Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 245 / 2018

PROTOKÓŁ NR 245/2018

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 26 lipca 2018 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu, co stanowiło quorum do podejmowania uchwał i rozstrzygnięć w sprawach objętych porządkiem obrad.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu zaproponował, by do porządku obrad wprowadzić punkty:

1. Przyjęcie autopoprawek do projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2027 (jako punkt 2.1);

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok (jako punkt 2.2);

3) w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie budżetu obywatelskiego powiatu wrzesińskiego (jako punkt 2.3).

2. Rozpatrzenie wniosku w sprawie wydania opinii na realizację inwestycji drogowej dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej nr 3667P w zakresie budowy chodnika w m. Miłosław (jako punkt 4.3).

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął zmieniony porządek obrad.

Pkt 1.1 Podjęcie uchwały w sprawie pełnomocnictwa dla Pana Eugeniusza Wiśniewskiego Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Eugeniusz Wiśniewski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni poinformował, że Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dodał, że wnioski należy składać w terminie od 12 lipca do 30 lipca 2018 roku. Dopowiedział, że projekt będzie realizowany od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku. Nadmienił, że kwota środków Funduszu Pracy na finansowanie i współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego do wykorzystania wynosi:

• w 2019 roku – 1.241.643,13 zł,

• w 2020 roku – 1.704.840,29 zł.

Zaznaczył, że projekt skierowany jest do osób młodych w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowanych jako osoby bezrobotne, dla których został ustalony I lub II profil pomocy i które nie uczestniczą w kształceniu bądź szkoleniu. Uzupełnił, że efektem wdrożenia projektu będzie objęcie wsparciem 289 osób bezrobotnych do 29 roku życia w ramach następujących instrumentów rynku pracy: staże dla 148 osób, szkolenia dla 69 osób, bony szkoleniowe dla 26 osób, bony na zasiedlenie dla 6 osób, udzielenie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 40 osób. Poinformował, że na etapie składania wniosku wymagana jest uchwała właściwego organu terytorialnego, upoważniająca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy do złożenia projektu.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 1003/2018 w sprawie pełnomocnictwa dla Pana Eugeniusza Wiśniewskiego Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 1.2 Podjęcie uchwały w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że dochody za II kwartał 2018 roku zostały osiągnięte w kwocie 40.598.705,93 zł, co stanowi 29,42% wykonania planu, a wydatki zostały zrealizowane w kwocie 41.697.450,29 zł, co stanowi 27,07% wykonania planu. Dodała, że w związku z powyższym powstał deficyt na kwotę 1.098.744,36 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 1004/2018 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 2.1 Przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2027.

Pkt 2.2 Przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok.

Beata Matuszewska poprosiła Kamila Perlika, naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Łukasza Jakubowskiego, starszego informatyka o przedstawienie informacji dotyczącej zakupu nowego systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów.

Kamil Perlik, naczelnik Wydziału Organizacyjnego poinformował, że proponuje się zakup nowego systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów z uwagi na :

1) przestarzałość obecnego systemu, który jest użytkowany od 2008 roku i nie ma możliwości jego rozbudowy,

2) konieczność integracji z platformą ePUAP,

3) konieczność integracji z programem geodezyjnym,

4) brak możliwości odbierania faktur elektronicznych,

5) zoptymalizowanie pracy urzędu.

Dodał, że na zakup przedmiotowego systemu wnioskowano o fundusze unijne, których nie otrzymano. Dopowiedział, że dzięki środkom z budżetu powiatu w latach ubiegłych udało się wymienić strukturę teleinformatyczną, a następnym krokiem jest zakup ww. aplikacji.

Łukasz Jakubowski, starszy informatyk przedstawił korzyści wynikające ze zmiany systemu:

• optymalizacja obiegu dokumentów,

• oszczędność środków finansowych,

• oszczędność czasu pracy,

• pewność wysyłki w dniu nadania listu,

• zdyscyplinowanie pracowników do prowadzenia spraw w systemie

• elastyczność systemu, pozwalająca na dalszą rozbudowę.

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński zapytał, kiedy mógłby zostać wdrożony system Elektronicznego Obiegu Dokumentów.

Kamil Perlik odpowiedział, że do końca 2018 roku planuje się wdrożenie systemu i przeszkolenie pracowników urzędu, tak by móc go uruchomić z początkiem 2019 roku.

