Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 265 / 2018

PROTOKÓŁ NR 265/2018

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 2 października 2018 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu, co stanowiło quorum do podejmowania uchwał i rozstrzygnięć w sprawach objętych porządkiem obrad.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu zaproponował, by do porządku obrad wprowadzić punkty:

1. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) unieważnienia części VII postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”. Pracownia spawalnictwa (jako punkt 3.5);

2) powołania oraz nadania regulaminu pracy komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 4.550.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (jako punkty 3.6 i 3.7);

3) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok (jako punkt 3.8);

4) planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej (jako punkt 3.9);

5) planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2018 rok (jako punkt 3.10).

2. Uzgodnienie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów produkcyjno-usługowych w Nekli (jako punkt 5).

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął zmieniony porządek obrad.

Pkt 1.1 Przedstawienie pisma w sprawie bezumownego korzystania z wieży kościoła poewangelickiego w Miłosławiu.

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości przypomniała, że w listopadzie 2017 roku Zarząd Powiatu Wrzesińskiego w związku z nieuregulowanymi płatnościami czynszu wypowiedział umowę najmu wieży kościoła poewangelickiego w Miłosławiu firmie Sarocom Network Robert Konopa. Dodała, że do pana Roberta Konopy zostało wysłane pismo w sprawie demontażu urządzeń. Dopowiedziała, że okazało się, iż nie mogą one zostać zdemontowane ze względu na uszkodzenia spowodowane nawałnicą w sierpniu 2017 roku. Nadmieniła, że pan Robert Konopa wystąpił do Zarządu Powiatu z wnioskiem o korektę faktur od kwietnia do sierpnia 2017 roku do połowy ich wysokości oraz anulowanie wszystkich późniejszych. Poinformowała, że Zarząd Powiatu zaproponował zawarcie ugody, iż od października od kiedy zabroniony jest wstęp na wieżę kościoła do grudnia anulowane zostaną wszystkie faktury za najem oraz za bezumowne korzystanie, natomiast należy uregulować płatności od marca do sierpnia. Zaznaczyła, że pismem z dnia 17 września 2018 roku pan Robert Konopa podtrzymuje swoje stanowisko odnośnie faktur za wynajem wieży, a ponadto zwraca on uwagę, iż  zaczyna szacować straty w związku z brakiem możliwości demontażu urządzeń. Podkreśliła, że z panem Robertem Konopą jest utrudniony kontakt, jeśli chodzi o odbiór korespondencji.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości pod znakiem NG.6845.2.18.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie uzgodnił, że należy zaproponować porozumienie:

1) umorzyć zaległości za wynajem wieży kościoła poewangelickiego w Miłosławiu od sierpnia 2017 roku;

2) dokonać korekty faktur od kwietnia do sierpnia 2017 roku do połowy ich wysokości;

3) wyznaczyć termin demontażu stacji i zdeponować urządzenia, jeśli pan Robert Konopa wyrazi na to pisemną zgodę.

Pkt 1.2 Przedstawienie informacji o wynikach konsultacji oraz przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie uchwalenia „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”.

Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Spraw Społecznych i Zdrowia przypomniała, że konsultacje projektu „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok” zostały przeprowadzone w dniach od 5 września do 19 września 2018 roku. Dodała, że w wyznaczonym terminie do projektu programu nie zgłoszono żadnych wniosków ani uwag. Nadmieniła, że w związku z powyższym proponuje się przyjąć projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie uchwalenia przedmiotowego programu w kształcie zatwierdzonym przez Zarząd Powiatu Wrzesińskiego na posiedzeniu w dniu 4 września 2018 roku.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018. Pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

W głosowaniu nad projektem uchwały Rady wzięło udział czterech członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie uchwalenia „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.” został przyjęty jednomyślnie.

Pkt 2 Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie miejsc noclegowych w internacie.

Stefan Tomczak, naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej poinformował, że dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie zgody na użyczenie 12 miejsc noclegowych w internacie na rzecz Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokim Mazowieckim. Dodał, że powyższa prośba związana jest z realizacją projektu „Doskonalenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy” w dniach 3-5 października 2018 roku w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem SE.4323.2.32.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na użyczenie miejsc noclegowym w internacie na rzecz Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokim Mazowieckim.

Pkt 3.1 Podjęcie uchwały w sprawie przyznania grantów edukacyjnych na zajęcia edukacyjne i specjalistyczne, oraz wspierające naukę.

Stefan Tomczak poinformował, że w ramach „Powiatowego Programu Rozwoju Edukacji” proponuje się przyznać granty edukacyjne na zajęcia edukacyjne i specjalistyczne oraz wspierające edukację, zgodnie załącznikiem do niniejszej uchwały. Dodał, że wpłynęło 98 wniosków. Dopowiedział, że wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie. Nadmienił, że łącznie na granty edukacyjne przyznano środki w wysokości 71.365,00 zł, z czego:

1) od października do grudnia 2018 roku – kwota 43.015,00 zł (1229 godzin);

2) od stycznia do czerwca 2019 roku – kwota 28.350,00 zł (810 godzin).

