Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 258/2018

PROTOKÓŁ NR 258/2018

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 4 września 2018 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu zaproponował, by do porządku obrad wprowadzić punkt:

• Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zatwierdzenia  przystąpienia Powiatu Wrzesińskiego do realizacji projektu „Nauka - to lubię!- kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego" w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020” – Działanie 8.1 „Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej”, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa (jako punkt 3.5).

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął zmieniony porządek obrad.

Pkt 1.1 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Anna Maria Kulczyńska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni przypomniała, że na posiedzeniu w dniu 21 sierpnia 2018 roku Zarząd Powiatu Wrzesińskiego przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej. Poinformowała, że w przedmiotowym projekcie uchwały należy dokonać zmiany w taki sposób, iż na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych zostają przeznaczone środki finansowe z dofinansowania:

1) uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych (kwota 10.280,00 zł),

2) sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (kwota 4.314,32 zł),

3) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów (kwota  10.000,00 zł).

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej został przyjęty jednomyślnie.

Pkt 1.2 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym runku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Eugeniusz Wiśniewski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni przypomniał, że Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni złożył wniosek na realizację projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dodał, że projekt będzie realizowany od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku. Dopowiedział, że ogólna wartość projektu wynosi 2.946.483,42 zł, z czego kwota środków Funduszu Pracy na finansowanie i współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego do wykorzystania:

• w 2019 roku – 1.241.643, 13 zł,

• w 2020 roku – 1.704.840,29 zł.

Poinformował, że efektem wdrożenia projektu jest objęcie wsparciem 289 młodych osób bezrobotnych do 29 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni z I i II profilem pomocy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Uzupełnił, że projekt zakłada uczestnictwo osób bezrobotnych znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych i o niskich kwalifikacjach, w proporcji co najmniej 25,61 % wszystkich beneficjentów projektu, tj. 74 osób. Nadmienił, że w ramach projektu przewidziano następujące formy aktywizacji: pośrednictwo pracy (249 osób), poradnictwo zawodowe (40 osób), staże (148 osób), szkolenia (69 osób), bony szkoleniowe (26 osób), bony na zasiedlenie (6 osób) oraz udzielenie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej (40 osób). Zaznaczył, że w związku z zatwierdzeniem wniosku na realizację przedmiotowego projektu na etapie podpisania umowy wymagana jest uchwała właściwego organu terytorialnego.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym runku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój został przyjęty jednomyślnie.

Pkt 2.1 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego będącego w posiadaniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.

Anna Maria Kulczyńska poinformowała, że proponuje się wyrazić zgodę na likwidację środka trwałego według wykazu:

1) zestaw komputerowy (rok 2000),

2) zestaw multimedialny (rok 2006),

3) drukarka (rok 2005),

4) kopiarka z wyposażeniem (rok 2000),

5) kserokopiarka (rok 2006)

będącego w posiadaniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni. Dodała, że wyżej wymieniony sprzęt nie spełnia aktualnych norm bezpieczeństwa, nie nadaje się do dalszej eksploatacji, a jego naprawa jest ekonomicznie niezasadna.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 1072/2018 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego będącego w posiadaniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 2.2 Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.”.

Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Spraw Społecznych i Zdrowia poinformowała, że Rada Powiatu Wrzesińskiego do końca listopada 2018 roku ma obowiązek uchwalenia rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.”. Przypomniała, że program współpracy może zostać przyjęty przez Radę Powiatu dopiero po wcześniejszych konsultacjach. Dodała, że przedmiotowe konsultacje proponuje się przeprowadzić w terminie od 5 września 2018 roku do 19 września 2018 roku. Nadmieniła, że w programie współpracy na 2019 rok proponuje się dokonać następujących zmian:

1) zrezygnować z realizacji przedsięwzięć upamiętniających ważne wydarzenia historyczne w powiecie wrzesińskim,

2) dodać zadania publiczne z zakresu porządku publicznego (podnoszenie wiedzy i umiejętności związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej ofiarom wypadków drogowych),

3) rozszerzyć zakres nieodpłatnej pomocy prawnej przez wprowadzenie świadczeń nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizację działań zmierzających do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa.

Dopowiedziała, że projekt programu współpracy oraz karta do zgłaszania ewentualnych uwag i wniosków stanowią załączniki do niniejszej uchwały.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 1073/2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.” została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 2.3 Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia i zorganizowania I przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie oddania w dzierżawę części nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Wrzesińskiego, położonych w miejscowości Bierzglinek, oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 139/73, 139/75 i 375/153 o łącznej powierzchni 20,6514 ha.

