Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 270 / 2018

PROTOKÓŁ NR 270/2018

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 16 października 2018 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu zaproponował, by do porządku obrad wprowadzić punkty:

Podjęcie uchwał w sprawach:

1) wyboru wykonawcy w postępowaniu na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4.550.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (jako punkt 3.10);

2) przekazania na rzecz Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. R. Abrahama we Wrześni ul. Kaliska 2a zakończonego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa obiektu szatniowo-sanitarno-magazynowego na potrzeby funkcjonowania obiektu sportowego przy ZSTiO we Wrześni.”(jako punkt 3.11);

3) wskazania członków zarządu do zawarcia umowy kredytu długoterminowego (jako  punkt 3.12).

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął zmieniony porządek obrad.

Pkt 1.1 Przyjęcie projektu uchwały Rady powiatu Wrzesińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Anna Kulczyńska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni poinformowała, że po dokonaniu częściowego rozliczenia, środki finansowe z dofinansowania:

1) udzielanie osobom niepełnosprawnym dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (kwota 25.000,00 zł),

2) dokonywanie zwrotu wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu (kwota 42.650,00 zł),

3) uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych (kwota 2.258,00 zł),

4) dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (kwota 2.001,84 zł),

5) likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych (kwota 1.190,76 zł)

zostają przeznaczone na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów (kwota 73.100,60 zł).

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej został przyjęty jednomyślnie.

Pkt 1.2 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie powierzenia Miastu Zielona Góra prowadzenia zadania publicznego polegającego na kształceniu uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.

Stefan Tomczak, naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej poinformował, że przyjęcie przedmiotowej uchwały wynika z konieczności zagwarantowania uczniom klas wielozawodowych Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni kształcenia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych. Dodał, że koszt kształcenia jednego ucznia wynosić będzie 400,00 zł i odbywać się będzie w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w formie 4- tygodniowych turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników. Nadmienił, że sieć szkół prowadzonych przez Powiat Wrzesiński nie obejmuje swoim zakresem kształcenia w tzw. rzadkich zawodach. Uzupełnił, że w związku z powyższym konieczne jest przekazanie zadań własnych powiatu z zakresu edukacji publicznej do prowadzenia w drodze porozumienia przez Miasto Zielona Góra.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie powierzenia Miastu Zielona Góra prowadzenia zadania publicznego polegającego na kształceniu uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych został przyjęty jednomyślnie.

Pkt 2.1 Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w sprawie objęcia uczennicy zajęciami wyrównawczymi w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych.

Stefan Tomczak poinformował, że dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie zgody na objęcie uczennicy klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego zajęciami wyrównawczymi w formie dodatkowych zajęć edukacyjnych w wymiarze 3 godzin tygodniowo (1 godzina języka polskiego; 0,5 godziny matematyki; 0,5 godziny języka angielskiego; 0,5 godziny języka niemieckiego oraz 0,5 godziny chemii). Dodał, że ww. uczennica nie jest obywatelem polskim i podlega obowiązkowi nauki. Dopowiedział, że wcześniej przez 9 lat pobierała ona naukę w szkołach funkcjonujących w systemie oświaty na Ukrainie. Nadmienił, że w związku z powyższym konieczne jest uzupełnienie różnic programowych z niniejszych przedmiotów.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem SE.4323.2.46.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na objęcie uczennicy zajęciami wyrównawczymi w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych.

Pkt 2.2 Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w sprawie użyczenia miejsc noclegowych w internacie.

Stefan Tomczak poinformował, że dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na użyczenie miejsc noclegowych w internacie na rzecz Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni dla 30 zawodników obozu sportowego kadry lacrosse w dniach 16-18 listopada 2018 roku.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem SE.4323.2.35.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na użyczenie miejsc noclegowych w internacie w przedmiotowej sprawie.

Pkt 2.3 Rozpatrzenie wniosku w sprawie dofinansowania XXVI edycji konkursu „Złota Żaba”.

