Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania na terenie powiatu wrzesińskiego

Podstawa prawna: 

 1. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1947 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 r., nr 249, poz. 1866).

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek osoby uprawnionej do pochowania zwłok lub szczątków ludzkich: pozostały małżonek(ka), krewni zstępni, krewni wstępni, krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa, powinowaci w linii prostej do 1 stopnia. Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię lub imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, ostatnie miejsce zamieszkania osoby zmarłej; datę i miejsce zgonu; miejsce, z którego zwłoki lub szczątki ludzkie zostaną przewiezione, miejsce pochówku, środek transportu, którym zostaną przewiezione zwłoki lub szczątki ludzkie, nazwisko, imię lub imiona, adres zamieszkania wnioskodawcy oraz numer i seria dowodu tożsamości.
 2. Akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.
 3. Dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej wymienionej w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3a ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych w przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon.
 4. Dokument potwierdzający kremację wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego jeśli wniosek dotyczy pozwolenia na sprowadzenie szczątków ludzkich z zagranicy powstałych ze spopielenia zwłok.
 5. Zgoda zarządcy cmentarza na pochowanie zmarłej osoby.
 6. Upoważnienie dla pełnomocnika jeśli wniosek w imieniu uprawnionego członka rodziny podpisuje np. przedstawiciel firmy zajmującej się transportem zwłok/szczątków ludzkich.
 7. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Opłaty:

 1. Wydanie pozwolenia zwolnione jest od opłaty skarbowej (część III, pkt 44 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 z późn. zm.).
 2. Opłatę skarbową za pełnomocnictwo można dokonać kartą płatniczą w Biurze Obsługi Interesantów w Starostwie Powiatowym lub uiszczać na rachunek bankowy: PBS we Wrześni nr 68 9681 0002 0011 1474 0179 5820. W nazwie zleceniodawcy wpłaty lub przelewu należy umieścić imię i nazwisko wnioskodawcy oraz adres zamieszkania, a w tytule „pełnomocnictwo za wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok/szczątków ludzkich z zagranicy”.

Miejsce/sposób złożenia wniosku:

 1. Osobiście w Biurze Obsługi Interesantów w Starostwie Powiatowym we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września.
 2. Elektronicznie za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP /pwrzesinski/skrytka.

Przewidywany termin i sposób załatwienia sprawy:

 1. Starosta Wrzesiński wydaje niezwłocznie w drodze decyzji pozwolenie na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku.
 2. Pozwolenie jest wydawane w uzgodnieniu z państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym.

Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługuje stronom postępowania prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Wrzesińskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania

Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie: Natalia Kowalczyk-Jakubowska, inspektor Wydziału Promocji, Spraw Społecznych i Sportu, nr tel. 61 640 44 95.

Formularze/pliki do pobrania:

 1. Wniosek o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania.
 2. Wzór pełnomocnictwa do działania w imieniu uprawnionego członka rodziny.
 3. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w sprawie związanej z uzyskaniem pozwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy.

 

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-29
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-29 11:35
 • zmodyfikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-22 13:47

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-29
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-29 11:35
 • zmodyfikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-22 14:22

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.