Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 260 / 2018

PROTOKÓŁ NR 260/2018

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 12 września 2018 roku

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu, co stanowiło quorum do podejmowania uchwał i rozstrzygnięć w sprawach objętych porządkiem obrad.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął treść porządku obrad.

Pkt 1.1 Przedstawienie sytuacji finansowej warsztatów terapii zajęciowej działających w powiecie wrzesińskim.

Anna Maria Kulczyńska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni poinformowała, że sytuacja finansowa Warsztatów Terapii Zajęciowej jest bardzo trudna ze względu na wrzesiński rynek pracy. Dopowiedziała, że Warsztat Terapii w Czeszewie i w Rudzie Komorskiej dostał odpowiedź negatywną, jeśli chodzi o zwiększenie środków na wynagrodzenia. Wyjaśniła, że w najgorszej sytuacji znajduje się ośrodek w Czeszewie, ponieważ opłaca bardzo duży czynsz. Dodała, że na ten moment we Wrześni z pracy zrezygnowało 6 osób, natomiast w Czeszewie 3 osoby.

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że Warsztat Terapii Zajęciowej we Wrześni może ubiegać się o wsparcie finansowe od gminy Września, ośrodek w Czeszewie od gminy Miłosław, natomiast Ruda Komorska posiada swoje stowarzyszenie. Dodała, że w pierwszej kolejności musi dokonać dokładną analizę finansową ośrodków.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie stwierdził, że do rozmowy o wsparciu finansowym Warsztatów Terapii Zajęciowej będzie można wrócić po przeprowadzeniu dokładnej analizy finansowej wszystkich ośrodków.  

Pkt 1.2 Przedstawienie pisma w sprawie najmu nieruchomości położonej w Bierzglinku, dz. nr 375/61.

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości poinformowała, że firma Flex zwróciła się do Zarządu Powiatu Wrzesińskiego o wyrażenie zgody na umiejscowienie na działce, która stanowi własność powiatu wrzesińskiego 375/61 ośmiu do dziewięciu kontenerów w celu budowy ośmiu budynków mieszkalnych na działkach, które są zakupione przez firmę Flex od powiatu. Wyjaśniła, że ta działka jest przeznaczona pod tereny zieleni urządzonej. Powiadomiła, że z tego względu wyrażenie zgody na umiejscowienie kontenerów jest sprzeczne z przeznaczeniem. Dodała również, że w przyszłości inni właściciele działek także będą występować o to, aby zrobić sobie w tym miejscu zaplecze.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości pod znakiem NG.680.6.29.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie nie wyraził zgody na najem nieruchomości położnej w Bierzglinku dz. nr 375/61.

Pkt 1.3 Przedstawienie zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu przejęcia na rzecz Skarbu Państwa na cele inwestycji przeciwpowodziowej pn. „Modernizacja prawostronnego obwałowania rzeki Prosny Modlica-Lisewo od km 0+000 do km 8+330, gm. Pyzdry, pow. Wrzesiński, woj. Wielkopolskie” nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wrzesińskiego (dz. nr 371 położona w Rudzie Komorskiej, dz. nr 49/2 położona w Lisewie).

Jolanta Pielak poinformowała, że Wojewoda Wielkopolski przysłał dwa zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowań z tytułu przejęcia na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości, które stanowią własność powiatu wrzesińskiego. Dodała, że zgodnie z tym zawiadomieniem są to dwie nieruchomości będące drogami powiatowymi. Wyjaśniła, że nieruchomości zostały przejęte na podstawie decyzji, która została wydana i ostatecznie stwierdzona na dzień 30 października 2017 roku o pozwoleniu na realizację inwestycji przeciwpowodziowej pn. „Modernizacja prawostronnego obwałowania rzeki Prosny Modlica-Lisewo”. Powiadomiła, że decyzja w zeszłym roku została wydana ale stroną w postępowaniu był Starosta Wrzesiński. Dopowiedziała, że w zawiadomieniach, które wpłynęły powiat wrzesiński w ogóle nie brał udziału jako właściciel w tym postępowaniu. Zaproponowała, aby wystąpić do Wojewody Wielkopolskiego z wnioskiem o wznowienie postępowania z uwagi na to, że strona nie brała udziału w tym postępowaniu.

Sprawy są prowadzone w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości pod znakami NG.6821.6.7.2018. oraz NG.6821.6.8.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie stwierdził, że należy wysłać pismo do Wojewody Wielkopolskiego o wznowienie postępowania.

