Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 274 / 2018

PROTOKÓŁ NR 274/2018

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 8 listopada 2018 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął treść porządku obrad.

Pkt 1 Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem zamówienia jest sprzedaż (wykonanie) i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych oraz bezpłatny odbiór wycofanych z użytku (zużytych) tablic rejestracyjnych do Starostwa Powiatowego we Wrześni.

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotyczy sprzedaży i sukcesywnej dostawy oraz bezpłatnego odbioru wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych do Starostwa Powiatowego we Wrześni. Dodała, że termin realizacji zamówienia ustala się od 1 grudnia 2018 roku do 30 listopada 2020 roku. Nadmieniła, że wykonawca powinien posiadać odpowiednie uprawnienia do produkcji tablic rejestracyjnych i wtórników oraz wykazać się co najmniej jedną ich dostawą o wartości 160.000,00 zł brutto. Dopowiedziała, że wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 3.000,00 zł. Zaznaczyła, że zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria: cena oferty 60%, czas dostawy wtórników 20% oraz gwarancja jakości 20%.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.47.2018.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem zamówienia jest sprzedaż (wykonanie) i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych oraz bezpłatny odbiór wycofanych z użytku (zużytych) tablic rejestracyjnych do Starostwa Powiatowego we Wrześni została zatwierdzona jednomyślnie.

Pkt 2 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Wrzesińskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania tej dotacji i sposobu jej rozliczania.

Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformowała, że zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Wrzesińskiego spółkom wodnym został zgłoszony prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dodała, że jego zastrzeżenia i uwagi uwzględniono w treści przedmiotowej uchwały:

1) w §2 ust. 3 podano pełną nazwę rozporządzenia oraz publikator, na podstawie którego udziela się dotacji;

2) z §2 ust. 3 usunięto odniesienie do pomocy publicznej z wyrażenia „pomoc publiczna de minimis” – należy bowiem mieć na uwadze niewielką kwotę pomocy, która może zostać udzielona spółce wodnej na podstawie przedmiotowej uchwały;

3) w §4 ust. 4 pkt 2 wskazano publikator rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis;

4) w §10 zaznaczono, iż przedmiotowa uchwała obowiązuje do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Wrzesińskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania tej dotacji i sposobu jej rozliczania został przyjęty jednomyślnie.

Pkt 3.1 Rozpatrzenie wniosku w sprawie dofinansowania realizacji zadania pn. „Ochrona kasztanowców na terenie Gminy Miłosław”.

Urszula Łabęda poinformowała, że Gmina Miłosław zwróciła się z prośbą o pomoc finansową w formie dotacji do kwoty 6.000,00 zł na wsparcie realizacji zadania pn. „Ochrona kasztanowców na terenie Gminy Miłosław”. Dodała, że w projekcie budżetu na 2019 rok wydatki na ochronę środowiska zostały zaplanowane na niższym poziomie niż w 2018 roku z uwagi na to, iż zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne zmniejszą się dochody z tytułu opłat za korzystanie z wód.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Środowiska i Rolnictwa pod znakiem WBŚ.613.78.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie odmówił udzielenia pomocy finansowej na wsparcie realizacji zadania pn. „Ochrona kasztanowców na terenie Gminy Miłosław” z uwagi na ograniczone w roku 2019 wpływy do budżetu Powiatu Wrzesińskiego środków przeznaczonych na ochronę środowiska.

Pkt 3.2 Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni w sprawie udostępnienia stadionu lekkoatletycznego.

Stefan Tomczak, naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej poinformował, że dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie zgody na udostępnienie w dniach 12-13 stycznia 2019 roku stadionu lekkoatletycznego oraz sali gimnastycznej wraz z bazą sanitarną w celu przeprowadzenia 24- godzinnej Sztafety po Światełko do Nieba w ramach wsparcia finansowego wrzesińskiej edycji XXVII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem SE.4323.2.42.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na udostępnienia stadionu lekkoatletycznego Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni w przedmiotowej sprawie.

Pkt 3.3 Rozpatrzenie wniosku w sprawie przyjęcia zaktualizowanego kosztorysu na materiały zakupione w ramach realizacji umowy nr NP.6/Z/2018 z dnia 26 września 2018 roku dotyczącej udzielenia dotacji celowej na zadnie pn. „Remont dachu kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Targowej Górce”.

Ilona Dębicka-Samek, naczelnik Wydziału Promocji i Kultury poinformowała, że proboszcz parafii pw. św.Michała Archanioła w Targowej Górce zwrócił się z prośbą o przyjęcie zaktualizowanego kosztorysu na materiały zakupione w ramach realizacji umowy dotyczącej udzielenia dotacji celowej na zadanie pn. „Remont dachu kościoła pw. św. Michała Archanioła w Targowej Górce”. Dodała, że zmiany w kosztorysie spowodowane są wzrostem cen i ilości poszczególnych materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotowych prac, które zostały błędnie oszacowane we wcześniejszym wniosku. Nadmieniła, że w związku z powyższym powstała różnica w kwocie 268,77 zł zostanie pokryta ze środków własnych parafii.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Promocji i Kultury pod znakiem NP.4123.7.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie zatwierdził zaktualizowany kosztorys na realizację zadania pn. „Remont dachu kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Targowej Górce”.

