Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 248 / 2018

PROTOKÓŁ NR 248/2018

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 7 sierpnia 2018 roku

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1.1 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego będącego w posiadaniu Domu Pomocy Społecznej we Wrześni.

Magdalena Frydryszak, inspektor Referatu Spraw Społecznych i Zdrowia poinformowała, że dyrektor Domu Pomocy Społecznej we Wrześni zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na likwidację środka trwałego w postaci samochodu Ford Transit. Przypomniała, że pojazd był użytkowany przez jednostkę przez okres 10 lat, do końca 2008 roku. Dopowiedziała, że dnia 28 listopada 2008 roku ogłoszono przetarg na sprzedaż przedmiotowego środka trwałego, który nie został rozstrzygnięty. Nadmieniła, że od dnia 23 lutego 2009 roku na podstawie uchwały nr 311/2009 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 27 stycznia 2009 roku samochód przekazano w użyczenie Centrum Pomocy Bliźniemu w Zielińcu. Uzupełniła, że z dniem 31 lipca 2018 roku centrum wypowiedziało umowę użyczenia. Dodała, że z uwagi na stan techniczny pojazdu zasadne jest wyrażenie zgody na dokonanie likwidacji pojazdu poprzez jego złomowanie.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 1020/2018 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego będącego w posiadaniu Domu Pomocy Społecznej we Wrześni została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

 

Pkt 1.2 Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Wrzesińskiego, położonych w miejscowości Bierzglinek.

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości poinformowała, że projekt uchwały dotyczy przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w trybie przetargowym, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Wrzesińskiego, położonych w miejscowości Bierzglinek o łącznej powierzchni 20,6514 ha. Dodała, że wysokość czynszu rocznego dzierżawnego została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 25.979,00 zł. Nadmieniła, że wykaz nieruchomości Powiatu Wrzesińskiego przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym zostanie wywieszony na okres 21 dni. Uzupełniła, że po upływie 21 dni będzie mogła zostać podjęta uchwała o ogłoszeniu przetargu na oddanie w dzierżawę przedmiotowych nieruchomości.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 1021/2018 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Wrzesińskiego, położonych w miejscowości Bierzglinek została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

 

Pkt 1.3 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzorów wniosków o stypendia składanych w ramach „Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży”.

Stefan Tomczak, naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej poinformował, że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) do wniosków o stypendia składanych w ramach „Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży” należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dodał, że w związku z powyższym ustala się wzory wniosków:

1) o stypendium edukacyjne,

2) o stypendium motywacyjne za osiągnięcia naukowe/artystyczne,

3) o stypendium TALENT,

które stanowią załączniki do niniejszej uchwały.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 1022/2018 w sprawie ustalenia wzorów wniosków o stypendia składanych w ramach „Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży” została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

 

Pkt 1.4 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia właścicielowi firmy BOX PLAY.PL Budownictwo Modułowe z siedzibą Zdwórz 10/2, 09-520 Łąck pełnomocnictwa do reprezentowania i występowania w imieniu Powiatu Wrzesińskiego przed właściwymi organami, urzędami i instytucjami, w postępowaniach administracyjnych w sprawach związanych z realizacją umowy nr 273.10.2018 z dnia 10 maja 2018 roku dla zadania „Budowa obiektu szatniowo-sanitarno-magazynowego na potrzeby funkcjonowania obiektu  sportowego przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni”.

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że proponuje się udzielić właścicielowi firmy BOX PLAY.PL Budownictwo Modułowe pełnomocnictwa do reprezentowania i występowania w imieniu Powiatu Wrzesińskiego przed właściwymi organami, urzędami i instytucjami w postępowaniach administracyjnych w sprawach związanych z realizacją umowy dotyczącej budowy obiektu szatniowo-sanitarno-magazynowego przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 1023/2018 w sprawie udzielenia właścicielowi firmy BOX PLAY.PL Budownictwo Modułowe z siedzibą Zdwórz 10/2, 09-520 Łąck pełnomocnictwa do reprezentowania i występowania w imieniu Powiatu Wrzesińskiego przed właściwymi organami, urzędami i instytucjami, w postępowaniach administracyjnych w sprawach związanych z realizacją umowy nr 273.10.2018 z dnia 10 maja 2018 roku dla zadania „Budowa obiektu szatniowo-sanitarno-magazynowego na potrzeby funkcjonowania obiektu  sportowego przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni” została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

 

Pkt 1.5 Podjęcie uchwały w sprawie odrzucenia oferty oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż wyposażenia budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii – dotyczy części 1 – wyposażenie meblowe – nr referencyjny 272.31.2018.