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 1108/2018 w sprawie przyznania grantów edukacyjnych na zajęcia edukacyjne i specjalistyczne, oraz wspierające naukę została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 3.2 Podjęcie uchwały w sprawie przyznania grantów edukacyjnych na zajęcia rekreacyjno-sportowe.

Stefan Tomczak poinformował, że w ramach „Programu Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim” proponuje się przyznać granty edukacyjne na zajęcia rekreacyjno-sportowe, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. Dodał, że wpłynęło 56 wniosków. Dopowiedział, że wszystkie zostały pozytywnie rozpatrzone. Nadmienił, że zajęcia będą realizowane od 8 października do 16 grudnia 2018 roku (112 godzin) oraz od 1 stycznia do 9 czerwca 2019 roku (96 godzin).

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 1109/2018 w sprawie przyznania grantów edukacyjnych na zajęcia rekreacyjno-sportowe została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 3.3 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wstępnej listy przyjętych zadań, które zostaną poddane konsultacjom społecznym poprzez głosowanie mieszkańców i zadań odrzuconych.

Joanna Musiałkiewicz przedstawiła wstępną listę zadań zgłoszonych w ramach budżetu obywatelskiego powiatu wrzesińskiego w 2019 roku z podziałem na:

1) zadania przyjęte, które zostaną poddane konsultacjom społecznym poprzez głosowanie mieszkańców,

2) zadania odrzucone.

Dodała, że ww. lista stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Przypomniała, że wnioskodawcy, których propozycje zostały odrzucone mogą, odwołać się od decyzji Zarządu Powiatu w terminie 7 dni od opublikowania uchwały.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

Rafał Zięty, członek Zarządu opuścił salę obrad i nie wziął udziału w głosowaniu.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział trzech członków Zarządu.

Uchwała nr 1110/2018 w sprawie ustalenia wstępnej listy przyjętych zadań, które zostaną poddane konsultacjom społecznym poprzez głosowanie mieszkańców i zadań odrzuconych została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 3.4 Podjęcie uchwały w sprawie odrzucenia oferty, unieważnienia postępowania przetargowego, którego przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, montaż, uruchomienie oraz optymalizację pracowni obrabiarek CNC w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych wraz z komponentami (wyposażeniem) dodatkowym umożliwiającym realizację następujących celów dydaktyczno-szkoleniowych. Pracownia CNC.

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że w postępowaniu przetargowym, którego przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, montaż, uruchomienie oraz optymalizację pracowni obrabiarek CNC w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii proponuje się:

1) odrzucić ofertę wykonawcy Abplanalp Sp. z o.o. z uwagi na to, iż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

2) unieważnić przedmiotowe postępowanie z powodu tego, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 1111/2018 w sprawie odrzucenia oferty, unieważnienia postępowania przetargowego, którego przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, montaż, uruchomienie oraz optymalizację pracowni obrabiarek CNC w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych wraz z komponentami (wyposażeniem) dodatkowym umożliwiającym realizację następujących celów dydaktyczno-szkoleniowych. Pracownia CNC została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 3.5 Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia części VII postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”. Pracownia spawalnictwa.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że w postępowaniu przetargowym, którego przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, montaż, uruchomienie oraz optymalizację pracowni spawalnictwa w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii proponuje się:

1) odrzucić oferty wykonawców Abplanalp Sp. z o.o. oraz Megamaszyny Rafał Pajek z uwagi na to, iż ich treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

2) unieważnić przedmiotowe postępowanie z powodu tego, iż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 1112/2018 w sprawie unieważnienia części VII postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”. Pracownia spawalnictwa została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 3.6 i 3.7 Podjęcie uchwał w sprawach powołania oraz nadania regulaminu pracy komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 4.550.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że proponuje się powołać komisję przetargową w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 4.550.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Dodała, że zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych nadaje się komisji przetargowej regulamin pracy.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 1113/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 4.550.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań;

2) 1114/2018 w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 4.550.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

zostały podjęte jednomyślnie.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 3.8 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok.

Pkt 3.9 Podjęcie uchwały w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Pkt 3.10 Podjęcie uchwały w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2018 rok.

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu  poinformowała, że:

1) Zespołowi Szkół Specjalnych zwiększa się plan wydatków o kwotę 331,97 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego, iż zwiększony został plan dotacji celowych na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;

2) Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego, iż zwiększony został plan dotacji celowych na zakup paliwa.

Nadmieniła, że ponadto w budżecie dokonuje się zmian w rozdziale 60014 „Drogi powiatowe”:

1) zmniejsza się plan wydatków na zadanie pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2907P – budowa chodnika w miejscowości Orzechowo” o kwotę 12.000,00 zł;

2) zmniejsza się plan wydatków na zadanie pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2906P Mikuszewo gr. powiatu – Pogorzelica” o kwotę 15.000,00 zł;

3) zwiększa się plan wydatków na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2905P – budowa chodnika w miejscowości Czeszewo” o kwotę 27.000,00 zł.