Pkt 2 Rozwiązanie przez zleceniodawcę umowy o realizacji zadania publicznego pn. „Reiss Cup – turniej piłki nożnej”.

Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Spraw Społecznych i Zdrowia poinformowała, że fundacja Piotra Reissa otrzymała dotację w ramach otwartego konkursu ofert. Wyjaśniła, że jest to podmiot, z którym nie pierwszy raz pojawiają się kłopoty. Dodała, że fundacja składając sprawozdanie złożyła dokumenty dotyczące innego zadania. Powiadomiła, że zadanie miało nazywać się „Reiss Cup – turniej piłki nożnej”, natomiast w sprawozdaniu widniała nazwa „Reksio Cup”. Dodała, że w memencie, gdy fundacja została poproszona o uzupełnienie dokumentów, ponownie wróciła do nazwy „Reiss Cup – turniej piłki nożnej”. Powiadomiła, że miał to być turniej piłki nożnej, jednak z okazanych zdjęć wynika, że były do konkurencje sprawnościowe dla dzieci. Dopowiedziała również, że dnia 19 maja na orliku nie odbył się ani turniej piłki nożnej ani konkurencje sprawnościowe dla dzieci. Wyjaśniła, że na nagrody zaplanowano 600,00 zł z czego dzieci otrzymały tylko dyplom i wodę. Dodała, że na stronie internetowej fundacji nie było żadnego wpisu na temat tego wydarzenia. Dopowiedziała że informacje dotyczące „Reksio Cup” pojawiły się dopiero wtedy, gdy fundacja kolejny raz została poproszona o relację z tego wydarzenia.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Spraw Społecznych i Zdrowia pod znakiem NPZ.526.22.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na rozwiązanie umowy na realizację zadania publicznego pn. „Reiss Cup – turniej piłki nożnej”.

Pkt 3.1 Rozpatrzenie wniosku Stowarzyszenia Wrzesiński Klub Amazonki w sprawie przedłużenia terminu realizacji zadania publicznego pn. „Żyj aktywnie”.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że Stowarzyszenie Wrzesiński Klub „Amazonki” realizuje od 15 marca 2018 roku zadanie publiczne pod nazwą Żyj aktywnie. Wyjaśniła, że są to cotygodniowe zajęcia w wodzie z instruktorem – rehabilitantem dla grupy 15 kobiet mieszkanek powiatu wrzesińskiego. Dodała, że z powodu choroby Pani rehabilitant kilka zajęć przed przerwą wakacyjną się nie odbyło. Powiadomiła, że Zarząd Stowarzyszenia zwraca się z prośbą o przedłużenie terminu realizacji zadania do dnia 30.11.2018 roku, ponieważ pragnie zrealizować zajęcia, które się nie odbyły.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Spraw Społecznych i Zdrowia pod znakiem NPZ.526.3.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na przedłużenie  terminu realizacji zadania publicznego pn. „Żyj aktywnie” do dnia 30.11.2018 r.

Pkt 3.2 Rozpatrzenie wniosku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni w sprawie użyczenia stadionu lekkoatletycznego.

Stefan Tomczak, naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej poinformował, że Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na użyczenie stadionu lekkoatletycznego na rzecz Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS w Poznaniu w celu przeprowadzenia XI Memoriału im. Mariana Głuszka w Lekkiej Atletyce w dniu 19.09.2018 r.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem SE.425.1.7.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na użyczenie stadionu lekkoatletycznego w celu przeprowadzenia XI Memoriału im. Mariana Głuszka w Lekkiej Atletyce w dniu 19.09.2018 r.

Pkt 3.3 Rozpatrzenie wniosku Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 5 w Kołaczkowie w sprawie przyznania statuetek „Lider Powiatu”.

Olga Kośmińska-Giera, zastępca naczelnika Wydziału Promocji i Kultury poinformowała, że Polski Związek Emerytów i Inwalidów Koło nr 5 w Kołaczkowie zwraca się z prośbą o przyznanie statuetek „LIDER POWIATU” 5 osobom. Dodała, że koło będzie obchodziło swoje 40-lecie 27.10.2018 r. w świetlicy wiejskiej w Borzykowie.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Promocji i Kultury pod znakiem NP.0532.10.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na przyznanie statuetek „Lider Powiatu” pięciu liderom Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 5 w Kołaczkowie.