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości poinformowała, że proponuje się ogłosić i zorganizować I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Wrzesińskiego, położonych w miejscowości Bierzglinek o łącznej powierzchni 20,6514 ha. Dodała, że ustala się cenę wywoławczą rocznego czynszu dzierżawnego na kwotę 25.979,00 zł. Dopowiedziała, że stawka czynszu podlegać będzie waloryzacji nie częściej niż jeden raz w roku według średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez prezesa GUS za rok poprzedzający naliczenie waloryzacji. W przypadku deflacji waloryzacji się nie przeprowadza. Nadmieniła, że osoba wyłoniona z przetargu zobowiązana będzie do zawarcia z wydzierżawiającym umowy dotyczącej realizacji zajęć praktycznych z produkcji roślinnej i techniki rolniczej dla technika rolnika na okres obowiązywania umowy dzierżawy. Uzupełniła, że termin przetargu wyznacza się na dzień 11 października 2018 roku.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 1074/2018 w sprawie ogłoszenia i zorganizowania I przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie oddania w dzierżawę części nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Wrzesińskiego, położonych w miejscowości Bierzglinek, oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 139/73, 139/75 i 375/153 o łącznej powierzchni 20,6514 ha została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 2.4 Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia i zorganizowania VII przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Bierzglinku, będących własnością Powiatu Wrzesińskiego, zapisanych w księgach wieczystych nr PO1F/00042327/8, PO1F/00031076/3.

Jolanta Pielak poinformowała, że proponuje się ogłosić i zorganizować VII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Bierzglinku, będących własnością Powiatu Wrzesińskiego. Dodała, że przetarg dotyczy 59 działek i odbywać się będzie w dniach od 15 października do 25 października 2018 roku. Dopowiedziała, że treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do uchwały. Uzupełniła, że do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości powołuje się komisję przetargową.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 1075/2018 w sprawie ogłoszenia i zorganizowania VII przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Bierzglinku, będących własnością Powiatu Wrzesińskiego, zapisanych w księgach wieczystych nr PO1F/00042327/8, PO1F/00031076/3  została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 3.1 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w roku 2019 za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania pojazdu z drogi a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

Elwira Haręźlak, naczelnik Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu poinformowała, że zgodnie z art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym Rada Powiatu Wrzesińskiego w drodze uchwały jest zobowiązana do ustalenia wysokości opłat obowiązujących w roku 2019 za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym. Dodała, że powyższa uchwała określa również wysokość kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania pojazdu z drogi a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu. Dopowiedziała, że maksymalne stawki opłat na rok 2019 zostały podane zgodnie z obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 sierpnia 2018 roku. Nadmieniła, że przy określaniu kosztów, o których mowa w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w przypadku odstąpienia od decyzji usunięcia pojazdu należało wziąć pod uwagę koszt dojazdu pojazdu specjalistycznego do miejsca zdarzenia, jak również podjęte czynności tj. załadunek i wyładunek pojazdu. Na wysokość kosztów wpływ ma czas pracy kierowcy, koszty eksploatacyjne pojazdu oraz zaangażowanie specjalistycznego sprzętu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w roku 2019 za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania pojazdu z drogi a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu został przyjęty jednomyślnie.

Pkt 3.2 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu wrzesińskiego w 2019 roku.

Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformowała, że na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych Rada Powiatu Wrzesińskiego w drodze uchwały ustala corocznie wysokości opłat za usunięcie i przechowanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu wrzesińskiego. Dodała, że w załączniku do uchwały zostały podane maksymalne stawki opłat na rok 2019, zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 lipca 2018 roku.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu wrzesińskiego w 2019 roku został przyjęty jednomyślnie.

Pkt 3.3 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018-2021.

Olga Kośmińska-Giera, zastępca naczelnika Wydziału Promocji i Kultury przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018-2021. Poinformowała, że autorem programu jest Sebastian Mazurkiewicz. Dodała, że przedmiotowy program uzyskał pozytywną opinię Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu w dniu 17 sierpnia 2018 roku. Nadmieniła, że w związku ze sprzedażą nieruchomości przy ulicy Kościuszki we Wrześni ze spisu zabytków będących własnością, współwłasnością lub pod zarządem powiatu został wykreślony blok żołnierski w zespole koszar wojskowych. Dopowiedziała, że Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018-2021 zawiera m.in. opis zasobów dziedzictwa i krajobrazu kulturowego, stan zachowania i obszary największego zagrożenia zbytków oraz kierunki realizacji powiatowego programu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018-2021 został przyjęty jednomyślnie.

Pkt 3.4 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Wrzesiński do przyznawania w indywidualnych przypadkach oraz w granicach ustalonego planu finansowego szkoły minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela wyższej od ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy Karta Nauczyciela.