Dodała, że powyższe zmiany skutkują zmianami planu finansowego dochodów i wydatków oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej.

W głosowaniu nad uchwałami wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 1115/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok;

2) 1116/2018 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej;

3) 1117/2018 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2018 rok

zostały podjęte jednomyślnie.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

 

Pkt 4 Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2018/2019.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2018/2019 z podziałem na części:

1) część 1 – obszar gminy Kołaczkowo,

2) część 2 – obszar gminy Miłosław,

3) część 3 – obszar gminy Nekla,

4) część 4 – obszar gminy Pyzdry,

5) część 5 – obszar gminy Września,

6) część 6 – obszar miasta Września.

Dodała, że zamawiający  przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, w wysokości do 30% zamówienia podstawowego. Nadmieniła, że termin wykonania przedmiotu umowy ustala się od daty podpisania umowy do 15 kwietnia 2019 roku lub do wyczerpania środków finansowych wynikających z niniejszej umowy. Zaznaczyła, że wykonawca powinien wykazać się należytym wykonaniem jednej usługi o wartości podanej w specyfikacji polegającej na zimowym utrzymaniu dróg w okresie ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania ofert. Dopowiedziała, że zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria: cena oferty 60% oraz czas rozpoczęcia działania 40%.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.42.2018.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział czterech członków Zarządu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2018/2019 została zatwierdzona jednomyślnie.

Pkt 5 Uzgodnienie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów produkcyjno-usługowych w Nekli.

Jerzy Kaczorowski, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformował, że Burmistrz Miasta i Gminy Nekla zwrócił się z wnioskiem o uzgodnienie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów produkcyjno-usługowych w Nekli. Dodał, że z uwagi na oczekiwania mieszkańców na terenach obiektów produkcyjnych, składów i magazynów ustala się wysokość budynków nie większą niż 18 m.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa pod znakiem WB.673.2.35.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie uzgodnił projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów produkcyjno-usługowych w Nekli.

Pkt 7 Wolne głosy i wnioski.

Stefan Tomczak poinformował, że w związku z przystąpieniem Powiatu Wrzesińskiego do realizacji projektu „Nauka – to lubię! – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego” należy udzielić pełnomocnictwa dyrektorom szkół do dokonywania czynności związanych z jego realizacją oraz rozliczaniem. Przypomniał, że przedmiotowy projekt realizowany jest od dnia 1 sierpnia 2018 roku do dnia 31 czerwca 2021 roku.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 1118/2018 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Violetcie Zdunowskiej, dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni do dokonywania czynności związanych z realizacją i rozliczaniem w ramach projektu „Nauka – to lubię! – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego” realizowanego w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” – Działanie 8.1 „Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej”, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa;

2) 1119/2018 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Bogdanowi Nowakowi, dyrektorowi Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni do dokonywania czynności związanych z realizacją i rozliczaniem w ramach projektu „Nauka – to lubię! – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego” realizowanego w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”  Działanie 8.1 „Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej”, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa;

3) 1120/2018 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Damianowi Hoffmannowi, dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni do dokonywania czynności związanych z realizacją i rozliczaniem w ramach projektu „Nauka – to lubię! – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego” realizowanego w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”  Działanie 8.1 „Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej”, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa;

4) 1121/2018 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Maciejowi Mielczarkowi, dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni do dokonywania czynności związanych z realizacją i rozliczaniem w ramach projektu „Nauka – to lubię! – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego” realizowanego w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”  Działanie 8.1 „Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej”, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa;

5) 1122/2018 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Ewie Kaczmarek, dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni do dokonywania czynności związanych z realizacją i rozliczaniem w ramach projektu „Nauka – to lubię! – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego” realizowanego w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”  Działanie 8.1 „Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej”, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

zostały podjęte jednomyślnie.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że jeden z wykonawców w związku z zamiarem przystąpienia do postępowania przetargowego na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 9.616.053,43 zł na zadania wyprzedzające finansowanie wydatków objętych dofinansowaniem zadania pn. „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii” zwrócił się z wnioskiem o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 19 października 2018 roku. Dodała, że powyższa prośba wynika z ograniczeń czasowych warunkujących właściwą ocenę dostępnych materiałów źródłowych związanych z przygotowaniem oferty cenowej.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.50.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie uzgodnił, że nie należy wyrażać zgody na przedłużenie terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu przetargowym.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. Dionizy Jaśniewicz /-/

2. Waldemar Grzegorek /-/

3. Paweł Guzik /-/

4. Jerzy Mazurkiewicz /-/

5. Rafał Zięty /-/

 

 

Protokołowała:

Marlena Modrowska, podinspektor Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

 

drukuj (Protokół nr 265 / 2018)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Marlena Modrowska
    data publikacji: 2018-12-19 08:37

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.