Stefan Tomczak poinformował, że Fundacja Edukacji Społecznej EKOS zwróciła się z prośbą o ufundowanie nagród dla laureatów XXVI edycji Konkursu „Złota Żaba”. Dodał, że przedmiotowy konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas gimnazjalnych i klas 7-8 szkół podstawowych. Dopowiedział, że powyższe przedsięwzięcie współfinansowane jest przez samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem SE.4355.5.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie nie wyraził zgody na dofinansowanie konkursu „Złota Żaba” ze względu na brak możliwości formalnych.

Pkt 2.4 Rozpatrzenie wniosku w sprawie dofinansowania organizacji koncertu „Zapytaj o Nią”.

Olga Kośmińska-Giera, zastępca naczelnika Wydziału Promocji i Kultury poinformowała, że w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości dnia 10 listopada we Wrzesińskim Ośrodku Kultury odbędzie się III edycja koncertu „Zapytaj o Nią”. Dodała, że inicjator przedsięwzięcia zwrócił się z prośbą o udzielenie wsparcia finansowego w kwocie 1.000,00 zł.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Promocji i Kultury pod znakiem NP.403.9.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na dofinansowanie organizacji koncertu „Zapytaj o Nią” w kwocie 1.000,00 zł.

Pkt 2.5 Rozpatrzenie wniosku w sprawie wydania opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla „Budowy układu drogowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września” (Mała obwodnica).

Jerzy Kaczorowski, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformował, że Burmistrz Miasta i Gminy Września ponownie zwrócił się z prośbą o wydanie opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Budowy układu drogowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września” (Mała obwodnica). Przypomniał, że na posiedzeniu w dniu 4 września 2018 roku Zarząd Powiatu Wrzesińskiego zwrócił się do burmistrza w sprawie wyjaśnień dotyczących braku skomunikowania planowanej inwestycji z drogą krajową nr 92. Dodał, że wniosek został uzupełniony we ww. zakresie.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa pod znakiem WB.673.1.14.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie pozytywnie zaopiniował wniosek w sprawie uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla „Budowy układu drogowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września” (Mała obwodnica).

Pkt 3.1 Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie określenia wzorów wniosków o przyznanie nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Wrzesiński.

Stefan Tomczak poinformował, że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) we wzorach wniosków o przyznanie nagrody dyrektora oraz nagrody starosty należy uwzględnić oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dodał, że przedmiotowe wzory wniosków stanowią załączniki do niniejszej uchwały.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 1129/2018 w sprawie określenia wzorów wniosków o przyznanie nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Wrzesiński została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 3.2 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ostatecznej listy propozycji zadań do poddania konsultacjom społecznym.

Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Spraw Społecznych i Zdrowia przedstawiła propozycję ostatecznej listy zadań do poddania konsultacjom społecznym w ramach budżetu obywatelskiego powiatu wrzesińskiego w 2019 roku. Dodała, że przy każdym zadaniu oprócz tytułu projektu podano także nazwę, która zostanie wpisana do budżetu powiatu na rok 2019. Nadmieniła, że głosowanie mieszkańców potrwa do 6 listopada 2018 roku.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

Rafał Zięty, członek Zarządu opuścił salę i nie wziął udziału w głosowaniu.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 1130/2018 w sprawie ustalenia ostatecznej listy propozycji zadań do poddania konsultacjom społecznym została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 3.3 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru karty do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego powiatu wrzesińskiego w 2019 roku.

Joanna Musiałkiewicz przedstawiła propozycję wzoru karty do głosowania na zadania zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego powiatu wrzesińskiego w 2019 roku. Poinformowała, że wyboru zadań do realizacji dokonają mieszkańcy powiatu, którzy ukończyli 18 lat w głosowaniu jawnym, bezpośrednim i powszechnym. Dodała, że każda uprawniona osoba może oddać tylko jeden głos na jedną z propozycji przyjętych zadań z terenu gminy, której jest mieszkańcem. Dopowiedziała, że aby głos był ważny należy:

• wpisać imię, nazwisko, adres, nr PESEL (dane niezbędne do potwierdzenia autentyczności oddanego głosu),

• wypełnić kartę w sposób czytelny,

• złożyć własnoręczny podpis.