Stefan Tomczak, naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej poinformował, że dyrektorzy szkół prowadzonych przez Powiat Wrzesiński zwrócili się z prośbą o upoważnienie do podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Dodał, że w ostatnich latach wzrasta zapotrzebowanie na nauczycieli praktycznej nauki zawodu z branży. Wyjaśnił, że wynagrodzenie oferowane w szkole nie jest atrakcyjne dla takich osób, dlatego nie są one zainteresowane pracą w szkole. Dopowiedział, że konieczne jest podwyższenie stawki wynagrodzenia aby przyciągnąć specjalistów z przemysłu do pracy w szkole i nauki zawodu. Zaznaczył, że art. 30 ust. 10 ustawy Karta Nauczyciela pozwala organom prowadzącym szkolę upoważnić dyrektora szkoty w indywidualnych przypadkach oraz w granicach ustalonego planu finansowego szkoły, do przyznania minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela wyższej od ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy Karta Nauczyciela.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Wrzesiński do przyznawania w indywidualnych przypadkach oraz w granicach ustalonego planu finansowego szkoły minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela wyższej od ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy Karta Nauczyciela został przyjęty jednomyślnie.

Pkt 3.5 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zatwierdzenia  przystąpienia Powiatu Wrzesińskiego do realizacji projektu „Nauka - to lubię!- kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020” – Działanie 8.1 „Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej”, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Stefan Tomczak, naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego dotyczy zatwierdzenia przystąpienia Powiatu Wrzesińskiego do realizacji projektu „Nauka – to lubię! – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Dodał, że całkowita wartość projektu to kwota 2.058.687,85 zł, z czego:

1) wartość dofinansowania – 1.955.753,45 zł,

2) wkład własny rzeczowy – 102.934,40 zł.

Dopowiedział, że projekt będzie realizowany w okresie od 1 sierpnia 2018 roku do 30 czerwca 2021 roku w szkołach prowadzonych przez Powiat Wrzesiński. Nadmienił, że głównym celem projektu jest zwiększenie wiedzy i kompetencji kluczowych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Wrzesiński, poprzez organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających uzdolnienia i specjalistycznych zajęć terapeutycznych oraz doposażenie pracowni przedmiotowych i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zatwierdzenia przystąpienia Powiatu Wrzesińskiego do realizacji projektu „Nauka - to lubię!- kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020" – Działanie 8.1 „Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej”, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa został przyjęty jednomyślnie.

Pkt 4.1 Przedstawienie pisma członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie wskazania miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów.

Urszula Łabęda poinformowała, że w dniu 18 sierpnia 2018 roku weszły w życie przepisy dostosowujące art. 22 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw, dotyczące wskazania miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów, do których kierowane będą pojazdy transportujące odpady z naruszeniem wymogów ustawowych. Dodała, że w tym zakresie sejmiki województw mają obowiązek uchwalenia aktualizacji wojewódzkich planów gospodarowania odpadami w zakresie wskazania przedmiotowych lokalizacji, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie wyżej wspomnianych przepisów, tj. do dnia 18 lutego 2019 roku. Nadmieniła, że do dnia utworzenia ww. miejsc marszałkowie województw zostali zobowiązani do wskazania innego miejsca strzeżonego do magazynowania zatrzymanych transportów, w ciągu miesiąca od dnia wejścia w życie przepisów, tj. do dnia 18 września 2018 roku. Poinformowała, że w związku z powyższym Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zwrócił się z prośbą o wskazanie ewentualnej lokalizacji miejsca spełniającego warunki magazynowania odpadów na terenie powiatu wrzesińskiego.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Środowiska i Rolnictwa pod znakiem WBŚ.604.17.2018.

Członkowie Zarządu Powiatu Wrzesińskiego uznali, że powiat wrzesiński nie posiada odpowiedniej lokalizacji spełniającej warunki magazynowania odpadów, do których kierowane będą pojazdy transportujące odpady z naruszeniem wymogów ustawowych.

Pkt 4.2 Przedstawienie pisma Rady Miejskiej w Miłosławiu w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji mostu pomiędzy gminami Żerków i Miłosław.

Bartłomiej Kaczmarzewski, p.o. kierownika Referatu Dróg Powiatowych poinformował, że w związku z rządowym programem „Mosty dla regionów” planowana jest lokalizacja przeprawy mostowej na rzece Warcie pomiędzy Nową Wsią Podgórną a Pogorzelicą. Dodał, przedmiotowa przeprawa mostowa łączyłaby się z drogą powiatową nr 2906P. Nadmienił, że z uwagi na powyższe przewodniczący Rady Miejskiej w Miłosławiu zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie opinii dotyczącej lokalizacji mostu pomiędzy gminami Żerków i Miłosław.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Dróg Powiatowych pod znakiem WKD.3020.16.2018.

Członkowie Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z uwagi na brak szczegółowych informacji nie wyrazili opinii w sprawie lokalizacji mostu pomiędzy gminami Żerków i Miłosław.