Pkt 1.6 Podjęcie uchwały w sprawie odrzucenia oferty oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż wyposażenia budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii – dotyczy części 2 – krzesła, fotele, sofy – nr referencyjny 272.31.2018.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że w postępowaniu przetargowym na zakup, dostawę i montaż wyposażenia do budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii:

1) dla części I – wyposażenie meblowe

2) oraz części II – krzesła, fotele, sofy

proponuje się wybór oferty wykonawcy Bryła Plus Jacek Kociura. Dodała, że na niniejsze części zadania zamawiający zamierzał przeznaczyć środki w wysokości 300.952,09 zł (dla części I – kwota 144.061,96 zł, dla części II – kwota 156.090,13 zł). Nadmieniła, że ww. wykonawca złożył ofertę dla części I na kwotę 177.094,97 zł, zaś dla części II na kwotę 100.993,58 zł, co w sumie daje kwotę 278.088,55 zł.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 1024/2018 w sprawie odrzucenia oferty oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż wyposażenia budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii – dotyczy części 1 – wyposażenie meblowe – nr referencyjny 272.31.2018 została podjęta jednomyślnie.

2) 1025/2018 w sprawie odrzucenia oferty oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż wyposażenia budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii – dotyczy części 2 – krzesła, fotele, sofy – nr referencyjny 272.31.2018

zostały podjęte jednomyślnie.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

 

Pkt 1.7 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok.

Pkt 1.8 Podjęcie uchwały w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Pkt 1.9 Podjęcie uchwały w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2018 rok.

Anna Trubacz, główna księgowa  poinformowała, że:

1) Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie – Zespól do spraw orzekania o niepełnosprawności zwiększa się plan wydatków o kwotę 103.594.00 zł na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego;

2) Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł na zakup paliwa, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego;

3) Zespołowi Szkół Specjalnych zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.720,78 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkól prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego;

4) Powiatowemu Urzędowi Pracy zmniejsza się plan wydatków o kwotę 136.821,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłków), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego.

Dodała, że powyższe zmiany skutkują zmianami planu finansowego dochodów i wydatków oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej.

W głosowaniu nad uchwałami wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 1026/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok;

2) 1027/2018 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej;

3) 1028/2018 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2018 rok

zostały podjęte jednomyślnie.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

 

Pkt 2 Przedstawienie informacji o zmianie wysokości podatku rolnego na 2018 rok.

Jolanta Pielak poinformowała, że w związku ze sprzedażą działki nr 375/102 o powierzchni 0,0692 ha, położonej w Bierzglinku należy złożyć korektę deklaracji na podatek rolny na 2018 rok. Uzupełniła, że podatek rolny uległ zmniejszeniu o kwotę 3,00 zł, to jest do kwoty 1.333,00 zł.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości pod znakiem NG.6821.2.2.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego zapoznał się z przedstawioną informacją.

 

Pkt 3.1 Rozpatrzenie wniosku Stowarzyszenia FREELAB w sprawie wsparcia warsztatów „Zbuduj własną drukarkę 3D”.

Członkowie Zarządu Powiatu Wrzesińskiego zdecydowali o wycofaniu z porządku obrad punktu dotyczącego rozpatrzenia wniosku Stowarzyszenia FREELAB w sprawie wsparcia warsztatów „Zbuduj własną drukarkę 3D” w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o przedmiotowym projekcie.

 

Pkt 3.2 Rozpatrzenie wniosku Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni z prośbą o wyrażenie zgody na zawarcie w roku szkolnym 2018/2019 kolejnych umów najmu oraz umów użyczenia sali gimnastycznej i powierzchni użytkowej.

