Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego

na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.), uchwały nr 228/XXXVII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok” oraz uchwały nr 258/XXXIX/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok, zmienionej uchwałą nr 264/XL/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 lutego 2018 roku, zmienionej uchwałą nr 873/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 27 lutego 2018 roku, zmienionej uchwałą nr 269/XLI/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 22 marca 2018 roku, zmienionej uchwałą nr 890/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 27 marca 2018 roku, zmienionej uchwałą nr 896/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 30 marca 2018 roku, zmienionej uchwałą nr 276/XLII/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 26 kwietnia 2018 roku 

ogłasza
otwarty konkurs ofert na zlecanie realizacji zadań publicznych
powiatu wrzesińskiego w roku 2018


I. Obszary zadań: 


1. W zakresie kultury, sztuki i ochrony tradycji:

Nazwa zadania

Środki poniesione
na realizację
w 2017 r.

Środki poniesione
na realizację
w 2018 r.

Środki przeznaczone
na realizację w ww. konkursie

Sposób realizacji

1. Propagowanie kultury poprzez zlecanie organizacji wystaw, konkursów, przeglądów, festiwali: recytatorskich, literackich, muzycznych, plastycznych, fotograficznych, teatralnych, filmowych i innych.

 

2. Kultywowanie tradycji ludowych poprzez wspieranie działalności zespołów folklorystycznych, propagowanie historii i tradycji lokalnych oraz regionalnych.

 

3. Upowszechnianie kultury poprzez organizację imprez i festynów plenerowych, połączonych z występami scenicznymi i koncertami.

 

4. Wspieranie organizacji plenerów malarskich, rzeźbiarskich oraz fotograficznych.

 

5. Realizacja projektów artystycznych.

 

6. Wspieranie organizacji międzynarodowych projektów w powiecie wrzesińskim.

 

7. Przygotowanie i wydawanie niekomercyjnych publikacji służących upowszechnieniu historii, tradycji i kultury powiatu wrzesińskiego.

 

8. Wspieranie przedsięwzięć upamiętniających ważne wydarzenia historyczne w powiecie wrzesińskim.

38 950 zł

31 050 zł

18 950 zł

wsparcie

2. W zakresie edukacji dzieci i młodzieży poprzez realizację projektów edukacyjnych:

Nazwa zadania

Środki poniesione
na realizację
w 2017 r.

Środki poniesione
na realizację
w 2018 r.

Środki przeznaczone
na realizację w ww. konkursie

Sposób realizacji

Organizacja projektów edukacyjnych oraz konkursów propagujących i rozwijających wiedzę i umiejętności wśród dzieci i młodzieży.

0 zł

0 zł

2 000 zł

wsparcie

3. W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

Nazwa zadania

Środki poniesione
na realizację
w 2017 r.

Środki poniesione
na realizację
w 2018 r.

Środki przeznaczone
na realizację w ww. konkursie

Sposób realizacji

1. Sportowe kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu powiatu wrzesińskiego.

22 500 zł

13 375 zł

9 125 zł

wsparcie

2. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, edukacyjno-turystycznych promujących wiedzę i aktywność ruchową (festyny, konkursy, biegi, rajdy itp.).

4. W zakresie pomocy społecznej, w tym działalności na rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej:

Nazwa zadania

Środki poniesione
na realizację
w 2017 r.

Środki poniesione
na realizację
w 2018 r.

Środki przeznaczone
na realizację w ww. konkursie

Sposób realizacji

1. Realizowanie działań związanych z integracją społeczną.

2. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży.

15 400 zł

17 145 zł

2 855 zł

wsparcie

5. W zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:

Nazwa zadania

Środki poniesione
na realizację
w 2017 r.

Środki poniesione
na realizację
w 2018 r.

Środki przeznaczone
na realizację w ww. konkursie

Sposób realizacji

Działania mające na celu poprawę stanu fizycznego i psychicznego osób niepełnosprawnych poprzez m.in. warsztaty, spotkania terapeutyczne, usprawniające i rehabilitacyjne, treningi oraz udział w zawodach.

11 060 zł

8 260 zł

6 740 zł

wsparcie

II. Termin realizacji zadania: 


Konkurs obejmuje zadania, których realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż 23 lipca 2018 roku, a zakończy nie później niż 15 grudnia 2018 roku. 


III. Podmioty uprawnione do składania ofert: 


Uprawnionymi do składania ofert są podmioty statutowo działające w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.).


