Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 195 / 2018

PROTOKÓŁ NR 195/2018

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 10 stycznia 2018 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu zawnioskował, by rozszerzyć porządek obrad o tematy:

1) Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego;

2) Przedstawienie informacji w sprawie postępowania przetargowego na budowę budynku na cele dydaktyczno-sportowe w ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego”;

3) Rozpatrzenie wniosku w sprawie realizacji usługi stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu wrzesińskiego;

4) Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającej uchwałę nr 29/V/2015 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Dodał, że porządek obrad po wprowadzeniu ww. zmian przedstawia się w następujący sposób:

1. Przedstawienie:

1) informacji w sprawie określenia uwarunkowań lokalizacyjnych dla zadania „Nowy przebieg odcinka drogi od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 432 z drogą krajową nr 15 do drogi krajowej nr 92”;

2) porównania podatku rolnego na 2017 i 2018 rok;

3) sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego;

4) informacji w sprawie postępowania przetargowego na budowę budynku na cele dydaktyczno-sportowe w ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego”.

2. Rozpatrzenie wniosków w sprawach:

1) montażu lamp oświetleniowych ulicznych na drodze wzdłuż boiska sportowego Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni;

2) przyznania środków finansowych na organizację etapów wojewódzkich XXIII Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz oraz I Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz;

3) realizacji usługi stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu wrzesińskiego.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) przyznania środków budżetowych na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu wrzesińskiego pn. „Organizacja i realizacja zawodów sportowych na szczeblu powiatowym w ramach rozgrywek szkolnych w 2018 roku”;

2) unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 w ramach „Modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””;

3) planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej;

4) planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2018 rok.

4. Zaopiniowanie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2018 roku.

5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającej uchwałę nr 29/V/2015 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

6. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

7. Wolne głosy i wnioski.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie przyjął zmieniony porządek obrad.

Pkt 1.1 Przedstawienie informacji w sprawie określenia uwarunkowań lokalizacyjnych dla zadania „Nowy przebieg odcinka drogi od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 432 z drogą krajową nr 15 do drogi krajowej nr 92”.

Jerzy Kaczorowski, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformował, że Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu przekazał do wiadomości Zarządu Powiatu opracowanie w sprawie określenia uwarunkowań lokalizacyjnych dla zadania „Nowy przebieg odcinka drogi od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 432 z drogą krajową nr 15 do drogi krajowej nr 92”. Dodał, że przedmiotowa inwestycja ma znajdować się na terenie gminy Września. Dopowiedział, że projektowana droga ma ominąć miasto Września po jego południowo-wschodniej stronie. Nadmienił, że planowana inwestycja składa się z dwóch odcinków:

1) odcinek A rozpoczyna się na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 15 z drogą wojewódzką nr 432, biegnie po wschodniej stronie drogi krajowej nr 15, omijając miejscowość Obłaczkowo i kończy się na skrzyżowaniu z odcinkiem B (długość odcinka wynosi około 2350 m),

2) odcinek B rozpoczyna się na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 15 i 92, obiega Wrześnię po południowo-wschodniej stronie, kończy się na planowanym skrzyżowaniu z drogą krajową nr 92 w okolicy ulicy Platanowej przed skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 442, z uwagi na przecięcie autostrady A2 konieczne będzie wykonanie wiaduktu nad autostradą (długość odcinaka wynosi około 1550 m).

Uzupełnił, że przebieg obu odcinków został zaproponowany przez Gminę Września.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego zapoznał się z przedstawioną informacją.

Pkt 1.2 Przedstawienie porównania podatku rolnego na 2017 i 2018 rok.

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości poinformowała, że Powiat Wrzesiński ma obowiązek składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy. Dodała, że na 2018 rok zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku rolnego wynosi 1.366,00 zł. Dopowiedziała, że w ubiegłym roku przedmiotowe zobowiązanie wyniosło 1.484,00 zł. Wyjaśniła, że podatek należny w 2018 roku jest niższy o 118,00 zł z uwagi na sprzedaż w drodze przetargu 18 działek w Bierzglinku w 2017 roku.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości pod znakiem NG.6821.2.2.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego zapoznał się z przedstawioną informacją.

Pkt 1.3 Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Stefan Tomczak, naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej poinformował, że w terminie do dnia 20 stycznia każdego roku organ prowadzący szkołę, będący jednostką samorządu terytorialnego, przeprowadza analizę poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Dodał, że po przeprowadzeniu przedmiotowej analizy okazało się, iż wystąpiła niedopłata wynagrodzeń w grupie nauczycieli stażystów w kwocie 4.993,39 zł.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej pod znakiem SE.4323.1.2018. Pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego zapoznał się z przedstawioną informacją.

