Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 259 / 2018

PROTOKÓŁ NR 259/2018

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 10 września 2018 roku

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął treść porządku obrad.

Pkt 1.1 Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia części I postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”. Dostawa, montaż oraz uruchomienie urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie sali szkoleniowej (R010) w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych, wraz z komponentami (wyposażeniem) dodatkowym umożliwiającym realizację następujących zajęć: podstawy elektrotechniki, podstawy elektroniki, diagnostyka zapobiegawcza urządzeń, pomiary oraz dostawa, montaż oraz uruchomienie urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie sali szkoleniowej (R010) w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno- szkoleniowych, wraz z komponentami (wyposażeniem) dodatkowym umożliwiającym realizacje następujących zajęć: podstawy hydrauliki, podstawy pneumatyki, podstawy elektrotechniki, diagnostyka zapobiegawcza urządzeń, pomiary.

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że proponuje się unieważnić postępowanie przetargowe na dostawę, montaż oraz uruchomienie urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie sali szkoleniowej (R010) w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii z powodu tego, iż postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 1076/2018 w sprawie unieważnienia części I postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”. Dostawa, montaż oraz uruchomienie urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie sali szkoleniowej (R010) w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych, wraz z komponentami (wyposażeniem) dodatkowym umożliwiającym realizację następujących zajęć: podstawy elektrotechniki, podstawy elektroniki, diagnostyka zapobiegawcza urządzeń, pomiary oraz dostawa, montaż oraz uruchomienie urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie sali szkoleniowej (R010) w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno- szkoleniowych, wraz z komponentami (wyposażeniem) dodatkowym umożliwiającym realizacje następujących zajęć: podstawy hydrauliki, podstawy pneumatyki, podstawy elektrotechniki, diagnostyka zapobiegawcza urządzeń, pomiary została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 1.2 Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia części IV postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”. Dostawa, montaż oraz uruchomienie urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie sali szkoleniowej (R013) do celów dydaktyczno–szkoleniowych, wraz z komponentami (wyposażeniem) dodatkowym umożliwiającym realizację następujących zajęć: Podstawy układów sterowania, Podstawy układów bezpieczeństwa, Podstawy wizualizacji, Podstawy i diagnostyka systemów wizyjnych, Podstawy pneumatyki, Standardy oprogramowania w przemyśle samochodowym oraz Dostawa, montaż oraz uruchomienie urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie sali szkoleniowej PLC, technika napędowa (R013).

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że proponuje się unieważnić postępowanie przetargowe na dostawę, montaż oraz uruchomienie urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie:

• sali szkoleniowej (R013),

• sali szkoleniowej PLC technika napędowa (R013)

w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii z powodu tego, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 1077/2018 w sprawie unieważnienia części IV postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”. Dostawa, montaż oraz uruchomienie urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie sali szkoleniowej (R013) do celów dydaktyczno– szkoleniowych, wraz z komponentami (wyposażeniem) dodatkowym umożliwiającym realizację następujących zajęć: Podstawy układów sterowania, Podstawy układów bezpieczeństwa, Podstawy wizualizacji, Podstawy i diagnostyka systemów wizyjnych, Podstawy pneumatyki, Standardy oprogramowania w przemyśle samochodowym oraz Dostawa, montaż oraz uruchomienie urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie sali szkoleniowej PLC, technika napędowa (R013) została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 1.3 Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia części VI postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”. Pracownia CAD/CAM.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że proponuje się unieważnić postępowanie przedmiotowe na dostawę, rozmieszczenie, instalację i montaż sprzętu i urządzeń do pracowni CAD/CAM w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii z powodu tego, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 1078/2018 w sprawie unieważnienia części VI postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”. Pracownia CAD/CAM została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 1.4 Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 1019/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 03.08.2018 r.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że proponuje się uchylić uchwałę nr 1019/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 3 sierpnia 2018 roku. Dodała, że powodem uchylenia jest uwzględnienie przez zamawiającego całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu wniesionym do Krajowej Izby Odwoławczej przez firmę Megamaszyny Rafał Pajek.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 1079/2018 w sprawie uchylenia uchwały nr 1019/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 03.08.2018 r. została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 1.5 Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 1034/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 09.08.2018 r.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że proponuje się uchylić uchwałę nr 1034/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 9 sierpnia 2018 roku. Dodała, że po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający uznał, iż dokonane uprzednio czynności są obarczone wadą i w związku z powyższym należy je powtórzyć.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 1080/2018 w sprawie uchylenia uchwały nr 1034/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 09.08.2018 r. została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 2 Przedstawienie odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania przetargowego na przebudowę drogi powiatowej nr 3666P w m. Pałczyn.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że wpłynęły zapytania wykonawców dotyczące postępowania przetargowego na przebudowę drogi powiatowej nr 3666P w m. Pałczyn. Dodała, że proponuje się nie wyrażać zgody na:

• zmianę zapisów umowy poprzez wyrażenie zgody na bezpośrednią płatność na rzecz podwykonawców, za zgodą zamawiającego, niezależnie od tego czy opóźnienia w płatnościach na rzecz podwykonawcy w ogóle występują, bądź czy wynikają z uchylania się od płatności przez wykonawcę;

• zrezygnowanie z obowiązku przedkładania przez wykonawcę faktur podwykonawców oraz potwierdzenia przelewów z tytułu ich uregulowania jako załączników do faktury wykonawcy oraz uzależnienia od ich przedłożenia zapłaty na rzecz wykonawcy, względnie wskazania iż chodzi o potwierdzenia płatności jedynie należności wymagalnych;

• dokonywania przelewu wierzytelności na rzecz podmiotów trzecich;

• obniżenie wysokości naliczanych kar umownych wskazanych w umowie;

• dopuszczenie przez zamawiającego rozliczania wynagrodzenia wykonawcy bądź z wykorzystaniem instytucji zaliczki, bądź płatności częściowych.

Nadmieniła, że zamawiający nie wymaga przedłożenia przez wykonawcę inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w ramach przedmiotowego zadania.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.42.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie zatwierdził odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania przetargowego na przebudowę drogi powiatowej nr 3666P w m. Pałczyn.

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. Dionizy Jaśniewicz /-/

2. Waldemar Grzegorek /-/

3. Paweł Guzik /-/

4. Jerzy Mazurkiewicz /-/

5. Rafał Zięty /-/

 

Protokołowała:

Marlena Modrowska, referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 259 / 2018)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Marlena Modrowska
    data publikacji: 2018-10-23 11:34

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.