Pkt 4 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Wrzesińskiego w zakresie wydanego pozwolenia na budowę na działce nr 3793 obręb Września, przy ulicy Suwalskiej.

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu poinformowała, że Komisja Rewizyjna odnosząc się do zarzutów ujętych w skardze dokonała analizy dokumentacji inwestycji, jak również przeprowadziła w dniu 7 września 2018 roku wizję lokalną terenu, na którym usytuowany jest plac zabaw. Dodała, że z punktu widzenia prawa skarżący nie byli stroną w postępowaniu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały Rady wzięło udział czterech członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Wrzesińskiego w zakresie wydanego pozwolenia na budowę na działce nr 3793 obręb Września, przy ulicy Suwalskiej został przyjęty jednomyślnie.

Pkt 5.1 Przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2027.

Pkt 5.2 Przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok.

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że autopoprawką do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej:

1) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 626.687,00 zł z tytułu:

a) przyznanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego dofinansowania na realizację projektu pn.: „Nauka-to lubię!” – kompleksowy program rozwojowy szkól ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego w ramach Wielopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Okres realizacji projektu to lata 2018-2021. Wartość projektu to 2.058.687,85 zł, w tym dofinansowanie 1.955.753,45 zł (budżet Unii Europejskiej 1.847.100,48 zł, budżet państwa 108.652,97 zł), wkład własny niepieniężny 102.934,40 z1 (udostępnienie sal do realizacji zajęć). Wydatki będą realizowane przez Starostwo Powiatowe we Wrześni, Liceum Ogólnokształcące we Wrześni, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni, Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni, Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni oraz Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni. Celem projektu jest zwiększenie wiedzy i kompetencji uczniów poprzez organizowanie zajęć, doposażenie szkolnych pracowni oraz podwyższenie kwalifikacji nauczycieli. Kwota dofinansowania 1.955.753,45 zł z tego w latach:

• 2018 kwota 620.000,00 zł,

• 2019 kwota 520.000,00 z1,

• 2020 kwota 505.000,00 zł,

• 2021 kwota 310.753,45 zł;

b) zwiększonych wpływów zrealizowanych przez Zespół Szkół Politechnicznych za zwrot środków przez OKE w Poznaniu w kwocie 6.687 00 zł;

2) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 500.175,65 zł:

a) Zespołowi Szkół Politechnicznych zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.687,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych oraz na zakup energii.;

b) w związku z realizacją nowego projektu pn.: „Nauka-to lubię!” – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego. Wydatki zaplanowano w kwocie 493.488,65 zł z tego dla poszczególnych jednostek realizujących projekt:

• Liceum Ogólnokształcące kwota 31.740,00 zł,

• Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących kwota 10.140,00 zł,

• Zespół Szkół Politechnicznych kwota 7.440,00 zł,

• Zespół Szkół Zawodowych nr 2 kwota 67.920,00 zł,

• Zespół Szkół Specjalnych kwota 19.800,00 zł,

• Starostwo Powiatowe kwota 356.448,65 zł.

Dodała, że zmniejsza się rezerwę celową w kwocie 12.356,00 zł i przeznacza się dla:

1) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na promocję rodzicielstwa zastępczego (kwotę 3.500,00 zł),

2) Zespołu Szkół Specjalnych na kompleksowe sprzątanie pomieszczeń po remoncie nowej siedziby placówki mieszczącej się przy ul. Leśnej 10 (kwota 8.856,00 zł).

Nadmieniła, że w projekcie uzasadnienia koryguje się zapisy:

• w rozdziale 90004 zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego o kwotę 18.500,00 zł na nasadzenia na gruntach powiatowych;

• w rozdziale 80140 zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego o kwotę 135.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiat wrzesińskiego”” – przystosowanie pomieszczeń do systemu związanego z obsługą posiedzeń sesji Rady Powiatu (kwota 80.000,00 zł) oraz pokrycie kosztów wynagrodzenia dla wykonawców prac związanych z zagospodarowaniem zieleni wokół budynków (kwota 55.000,00 zł).

