Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 269 / 2018

PROTOKÓŁ NR 269/2018

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 10 października 2018 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu zaproponował, by do porządku obrad wprowadzić punkty:

Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok (jako punkt 5.1);

2) planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej (jako punkt 5.2);

3) planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2018 rok (jako punkt 5.3);

4) wskazania członków zarządu do zawarcia umowy kredytu długoterminowego (jako  punkt 5.4).

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął zmieniony porządek obrad.

Pkt 1.1 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.

Anna Kulczyńska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni poinformowała, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni jest budżetową jednostką organizacyjną Powiatu Wrzesińskiego, dlatego działa na podstawie statutu, który uchwala Rada Powiatu. Dodała, że dotychczas jednostka funkcjonowała na podstawie statutu uchwalonego przez Radę Powiatu we Wrześni z dnia 30 czerwca 2006 roku i uchwały zmieniającej z dnia 6 marca 2013 roku. Dopowiedziała, że duża ilość zmian w przepisach prawa oraz zmiany organizacyjne spowodowały konieczność uchwalenia nowego statutu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni został przyjęty jednomyślnie.

Pkt 1.2 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającej uchwałę Rady Powiatu nr 288/XLV/2018 z dnia 20 czerwca 2018 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do projektu w ramach Osi priorytetowej 7. Włączenie społeczne Działanie 7.1 Aktywna integracja Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, nr projektu: RPWP.07.01.02-30-0101/16.

Anna Kulczyńskapoinformowała, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni realizuje projekt pn. „Jesteśmy aktywni”, który miał trwać do dnia 31 grudnia 2018 roku. Dodała, że zaistniała konieczność przedłużenia projektu z uwagi na to, iż został przesunięty termin odbywania staży i warsztatów.Nadmieniła, że przyjęto, iż realizacja projektu będzie trwała przez 21 miesięcy w terminie od 1 czerwca 2017 roku do 28 lutego 2019 roku.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającej uchwałę Rady Powiatu nr 288/XLV/2018 z dnia 20 czerwca 2018 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do projektu w ramach Osi priorytetowej 7. Włączenie społeczne Działanie 7.1 Aktywna integracja Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, nr projektu: RPWP.07.01.02-30-0101/16został przyjęty jednomyślnie.

Pkt 1.3 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie uchwalenia statutu Powiatu Wrzesińskiego.

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu przypomniała, że dnia 31 stycznia 2018 roku weszła w życie ustawa z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Dodała, że powyższa ustawa wprowadziła w samorządach wiele zmian ustrojowych, które należało umieścić w statucie:

1) konsultacje społeczne mogą być prowadzone również w formie budżetu obywatelskiego;

2) powołanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, co spowodowało zmianę zakresu działania Komisji Rewizyjnej;

3) obrady Rady Powiatu są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń audiowizualnych, a nagrania obrad udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej powiatu;

4) przewodniczący Rady może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę „do rzeczy”, przepis ten nie dotyczy debaty nad raportem o stanie powiatu;

5) pracownik starostwa, który sprawuje obsługę biurową sesji podlega w sprawach merytorycznych przewodniczącemu Rady;

6) odpowiedzi na interpelację radnego udziela w formie pisemnej, w terminie 14 dni od dnia jej złożenia;

7) treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi publikuje się niezwłocznie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej powiatu oraz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie starostwa;

8) inicjatywa uchwałodawcza przysługuje grupie mieszkańców powiatu mających czynne prawa wyborcze, szczegółowe zasady jej wnoszenia Rada Powiatu określi w drodze odrębnej uchwały;

9) projekt uchwały Rady Powiatu wywołujący skutki finansowe wymaga zaopiniowania przez skarbnika powiatu;

10) głosowanie jawne przeprowadza się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosów radnych;

11) w wykonywaniu mandatu radnego radny ma prawo, jeżeli nie narusza to dóbr osobistych innych osób, do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wglądu w działalność starostwa, a także spółki z udziałem powiatu, powiatowych jednostek organizacyjnych, z zachowaniem przepisów prawa o tajemnicy prawnie chronionej.

Nadmieniła, że ponadto zweryfikowano nazwy komisji stałych Rady Powiatu, i tak Komisję Rozwoju Lokalnego proponuje włączyć się do Komisji Edukacji Kultury, Sportu i Turystyki.

