Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 263 / 2018

PROTOKÓŁ NR 263/2018

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 24 września 2018 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu zaproponował, by do porządku obrad wprowadzić punkty:

1. Przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok(jako punkt 4).

2. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (jako punkt 5.3).

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął zmieniony porządek obrad.

Pkt 1.1 Przedstawienie informacji w sprawie likwidacji kursów autobusowych przez PKS Gniezno.

Elwira Haręźlak, naczelnik Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu poinformowała, że PKS Gniezno zamierza zlikwidować od dnia 1 października 2018 roku część połączeń autobusowych na terenie powiatu wrzesińskiego. Dodała, że w sierpniu 2018 roku odbyło się spotkanie starosty z przedstawicielami wszystkich gmin i przewoźnika. Dopowiedziała, że podczas ww. spotkania PKS Gniezno wystąpiło do władz samorządów gminnych o dofinansowanie połączeń na terenie danej gmin na poziomie 0,85 gr do każdego przejechanego kilometra. Uzupełniła, że zgodnie z otrzymanymi zestawieniami miesięczny koszt dla poszczególnych gmin to:

1) Gmina Kołaczkowo 8.300,00 zł,

2) Gmina Miłosław 7.400,00 zł,

3) Gmina Nekla 302,00 zł,

4) Gmina Pyzdry 2.88,00 zł,

5) Gmina Września 20.000,00 zł.

Nadmieniła, że żadna z gmin nie wyraziła chęci ponownego spotkania i udzielenia dofinansowani w tym zakresie. Przedstawiła wykaz połączeń autobusowych, które miałyby zostać zlikwidowane od 1 października 2018 roku. Poinformowała, że do PKS Gniezno zostało wysłane pismo, iż nie ma ekonomicznego uzasadnienia dla likwidacji tych połączeń.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Komunikacji, Dróg i Transportu pod znakiem WK.7250.3.27.2018.

Rafał Zięty, członek Zarządu stwierdził, że należy przeprowadzić analizę rozkładu jazdy za miesiąc wrzesień, by sprawdzić jak uruchomienie połączeń kolejowych na linii Gniezno-Jarocin wpłynęło na ilość uczestników przejazdów autobusowych.

Przewodniczący Zarządu dodał, że przedstawione powyżej informacje nie stanowią podstawy do podjęcia jakiejkolwiek decyzji, szczególnie, iż nastąpiły znaczące zmiany z uwagi na wprowadzenie nowych linii kolejowych, oraz rozpoczęcie roku szkolnego. Nadmienił, że pojawili się również inni przewoźnicy, którzy są zainteresowani zagospodarowaniem niektórych połączeń autobusowych.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie uzgodnił, iż przed podjęciem decyzji w przedmiotowej sprawie należy przeprowadzić analizę połączeń za miesiąc wrzesień, w związku z wprowadzeniem nowych linii kolejowych oraz rozpoczęciem roku szkolnego.

Pkt 1.2 Przedstawienie projektu planu finansowego na rok 2019 na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu wrzesińskiego prowadzonej przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Września.

Olga Kośmińska-Giera, zastępca naczelnika Wydziału Promocji i Kultury poinformowała, że zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 13 września 2012 roku pomiędzy Gminą Września a Powiatem Wrzesińskim Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Września przedstawiła projekt planu finansowego na 2019 rok na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej. Dodała, że plan wydatków na niniejsze zadanie opiewa na kwotę 70.000,00 zł. Przypomniała, że Zarząd Powiatu Wrzesińskiego do 2016 roku przyznawał środki na realizację zadań biblioteki powiatowej w kwocie 45.000,00 zł, a od 2016 roku w kwocie 55.000,00 zł. Uzupełniła, że projekt planu finansowego został złożony w dniu 17 września 2018 roku, jednak zgodnie z zawartym porozumieniem powinien zostać złożony do dnia 15 września 2018 roku. Dopowiedziała, że dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Września wyjaśniła, iż przedmiotowy projekt planu finansowego przekazano we ww. terminie na podstawie art. 115 Kodeksu cywilnego: „Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą”.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Promocji i Kultury.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyznał dofinansowanie w kwocie 55.000,00 zł na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej na rok 2019.

Pkt 2.1 Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w uchwale nr 1041/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Domowi Pomocy Społecznej we Wrześni mienia w postaci urządzeń do wyposażenia łazienek.

