Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 262 / 2018

PROTOKÓŁ NR 262/2018

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 21 września 2018 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu, co stanowiło quorum do podejmowania uchwał i rozstrzygnięć w sprawach objętych porządkiem obrad.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął treść porządku obrad.

Pkt 1 Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Przewodniczący Zarządu poinformował, że planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 9.616.053,43 zł z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””. Dodał, że w związku z powyższym konieczne jest zwołanie sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego na dzień 24 września 2018 roku.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 1094/2018 w sprawie wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Wrzesińskiego została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 2 Rozpatrzenie wniosku w sprawie udzielenia dopłaty Spółce „Szpital Powiatowy we Wrześni” na realizację projektu pn. Podniesienie jakości opieki medycznej w regionie poprzez rozbudowę Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o.

Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Spraw Społecznych i Zdrowia poinformowała, że zgodnie z umową wsparcia zawartą w dniu 31 grudnia 2010 roku Zarząd Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. wystąpił z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego w związku ze zbliżającym się terminem wpłaty odsetek i raty wykupu wyemitowanych obligacji za okres III kwartału 2018 roku. Dodała, że w załączeniu przekazano bilans sporządzony na dzień 31 lipca 2018 roku, rachunek zysku i strat za okres od 1 stycznia do 31 lipca 2018 roku, informacje o zdolności do spłacania w terminie krótkoterminowych zobowiązań oraz wskaźniki służące ocenie finansowej.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Spraw Społecznych i Zdrowia pod znakiem NPZ.0232.6.2018.

Członkowie Zarządu Powiatu przypomnieli, że planowane w 2018 roku wydatki na dopłaty dla Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o. zostały zamienione na wydatki na podwyższenie udziałów w spółce, zgodnie z uchwałą nr 292/XLV/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 20 czerwca 2018 roku.

Pkt 3 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Dodała, że planowany kredyt w kwocie 9.616.053,43 zł zostanie przeznaczony na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””. Dopowiedziała, że spłata kredytu nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Lokalnego.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały Rady wzięło udział czterech członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego został przyjęty jednomyślnie.

Pkt 4 Przedstawienie wniosków/pism w sprawie zmian do budżetu powiatu oraz przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2027;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok.

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że dochody budżetowe zmniejsza się o kwotę 31.888.436,64 zł z tytułu:

1) zmniejszenia planu dochodów o kwotę 28.707.945,43 zł z projektu pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”;

2) zmniejszenia plan dochodów o kwotę 2.889.568,00 zł z projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”. Dochody te zostają przeniesione pomiędzy rokiem 2018 a 2019. Dotyczy to dwóch zadań w ramach realizacji przedmiotowego projektu:

a) realizacja zadania pn.: „Budowa zaplecza dydaktyczno-sportowego przy ulicy Wojska Polskiego 1”. Generalny Wykonawca zobowiązany był do przedłożenia harmonogramu realizacji robót po podpisaniu umowy. Pierwotnie I płatność zakładana była na 2018 rok. Z uwagi na postępowanie przetargowe ostatecznie, zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym płatność za realizację I etapu została przyjęta na I kwartał 2019 roku,

b) realizacja zadania pn.: „Budowa bursy przy ulicy Wojska Polskiego 1” w systemie zaprojektuj i wybuduj. Generalny Wykonawca na chwilę obecną jest w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej. I płatność obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę oraz wykonanie stanu surowego otwartego budynku. W związku z otrzymaniem od Generalnego Wykonawcy harmonogramu rzeczowo - finansowego zakończenie I etapu prac planowane jest na grudzień 2018 roku W związku z powyższym płatność nastąpi w roku 2019;

3) zmniejsza się plan z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 288.999,00 zł.

Dodała, że wydatki budżetowe zmniejsza się o kwotę 22.272.383,21 zł, z tego:

1) zmniejsza się planowane wydatki majątkowe w kwocie 23.855.099,00 zł:

a) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.101.728,00 zł z projektu pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” z tego kwota dofinansowania 19.091.892,00 zł oraz wkład własny powiatu w kwocie 1.009.836,00 zł,

b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.103.371,00 zł z projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” z tego kwota dofinansowania 2.889.568,00 zł oraz wkład własny powiatu w kwocie 1.213.803,00  zł,

c) zwiększa się plan o kwotę 350.000,00 zł na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 2162P Witkowo gr. powiatu - Września w m. Września” na pokrycie dodatkowych robót w trakcie realizacji zadania;

2) zwiększa się planowane wydatki bieżące w kwocie 1.584.640,00 zł na pokrycie wynagrodzeń i składek, świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz wydatki statutowe. Dokładna analiza braków w jednostkach zostanie przeprowadzona na początku miesiąca października. Od miesiąca września rozpoczął się nowy rok szkolny 2018/2019 i faktyczne wykonanie płac będzie można oszacować na podstawie wykonania za miesiąc wrzesień.

 

Beata Matuszewska poinformowała, że w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1) w przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” nie zmienia się łącznych planowanych nakładów finansowych w kwocie 34.550.604,57 zł, natomiast dokonuje się wydłużenia okresu realizacji zadania do 2020 roku oraz przeniesienia planowanych wydatków między latami;

2) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”. Okres realizacji to lata 2015-2019. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 51.062.435,91 zł (w 2018 roku kwota 29.949.598,00 zł, w 2019 roku kwota 20.101.728,00 zł). Przed 2018 r. na niniejsze zadanie poniesiono wydatki w łącznej kwocie 1.011.109,91 zł. Niniejsze zadanie planowane było do finalizacji w 2018 roku, jednak przedłużające się procedury przetargowe związane z zakupem wysoko wyspecjalizowanego sprzętu stanowiącego wyposażenie obiektu koniecznym jest wydłużenie realizacji do 2019 roku. Instytucja wdrażająca WRPO2014+ wyraziła zgodę na przesunięcie planowanego terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 31 maja 2019 roku.

Projekty uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

W głosowaniu nad projektami uchwał Rady wzięło udział czterech członków Zarządu.

Projekty uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2027;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok

zostały przyjęte jednomyślnie.

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. Dionizy Jaśniewicz /-/

2. Paweł Guzik /-/

3. Jerzy Mazurkiewicz /-/

4. Rafał Zięty /-/

 

Protokołowała:

Marlena Modrowska, referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 262 / 2018)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Marlena Modrowska
    data publikacji: 2018-11-07 09:18

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.