Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 273 / 2018

PROTOKÓŁ NR 273/2018

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 30 października 2018 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu zaproponował, by do porządku obrad wprowadzić punkty:

1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 2932P Mała Górka - Targowa Górka  (jako punkt 1.5);

2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwalę Zarządu Powiatu Wrzesińskiego nr 966/2018 z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie upoważnienia Pani Anny Marii Kulczyńskiej, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do realizacji projektu pn. „Jesteśmy aktywni” w ramach Osi priorytetowej 7. Włączenie społeczne Działanie 7.1 Aktywna integracja Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, nr projektu: RPWP.07.01.02-30-0101/16(jako punkt 1.6);

3. Przedstawienie zbiorczego zestawienia prognozowanych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów powiatu wrzesińskiego na 2019 rok.(jako punkt 4).

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął zmieniony porządek obrad.

Pkt 1.1 Podjęcie uchwały w sprawie przyznania stypendiów i nagród.

Stefan Tomczak, naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej poinformował, że na podstawie uchwały nr 218/XXXV/2013 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim” proponuje się przyznać:

1) stypendia zawodnikom za wybitne osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2017/2018 na łączną kwotę 29.600,00 zł,

2) nagrody trenerom i działaczom za osiągnięcia w działalności sportowej na łączną kwotę 8.400,00 zł,

3) nagrody zawodnikom za szczególne osiągnięcia w działalności sportowej na łączną kwotę 8.600,00 zł.

Dodał, że listy wyróżnionych osób stanowią załączniki do niniejszej uchwały.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 1153/2018 w sprawie przyznania stypendiów i nagród została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 1.2 Podjęcie uchwały w sprawie przyznania jednorazowych stypendiów motywacyjnych za osiągnięcia naukowe i artystyczne w roku szkolnym 2017/2018.

Stefan Tomczak poinformował, że proponuje się przyznać jednorazowe stypendia motywacyjne za osiągnięcia naukowe i artystyczne w roku szkolnym 2017/2018 na łączną kwotę 6.500,00 zł. Dopowiedział, że listę stypendystów stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 1154/2018 w sprawie przyznania jednorazowych stypendiów motywacyjnych za osiągnięcia naukowe i artystyczne w roku szkolnym 2017/2018 została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 1.3 Podjęcie uchwały w sprawie przyznania stypendiów edukacyjnych na rok szkolny 2018/2019.

Stefan Tomczak poinformował, że proponuje się przyznać stypendia edukacyjne na rok szkolny 2018/2019 na łączną kwotę 75.000,00 zł (w 2018 roku – kwota 31.920,00 zł, w 2019 roku – kwota 43.080,00 zł). Uzupełnił, że listę stypendystów stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 1155/2018 w sprawie przyznania stypendiów edukacyjnych na rok szkolny 2018/2019 została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 1.4 Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia i zorganizowania VIII przetargów ustnych nieograniczonych oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Bierzglinku, będących własnością Powiatu Wrzesińskiego, zapisanych w księgach wieczystych nr PO1F/00042327/8, PO1F/00031076/3.

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości poinformowała, że proponuje się ogłosić i zorganizować VIII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Bierzglinku, będących własnością Powiatu Wrzesińskiego. Dodała, że przetarg dotyczy 59 działek i odbywać się będzie w dniach od 10 grudnia do 20 grudnia 2018 roku. Dopowiedziała, że treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do uchwały. Uzupełniła, że do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości powołuje się komisję przetargową.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 1156/2018 w sprawie ogłoszenia i zorganizowania VIII przetargów ustnych nieograniczonych oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Bierzglinku, będących własnością Powiatu Wrzesińskiego, zapisanych w księgach wieczystych nr PO1F/00042327/8, PO1F/00031076/3 została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 1.4 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 2932P Mała Górka - Targowa Górka.