Magdalena Torzewska, podinspektor Referatu Gospodarczego poinformowała, że w uchwale nr 1041/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Domowi Pomocy Społecznej we Wrześni mienia w postaci urządzeń do wyposażenia łazienek należy sprostować omyłkę pisarską. Dodała, że w załączniku do niniejszej uchwały został błędnie wpisany numer inwentarzowy elektrycznych suszarek do rąk.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 1095/2018 w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w uchwale nr 1041/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Domowi Pomocy Społecznej we Wrześni mienia w postaci urządzeń do wyposażenia łazienek została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 2.2 Projekt uchwały w sprawie przyznania grantów edukacyjnych na zajęcia rekreacyjno-sportowe.

Stefan Tomczak, naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej zawnioskował o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyznania grantów edukacyjnych na zajęcia rekreacyjno-sportowe. Dodał, że przedmiotowy projekt uchwały zostanie przedstawiony na kolejnym posiedzeniu Zarządu Powiatu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyznania grantów edukacyjnych na zajęcia rekreacyjno-sportowe.

Pkt 3.1 Rozpatrzenie wniosku w sprawie zmiany kosztorysu zadania dotyczącego remontu dachu kościoła pw. Świętego Michała Archanioła w Targowej Górce.

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że proboszcz parafii pw. Świętego Michała Archanioła w Targowej Górce złożył korektę kosztorysu dotyczącego remontu dachu kościoła. Dodała, że konserwator zabytków wyraził zgodę na ponowne wykorzystanie wymontowanych elementów dachu. Dopowiedziała, że proboszcz otrzymał również zapewnienie od straży pożarnej i mieszkańców, iż pomogą przy remoncie w czynie społecznym. Nadmieniła, że w związku z powyższym ogólny koszt prac uległ zmniejszeniu do kwoty 41.010,50 zł – koszty zakupu materiałów. Uzupełniła, że uchwała Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nie zabrania dokonania przedmiotowej korekty kosztorysu.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Promocji i Kultury pod znakiem NP.4123.7.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na zmianę kosztorysu zadania dotyczącego remontu dachu kościoła pw. Świętego Michała Archanioła w Targowej Górce.

Pkt 3.2 Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w sprawie zwiększenia wymiaru godzin realizowanych tygodniowo w celu współorganizowania kształcenia specjalnego.

Stefan Tomczak przypomniał, że Zarząd Powiatu Wrzesińskiego na posiedzeniu w dniu 4 września 2018 roku wyraził zgodę na zatrudnienie nauczyciela w wymiarze 2 godzin tygodniowo w celu współorganizowania kształcenia ucznia niepełnosprawnego. Poinformował, że dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwrócił się z prośbą o przyznanie 2 dodatkowych godzin, które umożliwią realizację zadań zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Dopowiedział, że łączny wymiar będzie wynosił 4 godziny tygodniowo.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem SE.4323.2.28.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na zwiększenie wymiaru godzin realizowanych tygodniowo w celu współorganizowania kształcenia specjalnego.

Pkt 3.3 Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie stadionu lekkoatletycznego.

Stefan Tomczak poinformował, że dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na użyczenie stadionu lekkoatletycznego na rzecz Szkolnego Związku Sportowego Powiatu Wrzesińskiego. Dodał, że w dniach 28 września oraz 3 października 2018 roku planowane jest zorganizowanie zawodów dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem SE.4323.2.30.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na użyczenie stadionu lekkoatletycznego na rzecz Szkolnego Związku Sportowego Powiatu Wrzesińskiego.

Pkt 3.4 Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w sprawie sfinansowania wyposażenia wyremontowanej świetlicy.

Stefan Tomczak poinformował, że dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwrócił się z wnioskiem o sfinansowanie zakupu zestawu gier planszowych, które znajdą się na wyposażeniu wyremontowanej świetlicy w kwocie 1.600,00 zł

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem SE.4323.2.31.2018.

Członkowie Zarządu Powiatu Wrzesińskiego uzgodnili, że fundusze na zakup zestawu gier planszowych do wyremontowanej świetlicy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zostaną przekazane, jeżeli w budżecie Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej na koniec 2018 roku pozostaną wolne środki.

Pkt 3.5 Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych w sprawie podwyższenia stawki wynagrodzenia zasadniczego.

Stefan Tomczak poinformował, że dyrektor Zespołu Szkół Politechnicznych zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na podwyższenie stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczyciela przedmiotu – pracownia technologii budownictwa. Dodał, że obecnie wynagrodzenie naliczane jest ze stawki zasadniczej 1.877,00 zł i wynosi za 7/22 etatu 597,23 zł brutto miesięcznie. Dopowiedział, że proponowana wysokość liczona z wynagrodzenia nauczyciela mianowanego z pełnymi kwalifikacjami ze stawki zasadniczej 2.824,00 zł wynosić będzie 898,55 zł brutto miesięcznie.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem SE.4323.3.9.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na podwyższenie stawki wynagrodzenia zasadniczego.

