Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 272 / 2018

PROTOKÓŁ NR 272/2018

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 25 października 2018 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu zaproponował, by do porządku obrad wprowadzić punkt:

• Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem zamówienia jest doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt i pomoce dydaktyczne dla 5 szkół w ramach projektu „Nauka - to lubię!- kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020” – Działanie 8.1 „Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej”, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa(jako punkt 6).

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął zmieniony porządek obrad.

Pkt 1.1 Przedstawienie pisma dotyczącego projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wrzesińskiego.

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu poinformowała, że Maria Taciak, członek Komisji Statutowej po ponownej analizie zapisów projektu Statutu Powiatu Wrzesińskiego zwróciła się z wnioskiem o zweryfikowanie liczby komisji. Dodała, że wątpliwość budzi proponowana Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rozwoju Lokalnego. Dopowiedziała, że zdaniem Marii Taciak zakres działania, przedmiot i kompetencje tak powołanej komisji nie mają związku tematycznego. Nadmieniła, że radna zaproponowała, by nadal funkcjonowała Komisja Rozwoju Lokalnego o nowej nazwie Komisja Planowania i Rozwoju Lokalnego. Zaznaczyła, że na wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Powiatu Wrzesińskiego w dniu 24 października 2018 roku uzgodniono, iż Komisja Rozwoju Lokalnego zostanie włączona do Komisji Budżetowo-Finansowej pod wspólną nazwą Komisja Budżetowo-Finansowa, Planowania i Rozwoju Lokalnego. Poinformowała, że ponadto z projektu statutu usunięto § 115 „Starosta jest wybierany spośród kandydatów zgłoszonych przez radnych”, co spowodowało przesunięcie paragrafów. Uzupełniła, że w § 128 wystąpiła zła nazwa referatu, zamiast Referat Kancelarii Ogólnej, Biura Rady i Zarządu, powinien być Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu.

Pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie zatwierdził wprowadzenie ww. zmian w projekcie uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wrzesińskiego.

Pkt 1.2 Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Wrzesińskiego w roku szkolnym 2017/2018.

Stefan Tomczak, naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej przedstawił informację o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Wrzesińskiego w roku szkolnym 2017/2018. Dodał, że dyrektorzy jednostek prowadzą ciągłe działania mające na celu poprawę bazy lokalowej i wyposażenia. Zaznaczył, że istotny element wspierający proces dydaktyczny stanowią środki przeznaczone na realizację grantów edukacyjnych, stypendia motywacyjne i wspieranie warsztatu pracy nauczycieli. Nadmienił, że dobra baza dydaktyczna szkół i placówek oświatowych ma swoje potwierdzenie w wysokim poziomie wyników egzaminów maturalnych i zawodowych. Podsumował, iż osiągnięte standardy świadczą o właściwej polityce oświatowej powiatu wrzesińskiego.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem SE.4323.34.2018. Pismo stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Członkowie Zarządu nie zgłosili uwag do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Wrzesińskiego w roku szkolnym 2017/2018.

Pkt 2 Rozpatrzenie wniosków dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie planowanych działań w związku z prowadzeniem eksperymentu pedagogicznego „Jakość i bezpieczeństwo żywności” polegającego na kształceniu w zawodzie technik kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności w 4- letnim i 5- letnim cyklu kształcenia w Technikum nr 2.

Stefan Tomczak poinformował, że dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zawnioskował o wyrażenie pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań w związku z prowadzeniem eksperymentu pedagogicznego „Jakość i bezpieczeństwo żywności”, który polega na kształceniu w zawodzie technik kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności:

1) w czteroletnim technikum na podbudowie gimnazjum w latach 2019-2023;

2) w pięcioletnim technikum na podbudowie szkoły podstawowej w latach 2019-2024.

Przypomniał, że ww. zawód nie jest ujęty w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego.

Sprawy są prowadzone w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakami SE.4323.2.39.2018. oraz SE.4323.40.2018.

Członkowie Zarządy Powiatu Wrzesińskiego wyrazili zgodę na finansowanie planowanych działań w związku z prowadzeniem eksperymentu pedagogicznego „Jakość i bezpieczeństwo żywności”.

Pkt 3 Zatwierdzenie robót dodatkowych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P Witkowo - gr. powiatu - Września w m. Września”.

Bartłomiej Kaczmarzewski, kierownik Referatu Dróg Powiatowych poinformował, że dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P Witkowo – gr. powiatu – Września w m. Września” proponuje się zatwierdzić roboty dodatkowe polegające na humusowaniu terenów zielonych. Dodał, że szacunkowy koszt przedmiotowych prac to kwota 22.000,00 zł.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Dróg Powiatowych pod znakiem WKD.3037.46.2018.