Pkt 4.3 Przedstawienie informacji o naborze wniosków o dofinansowanie na rok 2019 w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016- 2019”.

Bartłomiej Kaczmarzewski poinformował, że Wojewoda Wielkopolski ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie zadań proponowanych do realizacji w roku 2019 na zasadach określonych w programie wieloletnim pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Dodał, że wnioski należy składać od 1 września do 15 września 2018 roku. Dopowiedział, że dofinansowanie jednego zadania ze środków programu nie może przekroczyć kwoty 3.000.000,00 zł i nie może stanowić więcej niż 50% kwalifikowalnych kosztów. Zaproponował, by w ramach ww. programu złożyć wniosek na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo – Września w  m. Nowy Folwark i m. Psary Polskie". Nadmienił, że kosztorys inwestorski przebudowy przedmiotowego odcinka (jest to odcinek drogi o przebiegu od początku terenów leśnych w m. Nowy Folwark do skrzyżowania z drogą gminną w m. Psary Polskie) wynosi 5.253.130,95 zł.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Dróg Powiatowych pod znakiem WKD.3020.17.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie zdecydował, by w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” złożyć wniosek na realizację w 2019 roku zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo – Września w m. Nowy Folwark i m. Psary Polskie”.

W związku z decyzją Zarządu Powiatu Wrzesińskiego Bartłomiej Kaczmarzewski przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia woli przystąpienia w 2019 roku do realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo – Września w m. Nowy Folwark i m. Psary Polskie” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia woli przystąpienia w 2019 roku do realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo – Września w m. Nowy Folwark i m. Psary Polskie” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” został przyjęty jednomyślnie.

Pkt 5.1 Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni w sprawie zatrudnienia nauczyciela w celu współorganizowania kształcenia ucznia niepełnosprawnego.

Stefan Tomczak poinformował, że dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni zwrócił się z wnioskiem o zatrudnienie nauczyciela w wymiarze 2 godzin tygodniowo w celu współorganizowania kształcenia ucznia niepełnosprawnego. Dodał, że uczeń ten posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną we Wrześni.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem SE.4323.2.28.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na zatrudnienia nauczyciela w celu współorganizowania kształcenia ucznia niepełnosprawnego.

Pkt 5.2 Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni w sprawie sfinansowania wyjazdu nauczycieli na seminarium szkoleniowe w Niemczech.

Stefan Tomczak poinformował, że dyrektor Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni zwrócił się z prośbą o przyznanie środków finansowych na sfinansowanie wyjazdu nauczycieli na seminarium dotyczące kształcenia zawodowego do Bad Harzburg w Niemczech. Dodał, że ww. kwota obejmuje koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem, materiałami szkoleniowymi i transportem. Nadmienił, że seminarium poświęcone będzie wymianie doświadczeń związanych z kontynuacją wymiany młodzieży oraz z kształceniem dualnym w oparciu o współpracę z dużymi pracodawcami.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem SE.4371.5.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na przyznanie środków finansowych na wyjazd nauczycieli na seminarium szkoleniowe w Niemczech.

Pkt 5.3 Rozpatrzenie wniosku w sprawie wydania opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla „Budowy układu drogowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września” (Mała obwodnica).

Jerzy Kaczorowski, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformował, że Burmistrz Miasta i Gminy Września zwrócił się z prośbą o wydanie opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Budowy układu drogowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września” (Mała obwodnica). Przedstawił zakres planowanej inwestycji. Dodał, że przedstawiona koncepcja nie ma połączenia z drogą krajową nr 92.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa pod znakiem WB.673.1.11.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie uznał, że należy zwrócić się do Burmistrza Miasta i Gminy Września w sprawie wyjaśnień dotyczących braku skomunikowania planowanej inwestycji z drogą krajową nr 92.

Pkt 6 Przedstawienie wniosków/pism w sprawie zmian do budżetu powiatu oraz przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2027;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok.

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że:

1) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 51.000,00 zł na utworzenie ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego oraz na doposażenie w środki dydaktyczne niezbędne do realizacji zadania, w związku z udzieloną dotacją z Ministerstwa Edukacji Narodowej, Departament Wychowania i Kształcenia Integracyjnego;

2) Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan wydatków o kwotę 31.444,00 zł na rekompensaty pieniężne za przedłużony czas służby, o których mowa w art. 35 ust. 9 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego;

3) Środowiskowemu Domu Samopomocy w Pietrzykowie zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.500,00 zł na transport, w związku z otrzymaną darowizną na dofinansowanie wycieczki do Karpacza;

4) Starostwu Powiatowemu zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.586.00 zł na likwidację szkody powstałej po zbiciu szyby w budynku położonym przy ulicy Kaliskiej we Wrześni, w związku z otrzymanym odszkodowaniem;