Beata Matuszewska poinformowała, że autopoprawką do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 10.687,00 zł z tytułu:

1) zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego, iż decyzjami Ministra Finansów został zwiększony plan dotacji na 2018 rok o kwotę 2.687,00 zł na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności;

2) zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego, iż na podstawie zarządzenia wojewody został zwiększony plan dotacji na 2018 rok o kwotę 8.000,00 zł na przystosowanie pomieszczeń i wyposażenia inspektoratów do wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE-RODO.

Dodała, że wydatki budżetowe autopoprawką do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej zwiększa się o kwotę 1.288.414,00 zł:

1) Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie – Zespół do orzekania o niepełnosprawności zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.687,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego;

2) Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego;

3) Starostwu Powiatowemu zwiększa się plan wydatków o kwotę:

a) 16.000,00 zł na zadanie majątkowe pn. „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną” (zakup sprzętu wymaganego do przygotowania sieci komputerowej w nowej siedzibie),

b) 128.000,00 zł na zadanie majątkowe pn. „Zakup sprzętu komputerowego, infrastruktury serwerowej oraz oprogramowania” (zakup nowego systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów),

c) 555.940,00 zł na zadanie majątkowe pn. „Przebudowa drogi powiatowej 2162P Witkowo – gr. powiatu – Września w m. Września”,

d) 60,00 zł na zadanie majątkowe pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2919P Grabowo Królewskie – Zieliniec”,

e) 200.000,00 zł na nowe zadanie majątkowe pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3666P w m. Pałczyn”.

Nadmieniła, że zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 31.425,00 zł i przeznacza się na wpłatę na fundusz celowy – dofinansowanie „Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni”. Dopowiedziała, że ponadto dokonuje się następujących zmian:

1) w rozdziale „Drogi powiatowe” rezygnuje się z zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2153P – budowa ciągu pieszo-rowerowego w Nekli” w kwoce 200.000,00 zł i przenosi się środki na zadanie majątkowe pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2932P Mała Górka – Targowa Górka” w kwocie 100.000,00 zł oraz tworzy się nowe zadanie majątkowe pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3665P w m. Targowa Górka w kwocie 100.000,00 zł;

2) w rozdziale „Administracja publiczna” zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie 17.000,00 zł i przeznacza się na zadanie majątkowe pn. „Zakup sprzętu komputerowego, infrastruktury serwerowej i oprogramowania” (zakup nowego systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów).

Poinformowała, że koryguje się zapis w projekcie uzasadnienia w pkt 2 ppkt 8) w następujący sposób: „Starostwa Powiatowego zwiększa się plan w rozdziale 60014 o kwotę 500.000,00 zł z tego:

a) kwota 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2913P w miejscowości Gorzyce”,

b) kwota 200.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg,

c) kwota 250.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie majątkowe pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3666P w m. Pałczyn”.”

Dodała, że zwiększa się planowany kredyt długoterminowy z kwoty 2.150.000,00 zł do kwoty 3.050.000,00 zł.

Beata Matuszewska poinformował, że autopoprawką do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018–2027 wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. Wpłata na fundusz celowy – dofinansowanie „Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni”. Cel zadania to poprawa bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, a okres realizacji to lata 2018-2020. Łączne nakłady finansowe to kwota 150.000,00 zł (w 2018 roku to kwota 31.425,00 zł, w 2019 roku to kwota 72.060,00 zł, w 2020 roku to kwota 46.515,00 zł, limit zobowiązań to kwota 150.000,00 zł). Powyższe dotyczy zabezpieczenia środków na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji niniejszego zadania.

Autopoprawki znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

W głosowaniu nad przyjęciem autopoprawek wzięło udział czterech członków Zarządu.

Autopoprawki do projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2027;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok

zostały przyjęte jednomyślnie.

Pkt 2.3 Przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie budżetu obywatelskiego powiatu wrzesińskiego.