Uzupełniła, że powyższe zmiany zaczną obowiązywać od pierwszego posiedzenia Rady Powiatu VI kadencji.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie uchwalenia statutu Powiatu Wrzesińskiego został przyjęty jednomyślnie.

Pkt 1.4 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie: ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, których prowadzenie należy do zadań własnych Powiatu Wrzesińskiego.

Stefan Tomczak, naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej poinformował, że zmiana dotyczy §15 uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 164/XXVI/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, których prowadzenie należy do zadań własnych Powiatu Wrzesińskiego. Dodał, że ww. paragraf otrzymuje brzmienie: „Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dodatki za warunki pracy w Zespole Szkół Specjalnych we Wrześni należy przyjąć w wysokości 15% środków przeznaczonych na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli zatrudnionych w szkole.”

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie: ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, których prowadzenie należy do zadań własnych Powiatu Wrzesińskiego został przyjęty jednomyślnie.

Pkt 2.1 Rozpatrzenie wniosku dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w sprawie zatrudnienia pomocy nauczyciela.

Stefan Tomczak poinformował, że dyrektor Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni zwróciła się z wnioskiem o wyrażenie zgody na zatrudnienie w charakterze pomocy nauczyciela, osoby posługującej się językiem rosyjskim, w celu udzielenia pomocy w czasie wybranych zajęć dydaktycznych uczennicy klasy pierwszej. Dodał, że ww. uczennica wcześniej pobierała naukę w systemie oświaty na Ukrainie. Nadmienił, że koszt zatrudnienia pomocy nauczyciela w wymiarze ¼ etatu (10 godzin tygodniowo) to kwota 753,74 zł.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem SE.4323.1.13.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na zatrudnienie pomocy nauczyciela w przedmiotowej sprawie.

Pkt 2.2 Rozpatrzenie wniosku dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w sprawie dodatkowych zajęć z języka polskiego dla uczennicy klasy pierwszej.

Stefan Tomczak poinformował, że dyrektor Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni zwróciła się z wnioskiem o organizację dla uczennicy klasy pierwszej dodatkowych zajęć z języka polskiego w wymiarze nie niższym niż 2 godziny tygodniowo. Dodał, że ww. uczennica wcześniej pobierała naukę w systemie oświaty na Ukrainie. Dopowiedział, że posługuje się ona językiem polskim na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem SE.4323.1.14.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na organizację dodatkowych zajęć z języka polskiego dla uczennicy klasy pierwszej.

Pkt 2.3 Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w sprawie realizacji indywidualnie z uczniem wybranych zajęć edukacyjnych.

Stefan Tomczak poinformował, że dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwrócił się z wnioskiem o realizację indywidualnie z uczniem klasy trzeciej Liceum Ogólnokształcącego wybranych zajęć edukacyjnych w łącznym wymiarze 8,5 godziny tygodniowo. Dodał, że ww. uczeń posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem SE.4352.12.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na realizację indywidualnie z uczniem wybranych zajęć edukacyjnych.

Pkt 2.4 Rozpatrzenie wniosku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni w sprawie sfinansowania zakupu wyposażenia w zakresie ratownictwa chemicznego.

Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformowała, że Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni zwróciła się z prośbą o sfinansowanie zakupie wyposażenia w zakresie ratownictwa chemicznego. Dodała, że w budżecie na przedmiotowe zadanie zostały zabezpieczone środki w kwocie 10.000,00 zł.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Środowiska i Rolnictwa pod znakiem WBŚ.5520.1.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na sfinansowanie zakupu wyposażenia w zakresie ratownictwa chemicznego w kwocie 10.000,00 zł.

Pkt 3.1 Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Wrzesińskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania tej dotacji i sposobu jej rozliczania.