IV. Warunki realizacji zadania: 


1. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
2. Dotacje nie będą udzielane na zakupy inwestycyjne i prace remontowo-budowlane.
3. Warunkiem realizacji zadania jest adresowanie go do mieszkańców powiatu wrzesińskiego z co najmniej dwóch gmin. 
4. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest zadeklarowanie w ofercie finansowego wkładu własnego nie mniejszego niż 15% całkowitych kosztów zadania.
5. Uchwała Zarządu Powiatu Wrzesińskiego przyznająca środki budżetowe na zlecanie realizacji zadań publicznych będzie podstawą do zawarcia umowy z podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie. Umowa określi zakres i warunki realizacji zadania publicznego. Wzór umowy został przyjęty w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r, poz. 1300). 
6. Kontroli i oceny realizacji zadania dokonuje się zgodnie z art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 


V. Terminy i warunki składania ofert: 


1. Oferty należy złożyć na obowiązujących formularzach wg wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r, poz. 1300).
2. Wnioski można pobierać w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, ze strony internetowej Starostwa Powiatowego we Wrześni (www.wrzesnia.powiat.pl) lub Biuletynu Informacji Publicznej powiatu wrzesińskiego (www.bip.wrzesnia.powiat.pl).
3. Oferta musi spełniać wszystkie warunki formalne zgodne z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.).
4. Do oferty należy dołączyć: 
a) dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta – w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z KRS bądź innego właściwego rejestru lub ewidencji,
b) umowę partnerską lub oświadczenie partnera wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim będzie uczestniczyć w realizacji zadania – w przypadku wskazania partnera w ofercie.
5. W przypadku złożenia przez jednego oferenta więcej niż jednej oferty, dopuszcza się możliwość przedłożenia jednego kompletu załączników. Należy wówczas wskazać do jakiego projektu załączniki zostały załączone.
6. Kserokopie załączników należy potwierdzić za zgodność z oryginałem, wraz z datą tego potwierdzenia.
7. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 14 czerwca 2018 r. w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września lub przesłać drogą pocztową (decyduje data wpływu do urzędu).
8. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia Starostwa Powiatowego we Wrześni,  tel. 61 640 44 64, 61 640 45 34, 61 640 44 73.


VI. Terminy, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty: 


1. Złożone oferty będą oceniane pod względem formalnym i merytorycznym.
2. Na etapie rozpatrywania oferty pod kątem formalnym, oferent może zostać poproszony o przedłożenie dodatkowych załączników i poprawienie oczywistych omyłek w terminie dwóch dni roboczych od momentu wezwania telefonicznego lub mailowego. Oferty nieuzupełnione po wezwaniu zostaną odrzucone i nie będą podlegać analizie merytorycznej. 
3. Oferty nie będą podlegać uzupełnieniu lub poprawieniu i zostaną odrzucone pod względem formalnym, jeżeli: 
a) oferta będzie sporządzona nieczytelnie, 
b) w ofercie nie zostanie wskazany rodzaj zadania publicznego zgodnie z ogłoszeniem,
c) z oferty nie wynika zgodność zakresu działalności statutowej pożytku publicznego oferenta z rodzajem zadania objętego konkursem, 
d) oferent nie wykaże wymaganego wkładu środków finansowych własnych na poziomie co najmniej 15% całkowitej wartości zadania,
e) z treści oferty nie będzie wynikać, że zadanie jest adresowane do mieszkańców z co najmniej dwóch gmin powiatu wrzesińskiego,
f) uchybienia i braki w ofercie uniemożliwiają jednoznaczne zdefiniowanie proponowanego zadania.
4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 20 lipca 2018 r.
5. Zarząd Powiatu Wrzesińskiego podejmie uchwałę o wyborze ofert i udzieleniu dotacji. 
6. Przyjmuje się następujące kryteria oceny i wyboru ofert: 
a) zgodność tematyki i zakresu zadania z celami statutowymi wnioskodawcy,
b) celowość oferty, zadanie mieszczące się w szczegółowym wykazie zadań,
c) doświadczenie, kompetencje i wiarygodność wnioskodawcy,
d) korzyści społeczne wynikające z realizacji zadania,
e) rzetelność oraz adekwatność przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego,
f) udział środków własnych oraz innych źródeł finansowania zadania,
g) zasoby kadrowe (kwalifikacje), które zapewni oferent w celu realizacji zadania.
7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu wrzesińskiego, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego we Wrześni (www.wrzesnia.powiat.pl), biuletynie informacyjnym powiatu wrzesińskiego „Przegląd Powiatowy” oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2018-05-23 13:01

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.