Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Uzyskanie licencji na wykonywanie Transportu Drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Wydział Komunikacji i Transportu,

ul. Chopina 10, niski parter – informacja,

tel. 61 640 44 81, 640 44 01.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r.  poz. 180 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013r. poz. 916)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907)


W/w spraw dokonują pracownicy Wydziału Komunikacji i Transportu, godziny urzędowania: poniedziałek 8:30-15:30, wtorek-piątek 7:30-14:30.

Wymagane dokumenty

Wniosek o udzielenie licencji

Załączniki:

1. oświadczenie osoby zarządzającej transportem,

2. kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem,

3. dokumenty (oryginały lub kserokopie i oryginały do wglądu) potwierdzające, że przedsiębiorca posiada sytuację finansową zapewniającą podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określoną dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości 50 000 EUR.  Sytuację finansową, potwierdza się:

 1. rocznym sprawozdaniem finansowym,
 2. dokumentami potwierdzającymi dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,  
 3. dokumentami potwierdzającymi posiadanie akcji lub udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,
 4. dokumentami potwierdzającymi udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,
 5. dokumentami potwierdzającymi własność nieruchomości.

4. oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji.            

5. dowód wpłaty za wydanie licencji.

Opłaty

Za wydanie licencji na okres:

2-15 lat - 800 zł

15-30 lat - 900 zł

30-50 lat - 1000 zł

Opłaty można dokonywać poprzez płatność kartą płatniczą (informacja w Wydziale Komunikacji i Transportu) lub uiszczać na rachunek bankowy: Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni nr 36 9681 0002 0000 3127 2000 0030.

Sposób i termin załatwienia sprawy

Wydanie przez starostę licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy następuje w  terminie nie dłuższym niż miesiąc od dnia złożenia kompletu wymaganych dokumentów.

Tryb odwoławczy
Wprzypadku decyzji odmownej służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od jej otrzymania za pośrednictwem starosty wrzesińskiego. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-30
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-30 14:42
 • zmodyfikował: Grzegorz Kolecki
  ostatnia modyfikacja: 2022-03-18 11:03

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-30
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-30 14:42

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.