Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 253 / 2018

PROTOKÓŁ NR 253/2018

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 21 sierpnia 2018 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu zaproponował, by do porządku obrad wprowadzić punkty:

Podjęcie uchwał w sprawach:

1) unieważnienia części III postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”. Część III: dostawa, montaż oraz uruchomienie urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie sali szkoleniowej spawalni (R012) w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych, wraz z komponentami (wyposażeniem) dodatkowym umożliwiającym realizację następujących zajęć dydaktyczno-szkoleniowych - podstawy spawalnictwa (jako punkt 3.9);

2) unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”. Dostawa komputera przenośnego typu notebook z oprogramowaniem biurowym, komputera stacjonarnego wraz z monitorem, ups i oprogramowaniem biurowym (jako punkt 3.10);

3) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok (jako punkt 3.11);

4) planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej (jako punkt 3.12);

5) planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2018 rok (jako punkt 3.13).

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął zmieniony porządek obrad.

Pkt 1 Przedstawienie umowy w sprawie dofinansowania projektu pn. „Warcabowe potyczki przy OWDiR w Kołaczkowie” w ramach programu „Decydujesz, pomagamy”.

Justyna Wasielewska, p.o. dyrektora Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie poinformowała, że Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny przystąpił do IV edycji programu „Decydujesz, pomagamy” organizowanego przez Fundację Badań i Innowacji Społecznych „STOCZNIA” przy współpracy z Tesco (Polska) Sp. z o.o. Dodała, że projekt pn. „Warcabowe potyczki przy OWDiR w Kołaczkowie” otrzymał grant w wysokości 3.000,00 zł. Nadmieniła, że w ramach realizacji projektu zostanie zamontowany stół do gry w warcaby dla czterech osób. Przypomniała, że ośrodek od wielu lat jest organizatorem Mistrzostw Gminy Kołaczkowo w warcabach klasycznych.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie zatwierdził umowę w sprawie dofinansowania projektu pn. „Warcabowe potyczki przy OWDiR w Kołaczkowie” w ramach programu „Decydujesz, pomagamy”.

Pkt 2.1 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i zdrowotnej.

Anna Maria Kulczyńska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni poinformowała, że po dokonaniu częściowego rozliczenia środki finansowe z dofinansowania:

• uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych (kwota 10.252,00 zł),

• sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (kwota 2.314,32 zł)

zostają przeznaczone na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych. Dodała, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2018 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym ulega zwiększeniu kwota na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej. Dopowiedziała, że od lipca 2018 roku kwota ta wynosi 16.596,00 zł. Nadmieniła, że zgodnie z powyższym zostały zwiększone środki na finansowanie warsztatów terapii zajęciowej o kwotę 66.000,00 zł.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i zdrowotnej został przyjęty jednomyślnie.

Pkt 2.2 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Wrzesiński.

Stefan Tomczak, naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej przypomniał, że dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Poinformował, że w związku z powyższym wszystkie akty prawa miejscowego, które dotyczą przetwarzania danych osobowych, wymagają zmiany w zakresie cytowanego wyżej rozporządzenia. Dodał, że zgodnie z zapisem art. 49 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela, kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Wrzesiński ustala Rada Powiatu Wrzesińskiego. Nadmienił, że ze względu na to, iż wzory wniosków o nagrodę starosty i dyrektora wymagają korekt, należałoby każdorazowo zmieniać uchwałę, dlatego proponuje się przekazać ww. kompetencje Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Wrzesiński został przyjęty jednomyślnie.

Pkt 3.1 Podjęcie uchwały w sprawie określenia form, trybu i zasad przyznawania wsparcia w ramach „Powiatowego Programu Rozwoju Edukacji”.

Stefan Tomczak poinformował, że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) we wzorze wniosku o przyznanie Powiatowego Grantu Edukacyjnego składanego w ramach „Powiatowego Programu Rozwoju Edukacji” należy uwzględnić zapoznanie się z klauzulą informacyjną. Dodał, że traci moc uchwała nr 721/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie w sprawie określenia form, trybu i zasad przyznawania wsparcia w ramach „Powiatowego Programu Rozwoju Edukacji”.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 1038/2018 w sprawie określenia form, trybu i zasad przyznawania wsparcia w ramach „Powiatowego Programu Rozwoju Edukacji” została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 3.2 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów wniosków o przyznanie środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Stefan Tomczak poinformował, że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) we wzorze wniosku o częściowe pokrycie kosztów poniesionych w związku z prowadzonym leczeniem należy uwzględnić zapoznanie się z klauzulą informacyjną. Dodał, że traci moc uchwała nr 47/2007 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 11 kwietnia 2007 roku w sprawie w sprawie określenia wzorów wniosków o przyznanie środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 1039/2018 w sprawie określenia wzorów wniosków o przyznanie środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 3.3 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Maciejowi Mielczarkowi dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni.