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu poinformowała, że w projekcie uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie budżetu obywatelskiego powiatu wrzesińskiego proponuje się wprowadzić zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie: „Realizacja zadań powiatu w ramach budżetu obywatelskiego odbywa się w ciągu jednego roku kalendarzowego”. Wykreśla się dalszą treść paragrafu dotyczącą możliwości wydłużenia terminu realizacji zadania inwestycyjnego lub bieżącego na lata następne w uzasadnionych przypadkach;

2) § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „W pracy Zespołu, o którym mowa w ust. 1 uczestniczą przedstawiciele wszystkich urzędów gmin powiatu wrzesińskiego wyznaczeni przez wójta/burmistrza oraz przedstawiciele rad samorządów Powiatu Wrzesińskiego wskazani przez przewodniczącego rady”;

3) § 11 otrzymuje brzmienie: „Zarząd Powiatu w formie uchwały ustali listę przyjętych zadań, które zostaną poddane konsultacjom społecznym poprzez głosowanie mieszkańców i zadań odrzuconych”;

4) w § 15 wykreśla się ust. 3: „Jeżeli dwie lub więcej propozycji zadań poddanych głosowaniu otrzyma tę samą liczbę głosów o ich kolejności na liście zdecyduje losowanie”. Zmienia się treść ust. 5 „Informacja o wynikach głosowania podawana jest do publicznej wiadomości przez Zarząd Powiatu Wrzesińskiego po podjęciu uchwały w sprawie zatwierdzenia zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego”;

5) § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Realizatorem zadań budżetu obywatelskiego jest wnioskodawca, we współpracy z komórką merytoryczną Starostwa Powiatowego”. Wykreśla się ust. 3: „Realizatorem zadania inwestycyjnego jest Starostwo Powiatowe we Wrześni”;

6) od osób popierających zadanie zgłoszone do budżetu obywatelskiego wymaga się podanie numeru pesel (załącznik nr 2).

Autopoprawka znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

W głosowaniu nad przyjęciem autopoprawki wzięło udział czterech członków Zarządu.

Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie budżetu obywatelskiego powiatu wrzesińskiego została przyjęta jednomyślnie.

Pkt 3 Uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Starczanowie – dz. nr 201.

Jerzy Kaczorowski, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformował, że Burmistrz Miasta i Gminy Nekla wystąpił o uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Starczanowie – dz. nr 202. Dodał, że projekt zakłada przeznaczenie przedmiotowego terenu o powierzchni ok. 6,5 ha pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą oraz zabudowę mieszkaniową jednorodzinną szeregową.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa pod znakiem WB.673.2.32.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie uzgodnił projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Starczanowie – dz. nr 202.

Pkt 4.1 Rozpatrzenie wniosku w sprawie wydania opinii na realizację inwestycji drogowej dotyczącej budowy drogi gminnej łączącej ulicę Platynową z ulicą Działkowców we Wrześni.

Jerzy Kaczorowski poinformował, że Gmina Września zwróciła się z prośbą o wydanie opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej budowy drogi gminnej łączącej ulicę Platynową z ulicą Działkowców we Wrześni. Dodał, że w ramach planowanej inwestycji zostanie wykonana nowa droga wraz z ciągiem pieszo-rowerowym i odcinkami chodników na odcinku od ulicy Platynowej do nawierzchni drogi gminnej ulicy Działkowców.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa pod znakiem WB.673.1.8.2018.

Członkowie Zarządu Powiatu Wrzesińskiego pozytywnie zaopiniowali wniosek na realizację inwestycji drogowej dotyczącej budowy drogi gminnej łączącej ulicę Platynową z ulicą Działkowców we Wrześni.

Pkt 4.2 Rozpatrzenie wniosku w sprawie wydania opinii na realizację inwestycji drogowej dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej nr 3667P w zakresie budowy chodnika w m. Miłosław.

Jerzy Kaczorowski przypomniał, że Zarząd Powiatu wystąpił z koncepcją poszerzenia pasa drogowego drogi powiatowej przy ulicy Dworcowej w Miłosławiu. Poinformował, że odcinek drogi, który ma zostać poszerzony został skomunalizowany na rzecz gminy na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Dodał, że Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości wystąpił do wojewody o uchylenie decyzji komunalizacyjnej w przedmiotowej sprawie.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa pod znakiem WB.673.1.9.2018.

Członkowie Zarządu Powiatu Wrzesińskiego pozytywnie zaopiniowali wniosek na realizację inwestycji drogowej dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej nr 3667P w zakresie budowy chodnika w m. Miłosław.

