Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 255 / 2018

PROTOKÓŁ NR 255/2018

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 28 sierpnia 2018 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął treść porządku obrad.

Pkt 1.1 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wygaszenie trwałego zarządu sprawowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną we Wrześni, na nieruchomości położonej we Wrześni, przy ul. Wojska Polskiego 1.

Żaneta Kowalczyk, podinspektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości poinformowała, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na wygaszenie trwałego zarządu sprawowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną na nieruchomości położonej przy ulicy Wojska Polskiego 1 we Wrześni, w związku z przeniesieniem siedziby jednostki do nieruchomości położonej przy ulicy Leśnej 10 we Wrześni.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 1055/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wygaszenie trwałego zarządu sprawowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną we Wrześni, na nieruchomości położonej we Wrześni, przy ul. Wojska Polskiego 1 została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 1.2 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd, udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej we Wrześni przy ul. Leśnej 10 na rzecz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni.

Żaneta Kowalczyk poinformowała, że dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zwróciła się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o wyrażenie zgody na oddanie w trwały zarząd na czas nieoznaczony, części budynku położonego przy ulicy Leśnej 10 we Wrześni. Dodała, że w przedmiotowym budynku mieścić się będzie nowa siedziba jednostki.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 1056/2018 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd, udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej we Wrześni przy ul. Leśnej 10 na rzecz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 1.3 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd, udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej we Wrześni przy ul. Leśnej 10 na rzecz Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni.

Żaneta Kowalczyk poinformowała, że dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych zwróciła się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o wyrażenie zgody na oddanie w trwały zarząd na czas nieoznaczony części budynku położonego przy ulicy Leśnej 10 we Wrześni oraz działki oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntu 3893/24. Dodała, że w przedmiotowym budynku od roku szkolnego 2018/2019 mieścić się będzie siedziba szkoły, zaś działka będzie użytkowana jako boisko szkolne.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 1057/2018 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd, udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej we Wrześni przy ul. Leśnej 10 na rzecz Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 1.4 i 1.5 Podjęcie uchwał w sprawach powołania oraz nadania regulaminu pracy komisji przetargowe w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę drogi powiatowej nr 2933P – budowa chodnika w m. Stępocin.

Grzegorz Stangreciak, zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformował, że proponuje się powołać komisję przetargową w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę drogi powiatowej nr 2933P – budowa chodnika w m. Stępocin. Dodał, że zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych nadaje się komisji przetargowej regulamin pracy.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 1058/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę drogi powiatowej nr 2933P – budowa chodnika w m. Stępocin;

2) 1059/2018 w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę drogi powiatowej nr 2933P – budowa chodnika w m. Stępocin

zostały podjęte jednomyślnie.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 1.6 i 1.7 Podjęcie uchwał w sprawach powołania oraz nadania regulaminu pracy komisji przetargowe w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę drogi powiatowej nr 3666P w m. Pałczyn.

Grzegorz Stangreciak poinformował, że proponuje się powołać komisję przetargową w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę na przebudowę drogi powiatowej nr 3666P w m. Pałczyn. Dodał, że zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych nadaje się komisji przetargowej regulamin pracy.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 1060/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę drogi powiatowej nr 3666P w m. Pałczyn;

2) 1061/2018 w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę drogi powiatowej nr 3666P w m. Pałczyn

zostały podjęte jednomyślnie.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 2 Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie pomocy nauczyciela.

Stefan Tomczak, naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej poinformował, że dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na zatrudnienie w charakterze pomocy nauczyciela osoby władającej językiem rosyjskim, która w czasie wybranych zajęć dydaktycznych udzieli pomocy uczennicy klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego. Dodał, że ww. uczennica wcześniej przez 9 lat pobierała naukę w szkołach funkcjonujących w systemie oświaty na Ukrainie, nie jest obywatelem polskim i podlega obowiązkowi nauki. Dopowiedział, że z uzyskanych informacji wynika, iż zna ona język polski na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki. Nadmienił, że zatrudnienie pomocy nauczyciela w wymiarze 2/8 etatu (10 godzin tygodniowa) planowane jest od dnia 3 września 2018 roku.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem SE.4323.2.24.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na zatrudnienie pomocy nauczyciela w przedmiotowej sprawie.

Pkt 3 Zatwierdzenie robót dodatkowych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P Witkowo – gr. powiatu – Września w m. Września”.

Bartłomiej Kaczmarzewski, p.o. kierownika Referatu Dróg Powiatowych przedstawił dodatkowe roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P Witkowo – gr. powiatu – Września w m. Września”:

1) wykonanie ścieku przykrawężnikowego z dwóch rzędów brukowej kostki betonowej, ułożonych na ławie betonowej. Dodał, że koszy całkowite to kwota 66.051,00 zł. Dopowiedział, że od niniejszej kwoty odejdą koszty związane z wykonaniem w miejscu ścieku nawierzchni bitumicznej (kwota ok. 25.000,00 zł);

2) wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem pod zjazdy na bitumicznym odcinku chodnika. Dodał, że koszty całkowite to kwota 36.211,20 zł.

Nadmienił, że po podpisaniu umów na wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego na przedmiotowym zadaniu inwestycyjnym pozostały oszczędności w kwocie 306.642,00 zł

Sprawa jest prowadzona w Referacie Dróg Powiatowych pod znakiem WKD.3037.46.2018. Pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Członkowie Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie zatwierdził roboty dodatkowe dotyczące zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P Witkowo – gr. powiatu – Września w m. Września”.

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. Dionizy Jaśniewicz /-/                    

2. Waldemar Grzegorek /-/            

3. Paweł Guzik /-/                         

4. Jerzy Mazurkiewicz /-/              

5. Rafał Zięty /-/                            

 

Protokołowała:

Marlena Modrowska, referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 255 / 2018)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Marlena Modrowska
    data publikacji: 2018-10-05 10:39

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.