Członkowie Zarządu Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie zatwierdzili roboty dodatkowe dotyczące zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P Witkowo – gr. powiatu – Września w m. Września”.

Pkt 4.1 i 4.2 Podjęcie uchwał w sprawach powołania oraz nadania regulaminu pracy komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż (wykonanie) i sukcesywną dostawę tablic rejestracyjnych oraz bezpłatny odbiór wycofanych z użytku (zużytych) tablic rejestracyjnych do Starostwa Powiatowego we Wrześni.

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że proponuje się powołać komisję przetargową w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na sprzedaż i sukcesywną dostawę oraz bezpłatny odbiór wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych do Starostwa Powiatowego we Wrześni. Dodała, że zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych nadaje się komisji przetargowej regulamin pracy.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 1141/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż (wykonanie) i sukcesywną dostawę tablic rejestracyjnych oraz bezpłatny odbiór wycofanych z użytku (zużytych) tablic rejestracyjnych do Starostwa Powiatowego we Wrześni;

2) 1142/2018 w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż (wykonanie) i sukcesywną dostawę tablic rejestracyjnych oraz bezpłatny odbiór wycofanych z użytku (zużytych) tablic rejestracyjnych do Starostwa Powiatowego we Wrześni

zostały podjęte jednomyślnie.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 4.3 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2018/2019 – dotyczy części VI – obszar miasta Września.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że w postępowaniu przetargowym na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2018/2019 dla części VI – obszar miasta Września proponuje się jako najkorzystniejszy wybór oferty wykonawcy Firma Usługowa Daniel Waligóra w kwocie 21.309,30 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 1143/2018 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2018/2019 – dotyczy części VI – obszar miasta Września została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 4.4 Podjęcie uchwały w sprawie odwołania i powołania członka komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem będzie budowa i nadzór inwestorski oraz wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że ze składu komisji przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na budowę i nadzór inwestorki oraz wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii proponuje się odwołać pana Przemysława Boreckiego. Dodała, że na jego miejsce wyznacza się pana Tomasza Mackiewicz, który w ramach konkursu został wybrany na stanowisko kierownika przedmiotowego obiektu.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 1144/2018 w sprawie odwołania i powołania członka komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem będzie budowa i nadzór inwestorski oraz wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 4.5 Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 1076/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 10 września 2018 roku w sprawie unieważnienia części I postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”. Dostawa, montaż oraz uruchomienie urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie sali szkoleniowej (R010) w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych, wraz z komponentami (wyposażeniem) dodatkowym umożliwiającym realizacje następujących zajęć: podstawy elektrotechniki, podstawy elektroniki, diagnostyka zapobiegawcza urządzeń, pomiary oraz dostawa, montaż oraz uruchomienie urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie sali szkoleniowej (R010) w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych, wraz z komponentami (wyposażeniem) dodatkowym umożliwiającym realizacje następujących zajęć: podstawy hydrauliki, podstawy pneumatyki, podstawy elektrotechniki, diagnostyka zapobiegawcza urządzeń, pomiary.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że w związku z orzeczeniem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 5 października 2018 roku zamawiający zobowiązany jest do uchylenia uchwały nr 1076/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 10 września 2018 roku. Przypomniała, że przedmiotowa uchwała dotyczyła unieważnienia części I postępowania przetargowego na dostawę sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii – wyposażenie sali szkoleniowej (R010).

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 1145/2018 w sprawie uchylenia uchwały nr 1076/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 10 września 2018 roku w sprawie unieważnienia części I postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”. Dostawa, montaż oraz uruchomienie urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie sali szkoleniowej (R010) w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych, wraz z komponentami (wyposażeniem) dodatkowym umożliwiającym realizacje następujących zajęć: podstawy elektrotechniki, podstawy elektroniki, diagnostyka zapobiegawcza urządzeń, pomiary oraz dostawa, montaż oraz uruchomienie urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie sali szkoleniowej (R010) w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych, wraz z komponentami (wyposażeniem) dodatkowym umożliwiającym realizacje następujących zajęć: podstawy hydrauliki, podstawy pneumatyki, podstawy elektrotechniki, diagnostyka zapobiegawcza urządzeń, pomiary została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 4.6 Podjęcie uchwały w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1) ustawy o finansach publicznych.

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że dochody za III kwartał 2018 roku zostały osiągnięte w kwocie 65.824.900,31 zł, co stanowi 64,34% wykonania planu, a wydatki zostały zrealizowane w kwocie 70.036.675,55 zł, co stanowi 53,37% wykonania planu. Dodała, że w związku z powyższym powstał deficyt na kwotę 4.211.775,24 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 1146/2018 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1) ustawy o finansach publicznych została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 5.1 Przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2027.