Nadmieniła, że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO)we wzorze karty do głosowania uwzględniono oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 1131/2018 w sprawie ustalenia wzoru karty do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego powiatu wrzesińskiego w 2019 roku została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 3.4 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 2933P – budowa chodnika w m. Stępocin.

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że w postępowaniu przetargowym na przebudowę drogi powiatowej nr 2933P – budowa chodnika w m. Stępocin proponuje się jako najkorzystniejszy wybór oferty wykonawcy DROGOBLTD Sp. z o.o. w kwocie 202.712,12 zł. Nadmieniła, że zamawiający na niniejsze zamówienie zamierzał przeznaczyć kwotę 260.000,00 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 1132/2018 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 2933P – budowa chodnika w m. Stępocin została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 3.5-3.9 Podjęcie uchwał w sprawach wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2018/2019 – dotyczy części I-V.

Anna Wolska-Wróblewska przypomniała, że w budżecie na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2018/2019 zostały zabezpieczone środki w kwocie 900.000,00 zł. Poinformowała, że dla:

1) obszaru gminy Kołaczkowo proponuje się wybór oferty wykonawcy Zakład Wielobranżowy „TRANS-BRUK” Marek Begierw kwocie 103.013,14 zł;

2) obszaru gminy Miłosław proponuje się wybór oferty wykonawcy Zakład Wielobranżowy „TRANS-BRUK” Marek Begier w kwocie 109.493,38 zł;

3) obszaru gminy Nekla proponuje się wybór wykonawcy Zakład Wielobranżowy „TRANS-BRUK” Marek Begier w kwocie 59.601,12 zł;

4) obszaru gminy Pyzdry proponuje się wybór oferty wykonawcy Firma Usługowo-Handlowa Wrzaskowski Karol w kwocie 80.771,30 zł;

5) obszaru gminy Września proponuje się wybór oferty wykonawcy Zakład Wielobranżowy „TRANS-BRUK” Marek Begier w kwocie 215.479,50 zł.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 1133/2018 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2018/2019 – dotyczy części I – obszar gminy Kołaczkowo;

2) 1134/2018 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2018/2019 – dotyczy części II – obszar gminy Miłosław;

3) 1135/2018 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2018/2019 – dotyczy części III – obszar gminy Nekla;

4) 1136/2018 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2018/2019 – dotyczy części IV – obszar gminy Pyzdry;

5) 1137/2018 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2018/2019 – dotyczy części V – obszar gminy Września

zostały podjęte jednomyślnie.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 3.10 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4.550.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że w postępowaniu przetargowym na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4.550.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań proponuje się jako najkorzystniejszy wybór oferty wykonawcy Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni w kwocie 508.177,49 zł. Nadmieniła, że zamawiający na niniejsze zamówienie zamierzał przeznaczyć kwotę 650.000,00 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 1138/2018 w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4.550.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 3.11 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania na rzecz Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. R. Abrahama we Wrześni ul. Kaliska 2a zakończonego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa obiektu szatniowo-sanitarno-magazynowego na potrzeby funkcjonowania obiektu sportowego przy ZSTiO we Wrześni.”.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że proponuje się przekazać na rzecz Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zakończone zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa obiektu szatniowo-sanitarno-magazynowego na potrzeby funkcjonowania obiektu sportowego przy ZSTiO we Wrześni” o wartości księgowej brutto: 270.166,79 zł. Przypomniała, że przedmiotowe zadanie zostało wykonane w ramach programu „Szatnia na medal” współfinansowanego z budżetu Województwa Wielkopolskiego.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 1139/2018 w sprawie przekazania na rzecz Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. R. Abrahama we Wrześni ul. Kaliska 2a zakończonego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa obiektu szatniowo-sanitarno-magazynowego na potrzeby funkcjonowania obiektu sportowego przy ZSTiO we Wrześni.” została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 3.12 Podjęcie uchwały w sprawie wskazania członków zarządu do zawarcia umowy kredytu długoterminowego.