5) Zespołowi Szkół Zawodowych nr 2 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.718,00 zł na zakup materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, artykułów przemysłowych oraz materiałów do egzaminu zawodowego, z uwagi na zwiększone wpływy zrealizowane przez szkołę za najem pomieszczeń oraz na zakup materiałów na przeprowadzenie próbnego zastosowania wiązki zadań egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w ramach realizacji projektu pn.: „Rozwój banków zadań do egzaminu zawodowego”;

6) Dom Pomocy Społecznej:

• otrzymał darowiznę w kwocie 4.000,00 zł na zakup łóżka rehabilitacyjnego, zakup wyposażenia oraz na organizację festynu dla mieszkańców na zakończenie lata,

• osiągnął wpływy z dokonanej sprzedaży składników majątkowych w kwocie 3.321,00 zł,

7) Domu Pomocy Społecznej:

a) zwiększa się plan dochodów z wpływów z usług o kwotę 30.000,00 zł wynikających ze wzrostu ze wzrostu kosztów utrzymania mieszkańca od kwietnia bieżącego roku oraz przyjęcie mieszkańca na nowych zasadach odpłatności w miejsce mieszkańca na starych zasadach odpłatności;

b) zwiększa się plan wydatków o kwotę 31.781 00 zł:

• między innymi na wypłatę nagrody jubileuszowej, zakup łózka rehabilitacyjnego, materiałów przemysłowych, środków pielęgnacyjnych, zakup wyposażenia, na odpis na ZFŚS, zakup odzieży i obuwia ochronnego wynikających z przepisów BHP (kwota 28.781,00 zł),

• w związku z realizacją Pozwolenia nr 431/A/2017 z dnia 5 lipca 2018 roku oraz Decyzji nr 226/2017 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu z dnia 21 lipca 2017 roku dotyczącej zezwolenia na usunięcie starych i chorych drzew i krzewów oraz dokonania nowych nasadzeń – 1 drzewa i 25 m kw. krzewów na terenie ogrodu Domu Pomocy Społecznej znajdującego się w strefie historycznego układu urbanistycznego miasta Września. Stare drzewa i krzewy usunięto w IV kwartale 2017 roku. Do nasadzeń należy zastosować duży, rozrośnięty egzemplarz drzewa (gatunki określone w Pozwoleniu) (kwota 3.000,00 zł);

8) Starostwu Powiatowemu zwiększa się plan wydatków o kwotę 214.000,00 zł planowane wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych;

9) Starostwu Powiatowemu zmniejsza się plan wydatków o kwotę 668.681,00 zł (kwota dofinansowania 587.153,00 zł, kwota wkładu własnego 81.528,00 zł) przeznaczonego na realizację projektu „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim”. Powyższe zmniejszenie związane jest z opóźnieniem wykonania prac geodezyjnych oraz weryfikacji tych prac;

10) Starostwu Powiatowemu zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.900,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „Promowanie selektywnej zbiórki odpadów – Drzewko za elektrośmieci” (środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu),

11) Starostwu Powiatowemu zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75020 o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków do realizacji zadań;

12) Starostwu Powiatowemu zwiększa się plan wydatków o kwotę 133.000,00 zł na:

a) zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrzesińskiego w sezonie 2018/2019 (kwota 100.000,00 zł),

b) zakup paliwa (kwota 3.000,00 zł),

c) zadanie majątkowe pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2919P Grabowo Królewskie – Zieliniec” (kwota 30.000,00 zł – pomoc finansowa z Gminy Kołaczkowo);

13) Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.450,00 zł na konserwację dźwigu;

14) Środowiskowemu Domu Samopomocy w Gozdowie zwiększa się plan wydatków o kwotę 600,00 zł na uzupełnienie środków do realizacji zadań;

15) udziela się dotacji dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w kwocie 400,00 zł;

16) udziela się dotacji dla Miasta Poznań na kształcenie uczniów będących członkami Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w kwocie 800,00 zł;

17) Starostwu Powiatowemu zwiększa się plan wydatków o kwotę 24.950.00 zł na organizację uroczystego otwarcia budynku położonego we Wrześni przy ulicy Leśnej będącego nową siedzibą Zespołu Szkół Specjalnych i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, organizację Dnia Edukacji Narodowej, usługi nagłośnienia podczas uroczystości, zawarcie umów cywilno-prawnych na realizację zajęć edukacyjnych dla młodzieży;

18) Starostwu Powiatowemu zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł – środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania;

19) Starostwu Powiatowemu zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.900,00 zł na świadczenie usług w postaci dokonania oględzin, stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawiania karty zgonu osobom zmarłym w granicach administracyjnych Powiatu Wrzesińskiego w przypadku niemożności ustalenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej sprawującego opiekę medyczną nad zmarłym lub lekarza leczącego w ostatniej chorobie z wyjątkiem przypadków kiedy zachodzi podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo, na organizację zajęć w ramach Powiatowej Akademii Ruchu oraz z przeznaczeniem na akcję „Odbierz swoje pudełko życia”;