Urszula Łabęda poinformowała, że Regionalna Izba Obrachunkowa w opinii dotyczącej wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku zwróciła uwagę na potrzebę podjęcia przez Radę Powiatu nowej uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, zgodnie z obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 roku ustawą Prawo wodne. Dodała, że projekt przedmiotowej uchwały należy przesłać do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w celu jego zaopiniowania, w myśl art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Przedstawiła warunki jakie musi spełnić spółka wodna, aby móc otrzymać dotację celową na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie  inwestycji położonych na terenie powiatu wrzesińskiego w wysokości 30% wartości wykonanych robót:

• minimalna składka z hektara na rok 2018 – co najmniej 20,00 zł;

• wskaźnik ściągalności składek w spółce wodnej w roku poprzedzającym przyznanie dotacji – co najmniej 70%;

• udział własny spółki wodnej w kosztach realizacji zadania minimum 20%.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Środowiska i Rolnictwa pod znakiem WBŚ.602.3.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Wrzesińskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania tej dotacji i sposobu jej rozliczania.

Pkt 3.2 Przedstawienie informacji o działaniach związanych z budżetem obywatelskim Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok.

Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Spraw Społecznych i Zdrowia przedstawiła propozycję wzoru karty do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok. Poinformowała, że każda gmina otrzyma kartę do głosowania na swoje zadania. Dodała, że osoby uprawnione do głosowania będą mogły oddać tylko jeden głos. Nadmieniła, że w celu ewentualnego potwierdzenia autentyczności oddanego głosu proponuje się, by każdy z głosujących podał imię, nazwisko, adres oraz numer PESEL. Zaznaczyła, że na kolejnym posiedzeniu Zarządu Powiatu zostanie przedstawiony projekt uchwały w niniejszej sprawie.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego zapoznał się z przedstawioną informacją.

Pkt 3.3 Przedstawienie odwołania w sprawie odrzuconego wniosku dotyczącego projektu „Fantastyczny Miłosław 2019 Festiwal literacki” zgłoszonego do budżetu obywatelskiego.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że dnia 4 października 2018 roku wpłynęło do starostwa odwołanie od decyzji Zarządu Powiatu w sprawie odrzucenia projektu pn. „Fantastyczny Miłosław 2019 Festiwal literacki”,zgłoszonego w ramach budżetu obywatelskiego powiatu wrzesińskiego na 2019 rok (uchwała nr 1110/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 2 października 2018 roku). Dodała, że budżet projektu zakładał koszt niekwalifikowalny w postaci nagrody pieniężnej. Dopowiedziała, że wnioskodawca zaproponował zamianę tego kosztu na nagrody rzeczowe – książkowe.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Spraw Społecznych i Zdrowia pod znakiem NPZ.0008.2.1.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie pozytywnie rozpatrzył odwołanie w przedmiotowej sprawie i uzgodnili, że projekt pn. „Fantastyczny Miłosław 2019 Festiwal literacki” zostanie wpisany na listę zadań przyjętych.

 

Pkt 3.4 Przedstawienie pisma w sprawie przyjęcia sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego pn. „Reiss Cup – turniej piłki nożnej”.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że na posiedzeniu w dniu 12 września 2018 roku Zarząd Powiatu zdecydował, iż nie przyjmie sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego pn. „Reiss Cup – turniej piłki nożnej”. Dodała, że Fundacja Piotra Reissa została zobowiązana do zwrotu całości udzielonej dotacji w kwocie 1.500,00 zł. Nadmieniła, że oferent złożył wyjaśnienia, w których wyraził żal, iż zastosowany przez niego skrót myślowy okazał się nieprecyzyjny i niezrozumiały. Dopowiedziała, że po konsultacjach z radcą prawnych proponuje się utrzymać stanowisko Zarządu Powiatu, iż sprawozdanie nie jest rzetelne i nie spełnia wymogów.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Spraw Społecznych i Zdrowia pod znakiem NPZ.526.22.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie nie przyjął sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego pn. „Reiss Cup – turniej piłki nożnej”.

Pkt 3.5 Przedstawienie pisma w sprawie uchylenia decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 września 1999 roku w zakresie nabycia przez Powiat Wrzesiński nieruchomości nr 1515/5 oraz 1515/7 we Wrześni.