Stefan Tomczak poinformował, że dyrektor Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni zwróciła się z wnioskiem o wyrażenie zgody na zawarcie w roku szkolnym 2018/2019 kolejnych umów najmu oraz użyczenia sali gimnastycznej i powierzchni użytkowej. Przedstawił podmioty zainteresowanie korzystaniem z przedmiotowej nieruchomości:

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem SE.4323.1.11.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na zawarcie w roku szkolnym 2018/2019 kolejnych umów najmu oraz umów użyczenia sali gimnastycznej i powierzchni użytkowej.

 

Pkt 3.3 Rozpatrzenie wniosku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni w sprawie organizacji dodatkowych zajęć języka polskiego dla uczennicy klasy I liceum.

Stefan Tomczak poinformował, że dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni zwrócił się z wnioskiem o organizację dla uczennicy klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego dodatkowych zajęć języka polskiego w wymiarze nie niższym niż 2 godziny tygodniowo. Dodał, że ww. uczennica rozpocznie naukę w tutejszej szkole od dnia 1 września 2018 roku. Dopowiedział, że wcześniej przez 9 lat pobierała ona naukę w szkołach funkcjonujących w systemie oświaty na Ukrainie. Nadmienił, że z uzyskanych informacji wynika, iż uczennica zna język polski na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem SE.4323.2.23.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na organizacji dodatkowych zajęć języka polskiego dla uczennicy klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego.

 

Pkt 3.4 Rozpatrzenie wniosku Stowarzyszenia „Wielkopolscy Bieganie” w sprawie współorganizacji i współfinansowania Widowiska „Carmen Patrium”.

Ilona Dębicka-Samek, naczelnik Wydziału Promocji i Kultury poinformowała, że Stowarzyszenie „Wielkopolscy Bieganie” zwróciło się z wnioskiem o współorganizację i współfinansowanie Widowiska „Carmen Patrium”. Dodała, że przedmiotowe widowisko wpisuje się w charakter obchodów 100-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Przedstawiła scenariusz i kosztorys przedsięwzięcia na łączną kwotę 10.000,00 zł.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Promocji i Kultury pod znakiem NP.403.6.2018.

Członkowie Zarządu Powiatu Wrzesińskiego uzgodnili, że Stowarzyszenie „Wielkopolscy Bieganie” powinno przedmiotowe przedsięwzięcie zgłosić w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku.

 

Pkt 3.5 Rozpatrzenie wniosku w sprawie wydania opinii na realizację inwestycji drogowej dotyczącej budowy odcinka drogi ulicy Wierzbowej w Bierzglinku.

Jerzy Kaczorowski, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformował, że Burmistrz Miasta i Gminy Września zwrócił się z wnioskiem o wydanie opinii na realizację inwestycji drogowej dotyczącej budowy odcinka drogi ulicy Wierzbowej w Bierzglinku. Dodał, że droga pełnić będzie funkcję drogi dojazdowej. Dopowiedział, że budowa rozpocznie się od krawędzi nowo wybudowanej nawierzchni ulicy Wierzbowej a zakończy się placem manewrowym służącym do zawracania znajdującym się przy granicy działki nr 340/2.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa pod znakiem WB.673.1.10.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie pozytywnie zaopiniował wniosek w sprawie wydania opinii na realizację inwestycji drogowej dotyczącej budowy odcinka drogi ulicy Wierzbowej w Bierzglinku.

 

Pkt 4 Uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Pyzdry.

Jerzy Kaczorowski poinformował, że Burmistrz Pyzdr wystąpił z wnioskiem o uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Pyzdry. Dodał, że przedmiotowe tereny zamierza się przeznaczyć pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa pod znakiem WB.673.2.33.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie uzgodnił projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Pyzdry

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. Dionizy Jaśniewicz /-/ 

2. Waldemar Grzegorek /-/ 

3. Paweł Guzik /-/ 

4. Jerzy Mazurkiewicz /-/ 

5. Rafał Zięty /-/ 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 248 / 2018)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Marta Maciejczak
    data publikacji: 2018-09-25 10:31

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.