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że w związku z podjęciem uchwały nr 1138/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 16 października 2018 roku należy wskazać dwóch członków Zarządu Powiatu do zawarcia umowy kredytu długoterminowego do kwoty 4.550.000.00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz udzielenia zabezpieczenia w postaci weksla in-blanco wraz z deklaracją wekslową.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wskazał do zawarcia umowy kredytu długoterminowego dwóch członków Zarządu Powiatu w osobach”

1) Dionizy Jaśniewicz - Starosta Wrzesiński,

2) Waldemar Grzegorek - Wicestarosta Wrzesiński.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 1140/2018 w sprawie wskazania członków zarządu do zawarcia umowy kredytu długoterminowego została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 4 Przedstawienie wniosków/pism w sprawie zmian do budżetu powiatu oraz przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2027;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok.

Beata Matuszewska poinformowała, że:

1) Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan wydatków:

a) o kwotę 44.816,00 zł na uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez komendy powiatowe/miejskie Państwowej Straży Pożarnej,zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego;

b) o kwotę 14.112,00 zł na uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez komendy powiatowe/miejskie Państwowej Straży Pożarnej, w tym na odtworzenie zużytego sprzętu i wyposażenia, usługi remontowe, zakup materiałów i paliwa, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego;

c) o kwotę 31.425,00 zł na pokrycie kosztów związanych z pełnieniem nadzoru budowlanego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej i Komendy Powiatowej PSP we Wrześni – roboty budowlane – instalacje wewnętrzne, roboty wykończeniowe i zagospodarowanie terenu” na potrzeby komendy do wykorzystania w 2018 roku w ramach wydatków inwestycyjnych na podstawie umowy nr NB.5521.20.2018 z dnia 6 sierpnia 2018 roku, w związku z otrzymaną dotacja w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej;

2) Powiatowemu Urzędowi Pracy zmniejsza się plan wydatków o kwotę 160.000,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego;

3) Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 64.800,00 zł z projektu pn. „Jesteśmy Aktywni”. Powyższe zmniejszenie związane jest z wydłużeniem terminu realizacji zadania do końca lutego 2019 roku i przeniesieniem części środków na rok następny;

4) Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie tworzy się nowy rozdział 85420 – Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze w kwocie 3.690,00 zł. Powyższe działanie dotyczy wniosku wychowanka młodzieżowego ośrodka wychowawczego w sprawie udzielenia środków na kontynuowanie nauki. Zgodnie z procesem usamodzielniania wychowankowie młodzieżowych ośrodków wychowawczych mają prawo korzystać z pomocy na kontynuowanie nauki, nie później jednak niż do ukończenia 25. roku życia;

5) Starostwu Powiatowemu zmniejsza się plan wydatków:

a) o kwotę 486.458,00 zł z projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!”. Termin realizacji projektu został przesunięty z uwagi na zaplanowane przeprowadzenie zajęć zarówno w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii jak i Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni. Postępowania przetargowe na zakup wyposażenia dla Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii, za pomocą którego miały odbywać się szkolenia w ramach ww. projektu, są w trakcie lub zostały unieważnione i wymagały powtórzenia. Ponadto w uwagi na trwające prace przy zapleczu dydaktyczno-sportowym i planowanym ich zakończeniu w roku 2019, zaistniała konieczność przesunięcia realizacji zadania „Modernizacji i wyposażenia Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni”. Kwota 472.308,00 zł stanowi kwotę dofinansowania natomiast kwota 14.150,00 zł stanowi wkład własny;