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości poinformowała, że w związku z koniecznością regulacji stanu prawnego, Burmistrz Miasta i Gminy Września przedłożył projekt podziału nieruchomości oznaczonych jako działki nr geod. 1515/5 oraz 1515/6 położonych we Wrześni przy ulicy Stanisława Moniuszki oraz 3 Maja (siedziba starostwa i znajdujący się obok budynek). Dodała, że nieruchomości te stały się własnością Powiatu Wrzesińskiego na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 września 1999 roku. Dopowiedziała, że część przedmiotowych nieruchomości zajęta jest pod drogę publiczną – ulicę Stanisława Moniuszki. Nadmieniła, że burmistrz w celu regulacji stanu prawnego powyższych nieruchomości zgodnego ze stanem rzeczywistym wnosi o to, by Zarząd Powiatu wystąpił o uchylenie w części decyzji Wojewody Wielkopolskiego, w zakresie w jakim Powiat Wrzesiński nabył nieruchomości stanowiące drogę gminną. Przypomniała, że działka wraz z budynkiem obok siedziby urzędu została oddana w użytkowanie wieczyste Zarządowi Regionalnemu NSZZ „Solidarność”. Poinformowała, że wojewoda wskazuje, iż prawo użytkowania wieczystego może stać na przeszkodzie w skomunalizowaniu tego na rzecz gminy pod drogę publiczną. Dodała, że wojewoda odstąpił od uchylania decyzji komunalizacyjnej, tak jak to się działo jeszcze kilka lat temu, teraz występuje on do ministerstwa o stwierdzenie jej  nieważności, co trwa latami. Zaznaczyła, że istnieje możliwość uregulowania stanu prawnego, za zgodą Zarządu Regionalnego NSZZ„Solidarność”, na podstawie czynności cywilno-prawnej.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości pod znakiem NG.680.6.31.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie uzgodnił, że stan prawny przedmiotowych nieruchomości należy uregulować poprzez czynność cywilno-prawną, za zgodą Zarządu Regionalnego NSZZ „Solidarność”.

Pkt 3.6 Przedstawienie tematu związanego z koncepcją zakupu części działki nr 3893/26 we Wrześni.

Jolanta Pielakprzedstawiła propozycję poszerzenia wjazdu do budynku przy ulicy Leśnej 10 we Wrześni. Dodała, że w tym celu przeprowadzić procedurę geodezyjnego wydzielenia i wykupu części nieruchomości nr 3893/26. Dodała, że środki na przedmiotowe zadanie zostały zaplanowane w budżecie na przyszły rok.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości pod znakiem NG.6822.2.1.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę zakup części działki nr 3893/26 we Wrześni.

Pkt 3.7 Przedstawienie pisma w sprawie wydania opinii dotyczącej budowy mikroinstalacji wiatrowej w Bierzglinku.

Jolanta Pielak poinformowała, że firma Flex Film Europa Sp. z o.o. zwróciła się z prośbą o wyrażenie opinii dotyczącej budowy mikroinstalacji wiatrowej na terenie działki nr 375/137 przy ulicy Klonowej w Bierzglinku. Dodała, że ww. działka stanowi własność Powiatu Wrzesińskiego. Dopowiedziała, że wnioskodawca zamierza ją nabyć w czasie przetargu ogłoszonego na dzień 25 października 2018 roku. Nadmieniła, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie zabrania stawiania tego rodzaju obiektów na omawianym obszarze. Uzupełniła, że budowa mikroinstalacji wiatrowej nie jest przedsięwzięciem mogącym znacząco ani potencjalnie oddziaływać na środowisko. Zaznaczyła, że przedmiotowa inwestycja może budzić zastrzeżenia innych właścicieli, którzy nabyli działki w tym samym kwartale.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości pod znakiem NG.680.6.33.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wydał negatywną opinię w sprawie budowy mikroinstalacji wiatrowej na terenie działki nr 375/137 przy ulicy Klonowej w Bierzglinku.

 

Pkt 4 Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 2932P Mała Górka-Targowa Górka.

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 2932P Mała Górka – Targowa Górka. Dodała, że ustala się termin:Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni zwiększa się plan wydatków:

1) rozpoczęcia robót budowlanych ustala się na dzień protokolarnego przekazania placu budowy

2) wykonania robót budowlanych ujętych w zakresie rzeczowym do dnia 16 listopada 2018 roku;

3) wykonania całości przedmiotu umowy do dnia 30 listopada 2018 roku.

Dopowiedziała, że wykonawca powinien wykazać się jedną robotą budowlaną o wartości co najmniej 150.000,00 zł brutto polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie drogi. Nadmieniła, że zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria: cena oferty 60% oraz gwarancja jakości – 40%.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.53.2018.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 2932P Mała Górka-Targowa Górka została zatwierdzona jednomyślnie.