Pkt 1.4 Przedstawienie informacji w sprawie postępowania przetargowego na budowę budynku na cele dydaktyczno-sportowe w ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego”.

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że w dniu dzisiejszym, tj. 10 stycznia 2018 roku wpłynęło zapytanie wykonawcy w sprawie postępowania przetargowego na budowę budynku na cele dydaktyczno-sportowe w ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego”. Dodała, że wspomniane pytania dotyczyły wyrażenia zgody na:

1) zmniejszenie procentowej wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 10% na 5% bądź na inny mniejszy procent,

2) częstsze fakturowanie wykonanych robót – jeden raz w miesiącu.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich pod znakiem NI.272.39.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie nie wyraził zgody na dokonanie zmian w treści specyfikacji na budowę budynku na cele dydaktyczno-sportowe w zakresie:

1) zmniejszenia procentowej wartości należytego wykonania umowy,

2) częstszego fakturowania wykonanych robót.

Pkt 2 Rozpatrzenie wniosku w sprawie montażu lamp oświetleniowych ulicznych na drodze wzdłuż boiska sportowego Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni.

Jolanta Pielak poinformowała, że dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o zajęcie stanowiska w przedmiocie montażu dwóch lamp oświetleniowych ulicznych na drodze wewnętrznej biegnącej wzdłuż boiska sportowego. Dodała, że z wnioskiem do dyrektora szkoły o umożliwienie montażu przedmiotowych lamp wystąpiła Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Koszarowej 17 we Wrześni. Nadmieniła, że koszty związane z powyższą inwestycją oraz przyszłym zasilaniem energią elektryczną poniesie w całości Wspólnota Mieszkaniowa. Dopowiedziała, że zakres przewidywanych prac obejmuje montaż dwóch słupów oświetleniowych wraz z lampami oraz podziemną instalacją zasilania, ze źródła zlokalizowanego przy szlabanie wyjazdowym do budynku przy ulicy Koszarowej 17. Przypomniała, że działka, na której miałyby stanąć ww. lampy stanowi własność Powiatu Wrzesińskiego i została przekazana w trwały zarząd Zespołowi Szkół Zawodowych nr 2.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości pod znakiem NG.6844.2.12.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na montaż lamp oświetleniowych ulicznych na drodze wzdłuż boiska sportowego Zespołu Szkół Zawodowych nr 2.

Pkt 2.2 Rozpatrzenie wniosku w sprawie przyznania środków finansowych na organizację etapów wojewódzkich XXIII Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz oraz I Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz.

Ilona Dębicka, naczelnik Wydziału Promocji i Kultury poinformowała, że dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 zwrócił się z prośbą o przyznanie środków finansowych na zakup nagród dla uczestników oraz upominków dla jurorów turniejów: etapu wojewódzkiego XXIII Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz oraz etapu wojewódzkiego I Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz. Dodała, że jednocześnie dyrektor wnioskuje o przekazanie materiałów promocyjnych Powiatu Wrzesińskiego (55 zestawów). Dopowiedziała, że konkursy odbędą się dnia 30 stycznia 2018 roku. Nadmieniła, że od 2016 roku szkoły zarządzane przez Powiat Wrzesiński finansują organizację konkursów ze środków zaplanowanych w swoich budżetach. Zaznaczyła, że w związku z powyższym w poprzednich latach Wydział Promocji przekazywał zestawy promocyjne na potrzeby niniejszych turniejów. Uzupełniła, że na ubiegłoroczny konkurs przyznano zestawy promocyjne o wartości 1.200,00 zł.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Promocji i Kultury pod znakiem NP.055.5.2018.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie podjął decyzję o ufundowaniu materiałów promocyjnych Powiatu Wrzesińskiego o wartości 1.000,00 zł.

Pkt 2.3 Rozpatrzenie wniosku w sprawie realizacji usługi stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu wrzesińskiego.

Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia poinformowała, że zespół realizujący usługi stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawiania karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu wrzesińskiego zwrócił się z wnioskiem o:

1) poszerzenie przedmiotowego zespołu o jeszcze jednego lekarza – specjalisty medycyny sądowej. Dodała, że niniejsza zmiana ułatwi należytą realizację zawartej umowy,

2) wydłużenie czasu przyjazdu na miejsce do 4 godzin. Dopowiedziała, że zdaniem wnioskodawcy ze względu na odległości oraz natężenie ruchu w szczytowych godzinach istnieje duże prawdopodobieństwo braku możliwości dojazdu na miejsce w dotychczas obowiązującym czasie 2 godzin.

Przypomniała, że umowa w przedmiotowej sprawie została zawarta do końca marca 2018 roku. Uzupełniła, że w ramach ww. umowy w budżecie zabezpieczono środki w kwocie 7.000,00 zł.