Pkt 3.4 Rozpatrzenie wniosku Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy we Wrześni w sprawie pokrycia kosztów transportu.

Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Spraw Społecznych i Zdrowia poinformowała, że Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy we Wrześni zwrócił się z wnioskiem o pokrycie kosztów wyjazdu na „Babskie Andrzejki” do Borzykowa w dniu 24 listopada 2018 roku. Przypomniała, że organizacje pozarządowe mogą korzystać z różnych źródeł finansowania – konkurs ofert na zlecanie realizacji zadań publicznych, budżet obywatelski.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Spraw Społecznych i Zdrowia pod znakiem NPZ.8120.13.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na pokrycie kosztów wyjazdu w przedmiotowej sprawie do kwoty 200,00 zł.

Pkt 3.5 Rozpatrzenie wniosku Stowarzyszenia Pomagam Aktywnie w sprawie rozwiązania umowy na realizację zadania publicznego pn. „Pierwszy Krok z Królową Sportu”.

Joanna Musiałkiewiczpoinformowała, że Stowarzyszenie Pomagam Aktywnie zwróciło się z prośbą o rozwiązanie umowy na realizację zadania publicznego pn. „Pierwszy Krok z Królową Sportu” za porozumieniem stron ze względu na problemy zdrowotno-kadrowe organizatorów.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Spraw Społecznych i Zdrowia pod znakiem NPZ.526.32.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na rozwiązanie umowy na realizację zadania publicznego pn. „Pierwszy Krok z Królową Sportu” za porozumieniem stron bez naliczania odsetek.

Pkt 4 Przedstawienie informacji o wyniku czynności związanych z rozwiązaniem umowy o udzielenie dotacji celowej z Fundacją Piotra Reissa na zadanie publiczne pn. „Reiss Cup turniej piłki nożnej”.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że Fundacja Piotra Reissa przychyliła się do stanowiska Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 12 września 2018 roku i zwróciła dotację, którą otrzymała na realizację zadania publicznego pn. „Reiss Cup turniej piłki nożnej”.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Spraw Społecznych i Zdrowia pod znakiem NPZ.526.22.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego zapoznał się z przedstawioną informacją.

Pkt 5.1 Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze powiatu wrzesińskiego w 2019 roku.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że ogłasza się otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze powiatu wrzesińskiego w 2019 roku. Dodała, że punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony będzie w Miłosławiu (budynek Miłosławskiego Centrum Kultury), zaś punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego we Wrześni (budynek Urzędu Miasta i Gminy). Nadmieniła, że środki na realizację przedmiotowego zadania publicznego w kwocie 126.060,00 zł stanowić będzie dotacja celowa znajdująca pokrycie w budżecie państwa. Dopowiedziała, że ogłoszenie w sprawie ww. otwartego konkursu ofert stanowi załącznik do niniejszej uchwały i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 1159/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze powiatu wrzesińskiego w 2019 roku została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 5.2 Podęcie uchwały w sprawie ogłoszenia wyników głosowania oraz zatwierdzenia listy zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w 2019 roku.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że w ramach budżetu obywatelskiego powiatu wrzesińskiego na 2019 rok oddano ogółem 7.505 głosów, z czego 7.298 głosów ważnych i 207 głosów nieważnych. Dodała, że załączniki do niniejszej uchwały stanowią wyniki głosowania na poszczególne projekty w danej gminie oraz lista zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w 2019 roku. Dopowiedziała, że w Gminie Miłosław pozostanie niewydatkowana kwota w wysokości 15.030,00 zł, z uwagi na to, iż szacunkowy koszt kolejnego zadania z największą liczbą głosów jest wyższy od ww. środków.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

Rafał Zięty, członek Zarządu opuścił salę i nie wziął udziału w głosowaniu.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 1160/2018 w sprawie ogłoszenia wyników głosowania oraz zatwierdzenia listy zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w 2019 roku została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 6 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Stefan Tomczak poinformował, że w związku z przeprowadzonym remontem hali sportowej Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących należy zastanowić się, czy malowanie sali zlecić firmie zewnętrznej, czy wykonać je we własnym zakresie zakupując jedynie potrzebne materiały.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego uzgodnił, że malowanie hali sportowej Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących należy wykonać we własnym zakresie.

