie o niekaralności,
 • kserokopia protokołu z oględzin i badań stacji kontroli pojazdów, wydana przez Transportowy Dozór Techniczny,
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie zaświadczenia.

Opłaty

Za wydane zaświadczenie na prowadzenie stacji kontroli pojazdów uiszcza się opłatę w wysokości 412 zł.

Opłaty za wydanie zaświadczenia można dokonywać poprzez płatność kartą płatniczą (informacja w Wydziale Komunikacji i Transportu) lub uiszczać na rachunek bankowy: Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni nr 36 9681 0002 0000 3127 2000 0030. W nazwie zleceniodawcy wpłaty lub przelewu należy umieścić nazwę i adres firmy; w tytule: "wydanie zaświadczenia na prowadzenie SKP".

Termin i sposób załatwienia

Wydanie zaświadczenia następuje w drodze decyzji administracyjnej w terminie nie dłuższym niż miesiąc od dnia złożenia kompletu wymaganych dokumentów.

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej wydania zaświadczenia potwierdzającego prowadzenie stacji kontroli pojazdów przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Inne informacje

Wyciąg z Rejestru Działalności Regulowanej dotyczącego Stacji Kontroli Pojazdów działających na terenie powiatu wrzesińskiego.

Stację kontroli pojazdów może prowadzić przedsiębiorca, który:

 1. posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. nie jest przedsiębiorcą, w stosunku, do którego otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość;
 3. nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom - dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej;
 4. posiada wyposażenie kontrolno-pomiarowe oraz warunki lokalowe gwarantujące wykonywanie odpowiedniego zakresu badań technicznych pojazdów zgodnie ze szczegółowymi warunkami przeprowadzania tych badań;
 5. posiada poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów;
 6. zatrudnia uprawnionych diagnostów.

Poświadczenie, o którym mowa w pkt 5, wydaje za opłatą, w drodze decyzji, Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego, po dokonaniu sprawdzenia stacji kontroli pojazdów. Poświadczenie zachowuje ważność do czasu zmiany stanu faktycznego, dla którego zostało wydane, nie dłużej niż przez 5 lat od daty jego wydania.

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-30
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-30 14:36
 • zmodyfikował: Grzegorz Kolecki
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-29 12:43

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-30
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-30 14:36
 • zmodyfikował: Grzegorz Kolecki
  ostatnia modyfikacja: 2016-07-13 10:59

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.