Pkt 5.1 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok.

Pkt 5.2 Podjęcie uchwały w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Pkt 5.3 Podjęcie uchwały w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2018 rok.

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu  poinformowała, że:

1) Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni zwiększa się plan wydatków:

a) o kwotę 4.200,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz załącznika nr 2 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego;

b) w rozdziale 85508 o kwotę 82.631,00 zł oraz w rozdziale 85510 o kwotę 1.010,00 zł na realizację dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy rodzinnej, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego,

2) Starostwu Powiatowemu zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.650,00 zł na zryczałtowane diety dla członków powiatowej komisji wyborczej, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego.

Dodała, że ponadto w budżecie dokonuje się następujących zmian:

• w rozdziale 75109 – „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” zmniejsza się plan na wydatki statutowe jednostek budżetowych o kwotę 6.000,00 zł i przenosi się te środki na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane z przeznaczeniem na zawarcie umów cywilno-prawnych z osobami wykonującymi zadania wyborcze związane z obsługą posiedzeń i dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej.

Nadmieniła, że powyższe zmiany skutkują zmianami planu finansowego dochodów i wydatków oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej.

W głosowaniu nad uchwałami wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 1125/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok;

2) 1126/2018 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej;

3) 1127/2018 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2018 rok

zostały podjęte jednomyślnie.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 5.4 Podjęcie uchwały w sprawie wskazania członków zarządu do zawarcia umowy kredytu długoterminowego.

Beata Matuszewska poinformowała, że w związku z podjęciem uchwały nr 1124/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 5 października 2018 roku należy wskazać dwóch członków Zarządu Powiatu do zawarcia umowy kredytu długoterminowego w kwocie 9.616.053,43 zł z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie wydatków objętych dofinansowaniem na zadanie pn. „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” oraz udzielenia zabezpieczenia w postaci weksla in-blanco wraz z deklaracją wekslową.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wskazał do zawarcia umowy kredytu długoterminowego dwóch członków Zarządu Powiatu w osobach”

1) Dionizy Jaśniewicz - Starosta Wrzesiński,

2) Waldemar Grzegorek - Wicestarosta Wrzesiński.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 1128/2018 w sprawie wskazania członków zarządu do zawarcia umowy kredytu długoterminowego została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 7 Wolne głosy i wnioski.

Sebastian Nowicki, prezes Zarządu „Szpitala Powiatowego we Wrześni” Sp. z o.o. przypomniał, że oddział dziecięcy miał zostać przeniesiony na drugie piętro w starym budynku szpitala. Dodał, że nie udało się pozyskać dofinansowania unijnego na rozbudowę szpitala. Dopowiedział, że przygotowany w tej sprawie operat zawierał także infrastrukturę przeciwpożarową na potrzeby adaptacji kolejnych pięter. Poinformował, że proponuje się zaadaptować parter budynków A i B szpitala (dawny oddział wewnętrzny i oddział rehabilitacji) na potrzeby oddziału pediatrycznego. Nadmienił, że w ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie, na którym przeprowadzono wizję lokalną, aby sprawdzić, czy umiejscowienie oddziału dziecięcego w ww. miejscu jest możliwe. Uzupełnił, że jeżeli Zarząd Powiatu zatwierdzi przedstawioną koncepcję to kolejnym krokiem będzie sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego. Dopowiedział, że inwestycja zostałaby zrealizowana w formule zaprojektuj-wybuduj.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie:

1) przychylił się do przedstawionej koncepcji modernizacji starego budynku szpitala z przeznaczeniem na oddział dziecięcy,

2) uzgodnił, że na najbliższej sesji zostaną zabezpieczone środki na lata 2018-2020 na realizację przedmiotowej inwestycji.

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1) Dionizy Jaśniewicz /-/

2) Waldemar Grzegorek /-/

3) Paweł Guzik /-/

4) Jerzy Mazurkiewicz /-/

5) Rafał Zięty /-/

 

 

Protokołowała:

Marlena Modrowska, podinspektor Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 269 / 2018)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Marlena Modrowska
    data publikacji: 2018-12-19 08:37

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.