b) o kwotę 7.381,00 zł z projektu pn. „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””. Powyższe zmniejszenie dotyczy weryfikacji ofert oraz odbioru sprzętu Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii.Spowodowane jest trwającymi odbiorami, postępowaniami przetargowymi oraz przeniesieniem realizacji części zadań z roku 2018 na rok 2019. Kwota 3.506,00 zł stanowi kwotę dofinansowania natomiast kwota 3.875,00 zł stanowi wkład własny;

c) o kwotę 3.690,00 zł z projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””. Powyższe zmniejszenie dotyczy weryfikacji ofert na dostawę specjalistycznego sprzętu;

d) o kwotę 1.400,52 zł ze środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Promowanie selektywnej zbiorki odpadów – Drzewko za elektrośmieci”;

e) o kwotę 163.593,94 zł ze środków przeznaczonych na dotację na inwestycję pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego złożył wniosek o zmniejszenie planowanych wydatków na 2018 rok o kwotę 163.593,94 zł i przeniesienie tych środków na 2019 rok z jednoczesnym dodatkowym zabezpieczeniem kwoty 1.500,00 zł na ewentualne wydatki niekwalifikowalne. Powyższe jest spowodowane przesunięciami w harmonogramie realizacji projektu wynikającymi z terminów rozstrzygniętych postępowań przetargowych;

f) w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 28.144,00 zł z zadania majątkowego pn. „Budowa sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała – Grzymysławice”;

6) Starostwu Powiatowemu zwiększa się plan wydatków:

a) o kwotę 10.000,00 zł na zadanie majątkowe pn. „Zakup sprzętu komputerowego, infrastruktury serwerowej oraz oprogramowania”. Zakup będzie dotyczył systemu bazodanowego do oprogramowania księgowo-kadrowego, bez którego aktualizowanie istniejącego oprogramowania będzie niemożliwe;

b) o kwotę 9.485,00 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów pobytu małoletniej z terenu powiatu w rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego na terenie Powiatu Szamotulskiego. Małoletnia została umieszczona w rodzinie zastępczej w trybie natychmiastowym;

7) zabezpiecza się środki w kwocie 50.000,00 zł na podniesienie udziałów przedsięwzięcia pn. „Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o. w związku z realizacją inwestycji pn.: „Adaptacja parteru budynków A i B szpitala na potrzeby oddziału pediatrycznego””, w celu poprawy warunków świadczonych usług zdrowotnych dla najmłodszych mieszkańców Powiatu Wrzesińskiego;

8) zabezpiecza się środki w kwocie 300.000,00 zł na „Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o.”.

Dodała, że ponadto w budżecie dokonuje się następujących zmian:

• w rozdziale 85111 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 320.000,00 zł i przeznacza się te środki na zadanie pn.: „Długotrwale zobowiązanie finansowe w związku z realizacją przez spółkę pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni”Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością inwestycji” – podwyższenie udziałów.Powyższe zmiany wynikają z zamiany planowanych w 2018 roku wydatków na dopłaty (wydatki bieżące) na wydatki na podwyższenie udziałów (wydatki majątkowe). Niniejsze zostało zawarowane w § 1 ust. 2 Uchwały nr 267/XLII/2010 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 29 września 2010 roku.

Beata Matuszewska poinformowała, że w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1) w przedsięwzięciu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!” (wydatki bieżące) wydłuża się okres realizacji projektu do 2022 roku. Ponadto dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w latach 2018-2021:

a) wydatki bieżące zaplanowane na 2018 rok przenosi się na 2019 rok, po zmianach plan wydatków bieżących na 2019 rok stanowi kwotę 282.400,85 zł,

b) wydatki bieżące zaplanowane na 2019 rok przenosi się na 2020 rok, po zmianach plan wydatków bieżących na 2020 rok stanowi kwotę 866.047,96 zł,

c) wydatki bieżące zaplanowane na 2020 rok przenosi się na 2021 rok, po zmianach plan wydatków bieżących na 2021 rok stanowi kwotę 584.311,80 zł,

d) wydatki bieżące zaplanowane na 2021 rok przenosi się na 2022 rok, po zmianach plan wydatków bieżących na 2022 rok stanowi kwotę 265.807,66 zł;

