Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 261 / 2018

PROTOKÓŁ NR 261/2018

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 20 września 2018 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął treść porządku obrad.

Pkt 1 Przedstawienie sprawy związanej z zaliczkowaniem i refundacją zadania budowa Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii.

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że należy zastanowić się na nad zaciągnięciem kredytu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dodała, że zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie wniosek o zaliczkę, który przekracza 10.000.000,00 zł wymaga zabezpieczenia zaliczki na kwotę co najmniej 110% jej wysokości w jednej z podanych poniżej form:

1) gwarancja bankowa,

2) lub gwarancja ubezpieczeniowa.

Nadmieniła, że określono też termin ważności zabezpieczenia, który nie może być krótszy niż 120 dni od daty zakończenia realizacji projektu. Pierwotny termin zakończenia inwestycji planowano na 15 grudnia 2018 roku. W związku z przedłużającymi się postępowaniami przetargowymi na zakup sprzętu wystąpiono z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji do dnia 31 maja 2019 roku, na co uzyskano zgodę. Poinformowała, że biorąc pod uwagę zabezpieczenie w jednej z dwóch podanych form zwrot zabezpieczenia mógłby nastąpić we wrześniu 2019 roku. Zaznaczyła, że koszty zabezpieczenia, które poniósłby powiat przez okres jednego roku wyniosłyby minimum 282.247,16 zł. Dopowiedziała, że po dokonaniu badania rynku stwierdzono, iż zaciągnięcie kredytu w kwocie 9.616.053,43 zł będzie jedną z najtańszych możliwości. Dokonano oszacowania planowanych odsetek od ww. kredytu na okres 6 miesięcy – kwota 116.515,00 zł. Nadmieniła, że w tym przypadku Powiat Wrzesiński będzie wnioskował do Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ o zaliczkę na kwotę 9.999.999,00 zł bez konieczności ustanowienia zabezpieczenia zaliczki, a reszta planowanych wydatków objętych finansowaniem z budżetu Unii Europejskiej zostanie pokryta z planowanego kredytu. Dodała, że po dokonaniu rozliczenia zaliczki i refundacji środki powinny wpłynąć do budżetu. Brak gwarancji co do zwrotu środków w roku 2018 powoduje, że zasadnym jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 9.616.053,43 zł. Spłata kredytu nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu dofinansowania ze środków Funduszu. Uzupełniła, że w przypadku wpływu środków z ww. tytułu na rachunek budżetu powiatu w roku 2018 Powiat Wrzesiński odstąpi od uruchomienia kredytu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie zdecydował, że należy  zaciągnąć kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””.

Pkt 2 Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 2933P – budowa chodnika w m. Stępocin.

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że zaprojektowane roboty prowadzone będą na działce nr 68/1 stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej nr 2933P Nekla – Targowa Górka – Mystki, będącej własnością Skarbu Państwa. Projektowane roboty nie wymagają zmiany pasa drogowego. Dodała, że zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, w wysokości do 50 % zamówienia podstawowego. Nadmieniła, że ustala się:

1) termin rozpoczęcia robót budowlanych na dzień protokolarnego przekazania placu budowy,

2) termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 30 listopada 2018 roku.

Dopowiedziała, że wykonawca powinien wykazać się należytym wykonaniem jednej roboty budowlanej o wartości co najmniej 150.000,00 zł brutto polegającej na budowie, rozbudowie, przebudowie, modernizacji lub remoncie drogi, placu lub chodnika, która swym zakresem obejmuje prace brukarskie. Uzupełniła, że nie jest wymagane wadium ani zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zaznaczyła, że zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria: cena oferty 60% oraz gwarancja jakości 40%.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.43.2018.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 2933P – budowa chodnika w m. Stępocin została zatwierdzona jednomyślnie.

Pkt 3 Przedstawienie sprawy związanej z wyrażeniem zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy nr 273.43.2018.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że firma Zakład Budowlany Grinbud Jarosław Sieszchuła wystąpiła z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy nr 273.43.2018, zawartej w dniu 16 sierpnia 2018 roku w sprawie budowy budynku na cele dydaktyczno-sportowe w ramach modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego. Przedstawiła projekt zgody na dokonanie cesji wierzytelności w przedmiotowej sprawie.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.042.6.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na dokonanie cesji wierzytelności z umowy nr 273.43.2018 dotyczącej budowy budynku na cele dydaktyczno-sportowe w ramach modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego.

Pkt 4.1 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi powiatowej nr 3666P w m. Pałczyn.

Anna Wolska-Wróblewska w postępowaniu przetargowym na przebudowę drogi powiatowej nr 3666P w m. Pałczyn proponuje się jako najkorzystniejszy wybór oferty wykonawcy Zakład Wielobranżowy Tran Bruk Marek Begier w kwocie 447.891,22 zł. Nadmieniła, że zamawiający na niniejsze zamówienie zamierzał przeznaczyć kwotę 450.000,00 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 1092/2018 w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi powiatowej nr 3666P w m.  Pałczyn została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 4.2 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 1043/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia podziału wysokości środków, w tym ustalenia maksymalnej wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację jednego zadania zgłoszonego w ramach budżetu obywatelskiego powiatu wrzesińskiego w 2019 roku oraz ustalenia szczegółowego harmonogramu jego realizacji.

Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Spraw Społecznych i Zdrowia poinformowała, że proponuje się zmodyfikować harmonogram realizacji budżetu obywatelskiego powiatu wrzesińskiego w 2019 roku. Dodała, że zmianie ulegną terminy:

1) weryfikacji zgłoszonych propozycji zadań do budżetu obywatelskiego – od 14 września do 1 października,

2) przedstawienia przez Zarząd Powiatu Wrzesińskiego listy przyjętych zadań, które zostaną poddane konsultacjom społecznym poprzez głosowanie mieszkańców i zadań odrzuconych – do 2 października,

3) ustalenia przez Zarząd Powiatu ostatecznej listy propozycji zadań do poddania konsultacjom społecznym (po uwzględnieniu ewentualnych odwołań) oraz opublikowanie obowiązującej karty do głosowania – do 16 października,

4) głosowania mieszkańców powiatu wrzesińskiego nad propozycjami zadań do budżetu obywatelskiego – od dnia publikacji listy zadań poddanych pod głosowanie do 6 listopada,

5) weryfikacja oddanych głosów i liczenie głosów ważnych – od 7 listopada do 8 listopada.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 1093/2018 zmieniająca uchwałę nr 1043/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia podziału wysokości środków, w tym ustalenia maksymalnej wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację jednego zadania zgłoszonego w ramach budżetu obywatelskiego powiatu wrzesińskiego w 2019 roku oraz ustalenia szczegółowego harmonogramu jego realizacji została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. Dionizy Jaśniewicz /-/

2. Waldemar Grzegorek /-/

3. Paweł Guzik /-/

4. Jerzy Mazurkiewicz /-/

5. Rafał Zięty /-/

 

 

 

Protokołowała:

Marlena Modrowska, referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj (Protokół nr 261 / 2018)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Marlena Modrowska
    data publikacji: 2018-11-07 09:18

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.