Pkt 4.3 Rozpatrzenie wniosku w sprawie przesunięcia terminu realizacji przedmiotu umowy dotyczącej zadania pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez założenie bazy danych numerycznej mapy ewidencyjnej dla obrębów: Ciemierów, Ciemierów Kolonia, Grądy Górne, Lisewo, Ruda Komorska, Trzcianki, Tarnowa, Wrąbczynek oraz cyfryzacja zasobu dla obszaru całej Gminy Pyzdry (18 obrębów)”.

Małgorzata Nowaczyk, Geodeta Powiatowy poinformowała, że dnia 29 marca 2018 roku firma GEO-SAW-GIS spółka cywilna działając zgodnie z §14 umowy nr 273.1.2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie modernizacji ewidencji gruntów części gminy Pyzdry złożyła wniosek o wyrażenie zgody na zmianę terminu wykonania zadania. Przypomniała, że projekt pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez założenie bazy danych numerycznej mapy ewidencyjnej dla obrębów: Ciemierów, Ciemierów Kolonia, Grądy Górne, Lisewo, Ruda Komorska, Trzcianki, Tarnowa, Wrąbczynek oraz cyfryzacja zasobu dla obszaru całej Gminy Pyzdry (18 obrębów)” realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Nadmieniła, że zakończenie prac należy ogłosić w prasie oraz zgłosić do dziennika urzędowego. Uzupełniła, że do końca grudnia 2018 roku trzeba także wydatkować środki otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego na przedmiotowe zadanie. Dodała, że wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji inwestycji.  Poinformowała, że w lipcu 2018 roku otrzymano zgodę na przedłużenie realizacji projektu do stycznia 2019 roku. Dodała, że w dniu dzisiejszym, tj. 26 lipca 2018 roku firma GEO-SAW-GIS spółka cywilna przekazała pismo, iż wycofuje wniosek o przedłużenie terminu realizacji umowy.

Sprawa jest prowadzona w Referacie – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej pod znakiem NGK.6641.2.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego w związku z wycofaniem wniosku przez wykonawcę zadania uznał, że sprawa jest bezprzedmiotowa.

Pkt 4.4 Rozpatrzenie wniosku w sprawie wyrażenia zgody na zamieszczenie tablicy pamiątkowej poświęconej 100. rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego 1918-1919 na budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni.

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości poinformowała, że dyrektor Muzeum Regionalnego im. Dzieci Wrzesińskich w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Września zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na zamieszczenie tablicy pamiątkowej poświęconej 100. rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego 1918-1919 na budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni. Dodała, że wnioski o wyrażenie opinii dotyczącej wyżej wymienionej tablicy zostały złożone  do:

1) Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu, z uwagi na to, iż budynek znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej,

2) Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 1998 roku o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni  przeciwko Narodowi Polskiemu.

Przypomniała, że nieruchomość położona przy ulicy Koszarowej 12 znajduje się w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2. Nadmieniła, że w związku z powyższym stanowisko Zarządu Powiatu w przedmiotowej sprawie wraz z wnioskiem dyrektora muzeum zostanie przekazane dyrektorowi jednostki.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości pod znakiem NG.680.6.22.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na zamieszczenie tablicy pamiątkowej poświęconej 100. rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego 1918-1919 na budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni.

Pkt 4.5 Rozpatrzenie wniosku Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Nekli w sprawie zmiany kosztorysu i miejsca realizacji zadania publicznego pn. „Integracja seniorów”.

Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Spraw Społecznych i Zdrowia poinformowała, że Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Nekli zwróciło się z wnioskiem o wyrażenie zgody na zmianę miejsca realizacji zadania publicznego pn. „Integracja seniorów”. Dodała, że planowany w ramach projektu piknik zostanie zorganizowany na obiekcie Szumi Bór w Rajmundowie zamiast w Gierłatowie. Nadmieniła, że w związku z powyższym zmianie ulega kalkulacja przewidywanych kosztów zadania.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Spraw Społecznych i Zdrowia  pod znakiem NPZ.526.29.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na zmianę kosztorysu i miejsca realizacji zadania publicznego pn. „Integracja seniorów”.

