Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 276 / 2018

PROTOKÓŁ NR 276/2018

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 19 listopada 2018 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu, co stanowiło quorum do podejmowania uchwał i rozstrzygnięć w sprawach objętych porządkiem obrad.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął treść porządku obrad.

Pkt 1.1 Rozpatrzenie wniosku Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy we Wrześni w sprawie pokrycia kosztów transportu.

Ilona Dębicka-Samek, naczelnik Wydziału Promocji i Kultury poinformowała, że Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy we Wrześni zwrócił się z prośbą o pokrycie kosztów transportu na „Biesiadę Patriotyczną” do Żerkowa w dniu 28 listopada 2018 roku. Dodała, że wyjazd wiąże się z promowaniem powiatu wrzesińskiego. Nadmieniła, że szacunkowy koszt transportu autokarem to kwota 400,00 zł.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Promocji i Kultury pod znakiem NP.403.12.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na pokrycie kosztów transportu w kwocie 400,00 zł.

Pkt 1.2 Rozpatrzenie wniosku w sprawie pomocy w zorganizowaniu wyjazdu reprezentacji Hufca ZHP Września po Betlejemskie Światło Pokoju.

Ilona Dębicka-Samek poinformowała, że Komenda Hufca ZHP Września „Wrzos” zwróciła się z prośbą o sfinansowanie transportu autokarowego harcerzy i instruktorów na uroczystość przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju. Dodała, że tradycją jest, iż harcerze otrzymują światło od słowackich skautów. Dopowiedziała, że przekazanie światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji raz w Polsce, w roku bieżącym będzie miało miejsce w Svicie na Słowacji. Nadmieniła, że ogólny koszt wyjazdu to kwota 3.500,00 zł.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Promocji i Kultury pod znakiem NP.403.11.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na dofinansowanie wyjazdu reprezentacji Hufca ZHP Września po Betlejemskie Światło Pokoju w kwocie 1.750,00 zł.

Pkt 1.3 Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w sprawie użyczenia pomieszczeń szkoły.

Katarzyna Starzyńska, inspektor Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej poinformowała, że dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na nieodpłatne użyczenie pomieszczeń po dawnym sklepiku szkolnym na potrzeby organizacji nowej harcówki dla Hufca ZHP Września „Wrzos” na czas nieokreślony.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem SE.4323.4.16.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na nieodpłatne użyczenie pomieszczeń Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 na potrzeby nowej harcówki dla Hufca ZHP Września „Wrzos”.

Pkt 1.4 Rozpatrzenie wniosku w sprawie dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w sprawie realizacji indywidualnie z uczennicą wybranych zajęć edukacyjnych w ramach zindywidualizowanej ścieżki kształcenia.

Katarzyna Starzyńska poinformowała, że dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących złożył wniosek dotyczący realizacji indywidualnie z uczennicą wybranych zajęć edukacyjnych w ramach zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. Dodała, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach na wniosek rodziców ucznia dyrektor szkoły ustala z uwzględnieniem opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej tygodniowy wymiar godzin. Dopowiedziała, że dyrektor zaproponował wymiar 8 godzin. Nadmieniła, że uczennica mieszkała wcześniej w Holandii, w styczniu wróciła do Polski. Uzupełniła, że z obecnej opinii Poradni wynika, iż są efekty w nauczaniu, ale przyznana liczba 5 godzin jest niewystarczająca, stąd prośba o ich zwiększenie.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem SE.4352.18.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na realizację indywidualnie z uczennicą Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących wybranych zajęć edukacyjnych w ramach zindywidualizowanej ścieżki kształcenia w wymiarze 8 godzin tygodniowo.

Pkt 2.1 Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.

Katarzyna Starzyńska poinformowała, że w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego należy powołać komisję egzaminacyjną. Dodała, że w pracach komisji będą uczestniczyli: przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektor szkoły i eksperci.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyznaczył Bożenę Nowacką, sekretarza powiatu na przewodniczącą powołanej komisji egzaminacyjnej.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 1168/2018 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 2.2 Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia części III postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” – nr referencyjny 272.35.2018.

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że proponuje się unieważnić część III postępowania przetargowego na dostawę, montaż, uruchomienie oraz optymalizację stacji zrobotyzowanej do celów dydaktycznych w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowych Technologii. Dodała, że w przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 1169/2018 w sprawie unieważnienia części III postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” – nr referencyjny 272.35.2018 została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 4 Wolne głosy i wnioski.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że w postępowaniu przetargowym na sprzedaż i sukcesywną dostawęoraz bezpłatny odbiór wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych do Starostwa Powiatowego we Wrześni proponuje się jako najkorzystniejszy wybór oferty wykonawcy UTAL Sp. z o.o.w kwocie 360.390,00 zł. Nadmieniła, że zamawiający na niniejsze zamówienie zamierzał przeznaczyć kwotę 391.300,00 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 1170/2018 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest sprzedaż (wykonanie) i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych oraz bezpłatny odbiór wycofanych z użytku (zużytych) tablic rejestracyjnych do Starostwa Powiatowego we Wrześni została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. Dionizy Jaśniewicz /-/

2. Waldemar Grzegorek /-/

3. Paweł Guzik /-/

4. Rafał Zięty /-/

 

Protokołowała:

Marlena Modrowska, podinspektor Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

 

 

 

drukuj (Protokół nr 276 / 2018)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Marlena Modrowska
    data publikacji: 2018-12-19 08:37
  • zmodyfikował: Marlena Modrowska
    ostatnia modyfikacja: 2018-12-19 08:14

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.