2) w przedsięwzięciu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!” (wydatki majątkowe) wydłuża się okres realizacji projektu do 2022 roku. Ponadto dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w latach 2018-2021:

a) wydatki majątkowe zaplanowane na 2018 rok przenosi się na 2019 rok, po zmianach plan wydatków majątkowych na 2019 rok stanowi kwotę 204.057,36 zł,

b) wydatki majątkowe zaplanowane na 2019 rok przenosi się na 2020 rok, po zmianach plan wydatków majątkowych na 2020 rok stanowi kwotę 96.475,00 zł;

3) w przedsięwzięciu pn. „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” przenosi się planowane wydatki między latami (w 2018 roku zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 7.381,00 zł do kwoty 29.942.217,00 zł, w 2019 roku zwiększa się planowane wydatki o kwotę 7.381,00 zł do kwoty 20.109.109,00 zł);

4) w przedsięwzięciu pn. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 38.393,00 zł do kwoty 34.588.997,57 zł (w 2018 roku zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.690,00 zł do kwoty 2.315.623,00 zł, w 2019 roku zwiększa się plano kwotę 42.083,00 zł do kwoty 20.403.129,00 zł, limit wydatków zwiększa się o kwotę 38.393,00 zł do kwoty 33.922.420,00 zł);

5) w przedsięwzięciu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” zwiększa się planowane nakłady o kwotę 1.500,00 zł do kwoty 345.437,52 zł (wydatki w 2018 roku zmniejsza się o kwotę 163.593,94 zł do kwoty 25.662,19 zł, wydatki w 2019 roku zwiększa się o kwotę 165.093,94 zł do kwoty 319.775,33 zł,limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł do kwoty 345.437,52 zł);

6) w przedsięwzięciu pn.„Realizacja Grantów Edukacyjnych (zajęcia rekreacyjno-sportowe) w ramach „Programu Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim” zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 14.000,00 zł do kwoty 134.000,00 zł (w 2019 roku zwiększa się o kwotę 14.000,00 zł do kwoty 90.000,00 zł,limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 14.000,00 zł do kwoty 134.000,00 zł). Powyższe wynika z konieczności zabezpieczenia wyższych od pierwotnie planowanych środków na realizację zajęć w okresie styczeń-czerwiec 2019 roku;

7) w przedsięwzięciu pn. „Najem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem”dokonuje się przeniesienia planowanych kwot wydatków między latami (w 2018 roku zwiększa się planowane wydatki o kwotę 7.000,00 zł do kwoty 86.125,00 zł, w latach 2019-2021 limity wydatków pozostają bez zmian, w 2022 roku zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 7.000,00 zł do kwoty 72.125,00 zł). Niniejsza zmiana wynika z przewidywanej realizacji w 2018 roku umowy na najem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem na poziomie wyższym od zakładanego w umowie o kwotę 7.000,00 zł. Jednocześnie zgodnie z postanowieniami umowy planowane jest skorzystanie z możliwości przeniesienia środków z lat następnych na rok bieżący bez zwiększania ogólnej wartości umowy;

8) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. „Usługi na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych”, w celu zapewnienia wykonywania bieżących zadań. Okres realizacji to lata 2018-2020. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 391.300,00 zł (w 2018 roku nie planuje się ponieść wydatków na niniejsze przedsięwzięcie, w 2019 roku planowane wydatki to kwota 192.940,00 zł, w 2020 roku planowane wydatki to kwota 198.360,00 zł, limit zobowiązań 391.300,00 zł);

9) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.„Usługi na holowanie i parkowanie pojazdów”, w celu zapewnienia wykonywania bieżących zadań. Okres realizacji to lata 2018-2019. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 37.000,00 zł (w 2018 roku 0,00 zł, w 2019 roku 37.000,00 zł, limit zobowiązań 37.000,00 zł);

10) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. „Zakup i dostawa druków komunikacyjnych wraz z Portalem Starosty”, w celu realizacji zadań z zakresu ustawy Prawo o ruchu drogowymi ustawy o kierujących pojazdami. Okres realizacji to lata 2018-2021. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 2.943.200,00 zł (w 2018 roku 0,00 zł, w 2019 roku 956.800,00 zł, w 2020 roku 981.000,00 zł, w 2021 roku 1.005.400,00 zł,limit zobowiązań 2.943.200,00 zł);

11) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. „Zakup usługi telekomunikacyjnej Neostrada dla Domu Pomocy Społecznej we Wrześni”, w celu zapewnienia stałego dostępu Domu Pomocy Społecznej we Wrześni do Internetu bez limitu przesyłania danych. Okres realizacji to lata 2018-2020. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 957,60 zł (w 2018 roku 79,80 zł, w 2019 roku 478,80 zł, w 2020 roku 399,00 zł, limit zobowiązań 957,60 zł);

12) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.„Modernizacja systemu przeciwpożarowego w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni” – wykonanie dokumentacji, w celu poprawy bezpieczeństwa osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni. Okres realizacji to lata 2018-2019. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 30.000,00 zł (w 2018 roku nie planuje się wydatków, w 2019 roku 30.000,00 zł, limit zobowiązań 30.000,00 zł);

13) w przedsięwzięciu pn. „Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni” zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 31.425,00 zł do kwoty 21.234.347,42 zł (w 2018 roku zwiększa się plan wydatków o kwotę 31.425,00 zł do kwoty 3.781.425,00 zł, planowane nakłady w latach 2019-2020 nie ulegają zmianie, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 31.425,00 zł do kwoty 17.931.425,00 zł);

14) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. „Jesteśmy aktywni”, w celu aktywizacji społeczno-zawodowej 200 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Okres realizacji to lata 2017-2019. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 1.569.509,00 zł (w 2017 roku wykonano wydatki w kwocie 51.137,40 zł, plan na 2018 rok to kwota 1.453.571,60 zł, w 2019 roku planowane wydatki to kwota 64.800,00 zł,limit zobowiązań to kwota 1.462.401,32 zł). W limicie zobowiązań uwzględniono umowy zawarte w 2017 roku z terminami płatności przypadającymi po tym roku.Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu to kwota 1.846.481,47 zł, z tego: kwota dofinansowania: 1.569.509,24 zł, wkład własny niepieniężny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni (udostępnienie sal) to kwota 187.360,00 zł, wkład własny Partnera – Wielkopolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich to kwota 89.612,23 zł;

15) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o.w związku z realizacją inwestycji pn.: „Adaptacja parteru budynków A i B szpitala na potrzeby oddziału pediatrycznego””, w celu poprawy warunków świadczonych usług zdrowotnych dla najmłodszych mieszkańców Powiatu Wrzesińskiego. Okres realizacji to lata 2018-2020. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 2.250.000,00 zł (w 2018 roku to kwota 50.000,00 zł, w 2019 roku to kwota 200.000,00 zł, w 2020 roku to kwota 2.000.000,00 zł,limit zobowiązań to kwota 2.250.000,00 zł);

16) w przedsięwzięciu pn. „Długotrwale zobowiązanie finansowe w związku z realizacją przez spółkę pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością inwestycji” (wydatki bieżące) zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 2.670.000,00 zł do kwoty 17.500.000,00 zł (w 2018 roku zmniejsza się o kwotę 320.000,00 zł do kwoty 320.000,00 zł, w 2019 roku zmniejsza się o kwotę 1.210.000,00 zł do kwoty 0,00 zł, w 2020 roku zmniejsza się o kwotę 1.140.000,00 zł do kwoty 0,00 zł, limit zobowiązań nie ulega zmianie);