Sprawa jest prowadzona w Referacie Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia pod znakiem NPZ.8131.1.2017.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie wyraził zgodę na dokonanie zmian w umowie na realizację usługi stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu wrzesińskiego w zakresie:

1) poszerzenia zespołu do 9 lekarzy,

2) wydłużenia czasu przejazdu do 4 godzin.

Pkt 3.1 Podjęcie uchwały w sprawie przyznania środków budżetowych na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu wrzesińskiego pn. „Organizacja i realizacja zawodów sportowych na szczeblu powiatowym w ramach rozgrywek szkolnych w 2018 roku”.

Joanna Musiałkiewicz przypomniała, że Zarząd Powiatu uchwałą nr 814/2017 z dnia 8 grudnia 2017 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu wrzesińskiego pn. „Organizacja i realizacja zawodów sportowych na szczeblu powiatowym w ramach rozgrywek szkolnych w 2018 roku”. Dodała, że na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 22.500,00 zł, a termin składania ofert upłynął 29 grudnia 2017 roku. Poinformowała, że w konkursie złożono jedną ofertę – Szkolnego Związku Sportowego Powiatu Wrzesińskiego pn. „Zaplanowanie, opracowanie i realizacja kalendarza zawodów sportowych o Mistrzostwo Powiatu Wrzesińskiego Szkół Podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych – Igrzyska Dzieci oraz Igrzyska Młodzieży Szkolnej i Ponadpodstawowych – Licealiada w roku 2018”. Nadmieniła, że oferta spełniła wymogi formalne określone w ogłoszeniu o konkursie ofert. Uzupełniła, że oferta ww. podmiotu została pozytywnie zaopiniowana przez powołaną w tym celu komisję konkursową.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 851/2018 w sprawie przyznania środków budżetowych na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu wrzesińskiego pn. „Organizacja i realizacja zawodów sportowych na szczeblu powiatowym w ramach rozgrywek szkolnych w 2018 roku” została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 3.2 Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 w ramach „Modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że proponuje się unieważnić postępowanie przetargowe na przebudowę budynku bursy przy ulicy Słowackiego 11 we Wrześni w ramach modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego. Dodała, ze po rozpatrzeniu propozycji komisja przetargowa uznała, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 852/2018 w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 w ramach „Modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” została podjęta jednomyślnie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 3.3 i 3.4 Podjęcie uchwał w sprawach planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2018 rok.

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych, Zarząd Powiatu w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały budżetowej:

1) przekazuje podległym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu;

2) opracowuje plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, przyjmując jako podstawę dla tego planu kwotę dotacji przyznanych na ten cel w roku budżetowym oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0024.2018.

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 853/2018 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej;

2) 854/2018 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2018 rok

zostały podjęte jednomyślnie.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0025.2018.

Pkt 4 Zaopiniowanie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2018 roku.

Stefan Tomczak poinformował, że dofinansowaniu podlegają formy kształcenia umożliwiające zdobycie kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu (studia podyplomowe, studia wyższe, kursy kwalifikacyjne), zgodnie z potrzebami kadrowymi szkoły lub placówki. Dodał, że dofinansowanie przyznawane jest dwa razy w roku w terminach do 31 maja i do 30 listopada. Dopowiedział, że kwota maksymalnego dofinansowania opłat pobieranych  przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli w roku 2018 jednorazowo wynosi 2.000,00 zł, ale nie więcej niż 70% wniesionej opłaty.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jednomyślnie zaopiniował plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2018 roku.

Pkt 5 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającej uchwałę nr 29/V/2015 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Bartłomiej Kaczmarzewski, p.o. kierownika Referatu Dróg Powiatowych przypomniał, że Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 25 października 2017 roku stwierdził nieważność uchwały nr 222/XXXVI/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 25 września 2017 roku zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Poinformował, że po przeanalizowaniu przedmiotowego rozstrzygnięcia ustalono, iż opłata za 1 m2 powierzchni pasa drogowego dróg powiatowych zajętego przez rzut poziomy umieszczonych urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej za jeden rok umieszczenia na jezdni i pozostałych elementach pasa drogowego znajdujących się poza jezdnią wyniesie 10,00 zł.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

W głosowaniu nad projektem uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającej uchwałę nr 29/V/2015 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego został przyjęty jednomyślnie.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. Dionizy Jaśniewicz /-/

2. Waldemar Grzegorek /-/

3. Paweł Guzik /-/

4. Jerzy Mazurkiewicz /-/

5. Rafał Zięty /-/

 

Protokołowała:

Marlena Modrowska, referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 195 / 2018)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Marlena Modrowska
    data publikacji: 2018-01-31 08:55
  • zmodyfikował: Marlena Modrowska
    ostatnia modyfikacja: 2018-02-07 11:04

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.