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że w postępowaniu przetargowym na przebudowę drogi powiatowej nr 2932P Mała Górka – Targowa Górka proponuje się jako najkorzystniejszy wybór oferty wykonawcy Zakład Wielobranżowy „Trans-bruk” Marek Begier w kwocie 158.691,70 zł. Nadmieniła, że zamawiający na niniejsze zamówienie zamierzał przeznaczyć kwotę 210.000,00 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 1157/2018 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 2932P Mała Górka - Targowa Górka została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 1.5 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwalę Zarządu Powiatu Wrzesińskiego nr 966/2018 z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie upoważnienia Pani Anny Marii Kulczyńskiej, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do realizacji projektu pn. „Jesteśmy aktywni” w ramach Osi priorytetowej 7. Włączenie społeczne Działanie 7.1 Aktywna integracja Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja — projekty konkursowe realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, nr projektu: RPWP.07.01.02-30-0101/16.

Anna Kulczyńska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni poinformowała, że w związku z uchwałą nr 315/XLIX/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 25 września 2018 roku należy dokonać zmiany w uchwale Zarządu Powiatu Wrzesińskiego nr 966/2018 z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do realizacji projektu pn. „Jesteśmy aktywni”. Dodała, że termin realizacji projektu został przedłużony do dnia 28 lutego 2019 roku.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 1158/2018 zmieniająca uchwalę Zarządu Powiatu Wrzesińskiego nr 966/2018 z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie upoważnienia Pani Anny Marii Kulczyńskiej, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do realizacji projektu pn. „Jesteśmy aktywni” w ramach Osi priorytetowej 7. Włączenie społeczne Działanie 7.1 Aktywna integracja Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja — projekty konkursowe realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, nr projektu: RPWP.07.01.02-30-0101/16 została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 2 Rozpatrzenie wniosków dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni w sprawie realizacji indywidualnie z uczniem wybranych zajęć edukacyjnych.

Stefan Tomczak poinformował, że dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwrócił się z wnioskami o wyrażenie zgody na realizację indywidualnie z uczniem wybranych zajęć edukacyjnych w łącznym wymiarze:

1) 6 godzin lekcyjnych tygodniowo (1 godzina języka polskiego, 2 godziny języka angielskiego, 2 godziny matematyki oraz 1 godzina historii),

2) 9 godzin lekcyjnych tygodniowo (2 godziny języka polskiego, 2 godziny języka angielskiego, 3 godziny matematyki oraz 2 godzina historii).

Dodał, że chodzi o dwóch uczniów trzeciej klasy Liceum Ogólnokształcącego. Dopowiedział, że planowany termin rozpoczęcia realizacji ww. zajęć to listopad 2018 roku.

Sprawy są prowadzone w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakami SE.4352.16.2018 oraz SE.4352.17.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na realizację indywidualnie z uczniami wybranych zajęć edukacyjnych.

Pkt 3 Modyfikacja terminu składania ofert z uwagi na doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia na dostawę, rozmieszczenie, instalację i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” (komory robotów).

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że wpłynęło zapytanie od wykonawcy dotyczące postępowania przetargowego na dostawę i montaż stacji zrobotyzowanych do Centrum Badań i Rozwoju Nowych Technologii. Przedstawiła propozycję odpowiedzi na przedmiotowe pytanie. Dodała, że odpowiedź ta modyfikuje treść specyfikacji.Nadmieniła, że w związku z powyższym zasadne jest przedłużenie terminu składania ofert z dnia 8 listopada 2018 roku na dzień 14 listopada 2018 roku.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.35.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na przedłużenie terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu przetargowym z dnia 8 listopada 2018 roku na dzień 14 listopada 2018 roku.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem modyfikacji specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” (komory robotów)została zatwierdzona jednomyślnie.

Pkt 4 Przedstawienie zbiorczego zestawienia prognozowanych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów powiatu wrzesińskiego na 2019 rok.

Anna Trubacz, główna księgowa zgodnie z harmonogramem prac nad projektem uchwały budżetowej przedstawiła zbiorcze zestawienie prognozowanych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów powiatu wrzesińskiego na 2019 rok.

Członkowie Zarządu Powiatu Wrzesińskiego nie wnieśli uwag do przedstawionego dokumentu.

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. Dionizy Jaśniewicz /-/

2. Waldemar Grzegorek /-/

3. Paweł Guzik /-/

4. Jerzy Mazurkiewicz /-/

5. Rafał Zięty /-/

 

Protokołowała:

Marlena Modrowska, podinspektor Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 273 / 2018)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Marlena Modrowska
    data publikacji: 2018-12-19 08:37

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.