Stefan Tomczak poinformował, że proponuje się upoważnić Pana Macieja Mielczarka, dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni do składania oświadczeń woli w zakresie bieżącej działalności kierowanej jednostki, do kwot wydatków określonych w zatwierdzonym planie finansowym. Dodał, że upoważnienie obowiązuje na czas pełnienia obowiązków dyrektora szkoły lub do odwołania.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 1040/2018 w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Maciejowi Mielczarkowi dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 3.4 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Domowi Pomocy Społecznej we Wrześni mienia w postaci urządzeń do wyposażania łazienek.

Elżbieta Helman, kierownik Referatu Gospodarczego poinformowała, że proponuje się przekazać nieodpłatnie Domowi Pomocy Społecznej we Wrześni mienie w postaci urządzeń do wyposażenia łazienek. Dodała, że załącznik do niniejszej uchwały stanowi wykaz ww. wyposażenia zgodnie z ewidencją ilościowo-wartościową oraz ewidencją ilościową.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 1041/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Domowi Pomocy Społecznej we Wrześni mienia w postaci urządzeń do wyposażania łazienek została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 3.5 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia miesięcznych limitów kwotowych na korzystanie z usług telefonii komórkowej, dostępu do Internetu w telefonach komórkowych i Internetu mobilnego oraz ustalenia zasad rozliczania opłat za korzystanie z usług telefonii komórkowej wraz z Internetem przez jednostki organizacyjne powiatu wrzesińskiego.

Elżbieta Helman poinformowała, że proponuje się zwiększyć wysokość miesięcznego limitu kwotowego za korzystanie z usług telefonii komórkowej dla Starostwa Powiatowego o kwotę 30,00 zł, to jest do kwoty 520,00 zł. Dodała, że powodem są powtarzające się przekroczenia limitu dla numeru telefonu przydzielonego Wydziałowi Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich w związku z prowadzonymi postępowaniami. Nadmieniła, że konsekwencją podjęcia niniejszej uchwały będzie stosowane zarządzenie Starosty Wrzesińskiego dotyczące wysokości limitów kwotowych na korzystanie z usług telefonii komórkowej i dostępu do Internetu w telefonach komórkowych w Starostwie Powiatowym we Wrześni.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 1042/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia miesięcznych limitów kwotowych na korzystanie z usług telefonii komórkowej, dostępu do Internetu w telefonach komórkowych i Internetu mobilnego oraz ustalenia zasad rozliczania opłat za korzystanie z usług telefonii komórkowej wraz z Internetem przez jednostki organizacyjne powiatu wrzesińskiego została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 3.6 Podjęcie uchwały w sprawie określenia podziału wysokości środków, w tym ustalenia maksymalnej wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację jednego zadania zgłoszonego w ramach budżetu obywatelskiego powiatu wrzesińskiego w 2019 roku oraz ustalenia szczegółowego harmonogramu jego realizacji.

Monika Michalak, kierownik Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu przypomniała, że zgodnie z uchwałą nr 295/XLVI/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie budżetu obywatelskiego powiatu wrzesińskiego:

• termin składania propozycji zadań do budżetu obywatelskiego,

• wysokość środków, z podziałem na poszczególne gminy, przeznaczonych na realizację budżetu obywatelskiego na dany rok;

• maksymalną wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację jednego zadania zgłoszonego w ramach budżetu obywatelskiego

ustala w drodze odrębnej uchwały Zarząd Powiatu Wrzesińskiego.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

Członkowie Zarządu Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie:

1) uzgodnili wysokość środków przeznaczonych na zadania inwestycyjne i nieinwestycyjne dla każdej z gmin na kwotę 50.000,00 zł;

2) ustalili maksymalną wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację jednego zadania inwestycyjnego na kwotę 25.000,00 zł oraz jednego zadania nieinwestycyjnego na kwotę 10.000,00 zł;

3) opracowali harmonogram realizacji budżetu obywatelskiego powiatu wrzesińskiego na rok 2019, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 1043/2018 w sprawie określenia podziału wysokości środków, w tym ustalenia maksymalnej wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację jednego zadania zgłoszonego w ramach budżetu obywatelskiego powiatu wrzesińskiego w 2019 roku oraz ustalenia szczegółowego harmonogramu jego realizacji została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 3.7 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Kierownikowi Budowy firmy MIRBUD z siedzibą w Skierniewicach Krzysztofowi Czerwonce pełnomocnictwa do reprezentowania i występowania w imieniu Powiatu Wrzesińskiego przed właściwymi organami, urzędami i instytucjami w postępowaniach administracyjnych w sprawach związanych z realizacją umowy nr 273.16.2017 z dnia 25 sierpnia 2017 roku dla zadania „Budowa Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””.