17) dodaje się przedsięwzięcie pn. „Długotrwałe zobowiązanie finansowe w związku z realizacją przez spółkę pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością inwestycji”– podwyższenie udziałów (wydatki majątkowe), w celu poprawy warunków zdrowotnych mieszkańców Powiatu Wrzesińskiego. Okres realizacji to lata 2010-2027. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 3.310.000,00 zł (w 2018 roku to kwota 960.000,00 zł, w 2019 roku to kwota 1.210.000,00 zł, w 2020 roku to kwota 1.140.000,00 zł, limit zobowiązań to kwota 0,00 zł)

Dopowiedziała, że powyższe zmiany wymienione w punktach 16) i 17) wynikają z zamiany planowanych w latach 2018-2019 wydatków na dopłaty (wydatki bieżące) na wydatki na podwyższenie udziałów (wydatki majątkowe). Niniejsze zostało zawarowane w § 1 ust. 2 uchwały nr 267/XLII/2010 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 29 września 2010 roku.

Projekty uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

W głosowaniu nad projektami uchwał Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekty uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2027;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok

zostały przyjęte jednomyślnie.

Pkt 6 Wolne głosy i wnioski.

Stefan Tomczak poinformował, że dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na użyczenie stadionu lekkoatletycznego na rzecz Stowarzyszenia Night Runners Września w celu zorganizowania biegu charytatywnego w dniu 21 października 2018 roku.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem SE.4323.2.38.2018.

Członkowie Zarządu Powiatu Wrzesińskiego wyrazili zgodę na użyczenie stadionu Stowarzyszeniu Night Runners Września, z zastrzeżeniem, iż ze względu na wybory samorządowe bieg charytatywny powinien odbyć się w innym terminie.

Stefan Tomczak poinformował, że Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni planuje podpisać umowę o współpracy z Fundacją Forum Inicjatyw Społecznych w ramach projektu CODE FOR GREEN i uzyskać dofinansowanie w formie sprzętu komputerowego o wartości około 70.000,00 zł. Dodał, że budżet projektu zakłada wkład własny szkoły w wysokości 20.000,00 zł, konieczny do wniesienia w 2018 roku. Nadmienił, że projekt realizowany będzie przez Zespół Szkół Politechnicznych w terminie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy o współpracy. Weźmie w nim udział 20 uczniów i dwóch nauczycieli.Uzupełnił, że celem projektu jest zapewnienie dobrego startu dla młodzieży dzięki umiejętnościom cyfrowym w technologiach środowiskowych i przeciwdziałających zmianom klimatu,zapewnienie dostępu do równej edukacji cyfrowej oraz zaangażowanie dziewcząt w obszary STEM.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni do projektu CODE FOR GREEN został przyjęty jednomyślnie.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że z uwagi na toczące się postępowania przetargowe w zakresie wyposażenia Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii zmianie ulega termin realizacji projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”. Dodała, że na chwilę obecną ustala się termin realizacji przedmiotowego projektu od 1 września 2019 do 31 sierpnia 2022 roku.Nadmieniła, że ponadto ze względu na trwające prace przy zapleczu dydaktyczno-sportowym i ich planowanym zakończeniem w roku 2019, zaistniała konieczność przesunięcia realizacji zadania pn. „Modernizacji i wyposażenia Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni”. Uzupełniła, że ww. zadanie będzie także realizowane we wskazanym powyżej terminie.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie realizacji projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”– Działanie 8.3 „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego został przyjęty jednomyślnie.

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. Dionizy Jaśniewicz /-/

2. Waldemar Grzegorek /-/

3. Paweł Guzik /-/

4. Jerzy Mazurkiewicz /-/

5. Rafał Zięty /-/

 

Protokołowała:

Marlena Modrowska, podinspektor Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 270 / 2018)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Marlena Modrowska
    data publikacji: 2018-12-19 08:37

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.