Pkt 3.6 Rozpatrzenie wniosku w sprawie wyrażenia opinii w zakresie realizacji inwestycji pn. „Budowa drogi dojazdowej w rejonie ulicy Czerniejewskiej we Wrześni”.

Jerzy Kaczorowski, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformował, że Burmistrz Miasta i Gminy Września zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie opinii w zakresie realizacji inwestycji pn. „Budowa drogi dojazdowej w rejonie ulicy Czerniejewskiej we Wrześni”. Dodał, że w obszarze objętym inwestycją działki stanowią tereny leśne. Dopowiedział, że projektowana droga dojazdowa posiada bezpośrednie połączenie z drogą powiatową nr 2159P – ulicą Czerniejewską. Nadmienił, że w ramach inwestycji planuje się: jezdnię drogi dojazdowej, miejsca postojowe, chodnik jednostronny, miejsca na stojaki rowerowe, pac do zawracania oraz oświetlenie uliczne.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa pod znakiem WB.673.1.12.2018.

Członkowie Zarządu Powiatu Wrzesińskiego pozytywnie zaopiniowali wniosek w zakresie realizacji inwestycji pn. „Budowa drogi dojazdowej w rejonie ulicy Czerniejewskiej we Wrześni”.

Pkt 3.7 Rozpatrzenie wniosku w sprawie wyrażenia opinii w zakresie realizacji inwestycji pn. „Budowa ulicy Wiejskiej w Przyborkach”.

Jerzy Kaczorowski poinformował, że Burmistrz Miasta i Gminy Września zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie opinii w zakresie realizacji inwestycji pn. „Budowa ulicy Wiejskiej w Przyborkach”. Dodał, że działki przyległe do inwestycji w większości stanowią tereny uprawne i łąki, sporadycznie występuje zabudowa jednorodzinna. Nadmienił, że inwestycja polega na budowie drogi ulicy Wiejskiej w Przyborkach oraz na poszerzeniu jezdni w obrębie łuku w planie na wysokości istniejącego przepustu.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa pod znakiem WB.673.1.13.2018.

Członkowie Zarządu Powiatu Wrzesińskiego pozytywnie zaopiniowali wniosek w zakresie realizacji inwestycji pn. „Budowa ulicy Wiejskiej w Przyborkach”.

Pkt 4 Przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok.

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że autopoprawka dotyczy Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 384/18 z dnia 17 września 2018 roku w sprawie zmniejszenia planu w rozdziale 80153 o kwotę 1.924,21 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań. Dodała, że środki te przeznaczone były na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne. Dopowiedziała, że przedmiotowe zadanie realizuje Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni i Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni. Uzupełniła, wojewoda zmniejszył dotację w związku z jej niewykorzystaniem.

Autopoprawka znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

W głosowaniu nad przyjęciem autopoprawki wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok została przyjęta jednomyślnie.

Dalsza część porządku obrad zostanie zrealizowana po zakończeniu XLVIII  sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Pkt 5.1 Podjęcie uchwały w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Pkt 5.2 Podjęcie uchwały w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2018 rok.

Beata Matuszewska poinformowała, że zmiany przyjęte przez Radę Powiatu Wrzesińskiego w uchwałach zmieniających budżet oraz Wieloletnią Prognozę Finansową skutkują koniecznością dostosowania planu finansowego dochodów i wydatków oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej.

W głosowaniu nad uchwałami wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 1096/2018 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

2) 1097/2018 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2018 rok

zostały podjęte jednomyślnie.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 5.3 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Beata Matuszewska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 4.550.000,00 zł. Dodała, że przedmiotowy kredyt zostanie przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 1098/2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego została podjęta jednomyślnie.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. Dionizy Jaśniewicz /-/

2. Waldemar Grzegorek /-/

3. Paweł Guzik /-/

4. Jerzy Mazurkiewicz /-/

5. Rafał Zięty /-/

 

Protokołowała:

Marlena Modrowska, referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 263 / 2018)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Marlena Modrowska
    data publikacji: 2018-12-19 08:37
  • zmodyfikował: Marlena Modrowska
    ostatnia modyfikacja: 2018-12-19 08:23

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.