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że proponuje się udzielić Panu Krzysztofowi Czerwonce kierownikowi budowy firmy MIRBUD pełnomocnictwa do reprezentowania i występowania w imieniu Powiatu Wrzesińskiego przed właściwymi organami, urzędami i instytucjami w postępowaniach administracyjnych związanych z realizacją umowy dotyczącej budowy Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 1044/2018 w sprawie udzielenia Kierownikowi Budowy firmy MIRBUD z siedzibą w Skierniewicach Krzysztofowi Czerwonce pełnomocnictwa do reprezentowania i występowania w imieniu Powiatu Wrzesińskiego przed właściwymi organami, urzędami i instytucjami w postępowaniach administracyjnych w sprawach związanych z realizacją umowy nr 273.16.2017 z dnia 25 sierpnia 2017 roku dla zadania „Budowa Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” została podjęta jednomyślnie.

Pkt 3.8 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Kierownikowi Kontraktu firmy MIRBUD z siedzibą w Skierniewicach Rafałowi Ziółczykowi pełnomocnictwa do reprezentowania i występowania w imieniu Powiatu Wrzesińskiego przed właściwymi organami, urzędami i instytucjami w postępowaniach administracyjnych w sprawach związanych z realizacją umowy nr 273.16.2017 z dnia 25 sierpnia 2017 roku dla zadania „Budowa Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że proponuje się udzielić Panu Rafałowi Ziółczykowi kierownikowi kontraktu firmy MIRBUD pełnomocnictwa do reprezentowania i występowania w imieniu Powiatu Wrzesińskiego przed właściwymi organami, urzędami i instytucjami w postępowaniach administracyjnych związanych z realizacją umowy dotyczącej budowy Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 1045/2018 w sprawie udzielenia Kierownikowi Kontraktu firmy MIRBUD z siedzibą w Skierniewicach Rafałowi Ziółczykowi pełnomocnictwa do reprezentowania i występowania w imieniu Powiatu Wrzesińskiego przed właściwymi organami, urzędami i instytucjami w postępowaniach administracyjnych w sprawach związanych z realizacją umowy nr 273.16.2017 z dnia 25 sierpnia 2017 roku dla zadania „Budowa Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” została podjęta jednomyślnie.

Pkt 3.9 Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia części III postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”. Część III: dostawa, montaż oraz uruchomienie urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie sali szkoleniowej spawalni (R012) w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych, wraz z komponentami (wyposażeniem) dodatkowym umożliwiającym realizację następujących zajęć dydaktyczno-szkoleniowych - podstawy spawalnictwa.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że w postępowaniach przetargowych na dostawę sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii, w których ofertę złożyła zarówno firma Abplanalp, jak i firma Megamaszyny Rafał Pajek, ta druga odwołuje się na czynności zamawiającego. Dopowiedziała, że większość tych postępowań jest już rozpatrywana przez Krajową Izbę Odwoławczą. Nadmieniła, że w postępowaniach, w których ofertę złożyła wyłącznie firma Megamaszyny nie wyraża ona zgody na przedłużenie okresu związania ofertą bądź tak wyjaśnia rażąco niską cenę, iż to zamawiający ma odrzucić ich ofertę. Dodała, że w związku z powyższym należy unieważnić część III postępowania przetargowego na dostawę, montaż oraz uruchomienie urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie sali szkoleniowej spawalni w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

Przewodniczący Zarządu zapytał co można zrobić wobec ewidentnego utrudniania prowadzenia postępowania przetargowego na sprzęt i urządzenia do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii.