Pkt 7 Wolne głosy i wnioski.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że proponuje się udzielić pełnomocnictwa przedstawicielowi firmy Zakład Budowlany Grinbud Jarosław Sieszchuła do składania wszelkich oświadczeń woli, reprezentowania i występowania w imieniu Powiatu Wrzesińskiego przed właściwymi organami, urzędami i instytucjami w postępowaniach administracyjnych w sprawach związanych z realizacją umowy dotyczącej budowy budynku na cele dydaktyczno-sportowe.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 1161/2018 w sprawie udzielenia Przedstawicielowi firmy Zakład Budowlany Grinbud Jarosław Sieszchuła z siedzibą ul. Olsztyńska 15, 62-200 Gniezno Sławomirowi Owczarzakowi pełnomocnictwa do składania wszelkich oświadczeń woli, reprezentowania i występowania w imieniu Powiatu Wrzesińskiego przed właściwymi organami, urzędami i instytucjami, w postępowaniach administracyjnych w sprawach związanych z realizacją umowy nr 273.43.2018 z dnia 16 sierpnia 2018 roku dla zadania „Budowa budynku na cele dydaktyczno-sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego w ramach projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że proponuje się udzielić pełnomocnictwa przedstawicielowi firmy Zakład Budowlany Grinbud Jarosław Sieszchuła do składania wszelkich oświadczeń woli, reprezentowania i występowania w imieniu Powiatu Wrzesińskiego przed właściwymi organami, urzędami i instytucjami w postępowaniach administracyjnych w sprawach związanych z realizacją umowy dotyczącej przebudowy budynku bursy przy ulicy Słowackiego 11 we Wrześni.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 1162/2018 w sprawie udzielenia Przedstawicielowi firmy Zakład Budowlany Grinbud Jarosław Sieszchuła z siedzibę ul. Olsztyńska 15, 62-200 Gniezno Sławomirowi Owczarzakowi pełnomocnictwa do składania wszelkich oświadczeń woli, reprezentowania i występowania w imieniu Powiatu Wrzesińskiego przed właściwymi organami, urzędami i instytucjami, w postępowaniach administracyjnych w sprawach związanych z realizacją umowy nr 273.7.2018 z dnia 20 kwietnia 2018 roku dla zadania „Przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 w ramach projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Stefan Tomczak poinformował, że Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w związku z kontynuacją od dnia 1 września 2018 roku pilotażowego „Programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” może ubiegać się o ministerialne dofinansowanie zakupu wyposażenia indywidualnego (umundurowanie) ucznia w wysokości 80% pełnej kwoty. Dodał, że warunkiem jego otrzymania jest zagwarantowanie wkładu własnego w wysokości 20% przez organ prowadzący placówkę. Nadmienił, że dofinansowanie objęłoby pakiety dla 28 uczniów, co stanowiłoby ogólny koszt 18.200,00 zł, w tym wkład własny to 3.640,00 zł. Dopowiedział, że osobna kwota dotyczy zakupu wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zajęć w ramach programu pilotażowego – ogólny koszt 45.000,00 zł, w tym wkład własny to 9.000,00 zł.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem SE.4323.2.46.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie uzgodnił, że wkład własny w ramach programu pilotażowego powinien zostać sfinansowany ze środków własnych szkoły, zaś w przypadku braku środków na koniec roku budżetowego na wniosek dyrektora zostanie zwiększony budżet szkoły.

Stefan Tomczak poinformował, że w postępowaniu przetargowym na doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt i pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Nauka – to lubię! – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego” proponuje się dokonać modyfikacji specyfikacji poprzez:

1) dodanie pozycji nr 10 – „Podkładka z kompletem rzepów” do części 13 „Dostawa pomocy dydaktycznych do AAC (komunikacji alternatywnej)”,

2) dodanie pozycji nr 39 – „Zestaw ćwiczeń uczących opowiadania historyjek obrazkowych” do części 14 „Dostawa pomocy logopedycznych”.

Nadmienił, że z uwagi na powyższe zasadne jest przedłużenie terminu składania ofert z dnia 9 listopada 2018 roku na dzień 14 listopada 2018 roku.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.46.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na przedłużenie terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu przetargowym z dnia 9 listopada 2018 roku na dzień 14 listopada 2018 roku.

W głosowaniu nad modyfikacją specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, której przedmiotem zamówienia jest doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt i pomoce dydaktyczne dla 5 szkół w ramach projektu „Nauka – to lubię! – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego” w ramach  „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020” – Działanie 8.1 „Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej”, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.  została zatwierdzona jednomyślnie. Dotyczy części od 1 do 16.

 

Członkowie Zarządu, na podstawie art. 230 i  233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, opracowywali:

1) projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027;

2) projekt uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. Dionizy Jaśniewicz /-/

2. Waldemar Grzegorek /-/

3. Paweł Guzik /-/

4. Jerzy Mazurkiewicz /-/

5. Rafał Zięty /-/

 

Protokołowała:

Marlena Modrowska, referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 274 / 2018)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Marlena Modrowska
    data publikacji: 2018-12-19 08:37

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.