Pkt 4.6 Rozpatrzenie wniosku Wrzesińskiego Stowarzyszenia Niesłyszących w sprawie zmiany nazwy zadania publicznego pn. „Piknik – strzelnica Podstolice”.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że Wrzesińskie Stowarzyszenie Niesłyszących zwróciło się z wnioskiem o wyrażenie zgody na zmianę nazwy zadania publicznego z „Piknik – strzelnica Podstolice” na „Piknik rekreacyjny”. Dodała, że przyczyną jest zmiana miejsca realizacji przedsięwzięcia. Dopowiedziała, że zakres rzeczowy zadania nie ulegnie zmianie.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Spraw Społecznych i Zdrowia  pod znakiem NPZ.526.21.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na zmianę nazwy zadania publicznego z „Piknik – strzelnica Podstolice” na „Piknik rekreacyjny”.

Pkt 5.1 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 876/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie przyznania środków budżetowych na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2018 roku.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że zmiana nazwy zadania publicznego z „Piknik – strzelnica Podstolice” na „Piknik rekreacyjny” skutkuje koniecznością zmiany załącznika do uchwały nr 876/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 6 marca 2018 roku w sprawie przyznania środków budżetowych na zlecenie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2018 roku.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 1005/2018 zmieniająca uchwałę nr 876/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie przyznania środków budżetowych na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2018 roku została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 5.2 Podjęcie uchwały w sprawie wzorów wniosków o stypendia, nagrody, wyróżnienia i granty edukacyjne (zajęcia rekreacyjno-sportowe) składanych w ramach „Programu Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim”.

Stefan Tomczak, naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej poinformował, że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) we wzorach wniosków o stypendia, nagrody, wyróżnienia i granty edukacyjne (zajęcia rekreacyjno-sportowe) składane w ramach „Programu Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim” należy uwzględnić oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzulę informacyjną. Dodał, że załączniki do niniejszej uchwały stanowią wzory:

1) wniosku o stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe,

2) wniosku o nagrodę lub wyróżnienie,

3) wniosku o grant edukacyjny (zajęcia rekreacyjno-sportowe).

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 1006/2018 w sprawie wzorów wniosków o stypendia, nagrody, wyróżnienia i granty edukacyjne (zajęcia rekreacyjno-sportowe) składanych w ramach „Programu Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim” została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 6 Przedstawienie supliki z wnioskiem o wstrzymanie prowadzonego przetargu, którego przedmiotem jest opracowanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych na działkach o nr 1271/11 oraz 1271/13 dla zadnia pn. „Budowa budynku bursy przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni”.

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich przedstawiła treść supliki z wnioskiem o wstrzymanie prowadzonego przetargu, którego przedmiotem jest opracowanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych na działkach o nr 1271/11 oraz 1271/13 dla zadnia pn. „Budowa budynku bursy przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni”. Poinformowała, że Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego także otrzymał przedmiotowe pismo. Dodała, że na chwilę obecną nie ma żadnego stanowiska urzędu w ww. sprawie. Nadmieniła, że z uwagi na powyższe brak podstaw do wstrzymania prowadzonych działań.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego zapoznał się z przedstawioną informacją.

Pkt 7 Akceptacja projektu aneksu nr 2 do umowy dotyczącej podwykonawstwa w zakresie kompleksowej dostawy i montażu wewnętrznej i zewnętrznej ślusarki aluminiowej i PCV z podwykonawcą Defitowski Paweł Grześkowiak Zbigniew Spółka Jawna.

Anna Wolska-Wróblewska przedstawiła projekt aneksu nr 2 do umowy dotyczącej podwykonawstwa w zakresie kompleksowej dostawy i montażu wewnętrznej i zewnętrznej ślusarki aluminiowej i PCV z podwykonawcą Defitowski Paweł Grześkowiak Zbigniew Spółka Jawna. Dodała, że zakres rzeczowy i finansowy przedmiotowego aneksu został zatwierdzony przez inspektora nadzoru. Nadmieniła, że w związku z powyższym proponuje się zaakceptować ww. aneks do umowy podwykonawczej w ramach budowy Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.6.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie zatwierdził przedmiotowy projekt aneksu nr 2 do umowy podwykonawczej w ramach realizacji zadania budowa Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii.

Pkt 8.1 Podjęcie uchwały w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Pkt 8.2 Podjęcie uchwały w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2018 rok.