20) Starostwu Powiatowemu zmniejszą się plan wydatków o kwotę 2.855 00 zł – środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu pomocy społecznej;

21) udziela się dotacji dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności – Gmina Września o kwotę 3.333,00 zł;

22) udziela się dotacji dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na sfinansowanie uczestnictwa mieszkańców powiatu wrzesińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów w kwocie 270,00 zł;

23) Starostwu Powiatowemu zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.655,00 zł – środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu polityki społecznej;

24) Starostwu Powiatowemu zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.100,00 zł na organizację Dnia Osób Starszych;

25) Starostwu Powiatowemu zwiększa się plan wydatków o kwotę 22.000,00 zł między innymi na zakup sprzętu sportowego na organizację zajęć z zakresu piłki nożnej, piłki siatkowej, usługi transportowe i sędziowskie;

26) Starostwu Powiatowemu zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000,00 zł na zakup materiałów i publikacji przeznaczonych na cele promocji powiatu;

27) Starostwu Powiatowemu zwiększa się plan wydatków o kwotę 22.450,00 zł na organizację spektaklu teatralnego z okazji 100. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego, organizację spotkania promującego publikacje jubileuszową z okazji 200-lecia Powiatu Wrzesińskiego, organizację spotkania z laureatami Nagrody Kościelskich;

28) Starostwu Powiatowemu zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12.450,00 zł – środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;

29) Starostwu Powiatowemu zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.625,00 zł – środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu kultury fizycznej,

30) udziela się dotacji w kwocie 20.000,00 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Archanioła w Targowej Górce o dofinansowanie zadania pn.: „Remont dachu kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Targowej Górce”;

31) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących otrzymał darowiznę w kwocie 1.794,00 zł od organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży na pokrycie wydatków związanych z organizacją spotkania młodzieży polskiej i niemieckiej;

32) Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan wydatków o kwotę 121.686,00 zł na:

a) realizację pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony certyfikowanych klas mundurowych (kwota 2.000,00 zł),

b) zadanie bieżące – zakup środków czystości, materiałów do napraw oraz prace remontowe (kwota 8.500,00 zł),

c) zadanie bieżące – zakup materiałów biurowych (kwota 1.794,00 zł),

d) zadanie bieżące – wypłata nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych (kwota 59.319,00 zł),

e) wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych (kwota 43.527,00 zł),

f) wypłatę nagród jubileuszowych (kwota 6.546,00 zł);

33) Starostwu Powiatowemu zwiększa się plan wydatków o kwotę 29.626,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną” (zakup wyposażenia);

34) Ośrodkowi Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł, z uwagi na otrzymane środki od Fundacji Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „STOCZNIA” w Warszawie przeznaczeniem na realizację projektu w ramach Programu „Decydujesz, pomagamy”;

35) udziela się dotacji Gminie Miłosław w wysokości 1.500,00 zł na zarybianie zbiornika na działce o numerze ewidencyjnym 81/32 w Gorzycach;

36) Starostwu Powiatowemu zwiększa się plan wydatków o kwotę 73.500,00 zł na nasadzenia na gruntach powiatowych;

37) Starostwu Powiatowemu zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł na nasadzenia na gruntach powiatowych zaplanowanych z dochodów własnych powiatu;

38) zwiększa się plan w rozdziale 92601 o kwotę 8.000,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Budowa obiektu szatniowo-sanitarno-magazynowego na potrzeby funkcjonowania obiektu sportowego przy ZSTiO we Wrześni” z przeznaczeniem na zakup wyposażenia,

39) Starostwu Powiatowemu zwiększa się plan wydatków o kwotę 80.000,00 zł „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” na przystosowanie pomieszczeń do systemu związanego z obsługą posiedzeń sesji Rady Powiatu;

40) koryguje się plany dochodów realizowanych przez Starostwo Powiatowe w rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej:

a) 90006 § 0690 zwiększa się o kwotę 166.700,00 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę węglowodorów ze złoża znajdującego się na terenie Powiatu Wrzesińskiego,

b) 90019 § 0690 zwiększa się o kwotę 78.000190 zł z tytułu zwiększonych wpływów za korzystanie ze środowiska,

c) 60014 § 0950 zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł z tytułu wpływów kar umownych oraz odszkodowań, sprzedaży drewna z wycinki, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych;

41) koryguje się plan poprzez zmniejszenie o kwotę 1.996,00 zł w Powiatowym Urzędzie Pracy w rozdziale 85333. Zwiększa się wpływy z tytułu usług o kwotę 2.980,00 zł, zmniejsza się plan z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 4.976,00 zł.

