Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 250 / 2018

PROTOKÓŁ NR 250/2018

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 10 sierpnia 2018 roku

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął treść porządku obrad.

 

Pkt 1.1 Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem zamówienia jest wykonanie aranżacji zieleni przy Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii polegającej na zagospodarowaniu zieleni na obszarze patio, wokół ogrodzenia i parkingu oraz mała architektura.

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że przedmiotem zamówienia jest wykonanie aranżacji zieleni przy Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii polegającej na zagospodarowaniu zieleni na obszarze patio, wokół ogrodzenia i parkingu oraz mała architektura. Dodała, że termin realizacji zadania został podzielony na dwa etapy:

1) etap pierwszy – wykonanie zagospodarowania terenu w zakresie patio oraz nasadzenia od strony południowej w terminie 20 dni od daty zawarcia umowy,

2) etap drugi – pozostałe nasadzenia w terminie 10 dni od daty zakończenia pierwszego etapu.

Dopowiedziała, że za datę wykonania przedmiotu umowy ustala się datę podpisania przez upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy protokołu zdawczo-odbiorczego. Uzupełniła, że planowany termin zawarcia umowy to wrzesień 2018 roku. Nadmieniła, że zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria: cena oferty 60% oraz gwarancja jakości 40%.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.38.2018.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem zamówienia jest wykonanie aranżacji zieleni przy Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii polegającej na zagospodarowaniu zieleni na obszarze patio, wokół ogrodzenia i parkingu oraz mała architektura została zatwierdzona jednomyślnie.

 

Pkt 1.2 Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży elektrycznej nad realizacją zadania: budowa budynku na cele dydaktyczno-sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego w ramach „Modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży elektrycznej nad realizacją zadania budowa budynku na cele dydaktyczno-sportowe. Dodała, że zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych na roboty budowlane, w wysokości do 20% zamówienia podstawowego. Nadmieniła, że wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi objęte przedmiotem umowy w okresie od protokolarnego przekazania obiektu wykonawcy robót do dnia końcowego rozliczenia zadania inwestycyjnego w zakresie wad i usterek w przedmiocie zamówienia. Uzupełniła, że orientacyjny termin realizacji zadania dla robót budowlanych to 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, przy czym prognozowany termin zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych to sierpień 2018 roku. Dopowiedziała, że wymagane jest wadium w kwocie 270,00 zł, a także zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zaznaczyła, że zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o  kryteria: cena oferty 60% oraz częstotliwość sprawowania nadzoru na budowie 40%.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.39.2018.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży elektrycznej nad realizacją zadania: budowa budynku na cele dydaktyczno-sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego w ramach „Modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” została zatwierdzona jednomyślnie.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. Dionizy Jaśniewicz /-/ 

2. Waldemar Grzegorek /-/

3. Paweł Guzik /-/ 

4. Jerzy Mazurkiewicz /-/ 

5. Rafał Zięty /-/ 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

 

drukuj (Protokół nr 250 / 2018)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Marta Maciejczak
    data publikacji: 2018-09-25 11:54

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.