Anna Wolska-Wróblewska odpowiedziała, że jej zdaniem w takim przypadku powinno się dochodzić roszczeń cywilnych. Dodała, że jeśli zostanie wykazane, iż z tego powodu pojawią się szkody np. w związku z brakiem możliwości organizacji szkoleń to odpowiedzialnego za to będzie można zobowiązać do pokrycia kosztów utrzymania obiektu.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 1046/2018 w sprawie unieważnienia części III postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”. Część III: dostawa, montaż oraz uruchomienie urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie sali szkoleniowej spawalni (R012) w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych, wraz z komponentami (wyposażeniem) dodatkowym umożliwiającym realizację następujących zajęć dydaktyczno-szkoleniowych- podstawy spawalnictwa została podjęta jednomyślnie.

Pkt 3.10 Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”. Dostawa komputera przenośnego typu notebook z oprogramowaniem biurowym, komputera stacjonarnego wraz z monitorem, ups i oprogramowaniem biurowym.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że proponuje się unieważnić postępowanie przetargowe na dostawę komputera przenośnego typu notebook z oprogramowaniem biurowym, komputera stacjonarnego wraz z monitorem, ups i oprogramowaniem biurowym do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii. Dodała, że w przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 1047/2018 w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”. Dostawa komputera przenośnego typu notebook z oprogramowaniem biurowym, komputera stacjonarnego wraz z monitorem, ups i oprogramowaniem biurowym została podjęta jednomyślnie.

Pkt 3.11 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok.

Pkt 3.12 Podjęcie uchwały w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Pkt 3.13 Podjęcie uchwały w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2018 rok.

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu  poinformowała, że:

1) Starostwu Powiatowemu zwiększa się plan wydatków:

a) o kwotę 47.258,00 zł z przeznaczeniem na wybory samorządowe w 2018 roku, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego;

b) o kwotę 4.200,00 zł na uregulowanie kosztów wynikających z umowy z kancelarią radcy prawnego za świadczenie pomocy prawnej w zakresie kosztów zastępstwa procesowego oraz doradztwa prawnego dotyczącego regulacji i ujawniania w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego;

2) Domowi Pomocy Społecznej zmniejsza się plan wydatków o kwotę 32.033,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowych na 2018 rok w dziale 852, rozdział 85202. Zmiana wysokości dotacji wynika z korekty planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowych wg starych zasad za okres od stycznia do czerwca 2018 roku- art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;

3) Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan wydatków o kwotę 32.635,00 zł na realizację programu „Dobry start”, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego;

4) Zespołowi Szkół Specjalnych zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.976,30 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkól prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego.

Dodała, że powyższe zmiany skutkują zmianami planu finansowego dochodów i wydatków oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej.

W głosowaniu nad uchwałami wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 1048/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok;

2) 1049/2018 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej;

3) 1050/2018 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2018 rok

zostały podjęte jednomyślnie.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 4.1 Rozpatrzenie listy kandydatów do przyznania wyróżnień Lider Powiatu Wrzesińskiego podczas Dożynek Powiatowych w Miłosławiu.

Olga Kośmińska-Giera, zastępca naczelnika Wydziału Promocji i Kultury przedstawiła listę kandydatów do wyróżnienia Lider Powiatu Wrzesińskiego, które zostanie wręczone podczas Dożynek Powiatowych w Miłosławiu w dniu 2 września 2018 roku. Dodała, że wybierając kandydatów starano się wskazać osoby, instytucje i organizacje mające szczególne zasługi dla powiatu w takich obszarach jak m.in. rozwój gospodarki, turystyki, edukacji, kultury, czy też promowanie zdrowia, wyrobów i produktów lokalnych.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Promocji i Kultury pod znakiem NP.4040.2.2018.

Członkowie Zarządu Powiatu Wrzesińskiego pozytywnie zaopiniowali przedstawione kandydatury do wyróżnienia Lider Powiatu Wrzesińskiego.

Pkt 4.2 Rozpatrzenie wniosku w sprawie udzielenia dotacji na zarybienie zbiornika wodnego w miejscowości Gorzyce.

Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformowała, że Gmina Miłosław zwróciła się z prośbą o udzielenie dotacji na zarybienie zbiornika wodnego w miejscowości Gorzyce w kwocie 2.500,00 zł. Przypomniała, że w lipcu 2018 roku miała miejsce przyducha powodująca śnięcie wszystkich ryb znajdujących się w stawie.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Środowiska i Rolnictwa pod znakiem WBŚ.605.5.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego 4 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się” wyraził zgodę na udzielenie dotacji na zarybienie zbiornika wodnego w miejscowości Gorzyce w kwocie 1.500,00 zł.

Od głosu wstrzymał się Waldemar Grzegorek, wicestarosta wrzesiński.

W związku z decyzją Zarządu Powiatu Wrzesińskiego, Urszula Łabęda przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miłosław.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miłosław został przyjęty 4 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się”.

