Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 193 / 2018

PROTOKÓŁ NR 193/2018

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 4 stycznia 2018 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął treść porządku obrad.

Pkt 1.1 Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia i zorganizowania II przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 3, położonej w budynku znajdującym się we Wrześni przy ulicy 3 Maja 8, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 1542/2 o powierzchni 0,0624 ha.

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości poinformowała, że proponuje się ogłosić i zorganizować II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 3 w budynku przy ulicy 3 Maja 8 we Wrześni. Dodała, że do przeprowadzenia postępowania w sprawie przedmiotowej sprzedaży powołuje się komisję przetargową. Dopowiedziała, że termin przetargu ustala się na dzień 9 lutego 2018 roku. Zaproponowała, by dotychczasową cenę wywoławczą lokalu w kwocie 164.000,00 zł obniżyć o 20%. Uzupełniła, że wartość nieruchomości po obniżeniu wyniesie 131.200,00 zł, co w przeliczeniu daje 2.508,60 zł/m².

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

Członkowie Zarządu Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyrazili zgodę na obniżenie ceny wywoławczej nieruchomości lokalowej nr 3 w budynku przy ulicy 3 Maja 8 we Wrześni.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 848/2018 w sprawie ogłoszenia i zorganizowania II przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 3, położonej w budynku znajdującym się we Wrześni przy ulicy 3 Maja 8, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 1542/2 o powierzchni 0,0624 ha została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 1.2 Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia i zorganizowania IV przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Bierzglinku, będących własnością Powiatu Wrzesińskiego, zapisanych w księgach wieczystych nr P01F/00042327/8, P01F/00031076/3.

Jolanta Pielak poinformowała, że proponuje się ogłosić i zorganizować IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Bierzglinku, będących własnością Powiatu Wrzesińskiego. Dodała, że przetarg dotyczy 65 działek i odbywać się będzie w dniach od 12 lutego do 20 lutego 2018 roku. Dopowiedziała, że treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do uchwały. Uzupełniła, że do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości powołuje się komisję przetargową.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 849/2018 w sprawie ogłoszenia i zorganizowania IV przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Bierzglinku, będących własnością Powiatu Wrzesińskiego, zapisanych w księgach wieczystych nr P01F/00042327/8, P01F/00031076/3 została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 1.3 Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2018.

Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia poinformowała, że proponuje się powołać komisję konkursową w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2018 roku w składzie:

1) Joanna Musiałkiewicz – przewodnicząca,

2) Anna Szymczak – Wydział Promocji i Kultury,

3) Angelika Nowak – Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej,

4) Anna Olejniczak – Referat Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia,

5) Artur Czajkowski – Referat Bezpieczeństwa.

Dodała, że w posiedzeniu komisji uczestniczą przedstawiciele organizacji pozarządowych:

1) Krystyna Kęsy – prezes Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Narządu Ruchu Ziemi Wrzesińskiej „Radość”,

2) Bożena Ograbisz – honorowy członek Polskiego Związku Niewidomych.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 850/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2018 została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 2.1 Rozpatrzenie skargi uczestnika przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 1, położonej w budynku znajdującym się przy ulicy 3 Maja 8 we Wrześni.

Jolanta Pielak poinformowała, że w dniu 29 grudnia 2017 roku wpłynęła do starostwa skarga na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 1, położonej przy ulicy 3 Maja 8 we Wrześni. Dodała, że skarga dotyczyła niedopuszczenia skarżącego do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym. Nadmieniła, że zgodnie z ogłoszeniem o sprzedaży przedmiotowej nieruchomości przetarg rozpoczął się o godzinie 14:00 w sali nr 112 Starostwa Powiatowego we Wrześni. Dopowiedziała, że do przetargu przystąpiło jedno małżeństwo, które wpłaciło wadium na ww. nieruchomość. Po przedstawieniu przez członka komisji przetargowej, pełniącego funkcję przewodniczącego, informacji odnośnie przedmiotowego lokalu, podano dane osób, które wpłaciły wadium i zostały dopuszczone do uczestnictwa w przetargu. Jednocześnie poinformowano uczestników przetargu, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych oraz że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte. Wyjaśniła, że przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden z nich zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Uzupełniła, że uczestnik przetargu zaproponował cenę wyższą o 1% od ceny wywoławczej, a następnie członek komisji przetargowej wywołał trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamknął przetarg oraz ogłosił imiona i nazwiska osób, które przetarg wygrały. Zaznaczyła, że w związku z powyższym przeprowadzony w dniu 20 grudnia 2017 roku przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości należy uznać za zakończony wynikiem pozytywnym. Podkreśliła, że pozytywne rozstrzygnięcie przetargu miało zatem miejsce przed przybyciem skarżącego na miejsce przetargu. Przypomniała, że zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomości uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli przetarg dotyczy nieruchomości stanowiących własność tej jednostki. Zauważyła, że skarga na czynności związane z przedmiotowym przetargiem została złożona w tutejszym urzędzie dnia 29 grudnia 2017 roku, zatem po 9 dniach od ogłoszenia wyniku przetargu. Poinformowała, że odnosząc się do pozostałych uwag skarżącego należy zauważyć, iż:

1) Rada Powiatu we Wrześni uchwałą nr 292/XLV/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 roku wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, będącej własnością Powiatu Wrzesińskiego, położonej we Wrześni przy ulicy 3 Maja 8,

2) Zarząd Powiatu Wrzesińskiego uchwałą nr 797/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku ogłosił i zorganizował V przetarg ustny nieograniczony oraz powołał komisję przetargową do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 1, położonej w budynku znajdującym się we Wrześni przy ulicy 3 Maja 8,

3) ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń starostwa, opublikowane na stronie internetowej powiatu oraz w Monitorze Urzędowym, zaś wyciąg z ogłoszenia o przetargu wywieszony został na tablicach ogłoszeń wszystkich gmin powiatu wrzesińskiego oraz opublikowany w Przeglądzie Powiatowym,

4) V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 1 położonej we Wrześni przy ulicy 3 Maja 8 wygrali .....*.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości pod znakiem NG. 6840.2.8.2016.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie uznał skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 1, położonej w budynku znajdującym się przy ulicy 3 Maja 8 we Wrześni za bezzasadną.

Pkt 2.2 Rozpatrzenie wniosku w sprawie wyrażenia zgody na uruchomienie nowego kierunku kształcenia w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni.

Stefan Tomczak, naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej poinformował, że dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na uruchomienie nowego kierunku kształcenia – technik kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności. Dodał, że niniejszy zawód nie jest umieszczony w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Wyjaśnił, że kształcenie w przedmiotowym zawodzie będzie realizowane w formie eksperymentu pedagogicznego.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem SE.4323.39.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na uruchomienie kierunku kształcenia w zawodzie technik kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni.

Pkt 2.3 Rozpatrzenie wniosku w sprawie dofinansowania programu „Szkolny Klub Sportowy”.

Stefan Tomczak poinformował, że Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska” po raz kolejny realizuje program „Szkolny Klub Sportowy”. Przypomniał, że uczestnictwo w przedmiotowym programie jest możliwe tylko w przypadku współfinansowania projektu przez Powiat Wrzesiński. Dodał, że chęć udziału w projekcie zgłosiły 4 szkoły – 2 grupy Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, 1 grupa Liceum Ogólnokształcące, 1 grupa Zespół Szkół Politechnicznych oraz 1 grupa Zespół Szkół Zawodowych nr 2. Przedstawił koszty dofinansowania jednej grupy według wariantów zaproponowanych przez Biuro Szkolnego Związku Sportowego „Wielkopolska”.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem SE.425.1.10.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na dofinansowanie programu „Szkolny Klub Sportowy” na łączną kwotę 1.000,00 zł (1 grupa – 200,00 zł).

Pkt 3 Przedstawienie projektu naboru do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni na rok szkolny 2018/2019.

Stefan Tomczak przedstawił projekt naboru do klas pierwszych Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących na rok szkolny 2018/2019:

1) 2 oddziały w II Liceum Ogólnokształcącym;

2) 4 oddziały w Technikum Nr 2, z czego 1 oddział technik weterynarii, 0,5 oddziału technik kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności, 0,5 oddziału technik rolnik, 1 oddział technik żywienia i usług gastronomicznych, 0,5 oddziału technik obsługi turystycznej, 0,5 oddziału technik hotelarstwa.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem SE.4323.39.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie zatwierdził przedstawiony powyżej projekt naboru na rok szkolny 2018/2019 dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. Dionizy Jaśniewicz /-/                   

2. Waldemar Grzegorek /-/               

3. Paweł Guzik /-/                              

4. Jerzy Mazurkiewicz /-/                   

5. Rafał Zięty /-/                                

 

 

Protokołowała:

Marlena Modrowska, referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

 

* Częściowego wyłączenia z publikacji, treści zawartych w protokole dokonano na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1764 z późn. zm.).

drukuj (Protokół nr 193 / 2018)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Marlena Modrowska
    data publikacji: 2018-01-31 08:55
  • zmodyfikował: Marlena Modrowska
    ostatnia modyfikacja: 2018-01-31 08:46

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.