Dodała, że zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 154.819,00 zł i przeznacza się:

1) na nagrody starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej (kwota 5.855,00 zł), Liceum Ogólnokształcącego (kwota 13.161,00 zł), Zespołu Szkół Politechnicznych (kwota 7.178,00 zł), Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa (kwota 7.180,00 zł), Zespołu Szkół Specjalnych (kwota 3.587,00 zł), Zespołu Szkól Zawodowych nr 2 (kwota 7.178,00 zł), Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (kwota 3.591,00 zł);

2) dla Zespołu Szkól Technicznych i Ogólnokształcących na indywidualne nauczanie dwóch uczniów (kwota 19.134,00 zł);

3) dla Zespołu Szkól Specjalnych na zawarcie umów na telefonię stacjonarną i konserwację dźwigu oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania (kwota 7.820,00 zł). Ponadto tworzy się nowy rozdział 80105 – Przedszkola specjalne i ustala się plan w kwocie 51.624,00 zł;

4) dla Liceum Ogólnokształcącego na:

• wypłatę nagród jubileuszowych (kwota 6.555,00 zł),

• zakup wyposażenia w ramach wydatków majątkowych pn. „Modernizacja pomieszczeń szkolnych w Liceum Ogólnokształcącym (kwota 7.207.00 zł);

5) dla Zespołu Szkół Politechnicznych na:

• zakup odzieży BHP dla nauczycieli wychowania fizycznego i pracowników obsługi oraz zakup robota JIMO AstroBot do nauki programowania w języku SCRATCH w klasach I i II (kwota 2.649,00 zł),

• zakup wyposażenia w ramach zadania majątkowego pn.: „Modernizacja pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Politechnicznych” (kwota 11.000,00 zł),

różnice kursowe i opłaty bankowe związane z poleceniem wypłaty dla kontrahentów zagranicznych (kwota 1.100,00 zł).

Beata Matuszewska poinformowała, że w projekcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową wprowadza się następujące zmiany:

1) w przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 22.908,43 zł do kwoty 34.550.604,57 zł. Powyższe zmniejszenie wynika z niewykorzystanej kwoty planowanych wydatków w 2017 roku. Po wprowadzeniu wyżej wymienionej korekty kwota łącznych planowanych nakładów jest równa sumie wykonania w latach 2015-2017 (657.943,57 zł) oraz planu wydatków na 2018 rok (6.422.684,00 zł) i planu wydatków na 2019 rok (27.469.977,00 z1). Limit zobowiązań nie ulega zmianie z uwagi na skorygowanie łącznych nakładów finansowych o kwotę wydatków niewykonanych w 2017 roku;

2) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim” w celu informatyzacji powiatowych zasobów geodezyjno-kartograficznych oraz ich udostępniania w postaci e-usług. Okres realizacji to lata 2016-2019, a łączne planowane nakłady finansowe to kwota 2.066.381,44 zł. Przed 2018 rokiem poniesiono nakłady w kwocie 337.669,44 zł, w 2018 roku plan wydatków to kwota 1.037.944,00 zł, w 2019 roku planowane wydatki to kwota 690.768,00 zł. W kwocie planowanych wydatków na 2019 rok kwota 587.153,00 zł stanowi dofinansowanie, natomiast 103.615,00 zł wkład własny objęty umową. Limit zobowiązań to kwota 577.432,00 zł (w kwocie limitu zobowiązań uwzględniono zawarte w 2017 roku umowy na realizację niniejszego przedsięwzięcia z terminami płatności przypadającymi po 2017 roku). Wykonawca prac polegających na opracowaniu bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla 30 obrębów gminy Września wraz z przetworzeniem Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego do postaci cyfrowych dla terenu całej gminy Września poinformował o opóźnieniach w realizacji przedmiotu umowy i prawdopodobnym wydłużeniu jej realizacji. Opóźnienie to wpłynie jednocześnie na wydłużenie realizacji usług nadzoru i weryfikacji nad wyżej wskazanymi pracami. W związku z tym wystąpiła konieczność przeniesienia planowanych wydatków na 2019 rok. Instytucja wdrażająca WRP02014+ wyraziła zgodę na przesunięcie planowanego terminu zakończenia realizacji projektu do 31 stycznia 2019 roku. Ponadto niniejsze zadanie współfinansowane jest w 2018 roku ze środków dotacji Wojewody Wielkopolskiego w planowanej kwocie 104.220,00 zł, możliwa do realizacji w 2018 roku kwota wydatków z tych środków opiewa na wartość 82.133,00 zł (zgodnie z zawartą umową z wykonawcami). Z uwagi jednak na to, że nie można dokonać przeniesienia środków otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego na lata następne plan na 2018 rok zmniejsza się o kwotę o 22.087,00 zł niższą niż kwota zwiększenia na 2019 rok. Jest to różnica pomiędzy planem wydatków finansowanych ze środków dotacji Wojewody Wielkopolskiego (104.220,00 zł) a wydatkami faktycznie możliwymi do realizacji z tych środków (82.133,00 zł);

3) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Zakup paliwa w latach 2018/2019” w celu zapewnienia wykonywania bieżących zadań. Okres realizacji to lata 2018-2019, a łączne planowane nakłady finansowe to kwota 87.300,00 zł (w 2018 roku – 5.300,00 zł, w 2019 roku – 82.000,00 zł);

4) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2018/2019” w celu zapewnienia bezpieczeństwa i przejezdności dróg powiatowych w sezonie zimowym. Okres realizacji to lata 2018-2019, a łączne planowane nakłady finansowe to kwota 900.000,00 zł (w 2018 roku – 100.000,00 zł, w 2019 roku – 800.000,00 zł);

5) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Utrzymanie sygnalizacji świetlnych w ciągach dróg powiatowych w latach 2018/2019” w celu zapewnienia ciągłości działania sygnalizacji świetlnych. Okres realizacji to lata 2018-2019, a łączne planowane nakłady finansowe to kwota 15.000,00 zł (w 2018 roku nie planuje się wydatków z tego tytułu, w 2019 roku – 15.000,00 zł);

6) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Obsługa przeprawy promowej w Nowej Wsi Podgórnej w latach 2018/2019” w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania przeprawy promowej. Okres realizacji to lata 2018-2019, a łączne planowane nakłady finansowe to kwota 100.000,00 zł (w 2018 roku nie planuje się wydatków z tego tytułu, w 2019 roku – 100.000,00 zł);

7) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Najem dwóch zadaszonych miejsc postojowych i placu” w celu zapewnienia ciągłości przechowywania sprzętu drogowego. Okres realizacji to lata 2018-2019, a łączne planowane nakłady finansowe to kwota 18.000,00 zł (w 2018 roku nie planuje się wydatków z tego tytułu, w 2019 roku – 18.000,00 zł);

8) dodaje się przedsięwzięcie pn.: Usługi telefonii stacjonarnej w Zespole Szkół Specjalnych w latach 2018/2021” w celu zapewnienia wykonywania bieżących zadań. Okres realizacji to lata 2018-2021, a łączne planowane nakłady finansowe to kwota 10.008,00 zł (w 2018 roku – 834,00 zł, w 2019 roku – 3.336,00 zł, w 2020 roku – 3.336,00 zł, w 2021 roku – 2.502,00 zł);

9) dodaje się przedsięwzięcie pn.: „Konserwacja dźwigu w Zespole Szkół Specjalnych w latach 2018/2021” w celu zapewnienia wykonywania bieżących zadań. Okres realizacji to lata 2018-2021, a łączne planowane nakłady finansowe to kwota 15.351,00 zł (w 2018 roku – 1.218,00 zł, w 2019 roku – 5.117,00 zł, w 2020 roku – 5.117,00 zł, w 2021 roku – 3.899,00 zł);

10) dodaje się przedsięwzięcie pn.: „Działalność Wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego” w celu organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz w zależności od potrzeb dziecka dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów. Okres realizacji to lata 2018-2021, łączne planowane nakłady finansowe to kwota 363.000,00 zł (w 2018 roku – 51.000,00 zł, w 2019 roku – 93.600,00 zł, w 2020 roku – 109.200,00 zł, w 2021 roku – 109.200,00 zł).

Projekty uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

W głosowaniu nad projektami uchwał Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekty uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2027;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok

zostały przyjęte jednomyślnie.

Pkt 8 Wolne głosy i wnioski.

Bartłomiej Kaczmarzewski poinformował, że dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P Witkowo – gr. powiatu – Września w m. Września” proponuje się wykonanie ścieku przykrawężnikowego na całej długości przebudowywanego odcinka. Dodał, że koszt dodatkowych prac mieści się w środkach finansowych, które zostały po podpisaniu umów na wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego na przedmiotowym zadaniu inwestycyjnym.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Dróg Powiatowych pod znakiem WKD.3037.46.2018.

Członkowie Zarządu Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie zatwierdzili roboty dodatkowe dotyczące zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P Witkowo – gr. powiatu – Września w m. Września”.

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. Dionizy Jaśniewicz /-/

2. Waldemar Grzegorek /-/

3. Paweł Guzik /-/

4. Jerzy Mazurkiewicz /-/

5. Rafał Zięty /-/

 

Protokołowała:

Marlena Modrowska, referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

 

drukuj (Protokół nr 258/2018)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Marlena Modrowska
    data publikacji: 2018-10-23 11:34

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.