Pkt 5 Uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Orzechowie, w rejonie ulicy Miłosławskiej.

Jerzy Kaczorowski, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformował, że Burmistrz Gminy Miłosław wystąpił z wnioskiem o uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Orzechowie, w rejonie ulicy Miłosławskiej. Dodał, że przedmiotowy teren zamierza się przeznaczyć pod lokalizację obiektów produkcyjnych, składów lub magazynów.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa pod znakiem WB.673.2.34.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie uzgodnił projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Orzechowie, w rejonie ulicy Miłosławskiej.

Pkt 6 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Kamil Perlik, naczelnik Wydziału Organizacyjnego poinformował, że firma Energo Inwest Broker, obsługująca starostwo przedstawiła propozycję zawarcia polisy dotyczącej ochrony od ryzyk cybernetycznych i hackerstwa – w tym zabezpieczenie w świetle RODO. Dodał, że firma brokerska chciałaby, jeśli Zarząd Powiatu wyrazi zgodę dokonać analizy kosztów zawarcia przedmiotowej polisy. Dopowiedział, że ubezpieczyć można się tylko od skutków ryzyk cybernetycznych. Przedstawił zakres świadczeń jakie pokrywa polisa „Cyber Risk”.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na prowadzenie dalszych czynności przez firmę Energo Inwest Broker odnośnie przeprowadzenia analizy kosztów zawarcia polisy dotyczącej ochrony od ryzyk cybernetycznych i hackerstwa – w tym zabezpieczenie w świetle RODO.

Pkt 7 Wolne głosy i wnioski.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że proponuje się udzielić Panu Maciejowi Hoffmanowi reprezentującemu Konsorcjum firm Medicsystemart Maciej Hoffmann oraz Sepagroup Sebastian Pałczyński pełnomocnictwa do reprezentowania i występowania w imieniu Powiatu Wrzesińskiego przed właściwymi organami, urzędami i instytucjami w postępowaniach administracyjnych związanych z realizacją umowy nr 273.47.2018 z dnia 17 sierpnia 2018 roku. Przypomniała, że ww. umowa dotyczy zadania inwestycyjnego polegającego na opracowaniu pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa budynku bursy przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni”.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 1051/2018 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Maciejowi Hoffmanowi reprezentującemu Konsorcjum firm Medicsystemart Maciej Hoffmann oraz Sepagroup Sebastian Pałczyński do reprezentowania i występowania w imieniu Powiatu Wrzesińskiego przed właściwymi organami, urzędami i instytucjami, w postępowaniach administracyjnych w sprawach związanych z realizacją umowy nr 273.47.2018 z dnia 17 sierpnia 2018 roku dla zadania inwestycyjnego polegającego na opracowaniu pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa budynku bursy przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni” w celu realizacji zadania pt. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego.” została podjęta jednomyślnie.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że proponuje się udzielić Panu Maciejowi Majorowiczowi pełnomocnictwa do reprezentowania i występowania w imieniu Powiatu Wrzesińskiego przed właściwymi organami, urzędami i instytucjami, w postępowaniach administracyjnych w sprawach związanych z realizacją umowy nr 273.29.2018 z dnia 20 lipca 2018 roku. Dodała, że przedmiotowa umowa dotyczy zagospodarowania terenu (wraz ze zjazdem) przed budynkiem przy ulicy Leśnej 10 we Wrześni.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 1052/2018 w sprawie udzielenia właścicielowi firmy Marek Majorowicz z siedzibą ul. Szeroka 50, 62-300 Września pełnomocnictwa do reprezentowania i występowania w imieniu Powiatu Wrzesińskiego przed właściwymi organami, urzędami i instytucjami, w postępowaniach administracyjnych w sprawach związanych z realizacją umowy nr 273.29.2018 z dnia 20 lipca 2018 roku dla zadania „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną” – Etap II Zagospodarowanie terenu (wraz ze zjazdem) przed budynkiem przy ul. Leśnej 10 we Wrześni (działka nr 3983/17) została podjęta jednomyślnie.

Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. Dionizy Jaśniewicz /-/

2. Waldemar Grzegorek /-/

3. Paweł Guzik /-/

4. Jerzy Mazurkiewicz /-/

5. Rafał Zięty /-/

 

Protokołowała:

Marlena Modrowska, referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

 

drukuj (Protokół nr 253 / 2018)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Marlena Modrowska
    data publikacji: 2018-10-05 10:39

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.