Beata Matuszewska poinformowała, że autopoprawką do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2027 wprowadza się następujące zmiany:

1) dodaje się przedsięwzięcie pn.: „Nauka-to lubię!” – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego w celu zwiększenia wiedzy i kompetencji uczniów poprzez organizowanie zajęć, doposażenie szkolnych pracowni oraz podwyższenie kwalifikacji nauczycieli. Okres realizacji to lata 2018-2021, a łączne planowane nakłady finansowe to kwota 815.573,45 zł. Wydatki realizowane będą przez Starostwo Powiatowe we Wrześni;

2) dodaje się przedsięwzięcie pn.: „Nauka-to lubię!” – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego w celu zwiększenia wiedzy i kompetencji uczniów poprzez organizowanie zajęć doposażenie szkolnych pracowni oraz podwyższenie kwalifikacji nauczycieli. Okres realizacji to lata 2018-2021, a łączne planowane nakłady finansowe to kwota 201.960,00 zł. Wydatki realizowane będą przez Liceum Ogólnokształcące we Wrześni;

3) dodaje się przedsięwzięcie pn.: „Nauka-to lubię!” – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego w celu zwiększenia wiedzy i kompetencji uczniów poprzez organizowanie zajęć, doposażenie szkolnych pracowni oraz podwyższenie kwalifikacji nauczycieli. Okres realizacji to lata 2018-2021, a łączne planowane nakłady finansowe to kwota 82.320,00 zł. Wydatki realizowane będą przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni;

4) dodaje się przedsięwzięcie pn.: „Nauka-to lubię!” – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego w celu zwiększenia wiedzy i kompetencji uczniów poprzez organizowanie zajęć, doposażenie szkolnych pracowni oraz podwyższenie kwalifikacji nauczycieli. Okres realizacji to lata 2018-2021, a łączne planowane nakłady finansowe to kwota 63.000,00 zł. Wydatki realizowane będą przez Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni;

5) dodaje się przedsięwzięcie pn.: „Nauka-to lubię!” – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego w celu zwiększenia wiedzy i kompetencji uczniów poprzez organizowanie zajęć, doposażenie szkolnych pracowni oraz podwyższenie kwalifikacji nauczycieli. Okres realizacji to lata 2018-2021, a łączne planowane nakłady finansowe to kwota 617.400,00 zł. Wydatki realizowane będą przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni;

6) dodaje się przedsięwzięcie pn.: „Nauka-to lubię!” – kompleksowy program, rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego w celu zwiększenia wiedzy i kompetencji uczniów poprzez organizowanie zajęć, doposażenie szkolnych pracowni oraz podwyższenie kwalifikacji nauczycieli. Okres realizacji to lata 2018-2021, a łączne planowane nakłady finansowe to kwota 175.500,00 zł. Wydatki realizowane będą przez Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni;

7) w przedsięwzięciu pn.: „European House Of the Future Actually Created by the Students (Europejski Dom Przyszłości Stworzony przez Uczniów) zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 1.100,00 zł, to jest do kwoty 121.458,00 zł (z tego w 2018 roku zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1.100,00 zł do kwoty 31.937,00 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 1.100,00 zł do kwoty 66.193,00 zł). Powyższa zmiana ma związek z koniecznością zabezpieczenia środków na różnice kursowe.

Autopoprawki znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

W głosowaniu nad przyjęciem autopoprawek wzięło udział czterech członków Zarządu.

Autopoprawki do projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2027;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok

zostały przyjęte jednomyślnie.

Pkt 8 Wolne głosy i wnioski.

Grzegorz Stangreciak, zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformował, że sprawa dotyczy udzielenia odpowiedzi na pytania w zakresie dostawy rozmieszczenia, instalacji i montażu sprzętu i urządzeń na Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii. Dodał, że pojawiła się nieścisłość terminów dostawny w stosunku do formularza ofertowego. Wyjaśnił, że z tego powodu termin złożenia i otwarcia ofert wydłuży się z dnia 14.09.2018 r. na dzień 27.09.2018 r.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.35.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na przedłużenie terminu złożenia i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu z dnia 14 września 2018 roku na dzień 27 września 2018 roku.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem modyfikacji specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” została zatwierdzona jednomyślnie.

W dalszej części porządku obrad, która została zrealizowana po zakończeniu XLVII sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego, wzięło udział pięciu członków Zarządu Powiatu.