Beata Matuszewska poinformowała, że zmiany przyjęte przez Radę Powiatu Wrzesińskiego w uchwałach zmieniających budżet oraz Wieloletnią Prognozę Finansową skutkują koniecznością dostosowania planu finansowego dochodów i wydatków oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej.

W głosowaniu nad uchwałami wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 1007/2018 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej;

2) 1008/2018 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2018 rok

zostały podjęte jednomyślnie.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 8.3 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru oferty w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest budowa budynku na cele dydaktyczno-sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego w ramach „Modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego) w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że w postępowaniu przetargowym na budowę budynku na cele dydaktyczno-sportowe najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Zakład Budowlany GRINBUD Jarosław Sieszchuła z Gniezna na kwotę 11.184.494,39 zł. Dodała, że zamawiający na niniejsze zadanie zamierzał przeznaczyć kwotę 7.967.454,57 zł. Nadmieniła, że w związku z przesunięciem środków z zadania „Budowa budynku bursy przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni” realizowanego w ramach inwestycji pn. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego” proponuje się wybór ww. wykonawcy.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 1009/2018 w sprawie wyboru oferty w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest budowa budynku na cele dydaktyczno-sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego w ramach „Modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego” w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 9 Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” – komory robotów.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotyczy dostawy, montażu, uruchomienia oraz optymalizacji stacji zrobotyzowanych do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii. Dodała, że przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części. Uzupełniła, że Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zaakceptował zmianę opisu przedmiotu zamówienia na przedmiotowe zadanie. Nadmieniła, że ustala się termin realizacji zamówienia:

1) dla części I – minimalny termin dostawy do 18 tygodni, maksymalny do 20 tygodni od dnia zawarcia umowy,

2) dla części II – minimalny termin dostawy do 16 tygodni, maksymalny do 20 tygodni od dnia zawarcia umowy,

3) dla części III – minimalny termin dostawy do 18 tygodni, maksymalny do 20 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Dopowiedziała, że wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:

• dla części I – 8.000,00 zł,

• dla części II – 5.200,00 zł,

• dla części III – 9.700,00 zł.

Zaznaczyła, że zamawiający wymaga od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie. Poinformowała, że wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o kryteria (dla części 1-3): cena 60 pkt, termin dostawy 20 pkt oraz czas reakcji serwisu 20 pkt.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.35.2018.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział czterech członków Zarządu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” – komory robotów została zatwierdzona jednomyślnie.

Pkt 11 Wolne głosy i wnioski.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że w postępowaniu przetargowym na przebudowę drogi powiatowej nr 2162P Witkowo – gr. powiatu – Września w m. Września wpłynęła jedna oferta wykonawcy Zakład Wielobranżowy Trans Bruk Marek Begier na kwotę 4.908.567,00 zł. Dodała, że zamawiający na niniejsze zadanie zamierzał przeznaczyć kwotę 4.674.269,00 zł. Nadmieniła, że w związku ze zmianami przyjętymi przez Radę Powiatu Wrzesińskiego w uchwale zmieniającej budżet proponuje się wybór ww. wykonawcy.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 1010/2018 w sprawie wyboru oferty w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi powiatowej nr 2162P Witkowo – gr. powiatu – Września w m. Września została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że w postępowaniu przetargowym na przebudowę drogi powiatowej nr 2119P Grabowo Królewskie – Zieliniec wpłynęła jedna oferta wykonawcy Technika Asfaltowa Sp. z o.o. na kwotę 400.057,50 zł. Dodała, że zamawiający na niniejsze zadanie zamierzał przeznaczyć kwotę 400.000,00 zł. Nadmieniła, że w związku ze zmianami przyjętymi przez Radę Powiatu Wrzesińskiego w uchwale zmieniającej budżet proponuje się wybór ww. wykonawcy.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 1011/2018 w sprawie wyboru oferty w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi powiatowej nr 2119P Grabowo Królewskie – Zieliniec została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. Dionizy Jaśniewicz /-/

2. Paweł Guzik /-/

3. Jerzy Mazurkiewicz /-/

4. Rafał Zięty /-/

 

 

Protokołowała:

Marlena Modorwska, referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

 

drukuj (Protokół nr 245 / 2018)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Marlena Modrowska
    data publikacji: 2018-09-25 08:56

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.