Pkt 5.2 Przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok.

Beata Matuszewska poinformowała, że autopoprawką do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej:

1) Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan wydatków o kwotę 55.725,00 zł na zatrudnienie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, wprowadzonego na podstawie art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego;

2) Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.404,60 zł na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane na podstawie §35 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego.

Beata Matuszewska poinformowała, że autopoprawką do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2027 wprowadza się następujące zmiany:

1) w przedsięwzięciu pn. „Zakup usługi telekomunikacyjnej Neostrada dla Domu Pomocy Społecznej we Wrześni”koryguje się kwoty limitów w związku z otrzymaniem błędnej oferty od operatora i tak:

a) łączne planowane nakłady finansowe to kwota 1.320,00 zł (w 2018 roku 80,00 zł, w 2019 roku 540,00 zł, w 2020 roku 700,00 zł),

b) limit zobowiązań to kwota 1.320,00 zł;

2) dodaje się przedsięwzięcie pn. „Najem placu z przeznaczeniem na parking” w celu zapewnienie miejsc parkingowych. Okres realizacji to lata 2018-2020. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 31.200,00 zł (w 2018 roku to kwota 1.300,00 zł, w 2019 roku to kwota 15.600,00 zł, w 2020 roku to kwota 14.300,00 zł, limit zobowiązań to kwota 31.200,00 zł).

Autopoprawki znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

W głosowaniu nad przyjęciem autopoprawek wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Autopoprawki do projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2027;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok

zostały przyjęte jednomyślnie.

Pkt 6 Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem zamówienia jest doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt i pomoce dydaktyczne dla 5 szkół w ramach projektu „Nauka - to lubię! - kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020” – Działanie 8.1 „Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej”, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Stefan Tomczak poinformował, że Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotyczy doposażenia pracowni przedmiotowych w sprzęt i pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Nauka - to lubię! - kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego”. Dodał, że przedmiot zamówienia został podzielony na 16 części. Nadmienił, że zamawiający przy wyborze ofert będzie kierował się następującymi kryteriami:cena oferty – 60% oraz termin dostawy – 40%.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Zamówień pod znakiem NI.272.46.2018.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem zamówienia jest doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt i pomoce dydaktyczne dla 5 szkół w ramach projektu „Nauka - to lubię! - kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020” – Działanie 8.1 „Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej”, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa została zatwierdzona jednomyślnie.

Dalszej część porządku obrad została zrealizowana po zakończeniu XLIX sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Pkt 7.1 Podjęcie uchwały w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Pkt 7.2 Podjęcie uchwały w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2018 rok.

Beata Matuszewska poinformowała, że zmiany przyjęte przez Radę Powiatu Wrzesińskiego w uchwałach zmieniających budżet oraz Wieloletnią Prognozę Finansową skutkują koniecznością dostosowania planu finansowego dochodów i wydatków oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej.

W głosowaniu nad uchwałami wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 1147/2018 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

2) 1148/2018 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2018 rok

zostały podjęte jednomyślnie.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 9 Wolne głosy i wnioski.

Beata Matuszewska poinformowała, że należy upoważnić komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni”.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 1149/2018 w sprawie przekazania upoważnienia dla Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni do zaciągania zobowiązań została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Beata Matuszewska poinformowała, że należy upoważnić dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Jesteśmy aktywni”.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 1150/2018 w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do zaciągania zobowiązań została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Beata Matuszewska poinformowała, że należy upoważnić dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć pn.:

1) „Zakup usługi telekomunikacyjnej Neostrada dla Domu Pomocy Społecznej we Wrześni”,

2) „Modernizacja systemu przeciwpożarowego w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni” – wykonanie dokumentacji,

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 1151/2018 w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni do zaciągania zobowiązań została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Spraw Społecznych i Zdrowia poinformowała, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na:

1) wniesienie wkładu pieniężnego do „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni na łączną kwotę 300.000,00 zł,

2) objęcie przez Powiat Wrzesiński nowo utworzonych udziałów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego spółki na łączną kwotę 300.000,00 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 1152/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do „Szpitala Powiatowego we Wrześni" Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni oraz objęcia przez Powiat Wrzesiński nowoutworzonych udziałów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. Dionizy Jaśniewicz /-/

2. Waldemar Grzegorek /-/

3. Paweł Guzik /-/

4. Jerzy Mazurkiewicz /-/

5. Rafał Zięty /-/

 

Protokołowała:

Marlena Modrowska, podinspektor Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 272 / 2018)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Marlena Modrowska
    data publikacji: 2018-12-19 08:37

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.