Pkt 6.1 Podjęcie uchwały w sprawie pełnomocnictwa Pana Eugeniusza Wiśniewskiego Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (V)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Eugeniusz Wiśniewski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni poinformował, że uchwała dotyczy udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy –projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Dopowiedział, że pełnomocnictwo będzie potrzebne do zawarcia umowy w Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu, składania wniosków o płatność oraz składania oświadczeń woli i podejmowania innych wymaganych czynności przy realizacji projektu. Powiadomił, że projekt będzie realizowany w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. Wyjaśnił, że ogólna wartość projektu wynosi 2 946 483,42 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 1081/2018 w sprawie pełnomocnictwa Pana Eugeniusza Wiśniewskiego Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 6.2 Podjęcie uchwały w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Pkt 6.3 Podjęcie uchwały w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2018 rok.

Beata Matuszewska poinformowała, że zmiany przyjęte przez Radę Powiatu Wrzesińskiego w uchwałach zmieniających budżet oraz Wieloletnią Prognozę Finansową skutkują koniecznością dostosowania planu finansowego dochodów i wydatków oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej.

W głosowaniu nad uchwałami wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 1082/2018 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

2) 1083/2018 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2018 rok

zostały podjęte jednomyślnie.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 6.4 i 6.5 Podjęcie uchwał w sprawach powołania oraz nadania regulaminu pracy komisji przetargowe w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt i pomoce dydaktyczne dla 5 szkół w ramach projektu „Nauka - to lubię!- kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego” w ramach  „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020” – Działanie 8.1 „Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej”, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Grzegorz Stangreciak poinformował, że komisja przetargowa zostaje powołana do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt i pomoce dydaktyczne dla 5 szkół. Wyjaśnił, że komisji powierza się wykonywanie następujących zadań: przygotowanie postępowania, ocenę spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz badanie i ocenę ofert. Dopowiedział, że nadaje się regulamin pracy komisji przetargowej określający organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 1084/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt i pomoce dydaktyczne dla 5 szkół w ramach projektu „Nauka - to lubię!- kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego” w ramach  „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020” – Działanie 8.1 „Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej”, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa;

2) 1085/2018 w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt i pomoce dydaktyczne dla 5 szkół w ramach projektu „Nauka - to lubię!- kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020” – Działanie 8.1 „Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej”, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

zostały podjęte jednomyślnie.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 8 Wolne głosy i wnioski.

Beata Matuszewska poinformowała, że należy upoważnić panią Violettę Zdunowską, dyrektora Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Nauka – to lubię! – kompleksowy program rozwojowy szkól ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego”.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 1086/2018 w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni do zaciągania zobowiązań została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Beata Matuszewska poinformowała, że należy upoważnić pana Bogdana Nowaka, dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć pn.

1) „Nauka – to lubię! – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego”,

2) „European House Of the Future Actually Created by the Students (Europejski Dom Przyszłości Stworzony przez Uczniów)”.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 1087/2018 w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni do zaciągania zobowiązań została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Beata Matuszewska poinformowała, że należy upoważnić panią Ewę Kaczmarek, dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć pn.:

1) „Nauka – to lubię! – kompleksowy program rozwojowy szkól ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego”;

2) „Usługi telefonii stacjonarnej w Zespole Szkół Specjalnych w latach 2018/2021”;

3) „Konserwacja dźwigu w Zespole Szkół Specjalnych w latach 2018/2021”.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 1088/2018 w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni do zaciągania zobowiązań została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Beata Matuszewska poinformowała, że należy upoważnić pana Macieja Mielczarka, dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Nauka – to lubię! – kompleksowy program rozwojowy szkól ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego”.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 1089/2018 w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni do zaciągania zobowiązań została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Beata Matuszewska poinformowała, że należy upoważnić pana Damiana Hoffmanna, dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Nauka – to lubię! – kompleksowy program rozwojowy szkól ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego”.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 1090/2018 w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni do zaciągania zobowiązań została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Beata Matuszewska poinformowała, że należy upoważnić panią Elżbietę Tomczak, dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Działalność Wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego”

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 1091/2018 w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni do zaciągania zobowiązań została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

W pkt Sprawy bieżące, informacje, komunikaty członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie. 

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. Dionizy Jaśniewicz /-/

2. Waldemar Grzegorek /-/

3. Paweł Guzik /-/

4. Jerzy Mazurkiewicz  /-/

5. Rafał Zięty /-/

 

Protokołowała:

Adrianna Pawlaczyk, referent Wydziału Organizacyjnego

drukuj (Protokół nr 260 / 2018)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Marlena Modrowska
    data publikacji: 2018-10-23 11:34

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.