Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 256 / 2018

PROTOKÓŁ NR 256/2018

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 30 sierpnia 2018 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu, co stanowiło quorum do podejmowania uchwał i rozstrzygnięć w sprawach objętych porządkiem obrad.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął treść porządku obrad.

Pkt 1.1 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży elektrycznej nad realizacją zadania: „Budowa budynku na cele dydaktyczno-sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego.

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich przypomniała, że postępowanie przetargowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży elektrycznej nad budową budynku na cele dydaktyczno-sportowe zostało unieważnione z powodu tego, iż na dzień otwarcia ofert nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Dodała, że w związku z powyższym w przedmiotowym postępowaniu proponuje się wybór wykonawcy – GB Projekt Piotr Głowacki w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 1062/2018 w sprawie wyboru wykonawcy w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży elektrycznej nad realizacją zadania: „Budowa budynku na cele dydaktyczno-sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 1.2 Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia publicznego na budowę budynku na cele dydaktyczno-sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego w ramach „Modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że proponuje się powołać zespół do nadzoru nad budową budynku na cele dydaktyczno-sportowe w ramach modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego. Przedstawiła skład osobowy zespołu oraz zakres zadań poszczególnych jego członków.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 1063/2018 w sprawie powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia publicznego na budowę budynku na cele dydaktyczno-sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego w ramach „Modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 2 Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 3666P w m. Pałczyn.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 3666P w m. Pałczyn. Dodała, że zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, w wysokości do 50 % zamówienia podstawowego. Nadmieniła, że ustala się termin:

1) rozpoczęcia robót budowlanych na dzień protokolarnego przekazania placu budowy;

2) wykonania przedmiotu umowy do dnia 19 października 2018 roku.

Uzupełniła, że prognozowy termin zawarcia umowy to druga połowa września 2018 roku. Dopowiedziała, że wykonawca powinien wykazać się jedną robotą budowlaną o wartości co najmniej 300.000,00 zł polegającej na budowie, rozbudowie, przebudowie, modernizacji lub remoncie drogi. Zaznaczyła, że nie jest wymagane wadium ani zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Poinformowała, że zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria: cena oferty 60% oraz gwarancja jakości 40%.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.42.2018.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział czterech członków Zarządu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 3666P w m. Pałczyn została zatwierdzona jednomyślnie.

Pkt 3 Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz terminu składania ofert w postępowaniu na dostawę, rozmieszczenie, instalację i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” – nr referencyjny 272.35.2018 (komory robotów).

Anna Wolska-Wróblewska przedstawiła odpowiedzi na zapytania wykonawców, które wpłynęły w postępowaniu przetargowym na dostawę, montaż, uruchomienie oraz optymalizację stacji zrobotyzowanych do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii. Nadmieniła, że z uwagi na to, iż odpowiedzi te modyfikują treść specyfikacji oraz dopuszczają wariantowość zasadne jest przedłużenie terminu składania ofert z dnia 6 września 2018 roku na dzień 14 września 2018 roku.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.35.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na przedłużenie terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu przetargowym z dnia 6 września 2018 roku na dzień 14 września 2018 roku.

W głosowaniu nad modyfikacją specyfikacji wzięło udział czterech członków Zarządu.

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” została zatwierdzona jednomyślnie.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. Dionizy Jaśniewicz /-/

2. Paweł Guzik /-/

3. Jerzy Mazurkiewicz /-/

4. Rafał Zięty /-/

 

Protokołowała:

Marlena Modrowska, referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

 

 

 

drukuj (Protokół nr 256 / 2018)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Marlena Modrowska
    data publikacji: 2018-10-16 10:37

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.